Matemáticas


Geometría plana y de volumen


FIGURA

EXEMP

AREA

VOCAVULARI

Quadrat

S= L2

L=Costat

B=Base

H=alçada

B1 = Base gran

B2 = Base petita

P =perimetre

A=apotema

D1 =diagonal gran

D2 =diagonal petita

π=PI

R= radi

Nº= nº Graus

R1 = Radi gran

R2 =Radi petit

L= longitut

NOTA

La circunferencia te

Longitut i el cercle te

Superficie.

RECORDA

π= 3.14

Rectangle

S=b·h

Triangle

S=b·h/2

Trapezi

S=B1 ·B2 / 2 · h

Pemtagon

S=p·a/2

Hexagon

S=p·a/2

Rombe

S=D1 ·D2 / 2

Cercle

S=π· r2

Sector Circular

S=π · r2 ·nº/360º

Corona Circular

S=π· (R12 ·R22 )

Circumferencia

L= 2π · r

FIGURA

DIBUIX

A LATERAL

A TOTAL

VOLUM

VOCAVULARI

Cub

Al=4l2

At=6l2

V= a3

Al= Area lateral

At= Area total

V=Volum

L=costat

A=Aresta

A,B,C=dimensions

PB=perimetre Base

Octaedre

Al=2ac+ 2cb

At=2ac+2cb+2bc

V=a·b·c

Prisma

Al= Pb·h

At=Al·2ab

V= ab.h

Piramide

Al=Pb·Ap/2

At= Al+Ab

V= Ab·h/3

AB=area base

AP=apotema piramide

Cilindre

Al=2π Rg

At=Al+2 AB

V=π3 r2 · h

R=radi

G=generatriu

Con

Al=π Rg

At=Al+AB

V=π3 r2 · h/3

Esfera

At=4π r2

V=4/3π r3
Descargar
Enviado por:Marcel
Idioma: castellano
País: España

Palabras clave:
Te va a interesar