Biología, Botánica y Zoología


Genética


 • Definicións:

 • -ADN-polimerasas: enzima que favorece e induce a duplicación do ADN. No principio da duplicación adhierense ó extremo de cada cromosoma e supervisan a unión das letras libres á plantilla de ADN para mante-la complementariedade crucial dos pares.

  -Meiose: división celular na que as duas células fillas teñen a metade de cromosomas da célula orixinal. Forma espermatozoides e óvulos.

  -ADN: é o material xenético da maior parte dos seres vivos.

  -Alelo dominante: é o alelo que entre dous, vaise manifestar.

  -Alelo recesivo: é o alelo restante que non se manifesta.

  -Alelos: as diferentes posibilidades que existan para unha determinada característica.

  -Cadea de ADN: conxunto de cromosomas.

  -Célula: Unidade estructural e funcional de vida.

  -Células da línea xerminal: ó dividirse producen gametos.

  -Células somáticas: tódalas salvo os gametos.

  -Citoxenética: estudio dos cromosomas e da súa herencia.

  -Código xenético: código contido nas cadeas de ADN.

  -Cromosoma: conxunto de xenes.

  -Cromosomas homólogos: cromosomas que levan información para as mesmas características (aínda que leven información diferente).Se presentan en pares e cada un deles ten os mesmos xenes que o cromosoma da súa parella.

  -Diferenciación: especialización das células.

  -Embrión: producto da concepción nos tres primeiros meses de vida, e pasado ese tempo, reciben o nome de feto.

  -Enzimas: catalizadores biolóxicos que modifican a velocidade das reaccións químicas.

  -Evolución: a evolución escolle de entre tódalas variacións xenéticas as mellores (excepto no ser humano).

  -Fecundación: fusión dun espermatozoide cun óvulo para formar un ser vivo.

  -Hemofilia: enfermidade xenética caracterizada por hemorraxias xeneralizadas e continuas. Os xenes que determinan a hemofilia veñen no cromosoma X.

  -Mitose: tipo de división celular que produce dous células fillas, cada unha delas cun conxunto idéntico de cromosomas á da célula nai.

  -Mutación espontanea: Causada por un error durante a duplicación do ADN sen influir ningún mutaxeno.

  -Mutación inducida: a causa un mutáxeno.

  -Mutacións: accidentes xenéticos aleatorios, son a orixe da variación xenética. Manifestánse de varias formas: substitución dunha letra por outra; delección dunha soa letra ou de grupos de letras; ou ben inserción; inversión ou duplicación dunha soa letra ou de grupos de letras.

  -Mutáxeno: axente externo capaz de inducir mutacións.

  -Núcleo: Compartimento interior da célula, que contén os cromosomas, presente en tódolos organismo salvo os máis simples.

  -Proteína: molécula polivalente (polifacética) constituida por outras moléculas máis pequenas chamadas aminoácidos. O número de aminoácidos distintos é 20.

  -Síndrome de Down: persoa que ten 47 cromosomas debido a unha copia adicional do cromosoma 21.

  -Síndrome de Edwards: posuen tres copias do cromosoma 18, sofren deformidades do oido, defectos cardiacos e alteración da función muscula, entre moitas outras cousas. Soen morrer antes dun ano.

  -Síndrome de Klinefelter: posuen dous cromosomas X e un Y. Son varóns con testículos pequenos e mamas rudimentarias, producen poucos espermatozoides ou ningún.

  -Síndrome de Turner: teñen un so cromosoma X. Son mulleres estériles, con xenitales internos e externos moi pouco desarrollados.

  -Síndrome: conxunto de síntomas e signos característicos dunha enfermidade.

  -Talasemia: enfermidade xenética que provoca anemia (efecto na hemoglobina que provoca un defectuoso transporte de osíxeno e outros gases).

  -Triplete: conxunto de tres nucleótidos (3 letras)

  -Xemelgos idénticos: comparten códigos xenéticos iguais, pero son algo distintos (por fóra, debido as condicións medioambientais...).

  -Xene: conxunto de tripletes. Dispóñense en pares (as características presentanse de dous en dous).

  -Xenética: rama da bioloxía que estudia a herdanza (transmisión de características de pais a fillos) e a variación (diferencias entre os seres vivos).

  -Xenotipo: conxunto de características que ten todo ser vivo no seu ADN, algunhas vanse manifestar e outras quedarán para sempre ocultas. As características que predominan forman o que se denomina fenotipo.

 • Molécula de ADN.

 • Genética

  Ácido DesoxirriboNucleico

 • Cromosoma X: Daltonismo

 • O cromosoma X leva información, entre outras cousas, sobre o daltonismo. Esta información pode ser normal ou defectuosa.

  XD

  Xd

 • Proteina

 • O ADN garda información , exclusivamente para a construcción ou fabricación das proteinas. As proteínas encárganse de todo o demais.

  O que unha proteína sabe facer dependerá de tres cousas:

  1º- Dos aminoácidos que o compoñan.

  2º- Da secuencia dos mesmos.

  3º- Da forma que teña a molécula.

  Tres letras (triplete) consecutivas da cadea do ADN gardan a receta para a fabricación dun aminoácido.

  COPIAS

  O ADN está formado por dúas cadeas entrelazadas de letras complementarias, unidos por enlaces químicos. Antes de iniciarse a copia, os enlaces debilitanse,. O ADN ábrese e deixa libre as dúas cadeas, que serven de plantilla para a súa duplicación.

 • Activación dun xen.

 • NOTA: Regra de predominancia.

  Predominarán aquelas características que nas listas dadas aparezan máis arriba.

  Enfermidades xenéticas.

  Débense a un xen defectuoso. En lugar de producir unha proteína normal, o xen mutado produce unha versión alterada que funcion mal, ou non produce ningunha proteína.

 • Mitose.
 • Descargar
  Enviado por:Bambino
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar