Relaciones Laborales


Formación y orientación laboral


El món econòmic

Quan parlem de món econòmic ens referim a l'administració dels recursos escasos per satisfer els necessitats de l'individu o del grup social.

Hi ha economia quan els recursos son escassos.

Diners/salaris

Treball

Bens/serveis

Necessitats

NORMES

FAMILIA EMPRESA

Unitat consumidora Unitat de producció

serveis serveis

IRPF ESTAT Impostos*

Unitat reguladora

Estalvi

Inversió

*Impost de societats: Un 35% dels ingresos de l'empresa se'l queda l'estat.

Treball i formació

Perfil Profesional

Perfil Perfil Acadèmic

Exigible

Oferta formativa

Capacitats Profesionalitzadora

Interesos

Valors profesionals

Personalitat Elecció d'un

itinerari formatiu

Perfil profesional:

Conjunt de capacitats professionals que permeten realitzar una serie d'activitats relacionades amb una professió.

Perfil professional disponible

Es tot allo que es capaç de fer una persona.

Perfil professional exigible:

Tot allo que s'exigeix d'una persona per a exercir una determinada professió.

Exp. Personal

P. P. disponible Competencia adquirida Exp. Profesional

Perfil Professional Formació

P.P. exigible Competencia exigida Secretariat

Perfil professional exigible: Secretariat

És competencia general d'aquet tecnic organitzar, gestionar, elaborar i transmetre la informació dels organs executius professionals i de gestió en llengua propia i /o estrangera i també representar l'empresa i fomentar la cooperació i qualitat de les relacions internes i externes, segons objectius i normes establertes.

Competencies profesionals:

 • Gestionar les comunicacions internes i externes tant orals com escrites.

 • Organitzar, supervisar i realitzar treballs de secretariat.

 • Organitzar, mantenir i controlar l'arxiu en suport convencional i informàtic.

 • Elaborar i presentar documents de treball integrant dades, textos i gràfics.

 • Capacitats clau:

  • Resolució de problemes.

  • Capacitat d'organització del treball.

  • Responsabilitat en el treball.

  • Capacitat de treball en equip.

  • Capacitat d'autonomia.

  • Capacitat de relació interpersonal.

  • Capacitat d'iniciativa.

  Camp professional segons normativa d'un tècnic en secretariat.

  Aquest tècnic exercirà les seves activitats en empreses o institucions del sector public o privat en qualsevol àrea o departament on es requereixen funcions de secretariat.

  Profesiograma

  Descripció gràfica de la relació que hi ha entre el perfil professional disponible i l'exigible.

  =

  "

  Perfil Professional Perfil professional

  Disponible Exigible

  - Aptituds

  - Capacitats - Caracteristiques de la persona que

  condicionen la seva conducta

  Perfil professional disponible - Interesos

  - Personalitat

  Capacitats: característiques de la persona que condicionen la seva conducta. Facilitat per a fer alguna cosa. Totes les persones són intel·ligents, pero algunes tenen més desenvolupades unes i altres en tenen unes altres.

  • Capacitats intel·lectuals: Raonament mecànic, especial, numèric, varbal, memoria, concentració i raonament formal (creativitat).

  • Capacitats motrius: Habilitat per dominar i controlar el cos.

  • Capacitats afectives: Emocions i sentiments.

  • Capacitats manipulatives: Rapidesa i habilitat per fer les tasques.

  • Capacitats artistiques: Representar formes i fer composicions.

  • Capacitats de comunicació: Inserció social.

  Interessos: Temes o tasques que agraden més que altres. Cada persona te uns interessos diferents, tot i que en ocasions aquests poden ser comuns en un mateix colectiu.Incorporació al treball

  Conceptes:

  • Mercat laboral: Àmbit on es dona tot el que fa referència a les relacions laborals.

  • Relacions laborals: Són les relacions que s'estableixen entre els que ofereixen treball i els que en demanen.

  Treball Oferta

  Empresari Demanda

  Els treballadors son els que ofereixen treball i els empresaris son els que el demanden.

  Població Empreses

  Consum Mercat Producció

  • Oferta de treball: disponibilitat de la persona en edat laboral per a treballar, està formada per totes aquelles persones que estàn en condicions de treballar i volen fer-ho. Tothom que està en edat laboral està al mercat de treball.

  Salari

  Num. de persones

  A més salari més persones que volen treballar

  • Demanda de treball: Llocs de treball vacants a les empreses i que els empresaris volen que s'ocupin.

  o

  Nombre de persones que estàn disposades a contractar les empreses i que relacionen amb els salaris i la productivitat.

  Salaris

  Num. de persones

  A menors salaris menys persones volen treballar

  • Demanda de treball: Llocs de teball que tenen les empreses

  • Convenis: Acords entre empleats i empreses sobre els salaris.

  • Productivitat: Relació entre producció i els recursos usats.

  Producció

  Productivitat =

  Recursos utilitzats

  • Taxa d'activitat: Relació entre la població activa i la població en edat laboral.

  P. Activa

  Taxa d'activitat =

  P. en edat laboral

  • Taxa d'atur: Relació entre la població activa i la població inactiva, es calcula en tant per cent.

  P. Aturada

  Taxa d'atur = x 100

  P. Activa

  Hi ha dues fonts d'informació per a les dades referents a l'atur, l'INEM, que depèn del ministeri de treball i l'EPA, que depèn de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

  • Taxa d'ocupació: Relació que hi ha entre la població activa i la població ocupada, es calcula en tant per cent.

  P. Ocupada

  Taxa d'ocupació = x 100

  P. Activa

  Demanda Empresa

  Factor de Producció

  Treball Oferta Treballador/a

  Demanda Treballador/a

  Lloc de treball

  Oferta Empresa

  Recerca de feina

  Fonts d'informació

 • Revistes, diaris, prensa, internet.

 • Servei public d'ocupació

 • INEM/OTG
  Servei català de colocació (SCC)

  3. ETT
  4. Autooferiment
  5. Familiars, coneguts
  6. Diaris oficials: BOE, DOGC, BOP

  1. Control del mercat laboral. (OTG)

  Funcions

  de l'INEM 2. Formació ocupacional. (OTG)

  3. Prestació de desocupació. (INEM)

  A catalunya hi ha 74 oficines, les seves competencies son el control del mercat laboral, l'oferta i la demanda, i la formació ocupacional. Les prestacions socials per atur son funció de l'INEM per aixo tot i que a catalunya tenim les OTG, Oficina de Treball de la Generalitat, hi trobem l'INEM.

  Funcions de les Empreses de Treball Temporal, ETT.

  Les ETT no tenen treball sino que tenen treballadors.

  Contracte laboral

  Els contractes de les ETT's mai no son indefinits, sempre son temporals. Son contractes mercantils tot i que en el fons es tracta d'una compra-venda. Les ETT's tenen un arxiu de treballadors on busquen el perfil desitjat per a un lloc de treball concret.

  El treballador presta un servei per a la ETT, i es aquesta que li paga i paga la seguretat social. El sou d'un treballador contractat per ETT no pot ser inferior al sou que obte un altre treballador de la empresa en la mateixa categoria, aixo significa que l'empresa usuaria paga més a la ETT per a tenir aquest treballador que per a tenir un treballador contractat directament per l'empresa. Ja que del que paga l'empresa a la ETT ha de sortir el sou del treballador, la seguretat social, els costos de la contractació i un benefici que obte la ETT, tot i aixo en ocasions a les empreses els surt rentable utilitzar aquestes empreses de treball temporal per evitar tots els costos de la selecció de personal.

  Tècniques de recerca

  Carta de presentació

  Ocupació Privada

  Curriculum Vitae (CV)

  Tècniques de

  comunicació

  Instància (sol·licitut)

  Ocupació Publica

  Curriculum Vitae (CV)

  Carta de presentació

  Curriculum Vitae

  En un curriculum s'acostuma a adjuntar una fotografia carnet recent, que pot estar inscrita al curriculum o be pot estar enganxada.

  Instància (sol·licitut)

  Instància: Escrit dirigit a l'autoritat competent sol·licitant allo que interesa, per això es denomina instància a qualsevol sol·licitut dirigida a les autoritats referents a actes administratius, judicials o contractuals.

  Treball de funcionari

  • De carrera: Ha superat el procès i te la feina de forma permanent.

  • Interí: Està provisionalment a la plaça d'un altre o aquella que encara no te persona signada.

  • Eventual: Anomenat per un temps, acaba en finalitzar el mandat de qui l'ha anomenat.

  Segons el nivell de formació els funcionaris es classifiquen en cinc nivells o categories, hi ha un mínim, graduat escolar (grup E).

  Tipus d'accès a la funció pública:

  • Oposicions, prova o examen de coneixements.

  • Concurs, es basa en la experiencia de la persona.

  • Concurs-Oposició, a través dels merits dels candidats.

  Etapes d'un procés de selecció

  1 Sol·licitut d'ocupació (CV)

  2 Entrevista preliminar

  3 Proves psicotècniques

  Etapes d'un procés

  de selecció 4 Entrevista en profunditat

  5 prova médica

  6 Col·locació provisional (Periòde de prova)

  7 Col·locació definitiva

  Una de les fases més importants d'un procés de selecció es l'entrevista. El seu objectiu es comprobar l'adaptació o adequació d'un candidat a un lloc de treball concret i confirmar la informació donada mitjançant la carta i el curriculum.


  Les fases per a una entrevista són: 1. Salutació.

  • 2. Introducció.

  3. Preguntes sobre els estudis.

  4. Experiencia laboral.

  5. Interesos propis.

  6. Qüestions sobre el lloc de treball que desitges.

  7. Preguntes lliures.

  8. Acomiadament.

  Decàleg per a una entrevista de treball:

  1 Anar amb seguretat
  2 Ser puntuals
  3 Anar sola
  4 Crear bona imatge de persona agradable
  5 Pensar abans de contestar
  6 Fer preguntes referents al lloc de treball
  7. Interesar-se pel sou pero cap al final
  8. Portar preparat el curriculum si no s'ha entregat aabans.
  9. Evitar nerviosisme
  10. Donar la mà amb correció
  11. no contestar amb monosilabs
  12. Estar preparada per preguntes sorpresa (impertinents a vegades)
  13. No parlar malament d'altres llocs de treball.
  14. Portar referencies si es possible d'altres llocs de treball.
  15. Explicar sempre allo positiu d'un mateix, no els defectes.
  16. Deixar que l'entrevistador porti les preguntes.

  Proves psicotècniques

  Són aquelles que tenen per objectiu mesurar les capacitat, actituts i trets de personalitat per comprobar si la persona que vol ocupar el lloc de feina es l'adecuada per a fer-ho.

  Test de capacitat numèrica

  Test de raonament

  Tests d'intel·ligencia Test de memoria

  Test de comprensió verbal

  Test d'atenció

  Test d'aptitut mecànica

  Test d'aptitut verbal

  Tests d'aptitut Test d'aptitut numèrica

  Test d'aptitut especial

  Test d'aptitut administrativa

  Àrea cientifico-tècnica

  Tests d'Interesos Àrea artística

  Àrea administrativa comercial

  Àrea de relacions humanes

  Tests de personalitat

  Consells d'actuació:

  1. prestar atenció a les instruccions i preguntar, si es necessari, abans de començar.
  2. Anar relaxat, descansat i tranquil.
  3. Arribar amb temps suficient
  4. preguntar si els errors puntuaran negativament.
  5. Aprofitar al maxim el temps.
  6. Treballar a bon ritme pero sense precipitacions.
  7. Tenir confiança en un mateix i respondre amb sinceritat.

  2

  Perfil Profesional

  Projecte Professional

  Itinerari Formatiu

  Perfil

  Disponible

  Perfil

  Exigible

  Les Professions

  Elecció d'una professió

  Adaptació a la professió de SECRETARIATT

  Capacitats personals

  Caracteristiques de la professió de SECRETARIAT

  ITINERARI FORMATIU

  Incorporació al treball

  Mercat de treball

  Recerca de feina

  Població

  Oferta i demanda de treball

  P. Activa

  P. Inactiva

  P. Ocupada

  P. Aturada

  Mercat laboral espanyol

  Mercat laboral català

  Formes d'exercici profesional

  Fonts d'informació sobre la oferta i la demanda de treball

  Accès al lloc de treball

  Tècniques de recerca

  Selecció de personal

  Contractes

  Empresa Usuaria

  (demandant de treball)

  ETT

  (ofertant de treball)

  Treballador/a

  Nom de la persona que escriu la carta, remitent.

  Data

  Nom de la persona a qui va dirigida la carta.

  Salutació

  Cos de la carta, que consisteix normalment de tres parts. Introducció, nus i acomiat

  Firma, nom i càrreg de la persona que escriu la carta.

  Posdata. Si es necessari.

  CURRICULUM VITAE

  DADES PERSONALS

  Nom

  Edat

  Domicili

  ...

  DADES ACADEMIQUES O TITUACIONS

  2001-1997 batxillerat Logse

  ...

  IDIOMES/INFORMATICA

  Cursat alemany a ...

  Informàtica nivell...

  ALTRES DADES

  Curs ocupacional

  ....

  DATA I SIGNATURA

  EXPOSO

  SOL·LICITO

  1 Nom, adreça, professió i DNI del sol·licitant.

  2 Allo que s'exposa

  Que ...

  Que ...

  3 Allo que es sol·licita

  4 Lloc i data

  5 Tractament i càrreg de la persona a la que es dirigeix la instància
  Descargar
  Enviado por:Lia
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar