Tecnología


Formación de una Empresa


TECNOLOGIA

EMPRESA

ÍNDEX

 • Introducció de l'empresa amb el logo...................................................2-3

 • Estudi del màrqueting de situació de l'empresa……………………………3-4

 • Sector de l'empresa…………………………………………………………………………………….4

 • Producció aplicada………………………………………………………………………………4-5-6

 • Mètode d'organització aplicada………………………………………………………………6

 • Funció de l'empresa…………………………………………………………………………………….6

 • Funció productiva…………………………………………………………………………….6

 • Funció social………………………………………………………………………………………6

 • Organigrama vertical de l'empresa…………………………………………………………7

 • Tipus d'empresa segons la grandària.…………………………………………………..7

 • Tipus d'empresa segons el sector econòmic………………………………………..7

 • Tipus d'empresa segons la naturalesa jurídica…………………………………..7

 • Croquis de la distribució interior dels laboratoris……………………………8

 • Documentació mercantil: Albarà................................................................9

 • Documentació mercantil: El rebut………………………………………………………..9

 • Documentació mercantil: La factura …………………………………………………..10

 • Documentació mercantil: El xec al portador barrat…………………………10

 • Documentació mercantil: El xec al portador sense barrat…………….11

 • Documentació mercantil: El xec nominatiu barrat…………………………11

 • 1.Introducció de l'empresa amb el logo

  Genetic Treads S.A.

  Aquesta és una empresa dedicada a la prestació d'uns serveis relacionats amb la genètica: indentificació de les persones o animals (mamífers) a través del seus gens. Es proporcionen tant a entitats públiques i privades, com al públic en general.

  Genetic Treads S.A. col.labora també, amb diferents organismes, principalment detectius privats i criminalistes, en la resolució de tot tipus d'investigacions: infidelitats matrimonials, investigacions empresarials i proves de semblança. Aquesta empresa també té una gran novetat, i es que està en vies de desenvolupament ( al voltant del 90%) per a la cura del SIDA i el càncer.

  Ofereix: l'identificació de les persones i dels animals mamífers a través de les seves cèl.lules i l'anàlisis de les mostres biològuiques.

  Esta es una empresa dedicada a la prestación de unos servicios relacionados con la genética: identificación de las personas o animales (mamíferos) a través de sus genes. Se proporcionan tanto a entidades públicas y privadas, como al público en general.

  Genetic Treads S.A. colabora también, con diferentes organismos, principalmente detectives privados y criminalistas, en la resolución de todo tipo de investigaciones: infidelidades matrimoniales, investigaciones empresariales y pruebas de parentesco. Esta empresa también tiene una gran novedad, i es que está en vías de desarrollo ( cerca del 90%) para la cura del SIDA y el cáncer.

  Ofrece: la identificación de las personas y de los animales mamíferos a través de susn células y el análisis de las muestras biológicas.

  This one is a company dedicated to the presentation of a few services related with to the gentic: Identification of the persons and animals (mammals) across their genes. They are provided so much to public and private entities, since to the public in general.

  Genetic Treads S.A. collaborates also, with different organisms (organizations), principally private detectives and criminologists, in the resolution of all kinds of investigations: matrimonial infidelities, managerial investigations and proofs of kinship. This company also has a great innovation, that it is in routes of development (near 90 %) for the recovers from the AIDS and the cancer.

  It offers: the identification of the persons and of the mammalian animals across their cells and the analysis of the biological samples.

 • Estudi del màrqueting de situació de l'empresa.

 • Genetic Treads S.A. és una empresa que té la seu principal a Barcelona:

  C/ Via Augusta, num. 334

  08006 BARCELONA

  Tel: 93 334 34 34

  Fax: 93 335 35 35

  Correu: GeneticTreads@bcn.es

  'Formación de una Empresa'

  GeneticTreads@bcn.es c/ Via Augusta 334 08006 BCN

  Tel: 93 344 34 34 Fax: 93 335 35 35

  'Formación de una Empresa'

  La seu principal es troba en al districte de Sarriá i Sant Gervasi, concretament, a la Via Augusta perquè és una zona de Barcelona bastant centralitzada en les vies de comunicació (a proa del cinturó de Rondes) i sense gaire contaminació ni soroll.

  Actualment l'empresa es distribueix per la resta d'Espanya, un loboratori en cada comunitat autònoma.

 • Sector de l'empresa

 • L'empresa pertany al sector terciari perquè ofereix un servei a diferents entitats i , en general, a la societat.

 • Producció aplicada

 • En l'àmbit productiu l'empresa no produeix, sinò que ofereix serveis, tot i així, té diferents laboratoris amb un bon material, desde microscopis fins seqüenciadors, amplificadors i diversos materials per a l'extracció de l'ADN.

  Al ser una ampresa que produeix serveis no necesita indústries ni fàbriques, perquè es serveix dels productes que es troben a les farmàcies i en qualsevol laboratori.

  Genetic Treads S.A. és una empresa que ofereix serveis relacionats amb l'identificació genética.

  A contiuació es mostren alguns dels serveis que ofereix aquesta empresa, tant a entitats públiques i privades, com al públic en general, detalladament:

  • Reconeixament de paternitat. Consisteix en determinar si una persona és el pare natural d'una altre, mitjançant l'estudi de mostres biològiques: el ADN nuclear. També quan el nomenat pare a mort.

  • Reconeixement de maternitat. Consisteix en determinar si una persona és la mare natural d'una altra, mitjançant l'estuid d'evindències biològiques: ADN mitocondrial. La mare biològica no és la que l'ha parit ja que existeixen les mares de lloguer, sinò la que va fecundar l'òvul.

  • Reconeixement de germantat. Consisteix en determinar si una persona és el germà natural d'una altra, mitkançant l'estudi de mostres biològiques: ADN nuclear per homes i ADN mitocondrial per a dones. S'utilitza quan el presunt progenitor comú dels germans no pot ser localitzat per defunció. S'ha de tenir en compte que poden ser només germans de pare; que poden ser només germans de mare; o poden ser germans de doble vincle.

  • Identificació de persones desaparegudes amb els seus familiars directes. L'ADN de la persona despareguda coincidirà amb l'ADN del seu fill i, si un dia aparéix un cadáver el perfil d'aquest serà el mateix que el del familiar donant.

  • Trobades de familiars que mai s'han conegut físicament ( per exemple: 1 nascut a Espanya i l'altre a Cuba), per afirmar que són de la mateixa familia.

  • Canvi d'un fill per un altre en el moment del naixement, per error o de forma malintencionada. El perfil del fill canviat no coincidirà amb el perfil genètic d ela suposada mare i, tampoc, amb el del pare; i, a més, el perfil del fill desaparegut serà el mateix que els dels seus pares biològics.

  • Sustracció d'un menor i el seu trobament quan és gran. L'ADN d'aquesta persona sempre coincidirà amb l'ADN dels seus progenitors.

  • Aclariment de fets delictius per ADN. Si recollim mostres de sang, saliva, cabells, ungles, xiclets, semen, etc en el lloc del delicte i el perfil genètic d'aquestes mostres les comparem amb l'ADN d'un sospitós o detingut, comprovarem que coincidiesen els perfils. Així mateix, en una agressió sexual les mostres recolides al cos de la víctima (semen) tindran el amteix perfil genètic que el detingut per ser autor.

  Tot el que s'ha afirmat anteriorment per a persones servirà igual per animals. Per exemple, si d'un ramat d'ovelles “roben” una , es podrà provar biològicament per ADN que l'ovella recuperada té el mateix perfil genètic el el carner del Ramat.

  També serveix l'ADN per l'estudi d'enfermetats hereditàries per presentir-les.

 • Mètode d'organització aplicada

 • L'empresa s'organitza tant en recursos humans com en material.

  Conté unes àrees de les quals s'organitzen certes persones. Tenim:

  • L'àrea de finançament: s'engarreguen els quatre assessors jurídics i els contables.

  • L'àrea comercial: portada a terme pel director comercial i els seus comercials (A i B) de l'empresa.

  • L'àrea de servei: s'encarrega de proporcionar serveis a través dels seus comercials.

 • Funció de l'empresa

 • Aquesta empresa, al igual que moltes altres, ofereix uns serveis indispensables per a la societat.

 • Funció productiva

 • En aquest àmbit podem dir que l'empresa s'encarrgea de oferir uns béns econòmics com són els serveis. Al no produïr cap producte en concret, l'empresa no disposa ni necesita fàbriques, o indústries, o maquinària,…

 • Funció social

 • Aquesta empresa ofereix uns serveis a la societat i a altres empreses. També pot proporcionar llocs de treball, però a gent concreta, és a dir, amb estudis de biología, bioquímica, farmacia, veterinaria, botànica o genètica.

 • Organigrama vertical de l'empresa

 • Director General

  Director de zona Director de zona Director de zona Director de zona

  Assesor Jurídic i Assesor Jurídic i Assesor Jurídic i Assesor Jurídic i

  DIrector de RH Director de RH Director de RH Director de RH

  Director comercial Director de Laboratori ADN Director de Recollida

  de mostres

  Comercial A Comercial B Tècnic Sanitari Tècnic Veterinari

  L. en Biologia L. en Bioquímica L. en Genètica L. en botànica L. en Farmacia -

  veterinaria

  auxiliar auxiliar auxiliar auxiliar auxiliar

 • Tipus d'empresa segons la grandària

 • És una empresa gran perquè a tot el procés que es porta a terme en un laboratori hi ha unes 17 persones, per tant, si calculem 17 persones per cada 17 laboratoris ( un en cada provincia espanyola) ens dóna un total 289 treballadors. Si després hi sumem el director general amb els seus 4 directors de zona i, a cadasquan d'aquests, un assessor jurídic un director de recursos humans, ens dóna un total de 302 treballadors.

 • Tipus d'empresa segons el sector econòmic

 • L'empresa , segons el seu sector econòmic, pertany al sector terciari de serveis.

 • Tipus d'empresa segons la naturalesa jurídica

 • Aquesta empresa és social perquè té una personalitat jurídica pròpia i independent. Dins del social forma part d'una societat mercantil ja que el seu interés és obtenir un benefici econòmic. Per això és una Societat Anònima.

  'Formación de una Empresa'

  'Formación de una Empresa'

  'Formación de una Empresa'
  Descargar
  Enviado por:Sareta Mojito
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar