Industria y Materiales


Extintor


ÍNDEX

 • Que es un extintor?

 • De quants tipus n'hi ha?

 • Per que serveix cadascun?

 • Separats per tamanys i per contingut.

 • En quins casos es millor l'aigua?

 • Els extintors caducant ?

 • Com funcionen?

 • Manteniment?

 • Què és retimbrar?

 • Quina es la tarifa de preus actualment?

Què és un extintor?

El extintor es un aparell el qual conté un agent extintor al seu interior, que pot ser projectat o dirigit sobre un incendi por acció d'una pressió interna, la qual tindria el fi d'apagar el foc quan encara es troba a la seva fase inicial. Pot transportar-se y fer-se servir fàcilment.

De quants tipus n'hi ha? I perquè s'utilitza cadascun?

Si els separem pel seu tamany:

Portàtils manuals: Son aquells en els quals el seu pes total no passa dels 20 kg. Son el medi mes senzill que es pot fer servir en la lluita contra un incendi petit en fase inicial. Té una capacitat bastant limitada i per tan la seva capacitat d'extinció també es reduïda.

Mòbils amb rodes: Van col·locats damunt d'una estructura amb rodes que fa més fàcil el seu transport. Normalment aquest acostumen a ser molt més grans, per això han d portar rodes per ser transportats.

Si els separem per la seva composició:

D'aigua: es l'extintor més antic. El foc s'apaga per refredament, agafant el calor del foc per evaporar-se. La quantitat de calor que l'aigua es capaç d'absorbir es molta, per tan es molt eficaç pro encara ho es més si es fa servir polvoritzada ja que se evapora més ràpidament per lo qual absorbeix més calor. Es molt eficaç per apagar focs sòlids,

Espuma: Es una emulsió d'un producte espumógen dissolt a l'aigua. Apaga por sufocació, al aïllar el combustible de l'ambient que el rodeja, també actua amb una certa acció debut a l'aigua que conté. S'utilitza en focs sòlids i líquids.

Anhídrid carbònic - CO2: És un gas que es conserva en estat líquid i amb una pressió elevada. Al descarregar-se es solidifica parcialment i passa a tenir forma de flocs blancs, com de neu, per això aquests tipus d'extintors també es coneixen com de "Neu Carbònica". Apaga principalment per sufocació desplaçant l'oxigen de l'aire i produint un gran refredament. Pot produir ASFIXIA. S'acostuma a fer servir per apagar focs sòlids y líquids.

Pols química seca: Es pols de sals químiques de diferents composicions. Se descomponen amb el calor, combinant-se amb els productes de descomposició del combustible. Pot ser de dos classes:

 • Normal: Sals de sodi o potassi combinades amb altres compostos que fan que siguin mes fluids i estables. Son apropiats pels focs líquids y gasos.

 • Polivalents: Tenen com base fosfats d'amoni, amb additius similars als dels anteriors i son apropiats pels focs líquids i sòlids, ja que apagant recobrint les brases amb una pel·lícula que las aïlla de l'aire.

 • Derivats halògens: Es a base de productes químics resultants de l'halogenació de hidrocarburs. Amb el foc actua igual que els dos tipus anteriors...Apaga per l'efecte que fa en trencar la reacció en cadena. S'usa en focs sòlids i líquids.

Així podem concloure que:

Adaptació de l'extintor al foc adequat

Tipus d'extintor

Sòlids

Líquids

Gasos

M. d reacció

Aigua a pressió

Bo

Inacceptable

Inacceptable.

Inacceptable

Aigua polvoritzada

Excel·lent

Acceptable

Inacceptable

Inacceptable

Espuma

Bo

Bo

Inacceptable

Inacceptable

Pols polivalent

Bo

Bo

Bo

Inacceptable

Pols seca

Inacceptable

Excel·lent

Bo

Inacceptable

CO2

Acceptable

Acceptable

Inacceptable

Inacceptable

Halògens

Acceptable

Acceptable

Inacceptable

Inacceptable

Productes específics

 

 

 

Acceptable

En quins casos es millor l'aigua?

Tothom pensa que l'aigua es el millor exterminador del foc, però a vegades no es així (com demostra aquesta taula). De fet l'aigua te unes possibilitats bastant reduïdes, només s'usa en sòlids i líquids.

Els extintors caduquen?

Els extintors en general no caduquen, però s'han de retimbrar cada 5 anys i es recomana fer revisions periòdiques, sobretot als llocs amb molta gent, o amb materials perillosos

Com funciona un extintor?

*S'ha de treure el segur, retirant la solapa o una anella.

*Es pressiona la pistola del extintor i es manté.

*S'acosta l'extintor cap a la base de les flames mes pròximes i es mou en zig-zag i s'avança a mesura que es va apagant...

*Es remulla tot per evitar que el foc torni a reviure.

*S'hauria d'actuar amb el vent a favor ja que així s'evitaria que el foc es propagues per zones noves.

*Si s'ha de canviar la posició convé apagar l'extintor, ja que té una capacitat limitada.

*Un cop usat, s'ha de portar a recarregar, retimbrar i a mirar la pressió per estar segur de que el nostre extintor esta al 100%.

Quin es el manteniment dels extintors?

3 Mesos Es controla l'accessibilitat i l'aparent bon estat de l'aparell i totes les seves inscripcions.

6 Mesos Es verifica el pes de l'extintor, la seva pressió en cas de ser necessari, i també el seu pes.

12 Mesos Es verificant els extintors per personal qualificat i es recomana que aquest personal sigui aliè al establiment.

5 Anys Es retimbran obligatòriament d'acord amb la normativa.

Què és “retimbrar”?

Consisteix en buidar l'extintor completament per fer-li la prova de pressió o prova hidràulica. Es carrega amb aigua per veure si aguanta uns 40 kg de pressió i si aguanta voldrà dir que l'extintor esta be i en aquest cas es buida, es seca i es carrega amb pols. Tots els extintors es solen sotmetre a aquesta pressió però només a la prova, desprès en estat normal es deixen a pressions mes baixes de 30kg. El d CO2 es un cas especial i el de 3kg es prova a 60kg d pressió. És el principal control de qualitat, encara que abans de vendre's els extintors passen varis controls més per garantir la seguretat dels usuaris.

Quina es la tarifa de preus actualment?

De pols 6kg de neu carbònica que es el mes usual ronda els 50 Euros.

Els especials per apagar la classe D (focs amb doble reacció o amb perill d'explosió) poden valer 40.000 pessetes els 5kg. Aproximadament .
Descargar
Enviado por:Xula
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar