Informática


Excel


'Excel'
L'EXCELElements de la pantalla Excel.

Al entrar en Excel ens apareixerà la següent finestra:

a.

Nom del full de càlcul

b.

Barra de menú. Conte totes les operacions que es poden realitzar en el llibre de treball.

c.

Barra d'eines Estàndard i de Format. Són funcions abreviades del menú (inclouen les feines mes comunes del full de càlcul, que es podrà activar amb un simple clic).

d.

Barra de fórmules. En ella s'introdueixen o modifiquen les dades de la cel·la que està activa.

e.

Barres de desplaçament. Serveixen per moure's a través de la pantalla, desplaçant-la en sentit vertical o horitzontal

f.

Cel·la activa.

g.

Els fulls dels quals es compon el llibre del treball.

h.

Botons de desplaçament a través de les diferents fulles del llibre.

i.

Barra d'estat. Mostra els missatges que corresponen a lo que s'està realitzant. En aquest cas apareix listo, lo qual indica que el programa està preparat per que l'usuari elegeixi un comando o escrigui dades en una cel·la. A mes informa sobre l'estat de les tecles de bloqueig de majúscules, bloqueig de números, etc.

Barra d'eines

'Excel'

La major part dels botons de Excel en la barra d'eines, són veritablement estàndard. Veurà als mateixos botons en altres programes de Microsoft, com per exemple en Word. No obstant això això, hi ha algunes diferències en la manera que els botons funcionen, el que podria causar problemes.

Nuevo 'Excel'

El botó Nuevo crea un nou document en blanc utilitzant la seva plantilla per defecte.  

Abrir 'Excel'

El botó Abrir obre al quadre de diàleg per que elegeixi un document per a ser obert.

Els arxius oberts recentment, estan llistats al final del menú Archivo. De manera que utilitzant el menú pot tenir un accés mes ràpid als documents amb els quals va treballar fa poc.    

Guardar 'Excel'

El botó Guardar conserva l'actual document al lloc on ja havia estat guardat. Si el document mai ha estat guardat abans, veurà un quadre de diàleg on podrà elegir una carpeta i el nom del arxiu. 

'Excel'
Pot tenir problemes si està editant un document vell per a un nou propòsit i no vol perdre al vell. Haurà d'utilitzar el comando en el menú,  Archivo  |  Guardar Como  per tenir el quadre de diàleg que necessita per guardar amb un nom diferent el nou document. Sinó sobreescriurà al document vell.  

Permiso  'Excel'

El  botó de Permiso es nou en la Edició  de Microsoft Office 2003 Professional. Passant per sobre del botó, sorgeix un avis que li diu quins permisos han estat establerts per aquell document. 

Email 'Excel'

El botó de Email li permet enviar a una altre persona,  el full present de treball o tot el llibre de treball per email.

Imprimir 'Excel'

Imprimirà totes les files i columnes que pensi que contenen dades.  

'Excel'
A vegades Excel es confon si s'han esborrat dades o es va donar format a les cel·les en blanc. Sempre faci una vista Preliminar, abans de imprimir un full de càlcul.  

Vista Preliminar de Impresión 'Excel'

Mostra com es veurà el seu document quan estigui imprès. Sempre hauria de veure aquesta vista abans d'imprimir. Mitjançant una verificació abans de imprimir, pot evitar errors i estalviar molt paper i temps. Es especialment important tenir una vista preliminar dels fulls de càlcul, perquè amb molta freqüència resulten massa amples per caber en un sol DINA4.  

Ortografía 'Excel'

Verifica la ortografia del seu text però no les fórmules. Excel no corregeix la gramàtica.

Referencia  'Excel'

El botó Referencia en Excel 2003, obre el panel corresponent. El panel buscarà un conjunt de llibres de referència sobre electrònica, incloent els diccionaris, els llibres de sinònims i les enciclopèdies.


Cortar, Copiar, y Pegar 'Excel'

Els botons de Cortar, Copiar y Pegar funcionen com de costum.
Cortar remou el text seleccionat i l'envia al Clipboard.
Copiar col·loca una copia del text seleccionat en el Clipboard.
Pegar col·loca una copia del que estava en el Clipboard en el punt on es troba el cursor.

Quan vol enganxar un grup de cel·les que han tallat o copiat, només seleccioni la cel·la que desitgi que es trobi a dalt a la esquerra de les dades enganxades y enganxi allà.   

'Excel'
Quan enganxa dades en Excel, resten en el Clipboard fins que executa un comando diferent mes bé fins que copiï algo nou. De manera que podrà enganxar les dades diferents vegades seguides en diferents llocs, però una vegada que faci quelcom diferent, les dades s'esborren del Clipboard.

Copiar Formato 'Excel'

Amb la icona de forma de pincell, Copiar Formato, es copia el format d'una cel·la a l'altra.   

Com funciona: Primer seleccionar la cel·la amb el formato que vol utilitzar.  Fer clic en el botó Copiar Formato. El punter del  mouse canvia a 'Excel'
, la forma del pinzell de Copiar Formato. Clic en la cel·la que desitgi que tingui el mateix format. El punter del mouse torna a canviar.  

Pot aplicar-se Copiar Formato a mes d'un lloc, si fa un doble clic en el botó. El punter del mouse conservarà la forma de Copiar Formato fins que faci un nou clic en el botó.  

Copiar Formato solament funciona amb cel·les completes. No es possible usar-lo per donar format solament a una part del text d'una cel·la.

'Excel'
Copiar Formato usarà el primer format que trobi. Per exemple, si el text que està en la cel·la usa 2 colors diferents, Copiar Formato usarà el primer dels dos colors utilitzats en la cel·la des de la qual està copiant. 

Deshacer y Rehacer 'Excel'

El botó Deshacer li permet reinvertir una acció que acaba de realitzar. Rehacer li permet canviar de idea i executar aquella acció tota de nou.   

Excel manté el seguiment de 16 acciones.

Hi ha una sola llista per desfer, que cobreix tots els fulls del llibre de treball. Les referències de cel·les no inclouen el nom del full de càlcul. Es fàcil confondre's !

Hipervínculo 'Excel'

El botó de Hipervínculo obre un diàleg per que es pugui crear un hipervincle en el full de càlcul. Quan està veient un full de càlcul, fent clic en el seu vincle obre el recurs en la URL utilitzat per el mateix. Aquest pot ser una pàgina web, un altre full de càlcul, un document de Word, o un arxiu de so.

Autosuma 'Excel'

Autosoma sumarà de manera intel·ligent els números en la columna d'adalt o en la fila a l'esquerra de la cel·la activa. Una vegada que abandoni la cel·la amb la fórmula, veurà el total en lloc de la fórmula.

Orden  'Excel'

Els botons de Orden Ascendente i Orden Descendiente disposaran les cel·les seleccionades en una columna en ordre numèric o alfabètic.  

Asistente de Gráfico 'Excel'

El botó del Asistente de Gráfico obre un assistent que ajuda a convertir les seves dades en gràfics.

Dibujo   'Excel'

El botó Dibujo obre una barra de eines de dibuix. Aquesta barra pot ser  moguda en qualsevol cantonada de la finestra, al igual que les altres barres d'eines. O pot flotar com una paleta.  

Zoom 'Excel'

El control del Zoom mostra en que tamany del full es veu desplegat la plantilla. Fent clic en la fletxa a la dreta del control  s'obre la llista d'opcions.  El Zoom de Excel te una llista d'opcions mes curta que la del Word.    

Excel no inclou la opció de  "Página Completa", però agrega la opció "Selección".

Ayuda 'Excel'

El botó Ayuda obre o bé una finestra d'ajuda o el diàleg del assistent de Office.

Flecha 'Excel'
'Excel'

Si veu  'Excel'
una doble fletxa al final de una barra d'eines en una aplicació de Microsoft Office, es que hi ha mes botones assignats a la barra que els que aquesta mostra. Pot fer un clic en las fletxes, per obrir un menú que llista els altre botons.  

Barra de formato

'Excel'

Fuente y número: El primer requadre es el tipus de lletra, junt amb el tamany que es vol donar. La negreta, cursiva i subratllat ajuda a ressaltar dades significatives.

'Excel'

Alinear texto: També es pot alinear el text dintre de les cel·les, amb els botons de la barra en forma de paràgraf es pot alinear el text o els números, a la esquerra, en el centro i a la dreta.

'Excel'

Combinar celdas: Aquest botó serveix per convertir diferents cel·les en una sola per que sigui la capçalera de diferents columnes.

'Excel'

Estilo moneda, euro y porcentual: Els botons de monedes, serveixen per afegir el símbol monetari que aquest defineix.
El % serveix per els percentatges, hi ha que introduir les dades en tant por un, el ordenador multiplicarà per cent la dada que s'introdueixi.

'Excel'

Aumentar o disminuir decimales: Els ceros amb fletxeta cap a la esquerra o cap a la dreta serveixen per afegir o treure decimals a les dades de les caselles.

'Excel'

Bordes, relleno y color fuente: El primer botó que es un requadre serveix per afegir bordes a les cel·les, pinxant sobre aquest botó es desplega un menú on apareixen diferents finestres amb les diferents formes d'aplicar els bordes.
Amb el pot de pintura es pot seleccionar el color de la cel·la, i aplicar-lo a la zona en la que es cliqui.

Amb la lletra es selecciona el color de la lletra de la cel·la, i s'aplica.

La fletxa de la dreta per que es desplegui la paleta de colores.

Barra de menús

La barra de menús conté les operacions de Excel, agrupades en menús desplegables. Al fer clic a Insertar, per exemple, veurem les operacions relacionades amb els diferents elements que es poden inserir en Excel. Totes les operacions es poden fer a partir d'aquests menús. Però les coses més habituals es realitzen més ràpidament a partir de les icones de les altres barres. La icona amb la creu, de l'extrem dret, ens permet tancar el llibre actual

En Excel2000 la barra de menús té un nou comportament "intel·ligent", que consisteix, bàsicament, a mostrar només els comandos més importants i els quals l'usuari va utilitzant.

Els menús desplegables de la barra de menús contenen tres tipus bàsics d'elements:

a) Comandos immediats. S'executen de forma immediata al fer clic sobre ells. Es reconeixen perquè a la dreta del nom de comando, o no apareix res o bé apareix la combinació de tecles per a executar-lo des del teclat. Per exemple, en el menú Insertar, el comando Columnas. 

b) Altre menú desplegable. AL situar-se sobre aquest, s'obre un nou menú al seu costat amb més opcions perquè triem una d'elles. Es reconeixen perquè tenen un triangle a la dreta. Per exemple, en el menú Insertar, Imatge.

c) Comando amb finestra. AL fer clic, apareix una finestra que ens demanarà que emplenem alguns camps i que tindrà botons per a acceptar o cancel·lar l'acció. Es distingeixen perquè el nom acaba en punts suspensius. Per exemple, en el menú Insertar, Gràfic... 

Els diferents menús de la barra de menús es poden activar des del teclat prement Alt + lletra subratllada del nom del comando. Per exemple Alt + i per a desplegar el menú Insertar.

Els meún són els següents:

Arxiu: conté aquells comandos relacionats amb la gestió d'arxius, així com les opcions per a preparar la pàgina abans d'imprimir i les opcions d'impressió.

Edició: conté els comandos relatius a l'edició de text com poden ser aquells que permeten copiar o moure informació, així com les de recerca i substitució de paraules.

Veure: conté els comandos de visualització del document, com són les maneres de treball, les barres d'eines i els encapçalats i peus de pàgina.

Insertar: en aquest menú estan els comandos que permeten inserir tot tipus d'elements en un document, des de la data fins a una imatge o qualsevol altre objecte.

Format: amb ell s'accedeix a tots aquells comandos que faciliten la millora en la presentació de la informació, com poden ser els canvis de format de caràcter, paràgraf, o la creació de columnes o estils.

Eines (herramientas): com el seu nom indica, facilita el corrector ortogràfic i els sinònims, així com els comandos de combinar correspondència per a enviaments massius d'informació.

Taula (tabla): conté tots els comandos per a la creació i maneig de taules.

Finestra (ventana): mostra els comandos per a gestionar el maneig de diverses finestres de documents simultàniament.

? dóna accés al menú d'ajuda que permet consultar de maneres distintes qualsevol dubte que pugui sorgir.

FORMATO

Amb ell s'accedeix a tots aquells comandos que faciliten la millora en la presentació de la informació, com poden ser els canvis de format de caràcter, paràgraf, o la creació de columnes o estils.

 • Fila o columna: Aquesta eina ens permet canviar l'alçada d'una fila que estigui seleccionada o l'amplada d'una columna seleccionada. Autoajustar serveix per ajustar l'alçada o amplada al mínim possible i que es vegi tot el text escrit. També permet ocultar les files o columnes o bé mostrar les ocultes. Podem retornar l'amplada o alçada estàndard a la fila o columna.

 • Hoja: Aquesta opció permet: ocultar el full, canviar el nom, inserir una imatge a cada cel·la o canviar el color de la etiqueta.

 • Autoformato: Aplica una combinació integrada de formats a un grup de cel·les. Si cliqueu una sola cel·la, l'Excel seleccionarà automàticament les cel·les del voltant, en blanc, i aplicarà l'autoformat.

 • Format condicional: Ressalta una fórmula per donar criteri per donar format; ressalta també les dades dinàmiques que desitja supervisar. Si les dades s'ajunten als criteris, el programa aplicarà el format supervisat, com per exemple posar l'ombra de les cel·les de color verd.

 • Cledas o Estilo: En aquesta casella es poden modificar les propietats de les cel·les seleccionades: Amb el Número és mostren les categories que pot adquirir una cel·la (moneda, data, percentatge...). Amb Alineación bàsicament és determina els graus en que està escrit el text. Amb l'opció Fuente es canvia el tipus de lletra i el tamany. Amb Bordes, es pot remarcar les cantonades de les caselles. Amb Tramas es pot modificar o omplir el color o dibuix de la cel·la. I per últim tenim l'opció Proteger que serveix per protegir les cel·les.

HERRAMIENTAS

Com el seu nom indica, facilita el corrector ortogràfic i els sinònims, així com els comandos de combinar correspondència per a enviaments massius d'informació.

 • Ortografía: Comprova que el text estigui correctament escrit.

 • Referencia: El botó Referencia en Excel 2003, obre el panel corresponent. El panel buscarà un conjunt de llibres de referència sobre electrònica, incloent els diccionaris, els llibres de sinònims i les enciclopèdies.

 • Comprobación de errores: Tal i com diu el nom, és l'encarregat de buscar s'hi hi ha algun error (no gramatical) en tot el full.

 • Área de trabajo compartida: És una mena d'arxiu que et diu característiques del full de càlcul: l'estat, els integrants, les faenes, els document, vínculs i documentació.

- Compartir libro: Serveix per que el llibre pugui estar en els documents d'un altre usuari. També pots optar, dintre d'aquest, per treure algun usuari, amb el qual no vulguis compartir el llibre.

Dins d'aquest hi ha varies opcions, una d'elles la d'actualizar cambios, que et permet posar un número, aquest serà  el temps que servirà  per guardar automàticament el teu llibre. Hi ha altres opcions, però no gaire pràctiques.

 • Control de cambios: Es l'encarregat a resaltar els canvis que ha sofert el full o la cel·la si especifiques.

 • Euroconversión: Permet posar una quantitat i convertir-la en el tipus de moneda desitjada.

 • Proteger: Protegir el document perquè ningú el pugui modificar.

 • Colaboración en línea: Serveix per poder reunir-se virtualment per fer alguna cosa. L'apartat Reunir-se ahora permet que connectant-te amb la ret et pots reunir amb altres usuaris del Excel, escriure en la pissarra o finalitzar la reunió. Pots programar una reunió, escollir les opcions que més et convinguin i enviar-les a altres usuaris.

 • Buscar objetivo: Mètode per buscar un valor específic per una cel·la canviant el valor d'una altre cel·la. Quan es busca un objectiu, l'Excel varia el valor d'una altre cel·la que especifiqui fins que una fórmula que sigui pendent d'aquella cel·la torni el resultat desitjat.

 • Escenarios: Podem trobar una finestra que ens indica "l'administrador d'escenaris" podem escollir entre mostrar, tancar, eliminar, modificar, resumir o combinar (canvis d'escenari), des de full, agregar on pots canviar d'escenari, posar comentaris, cel·les canviants, el pots protegir, evitar canvis o ocultar on pots acceptar i cancel·lar.

 • Macro: Acció o conjunts d'accions que es poden utilitzar per automatitzar les feines. Una macro consisteix en una serie de comandos i funciones que s'almacenen en un mòdul de Microsoft Visual Basic i que pot executar-se sempre que sigui necessari realitzar la faena. Obre el quadre de diàleg Macros, on pot executar, modificar o eliminar una macro. Utilitzi Grabar nueva macro   per gravar una sèrie d'accions com una macro o fes clic en Editor de Visual Basic    per escriure una macro.

 • Complementos: Opció que serveix per complementar el text o bé afegir elements o altres objectes.

 • Opciones d'autocorrección: Són uns punts específics, com per exemple l'idioma, en el que has escrit el text de la cel·la, que el puguis escollir i corregir les faltes o fer suggestions sobre algunes paraules el qual desconeixes la seva ortografia, i configurar-lo perquè alhora de corregir el text, ho fagi tal i com tu ho desitges.

 • Personalizar:Permet incloure a la barra d'eines les icones que prefereixis, per poder accedir-hi fàcilment. També pots indicar el tamany de les icones, mostrar o no el nom de la font o informació de la pantalla i organitzar les files que ocupen cada barra d'eines i crear-ne noves.

 • Opciones: Modifica la configuració de les aplicacions del Excel com la presentació en la pantalla impressió, correcció, ortografia i altres opcions. Entre d'altres són: Mostrar (podem amagar la barra de fórmules i la barra d'estat), Comentaris (on podem triar per veure tots els objectes, mostrar marcadors de posició o amagar-los tots), Opcions de finestra ( on triem si volem veure salts de pàgines, les fórmules, els encapçalaments...)

 • Herramientas en Internet: Aquesta opció ens permet accedir a Internet, a la pàgina principal de Microsoft Office Online, i allà ens informa de les novetats, ens dóna consells i trucs, ens parla dels seus productes (com Access, Excel, FrontPage, etc.), es poden deixar comentaris, et donen un catàleg de solucions, suport tècnic…

Si dintre dels productes entrem a Excel, ens explica com « descobrir-lo », mitjançant informació del producte, dels preus, una versió de prova, etc. Et dona també suggerencies per l'Excel, com obtenir calendaris, com crear gràfics, etc.
Descargar
Enviado por:Adriana
Idioma: catalán
País: Estados Unidos

Te va a interesar