Enfermería


Estructura i funció del cos humà


ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ

Convocatòria curs acadèmic 2005-06 Divendres 16 de juny 2006 Hora: 10 AM

2n semestre

NOM:_________________ PUNTUACIÓ:_____________

COGNOMS:_____________________________________________________________________

DNI:__________________

Mecànica de l'examen

 • L'examen consta de 60 preguntes test i 2 temes (de 4 a escollir).

 • El test val el 75% de la nota i els temes el 25%.

 • El test: Només hi ha una resposta correcta. Cada pregunta ben contestada comptabilitza 1,25 punts. Cada pregunta no contestada no comptabilitza. Cada pregunta errònia descompta 0,25 punt. El total de l'examen test són 75 punts.

 • El tema. Heu de desenvolupar 2 de 4 temes que es presenten. Cada tema val 12,5 punts. Total 25 p.

 • Només corregirem el full de respostes.

 • Al finalitzar l'examen heu d'entregar tots els fulls, complerts amb les dades personals. Si no poseu el nom i DNI a l'examen es considerarà no entregat.

 • En relació al sistema nerviós. Identifica l'afirmació verdadera.

 • Conté 12 parells de nervis raquidis distribuïts a la banda dreta i esquerra del cos.

 • La distribució dels nervis és totalment aleatòria i inespecífica.

 • Conté 12 parells de nervis cranials que neixen a la base de l'encèfal.

 • B i C són correctes.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • En relació al sistema nerviós. Identifica l'afirmació verdadera.

 • Les neurones encarregades de transmetre la informació sensorial es denominen neurones motores.

 • Les neurones motores també s'anomenen aferents.

 • Les neurones que s'encarreguen de la funció d'integració s'anomenen interneurones.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • Identifica les funcions pròpies del Sistema Nerviós Central.

 • Integrar i correlacionar la informació sensorial.

 • Enviar impulsos sensitius de la perifèria al Sistema Nerviós Central.

 • Estimular la contracció muscular i les secrecions glandulars.

 • A i C són correctes.

 • 4. En relació a les cèl·lules del sistema nerviós,

 • La principal propietat de la neurona és la de l'excitabilitat elèctrica.

 • Les neurones i les cèl·lules glials són els 2 tipus de cèl·lules principals del sistema nerviós.

 • Les cèl·lules glials no generen ni propaguen potencial d'acció.

 • Totes són correctes.

 • 5. En relació a les meninges,

 • L'aracnoides és la meninge més externa.

 • Estan composades de teixit connectiu.

 • La piamare és la coberta intermitja entre la duramare i l'aracnoides.

 • Totes són correctes.

 • 6. En relació a la duramare,

 • Conté tres prolongacions interiors.

 • La fals del cervell és una cissura longitudinal que separa els 2 hemisferis cerebrals.

 • La fals del cerebel separa els 2 hemisferis dels cerebel.

 • La tenda del cerebel separa el cerebel del cervell.

 • Totes són correctes.

 • En relació als espais entre meninges,

 • L'espai subdural està fora la duramare i dins de les cobertes òssies de l'encèfal i la medul·la espinal.

 • L'espai subaracnoideu està entre la duramare i l'aracnoides, conté líquid serós lubricat.

 • L'espai subdural conté el LCR.

 • Cap de les anteriors és correcta

 • 8. En relació al LCR,

 • És transparent i incolor.

 • Protegeix el cervell i la medul.la espinal.

 • Té funció de dipòsit.

 • A i B són correctes.

 • Totes són correctes.

 • 9. En relació al LCR,

 • Es forma per separació del líquid de la sang en els plexes coroides.

 • Circula pels ventricles, conducte de l'epèndim, i espais subaracnoideus.

 • Un adult mig forma uns 30 ml de LCR.

 • A i B són correctes.

 • Totes són correctes.

 • 10. En relació als ventricles cerebrals,

 • El 3r ventricle està per sobre dels ventricles laterals.

 • El 1r i 2n ventricle lateral estan un a cada hemisferi cerebral.

 • El 4rt ventricle està situat a la cara anterior del tronc encefàlic.

 • B i C són correctes.

 • Cap de les anteriors són correctes.

 • 11. En relació a la circulació del LCR,

 • El forat interventricular que connecta els ventricles laterals amb el 3r ventricle s'anomena aquaducte de Silvio.

 • El forat de Monroe connecta el 3 ventricle amb el 4rt ventricle.

 • El LCR s'absorveix per les granulacions de Pacchioni de l'aracnoides

 • Totes són correctes.

 • 12. En relació als solcs de la medul·la espinal,

 • El solc mig i anterior és menys profund i ample que el solc mig i posterior.

 • El solc mig i anterior és més profund i ample que el solc mig i posterior.

 • Els solcs mig i anterior i mig i posterior són d'igual profunditat i amplitud.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • 13. El nervi raquidi,

 • És un component del Sistema Nerviós Central.

 • Està composat per 2 arrels nervioses que surten a banda i banda de la medul·la espinal.

 • Les fibres de l'arrel dorsal porten informació motora.

 • Les fibres de l'arrel ventral treuen informació sensitiva.

 • A i B són correctes.

 • 14. En relació al tracte,

 • Tots els axons d'un tracte s'inicien i acaben a la mateixa estructura.

 • Els axons d'un tracte realitzen una mateixa funció.

 • Les fibres dels tractes espinocerebel·losos anteriors i posteriors són sensitius i produeixen una activitat reflexa i de control motor.

 • A i B són correctes.

 • Totes són correctes.

 • 15. En relació a les funcions de les fibres del tracte, és correcte que:

 • Les fibres del tracte corticoespinal tenen una funció motora.

 • Les fibres del tracte rubroespinal tenen una funció sensitiva.

 • Les fibres del tracte espinocerebel.lós tenen una funció motora.

 • Les fibres del tracte espinotalàmic lateral tenen una funció motora.

 • 16. Amb la lesió del tracte corticoespinal apareixen els signes següents:

  a) Paràlisis espàstica.

  b) Reflexos profunds exaltats.

  c) Signe de Babisnki positiu.

  d) Tots els anteriors són correctes.

  17. Identifica les funcions vitals dels nuclis del bulb.

  a) Centre cardíac.

  b) Vasomotor.

  c) Vòmit.

  d) A i B són correctes.

 • Totes són correctes

 • 18. Identifica l'estructura que contribueix amb la uniformitat i coordinació dels moviments

  a) Cervell.

  b) Bulb.

  c) Cerebel.

  d) Mesencèfal.

 • Cap de les anteriors.

 • 19. Identifica les funcions pròpies de l'hipotàlem.

  a) Regulador de la gana.

 • Reconeixement conscient de les sensacions grolleres.

 • Regulador de la temperatura normal del cos.

 • A i C són correctes.

 • Totes són correctes.

 • 20. Identifica l'afirmació correcta.

  a) Les cèl·lules nervioses tenen una relació per continuïtat.

 • El neurilema és la substància alliberada pels terminals dels nervis que transmet l'impuls a una altra neurona.

 • Quan la neurona està amb el potencial de membrana en repòs la càrrega elèctrica interna és positiva amb el ió potassi i la càrrega elèctrica externa és negativa amb el ió sodi.

 • Cap de les anteriors afirmacions és correcta.


 • 21. Classifica la musculatura del miocardi,

 • Estriada i voluntària.

 • Estriada i involuntària.

 • Llisa i voluntària.

 • Llisa i involuntària.

 • A i B són correctes.

 • 22. La coberta que cobreix internament el miocardi s'anomena,

 • Pericardi fibrós.

 • Endocardi

 • Pericardi serós.

 • Epicardi.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • 23. Com anomenem a la unitat funcional del miocardi.

 • Sincitio.

 • Sarcòmer.

 • Nòdul Sinuaricular.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • 24. Les venes caves superiors connecten amb:

 • L'aurícula esquerra.

 • El ventricle esquerre.

 • L'aurícula dreta.

 • El ventricle dret.

 • 25. A l'aurícula esquerra entra:

 • La vena pulmonar esquerra superior.

 • La vena pulmonar inferior esquerra.

 • Les venes pulmonars dretes.

 • Totes són correctes.

 • 26. Com s'anomenen les vàlvules que no permeten el reflux de la sang dels ventricles a les aurícules.

 • Semilunars.

 • Cúspides .

 • Septes.

 • B i C són correctes.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • 27.En relació a la conducció del cor,

 • El nòdul sinusal (marcapàs), es troba a l'aurícula dreta, paral·lel al tabic ineterauricular.

 • El nòdul auriculoventricular o de Tawara, neix al nòdul auriculoventricular i es projecta a ambdós costats del tabic interventricular.

 • La xarxa de purkinje està a prop de la vena cava superior.

 • El Feix de His neix al nòdul auriculoventricular i es projecta a ambdós costats del tabic interventricular.

 • 28. En relació al sistema de conducció,

 • Es considera un sistema de contracció especialitzat.

 • Si el nòdul sinuauricular no genera impulsos, s'atura el sistema.

 • La contracció auricular coincideix amb el complex QRS de l'electrocardiograma.

 • Totes les anteriors són correctes.

 • 29. En relació al cicle cardíac,

 • El cor no es contrau com una unitat.

 • Inclou la contracció o diàstole i la relaxació o sístole.

 • Primerament es contrau la banda dreta del cor, aurícula i ventricle dret, i, posteriorment la banda esquerra, aurícula i ventricle esquerre.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • 30. A quina fase del cicle cardíac correspon a la “finalització del retorn venós, obertura de les vàlvules auriculoventriculars. ompliment dels ventricles. Augment de la pressió intraventricular”.

 • Sístole auricular.

 • Ejecció.

 • Relaxació ventricular isovolumètrica.

 • Ompliment ventricular passiu.

 • El soroll corresponent al tancament de les vàlvules semilunars l'anomenem.

 • 2n soroll o diastòlic.

 • 1r soroll o sistòlic.

 • El mecanisme de tancament de les vàlvules semilunars no genera cap soroll.

 • Cap de les anteriors és correcte.

 • En relació a la pressió arterial,

 • Per mantenir el flux cardiovascular és necessària una pressió elevada a les artèries.

 • Un factor relacionat amb la pressió arterial és la despesa cardíaca.

 • El volum de sang arterial i la pressió arterial tenen una influència directa.

 • Totes són correctes.

 • Identifica l'afirmació verdadera,

 • La despesa cardíaca és el producte entre la Pressió Arterial i el Volum Sistòlic.

 • El volum sistòlic és el volum de sang impulsada en cada diàstole.

 • L'augment de la viscositat de la sang augmenta la resistència perifèrica.

 • La despesa cardíaca modifica la sortida de la sang a les artèries.

 • En relació als vasos sanguinis: Identifica si la funció és la pròpia que li correspon.

 • Les artèries distribueixen la sang.

 • Les venes són vasos col·lectors i de dipòsit.

 • Les arterioles mantenen la Pressió Arterial.

 • Els capil·lars són vasos col·lectors i de dipòsit.

 • A, B i C són les correctes.

 • En relació a la faringe,

 • La ubiquem a les vies respiratòries inferiors.

 • Té una funció exclusiva en el sistema respiratori.

 • Es comunica amb la laringe i la tràquea.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • En relació a la faringe,

 • La part superior correspon a l'orofaringe

 • La part mitjana correspon a la laringofaringe

 • La part inferior li correspon a l'orofaringe

 • A la part mitjana li correspon a l'orofaringe

 • Cap de les anteriors és correcta

 • En relació a la constitució de la mucosa respiratòria,

 • L'epiteli és la capa externa.

 • El còrion conté les cèl.lules caliciformes i les cèl·lules ciliades.

 • L'epiteli cilíndric ciliat pseudoestratificat recobreix la major part de les vies aèries.

 • A i C són correctes.

 • Totes són correctes.

 • 38. Considerant el cartílag epiglòtic,

 • Està situat davant l'orifici superior de la laringe.

 • És un element cartilaginós de consistència tova.

 • Durant la deglució actua com un opercle.

 • Totes són correctes.

 • 39. En relació a la laringe,

 • És un òrgan respiratori i digestiu.

 • Està situat davant l'orofaringe.

 • La banda inferior es continua amb la tràquea.

 • A i C són correctes.

 • 40. En relació a la tràquea,

 • És una estructura tubular que penetra en el tòrax.

 • Està situada davant de l'esòfag.

 • A la carina es divideix en el bronqui principal dret i esquerre.

 • Totes són correctes.

 • 41. Anomena el mecanisme de defensa de l'aparell respiratori que correspon a “ la inspiració profunda, tancament de la glotis, contracció del diafragma, els abdominals i intercostals, un augment de la pressió pulmonar i l'obertura de la glotis per expel·lir l'agent irritant”.

 • Moc.

 • Esternut.

 • Tos.

 • Deglució.

 • B i C són correctes.

 • 42. Classifiquem com a mecanismes de defensa de l'aparell respiratori:

 • Moc.

 • Esternut.

 • Tos.

 • Cèl·lules del sistema immunitari.

 • Totes són correctes.

 • 43. La pressió negativa intralveolar, provoca

 • El flux aeri inspiratori

 • Apnea.

 • El flux aeri expiratori.

 • A i B són correctes.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • 44. La quantitat d'aire mobilitzat en condicions de màxim esforç respiratori correspon a:

 • La capacitat vital.

 • La capacitat inspiratòria

 • El volum de reserva inspiratòria.

 • La capacitat pulmonar total.

 • 45. El concepte de difusió:

 • Es justifica amb la Llei de Fick.

 • Un dels factors a considerar és el flux de gas.

 • Un dels factors a considerar és el gruix de membrana.

 • La superfície de membrana és un factor a considerar.

 • Totes les anteriors són correctes.

 • 46. En relació a l'hemoglobina (HB)

 • Una molècula de HB pot transportar 4 molècules d'oxigen.

 • La major part d'oxigen que es transporta dels pulmons als teixits està combinat amb la HB.

 • La HB reduïda és la combinada amb oxigen.

 • A i B són correctes.

 • Totes les anteriors són correctes.

 • 47. Quina glàndula segrega l'hormona PTH ?

 • L'adenohipòfisis.

 • L'hipotàlem.

 • La paratiroides.

 • La tiroides.

 • Cap de les anteriors.

 • 48. Quina hormona fomenta l'anabolisme proteic, catabolitza els lípids i té un efecte hiperglucemiant ?

 • La GH o STH.

 • La PTH.

 • El cortisol.

 • L'oxitocina.

 • Cap de les anteriors.

 • 49. Identifica l'afirmació verdadera ?

 • L'hormona GH i la Insulina funcionen com antagonistes.

 • La GH té un efecte hipoglucemiant.

 • La insulina té un efecte hiperglucemiant.

 • Al missatger químic del sistema endocrí l'anomenem neurotransmissor.

 • A i D són correctes.

 • 50. En quin cas augmentarà la secreció d'Insulina i disminuirà la secreció de Glucagó ?

 • En el cas de presentar un nivell de glucèmia normal.

 • En el cas que disminueixi el nivell de glucèmia.

 • En el cas que augmenti el nivell de glucèmia.

 • En cap dels casos anteriors.

 • 51. Com s'anomena la cèl·lula que conté un o varis receptors per una hormona:

 • Cèl·lula sinèrgica

 • Cèl·lula antagònica.

 • Cèl·lula diana.

 • Cèl·lula mare.

 • 52. Identifica quina/es hormona/es segrega la glàndula tiroides.

 • T4

 • T3

 • Calcitonina

 • A i B són correctes

 • Totes són correctes.

 • 53. En relació a l'esòfag,

 • És un òrgan tubular.

 • En els seus extrems la disposició de les fibres musculars actuen com esfínters.

 • L'esfínter esofàgic superior independitza l'esòfag de l'estómac.

 • A i B són correctes.

 • Totes són correctes.

 • 54. L'estómac es buida per l'acció coordinada entre:

 • El pílor i la primera porció del duodè.

 • Pílor i jejú.

 • L'antre i el pílor.

 • Càrdies i pílor.

 • 55. De les substàncies que citem, identifica les que s'absorbeixen al tram final del còl.lon:

 • H2O.

 • Quim.

 • Electròlits.

 • Bolus alimentari.

 • A i C són correctes.

 • 56. En relació al fetge:

 • La unitat funcional és l'acin hepàtic.

 • Està situat sota el diafragma i les costelles inferiors esquerres.

 • Una de les funcions que se li atribueix és la reserva de sang.

 • A i C són correctes.

 • Totes són correctes.

 • 57. En relació a l'article dels signes vitals: Identifica els factors que poden fer variar la temperatura

 • Edat.

 • Exercici.

 • Hormones.

 • Estrès.

 • Totes són correctes.

 • 58. Identifica l'afirmació correcta

  a) La clau de l'eficàcia d'un sistema immune és la capacitat de distinguir entre allò que és propi i allò que no ho és. En situació anormal, hi pot haver confusions entre cèl.lules pròpies i forànies donant lloc a les anomenades malalties antigèniques.

  b) Els limfòcits B són un tipus de leucòcits que s'encarreguen fonamentalment de la síntesi d'anticossos. Cada clon de limfòcit B fabrica un tipus d'anticós específic, que marca l'antigen per a la seva destrucció.

  c) El virus de la immunodeficiència humana (HIV) ataca fonamentalment els limfòcits T citotòxics de manera que l'individu queda immunodeprimit per una falla generalitzada en la coordinació de la resposta immune.

  d) Les immunoglobulines IgM són les més grans ; les IgE participen en alguns tipus de reaccions al.lèrgiques i les immunoglobulines IgA es transmeten a través de la llet materna.

  59. Identifica l'afirmació correcta

  a) Quan hi ha una lesió vascular, després de la vasoconstricció endotel.lial, les plaquetes s'adhereixen a l'endotel.li, s'activen i s'agreguen formant el coàgul sanguini.

  b) La vitamina K pot ser obtinguda en les quantitats necessàries seguint una dieta equilibrada. La carn, sobretot vermella i el peix en són una important font alimentària, així com els cereals. També es sintetitza, la vitamina K, gràcies a l'acció de certes bactèries intestinals.

  c) La partició del citoplasma granular del megacariòcit per invaginació de la membrana plasmàtica produeix plaquetes. Aquest procés es dóna tant en medul·la òssia com en sang perifèrica.

  d) El que la sang es coaguli o no, depèn de l'equilibri entre les substàncies pro-coagulants i les anti-coagulants. Normalment predominen les anti-coagulants, però quan es trenca un vas, els pro-coagulants s'activen en l'àrea de la lesió i predominen sobre els anti-coagulants, amb la qual cosa apareix el coàgul.

  60. Identifica l'afirmació correcta

  a) Un toxoide és una toxina bacteriana modificada que ha estat convertida en no-tòxica, però que conserva la capacitat d'estimular la formació d'antitoxina.

  b) Una vacuna és una suspensió de virus vius atenuats o morts o porcions antigèniques d'aquests, presentada a un hoste potencial per tal d'induir-li la immunitat i prevenir malaltia.

  c) Dins del context de les vacunes, les immunoglobulines són solucions que contenen antigens, per tal de generar anticossos, usades per al manteniment de la immunitat en persones immunodeficients.

  d) Les vacunes es basen en el principi que la resposta secundària de la immunitat específica presenta menor temps de latència que la primària, genera un títol d'anticossos, IgM, superior, i amb més afinitat antigènica.

  Temes:

  Escull i desenvolupa 2 dels 4 temes que es proposen. Extensió MÀXIMA, un full.

 • Anomena els punts anatòmics per la palpació del pols.

 • Dibuixa el cor: Ubica i anomena les cavitats, vàlvules i les principals artèries i venes.

 • Anomena i situa les principals vàlvules endocrines.

 • Classifica i anomena les estructures que corresponen a les vies respiratòries superiors i les vies respiratòries inferiors.
 • Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar