Derecho


Estatut d'Autonomia de Catalunya


L´Estatut d´Autonomia de Catalunya de 1979

Introdució:

Els diputatas i Senadors catalans es van reunir el 25 de juny de 1977 i van expresar l´exigència del restabliment de la Generalitat i el retorn del President Terradellas; en la que més d´un milió de persones van demanar la recuperació de l´Autonomia.

El President del Govern espanyol, Adolfo suárez, va actuar amb gran habilitat política, i desprres de laborioses negociacions es va arriba a l´acord de restaurar la Generalitat provisional. El 23 d´octubre de 1977 el President Terradellas va tornar a Catalunya.

El President Terradellas va nomenar un Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, i aixi és va iniciar l´etapa de la Generalitat provisional,sense competències i sense infractutura propia, utilizant els recusos de la Diputaciò de Barcelona.

Els Parlamentaris catalans van designar una comissió encarregada d´elaborar un projecte d´Estatut.Aquesta comissió es va reunir al parador de Sau.

El texte va ser aprovat a Catalunya per referéndum popular el 25 d´octubre de 1979; ratificat pel Congrés dels Diputats el 29 de novembre de 1979 i pel Senat el 12 de desembre de 1979.

 • Sansionat pel Rei Joan Carles I, el 18 de desembre de 1979.

 • Publicat al BOE el 22 de desembre de 1979.

 • Publicat al DOGC el 31 de desembre de 1979.

 • Va entrar en vigor el 1 de gener de 1980.

L´existència de les Comunitats Autònomes i dels respectius Estatus d´Autonomia té la seva ráo de ser en el carácter consensual de la CE\78 ( raons i circunstancies històriques determinades ), que opta per un model d´Estat autonòmic, sense que al Tìtol VIII de la mateixa defineixi de manera exacta qué significa l´autonomia.

Hem de dir que els Estatuts d´Autonomia són la norma institucional básica de cada Comunitat Autónoma .L´Estat els reconeixarà i ampararà com part integrat del seu ordenament jurídic. Art. 147.1 CE\78 i que tenen la categoría de llei orgánica segons l´art 81.CE\78.

El Contigunt mínim és l´establert a l´art 147.2 CE\78:

 • La denominació de la Comunitat que millor correspongui a la seva identidat històrica.

 • La delimitació del seu territori.

 • La denominació , organització i seu de les institucions autònomes pròpies.

 • Les competències asumidse dins del marc establet a la Contitució i les bases per al traspràs dels serveix correponents.

 • Estrutura, contingut esencial i preincipis fonamentals.

 • Estrutura interna:

 • L´estatut d´Autonomia de Catalunya de 1979, consta d´un preàmbul, 57 arts, dividits en un tìtol preliminar y 4 tìtols, 7 Disposicions addicionals i 8 Dispocisions Transitòries.

  • Preàmbul.

  • Tìtol preliminar. Disposicions generals. Arts 1 a 8.

  • Tìtol primer . Competències de la Generalitat .Arts 9 a 28.

  • Títol segon. De la Generalitat . Arts 29 a 42.

  • Capítol I .El parlament. Arts 30 a 35.

  • Capítol II. El president .Arts 36 a 37.

  • Capítol III. El Consell Executiu o Govern.Arts 37 a 39.

  • Capítol IV. El control de la Generalitat. Art.40 a 42.

  • Títol Tercer. Finances I economia. Art 43 a 55.

  • Títol Quart. Reforma de l´Estatut.Art 56 a 57.

  • 7 Disposiscions Addicionals.

  • 8 Dispocicions Transitòries.

  1.2Contingut essencial i principis fondamentals :

  En el preàmbul s´extableix que Catalunya , exercint el pret a l´autonomia que reconeix la CE\78, art. 2,137,143,147,i DT 2ª manifesta la seva voluntat de contituir-se en Comunitat Autònoma.

  L´Estatut és l´expressió de la identitat col-lectiva de Catalunya, i defineix les seves institucions i les seves relacions amb l´Estat en un marc de lliure solidaritat amb altres nacionalitats i regions. Aquesta solidaritat és la garantia de l´autèntica unitat de tots els pobles d´Espanya.

  El poble
  Descargar
  Enviado por:Usillos2
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar