Documentación


Estadística


ESTADÍSTICA APLICADA A LA DOCUMENTACIÓ

1er de documentació - curs 2003-2004

Tema 1: Conceptes 2

Tema 2: Estadística univariada 3

Organització de les dades 3

Indicadors de tendència central 4

Indicadors d'ordre o posició 5

Indicadors de dispersió 6

Indicadors de forma i de simetria 8

Distribució normal 9

Tema 3: Estadística bivariada 11

Representació conjunta de dues variables 11

Covariança i correlació 11

Coeficients de regressió o predicció 13

Relació entre el coeficient de correlació i el coeficient de regressió b 14

Fonts de variança 14

Tema 4: Estadística inferencial 15

Estimació per intervals/Estimació de paràmetres 15

Estimació per intervals de la proporció poblacional 17

Contrast d'Hipòtesi o Proves de significació 18

Contrastos paramètrics i no paramètrics 20

Una o més variables agrupades per categories: Distribució X2 22

TEMA 1 - CONCEPTES

Població: conjunt de tos els elements que comparteixen una o més característiques.

Mostra: Qualsevol subconjunt d'elements d'una població. En serà representativa quan reculli les característiques pròpies de la població. En el mostratge aleatori tots els elements han de ser equiprobables i independents.

Paràmetre: propietat descriptiva d'una població. Es simbolitzen amb caràcters grecs.

Estadístic: propietat descriptiva d'una mostra.

 • Error mostral (EM): diferència entre el paràmetre i l'estadístic.

 • Teoria de la probabilitat: fer estimacions sobre les característiques desconegudes de la població a partir de les característiques de la mostra ! estimació de paràmetres.

Variable: Propietat dels elements d'una població.

 • Variables qualitatives: qualitats o atributs no mesurables manifestats mitjançant categories o modalitats.

 • Variables quantitatives: es poden mesurar amb números reals.

 • Discretes: nombres enters, no admet valors intermitjos.

 • Contínues: presenta infinits valors entre dos modalitats consecutives. A efectes pràctics n'hi ha que es consideren discretes.

Mesura: procés pel qual s'assignen valors numèrics a les modalitats d'una variable.

Escala de mesura: relacionar un conjunt de modalitats diferents amb un conjunt de nombres diferents.

 • E. Nominal: els valors assignats són meres etiquetes, no tenen propietats matemàtiques. En podem dir si són iguals o diferents.

 • E. Ordinal: podem establir si són iguals o diferents i a més saber quins són previs i quins posteriors. Ex: ordre d'incorporació dels diferents països a la UE. No admeten operacions matemàtiques.

 • E. d'Interval: podem establir igualtats i diferències, ordenar-los i també determinar-ne les distàncies. El valor nul és arbitrari. Ex: la temperatura, en la que els 0º Centígrads no simbolitzen la mateixa que 0º Farenheit.

 • E. de Raó: a més de totes les característiques anteriors, existeix un valor nul no arbitrari que indica absència del valor a mesurar. Ex: número d'usuaris.

Exemples'Estadística'

Escala

Tipus de variable

Exemple

Nominal

Qualitativa

Autor d'un llibre

Barri d'on prové l'usuari

Títol de revista

Ordinal

Semiquantitativa

Volum d'una revista: 1, 2, 3,..

Nivell socio-econòmic d'un barri: baix, mitjà, alt...

Interval

Discreta

Any de publicació: 1999, 2001...

De raó

Discreta

Número d'usuaris, número de pàgines...

Número de dies d'obertura anuals: 270, 271'5...

Pressupost anual: 24000 €, 56358'56 €...

Contínua

Factor d'impacte d'un article

Mitjana d'edat dels socis

TEMA 2 - ESTADÍSTICA UNIVARIADA

ORGANITZACIÓ DE LES DADES > Variables qualitatives

 • Una variable: sexe

Categories

Freqüència absoluta (fi)

Percentatge (Pi)

Proporció (pi)

Home

6

15

0'15

Dona

34

85

0'85

Total ()

40

100

1

 • Dues variables: sexe i estat civil. En aquest cas s'elabora una taula de contingència.

Estat civil

Sexe

Solter

Casat

SeparatHome

5

0

1

6

Dona

26

8

0

34

Total ()

31

8

1

40

ORGANITZACIÓ DE LES DADES > Variables ordinals

Coneixements d'estadística

fi

pi

Pi

fa

pa

Pa

Baix

21

0'52

52'5

21

0'525

52'5

Mitjà

14

0'35

35

35

0'875

87'5

Alt

5

0'125

12'5

40

1

100

Total ()

40

1

100

ORGANITZACIÓ DE LES DADES > Variables quantitatives

 • Taula de freqüències agrupada per intervals. Per saber quina serà l'amplitud de l'interval:

 • Amplitud =

  (Valor màxim - Valor mínim) +1

  Número d'intervals

  En l'Exemple:

  * Atenció, el valor màxim és 71, no 75: encara que a la taula l'interval sigui fins a 75, l'últim valor existent és el 71. Ho podem verue al diagrama de tija i fulles.

  X (pes)

  Li

  Ls

  Xi

  fi

  Pi

  pi

  fa

  Pa

  pa

  51-55

  50,5

  55,5

  53

  2

  13

  0,13

  2

  13

  0,13

  56-60

  55,5

  60,5

  58

  3

  20

  0,2

  5

  33

  0,3

  61-65

  60,5

  65,5

  63

  6

  40

  0,4

  11

  73

  0,73

  66-70

  65,5

  70,5

  68

  3

  20

  0,2

  14

  93

  0,93

  71-75

  70,5

  75,5

  73

  1

  6

  0,06

  15

  100

  1

  Total ()

  15

  100

  1

  • Representació gràfica: diagrama de tija i fulles

  2

  5 *

  12

  3

  5

  679

  6

  6 *

  112345

  3

  6

  678

  1

  7 *

  1

  TEMA 2 - ESTADÍSTICA UNIVARIADA > INDICADORS DE TENDÈNCIA CENTRAL

  MODA

  Valor de la distribució que més es repeteix

  MEDIANA (Md)

  • Dades agrupades: 'Estadística'

  • On:

   Li: Límit real o exacte de l'interval crític

   n: nombre real d'observacions

   nb: freqüència acumulada (fa) per sota de l'interval crític

   nd: freqüència absoluta (fi) de l'interval crític

   i: amplitud de l'interval

   • l'interval crític és el primer on la freqüència absoluta acumulada (fa) supera n/2, (que en aquest cas és 20).

   Exemple Md
   Descargar

   X (pes)

   Xi

   Li

   Ls

   fi

   fa

   Pa

   41-45

   43

   40,5

   45.5

   2

   2

   5

   46-50

   48

   45.5

   50,5

   4

   6

   15

   Enviado por:GMMG
   Idioma: catalán
   País: España

Te va a interesar