Estadística


Estadística


Estadística

Pràctica 4 y 5

PROBLEMA 1

Els pesos d'una mostra de 8 gossos de raça gos d'atura polonès de Podhale eren, en Kg:

Suposant normalitat en els pesos,

1.- Doneu una estimació puntual de la mitjana:

2.- Trobeu un interval de confiança amb nivell de confiança del 95% per a la mitjana:

3.-Feu el mateix amb un nivell de confiança del 90%. Compareu les amplades dels dos intervals obtinguts:

1

2

3

4

5

6

7

8

Mitjana

58

50

60

65

64

62

56

57

59,00

95% : (54,93 ; 63,07)

90% : (55,74 ; 62,26)

PROBLEMA 2

Una empresa que fabrica pinsos per a gats, indica en un paquet que el seu pes mitjà és de 900 g. En una inspecció que es fa a la empresa, s'agafen 10 paquets de pinso, que pesen en grams,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mitja

894

890

900

892

895

895

896

903

897

899

896,10

a) Suposem normalitat al pes dels paquets de pinso. Trobeu un interval de confiança pel pes mitjà dels paquets, amb un nivell de confiança de 99%:

(892,15 ; 900,05)

Estadística

b) Suposem normalitat en el pes dels paquets de pinso. Podem dir, amb una probabilitat d'equivocar-nos del 1% que l'empresa enganya els consumidors?

En aquest cas tenim que σ és desconeguda i ð = 900

<ð = 900 p= 0,005

Ho: ð ≥ 900

H1: ð ð 900

Estadística

n=10

ð 1= 0,005 < ð =0,1

One-Sample T: pes

Test of mu = 900 vs mu < 900

Variable N Mean StDev SE Mean

pes 10 896,10 3,84 1,22

Variable 99,0% Upper Bound T P

pes 899,53 -3,21 0,005

Mitja: 896,10

Rebutgem H0 : L'empresa ens enganya.

PROBLEMA 3

En un cert estudi es té una mostra de 140 pacients asmàtics, dels quals el 35% va tenir reaccions positives a la pell davant la presència de pols. Doneu una estimació puntual per la proporció de pacients asmàtics amb al·lèrgia a la pols, i també construïu un interval de confiança asimptòtic per a aquesta proporció, amb nivell de confiança del 95%

 • t de Student

 • Mitja: 0,3500

  Desv. Tipus: 0,4787

  95% : (0,2700 ; 0,4300)

  Estadística

  b)Llei binomial:

  p ð ð,ð

  n = 140

  x = 49

  sample p = 0,3500

  95% : (0,2713 ; 0,4351)

  p- valor: 0,000

 • Distribució Normal:

 • p ð ð,ð

  n = 140

  x = 49

  sample p = 0,3500

  95% : (0,2709 ; 0,4290)

  z-valor: -3,55

  p-valor: 0.000

  Estadística

  PROBLEMA 4

  Un cert medicament produeix augments de la pressió arterial que es distribueixen normalment amb una mitjana de 5.5 unitats i una desviació tipus de 2.3 unitats. S'espera que un nou medicament també produeixi augments distribuïts normalment, però potser amb uns altres valors de ð i de σð Es va administrar el medicament nou a 10 persones i es varen obtenir els arguments de pressió següents:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  mitja

  4.4

  6.7

  5.7

  3.8

  4.6

  3.7

  4.6

  5.1

  4.3

  2.1

  4,500

  Hi ha evidència que ð < 5.5? I que σ <2.3? (Agafeu ð= 0.05 com a nivell de significació)

  H1 : ð < 5.5

  H0 : ð ≥ 5.5

  p-valor: 0.15 < =0.55

  X² = (9)

  Š = 1.229

  Š² = 1.5104

  σ² = 2.3

  (n-1)S² = 2.57

  σ²

  Aquest és un cas de comparació de variancies. Utilitzem X² (ji quadrada)

  One-Sample T: pressió arterial

  Test of mu = 5,5 vs mu < 5,5

  Variable N Mean StDev SE Mean

  pressió arte 10 4,500 1,229 0,389

  Variable 95,0% Upper Bound T P

  pressió arte 5,213 -2,57 0,015

  Descriptive Statistics: pressió arterial

  Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

  pressió 10 4,500 4,500 4,525 1,229 0,389

  Variable Minimum Maximum Q1 Q3

  pressió 2,100 6,700 3,775 5,250

  Cumulative Distribution Function

  Chi-Square with 9 DF

  x P( X <= x )

  2,5700 0,0211

  p-valor: 0.0211

  ðð ðððð

  p< ð : Rebutjem H0

  Estadística

  PROBLEMA 5

  Es va administrar un cert fàrmac a una mostra aleatòria d'animals que patien una malaltia. Per tal d'estudiar els efects del fàrmac, es van valorar uns paràmetres fisiològics, inicialment i després d'un mes de tractament. Per a un d'aquests paràmetres, que suposarem que segueix una llei normal, es va obtenir:

  Animal

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Inicialment

  56

  56

  147

  58

  121

  57

  49

  118

  63

  75

  Després 1 mes

  47

  63

  125

  26

  99

  36

  34

  90

  50

  59

  Podem dir, amb una probabilitat d'equivocar-nos del 1%, que és significativa la variació del paràmetre deguda al tractament amb el fàrmac?

  Aquest problema ens dona dades aparellats, és a dir, la segona variable depen de la primera .

  ðð ðððð

  H0: ð ðð ð ð ð ð

  H1: ð ðð ð ð > ð

  X < ð : X1 - X2 < 0

  Descriptive Statistics: inicialment

  Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

  inicialm 10 80,0 60,5 75,5 35,0 11,1

  Variable Minimum Maximum Q1 Q3

  inicialm 49,0 147,0 56,0 118,8

  Mitja inicial: 80,0

  Descriptive Statistics: despres 1 mes

  Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

  despres 10 62,9 54,5 59,8 32,1 10,1

  Variable Minimum Maximum Q1 Q3

  despres 26,0 125,0 35,5 92,3

  Mitja desprès d'un mes: 62,9

  Paired T-Test and CI: inicialment; despres 1 mes

  Paired T for inicialment - despres 1 mes

  N Mean StDev SE Mean

  inicialment 10 80,0 35,0 11,1

  despres 1 me 10 62,9 32,1 10,1

  Difference 10 17,10 10,92 3,45

  99% lower bound for mean difference: 7,35

  T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 4,95 P-Value = 0,000

  80-62,9 > 0

  P= 0

  ðð 0.01 Per tant rebutjem H0

  Estadística

  PROBLEMA 6

  Els valors següents corresponen a les longituds (que suposarem distribuïdes normalment) , en milímetres, de 24 ous de cucut que es varen trobar en nius d'ocells de dues espècies A i B:

  A

  21.2

  21.6

  21.9

  22.0

  22.0

  22.2

  22.8

  22.9

  23.2

  B

  19.8

  20.2

  20.3

  20.8

  20.9

  20.9

  21.0

  21.0

  21.0

  21.2

  21.5

  22.0

  22.0

  22.1

  22.3

  Calculeu les dues variàncies mostrals. Quina és més gran? Podem dir, amb una probabilitat d'equivocar-nos del 5% , que la corresponent variància poblacional també és més gran?

  En aquest cas comparem les dues variàncies:

  Test for Equal Variances

  Level1 A

  Level2 B

  ConfLvl 95,0000

  Bonferroni confidence intervals for standard deviations

  Lower Sigma Upper N Factor Levels

  0,416563 0,650000 1,38570 9 A

  0,529345 0,754226 1,27837 15 B

  F-Test (normal distribution)

  Test Statistic: 0,743

  P-Value : 0,690

  Levene's Test (any continuous distribution)

  Test Statistic: 0,124

  P-Value : 0,729

  σ²A= 0.4225

  σ²B= 0.5688

  H0 : σ² b ð σ²a

  H1: σ² b > σ²b

  S²b > S²a

  p-valor a : 0.690

  p-valor b : 0.729

  ð= 0.05 > pa: 0.690 Acceptem H0

  ð= 0.05 > pb: 0.729 Acceptem H0

  Estadística

  PROBLEMA 7

  Per a una certa malaltia que pateixen els gats, es vol comparar l'efecte de dos medicaments diferents, que anomenarem A i B. Per això, es va fer un experiment amb 21 gats, 9 dels quals, agafats a l'atzar, es van tractar amb un medicament A i la resta amb el medicament B. Els valors següents corresponen a les lectures d'un paràmetre fisiològic dels gats, expressat en unes certes unitats. Suposarem que aquestes lectures es distribueixen segons una llei normal i que com més altes són, millor ha estat l'efecte del medicament per al gat.

  Med A

  22.2

  22.6

  22.9

  22.0

  22.0

  22.2

  22.8

  22.9

  23.2

  Med B

  19.8

  19.0

  20.3

  20.8

  20.9

  22.0

  21.0

  21.0

  21.5

  21.5

  22.0

  19.7

  Calculeu les mitjanes de les lectures amb els dos medicaments. Quina és més gran? Quin medicament sembla, doncs, millor? Podem dir, amb una probabilitat d'equivocar-nos de 5% , que és millor?

  H0: ð ð ð ð ð ð ð

  Hðð ð ð ð ð ð > ð

  X1 - X2 > 0

  ðð ðððð

  Interval de confiança: 95%

  Descriptive Statistics: med A; med B

  Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

  med A 9 22,533 22,600 22,533 0,444 0,148

  med B 12 20,792 20,950 20,850 0,937 0,270

  Variable Minimum Maximum Q1 Q3

  med A 22,000 23,200 22,100 22,900

  med B 19,000 22,000 19,925 21,500

  Two-Sample T-Test and CI: med A; med B

  Two-sample T for med A vs med B

  N Mean StDev SE Mean

  med A 9 22,533 0,444 0,15

  med B 12 20,792 0,937 0,27

  Difference = mu med A - mu med B

  Estimate for difference: 1,742

  95% lower bound for difference: 1,203

  T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 5,65 P-Value = 0,000 DF = 16

  Mitja

  Desv. tipus

  n

  Medicament A

  22.533

  0.444

  9

  Medicament B

  20.792

  0.937

  12

  • A és més gran

  • A sembla millor

  p-valor= 0.00

  ðð ðððð Per tant rebutjem H0

  Estadística
  Descargar
  Enviado por:Kitty
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar