Geografía


Espanya


Geografía física en Espanya

1.Característiques Generals.

La posició excèntrica d'Europa.

 • Solament estem units a Europa pels Pirineus.

 • Posició excèntrica i “Difícil soldadura ístmica” han servit de referències amb la relació amb Europa.

 • En la història açò ha marcat el caràcter de aillament.

La proximitat al continent africà.

 • Espanya fa un paper de pont entre el continent Africà i el Europeu.

Els llimits geogràfics.

 • Gran part de la península està banyada pel Mediterràni, el qual té unes característiques particulars i abundants elements culturals i humans.

 • Al Oest està la façana atlàntica, amb gran importància a partir de la edat moderna, quan els viatjes a Amèrica es van fer a ravés de les costes atlàntiques de la península.

2.Evolució geològica de la península.

 • Era Arcaica

 • Orogenia Huronana

 • Es completa el Massís galaic

 • Comença a fer-se el Sistema Central i els Montes de Toledo.

 • Era Primaria (Paleozoic)

 • Orogenia Caledoniana.

 • Segueix el sistema Central, SªMorena, la Meseta i els Montes de Toledo.

 • Orogenia Herciniana.

 • Es a la part Oest.

 • Sístema Central i Montes de Toledo.

 • Massís Hercinià i Pirineu Axial.

 • Massís de l'Ebre, Catlano-Balear i el Bètic-Rifeny.

 • Era Secondària (Mesozoic)

 • Orogenia de Calma i Transgresions marines.

 • Els efectes son erosius i de sedimentació.

 • Era Terciaria (Cenozoic)

 • Orogenia Alpina.

 • Separació del Massís Bètic i Català.

 • Rejuneixement del Pirineu.

 • S'alça el Sistema Ibèric.

 • S'enfonsa el Massís del Ebre.

 • Es crea la depresió del Ebre, Guadalquivir i els de la part Oriental.

 • Es crea la Serralada Cantàbrica.

 • Era Cuaternària (Neozoic)

 • Orogènia de Glaciacions.

 • Es produeix el modelat.

3.Varietat Lítica.

La Iberia Silícica.(Materials primaris)

 • Materials:

 • Granit, Pissarres, Quarcites (Materials durs i antics.)

 • Localització:

 • Montes de Toledo, Massís Galaic, Sistema Central,Sierra Morena, Sòcol dels Pirineus, Part Oest de la Cordillera Cantàbrica, Montanyes Bètiques.

 • Paissatge:

 • Formes suaus, arrodonides amb peniplanes. Clima humit.

La Iberia Calcària. (Materials Secundaris)

 • Materials:

 • Calcites,Margues,Guixos (diposits marins molt erosionables).

 • Localització:

 • Part Oriental Cantàbrica, Sistema Iberic, Pre-pirineu, Montanyes Bètiques, Serralades Catalanes.

 • Paissatje:

 • Barrancs, Coves, Dolines.

La Iberia Argilosa (Materials Terciaris i Quaternaris).

 • Materials:

 • Argiles, Margues (de procedència erosiva.)

 • Localització:

 • Depresions.

 • Paissatje:

 • fds

4.Organització del relleu.

 • La altitud Mitjana de la península es de 660 m., gracies sobre tot a la meseta.

 • Som els segons amb més altitud d'Europa, després de Suissa amb 1.300 m.

 • Disposició perifèrica del relleu respecte a la meseta.

Unitats morfològiques del

relleu peninsular.

1.La meseta i els sistemes interiors.

 • Ocupa tres cuartes parts de la península.

 • El sistema central la divideix en dos parts.

Submeseta nord

 • Està a la conca del Duero.

 • Tancat a les influencies marines.

 • Clima continental (Molta calor i molt fred.)

Submeseta Sud

 • Dividida pels Montes de Toledo.

 • Ocupa zones del Tajo i del Guadiana.

 • Oberta a les influencies marines.

Sistemes interiors

 • Sistema Central (Amb relleu fallat)

 • Serra de Ayllon i Somosierra

 • Massís de Guadarrama i Massís Gredos. (grans elevacions)

 • Montes de Toledo (Sierra de Guadalupe 1700m.

2.Les unitats perifèriques.

Serralada Cantàbrica.

 • Amb dos parts:

 • El litoral.

 • El Prelitoral (Picos de Europa).

 • Dos tipus de materials:

 • Al Oest: Primaris.

 • Al Est: Secundaris.

Muntanyes de Lleó.

 • Serra de la Segundera.

 • Serra de la Culebra.

Sistema Ibèric.

 • Nord-Oest:

 • Serra Demanda

 • Serra Urbion

 • Serra Moncayo

 • Sud-Oest:

 • Serra Albarracín

 • Serra Cuenca

 • Montes Universals.

 • Sud-Est:

 • Serra Guadar

 • Serra Tuvalambre

 • Serra Maestrat

 • Serra Espadan.

Serra Morena.

 • Pissarres.

3.Unitats de relleu exterior

Massís Galaic. (Poc elevades)

 • Meseta de Lugo

 • Cabeza de Manzaneda.

Montanyes basques.

 • Serra Aralar

 • Serra Aiztgorri

 • Serra Gorbea

 • Serra Urbasa.

Pirineus.

 • Pirineus Axial:

 • Aneto (3400m.)

 • Mont Perdut (3300m.)

 • Pre-pirineu:

 • Leyre

 • Izaga

 • Guara

 • Ladí.

Serralades Catalanes.

 • Pre-Litorals:

 • MontSeny

 • Montsà

 • Prades.

 • Litorals:

 • Gavarres

 • Garraf

 • Tibidabo

 • MontNegre.

Serralades bétiques.

 • SubBètiques:

 • Cazorla

 • Segura

 • Sagra.

 • Penibètiques:

 • Serra Ronda

 • Serra Nevada

 • Las Alpujarras.

Climes, rius i vegetació

 • Factors climàtics:

 • La altitud, latitud, longitud, continentalitat, presió vents...

 • Elements climàtics:

 • Plutja, vent, sol i nuvols.

 • Temperatura i humitat.

Masses d'aire, fronts i centres d'acció.

 • L'aire tropical es deu al anticicló de les açores. Aquest anticicló es una massa d'aire càlid, humit i pesat, i genera temperatures elevades i estabilitat atmosfèrica.

 • Els anticiclons saharians son portadors de gran secor i onades de calor.

 • L'aire polar marítim forma els anticiclons oceànics (masses de aire fred, humit i inestable.)

 • L'aire polar continental forma els anticiclons europeus. Aquests anticiclóns son masses d'aire sec i molt fred que estan en l'hivern sobre el centre d'Europa i fan baixar les temperatures. Quan arriben a España, provoquen les onades de fred.

 • El contacte de les masses tropicals i les polars formen ondulacions borrascoses, causant la majoría de plutjes a Europa. Estes perturbacions van normalment en “families” borrascoses.

 • La posició del fons polar varía al llarg de les estacions.

Modificacions introduides pel medi físic.

 • La península es troba situada entre dos masses d'aigua:l'oceà Atlàntic i la mar Mediterrània.

 • L'Atlàntic:

 • Al ser gran, les aigües tarden més en calentarse o refredarse.

 • Fa un paper de regulador tèrmic.

 • Es comporta com un centre emissor de fenòmens atmosfèrics.

 • El Mediterrani:

 • Al ser petit i tancat, les aigües es calfen rapid a l'estiu i tarden més en gelarse en l'hivern.

 • Es un important generador de plutges a causa de la humitat.

 • Pot provocar borrasques atlàntiques de front polar, ja que el aire humit de ell xoca amb el del Atlàntic o amb el del centre d'Europa.

 • Relleu:

 • La disposició de cadenes muntanyoses impideix la penetració cap a l'interior de les influencies marines.

 • La absencia d'influencies marines provoca que a la Meseta hi haja un clima continental.

 • També fà que no ploga molt , ja que els nuvols amb plutja la hagen perdut per les montanyes.

 • A més altitud, menys temperatura i més precipitacions.

Climes de la península Ibèrica.

 • Dos tipus de climes:

La Iberia Humida.

 • Poseeix un clima Oceànic.

 • Localització:

 • (Part Nord) Galicia, Cantàbria, M.Basques.

 • Alta montanya (+1200 m.) -> Pirineus, S.Ibèric, S.Central, M.Bètiques.

 • Temperatures:

 • Suaus, oscilació tèrmica baixa: 100.

 • Estiu (20-250).

 • Hivern (100).

 • Precipitacions:

 • Abundants (+600-800 mm. Anuals).

 • Regulars i moderades.

La Iberia seca.

 • Poseeix un Clima mediterrani, però de tres tipus:

 • Mediterrani Desèrtic.

 • Almería, Murcia (-300 mm. anuals)

 • Mediterrani Continental.

 • Les dos submesetes (menys de 60 al hivern.)

 • Mediterrani Litoral.

 • C.Valenciana, Catalunya, Andalucía.

 • Temperatures:

 • Suaus, oscilació tèrmica de 15º.

 • Estiu (+25o).

 • Hivern (+100).

 • Precipitacions:

 • 300-600 mm. anuals.

 • Irregulars (sequera estiual, màxim anual en la tardor i en la primavera.

 • Torrencials.

La xarxa hidrogràfica.

 • El clima i el relleu determinen el regim fluvial

Rius del vessant cantàbric.

 • La disposició paralela i propera a la costa de la Serralada Cantà- brica, es el factor que més acondicionen el règim fluvial dels rius cantàbrics.

 • Son rius curts, cosa que les fa torrencials i amb gran poder erosió.

 • El Nalón no té molt cabal, però el Nalón sí. Son cabals molt regulars a causa de la bona distribució de precipitacions al llarg de l'any.

Rius del vessant atlàntic.

 • Al vessant atlantic desemboquen uns dels rius més importants de la península, com el Miño, el Duero, el Tajo i el Guadiana. (Els rius més llargs, cabal mitjà anual més gran i major extensió de conca.

 • El Miño pese a ser curt, té un gran cabal i una gran regularitat.

 • Duero, Tajo i Guadiana naixen al S.Ibèric i desenvoquen a l'atlàntic, igual al Guadalquivir,que recorre la Depresió Bètica.

 • Al ser tan llargs, la seua torrencialitat i poder erosiu es inferior als rius cantàbrics.

 • El règim dels rius es molt irregular, a l'estiu hi ha poc cabal i el màxim arriba a la primavera, quan es produeix el desglaç.

Rius del vessant mediterrani.

 • Excepte el Ebre, son rius curts amb conca petita, a causa del relleu, paralel i proper a la costa.

 • Al passar per zones seques, presenten un cabal escàs i una irre- gularitat molt gran.

 • El cabal es pèsim en hivern i un poc millor en la primavera i la tardor, coincidint amb la època de plutges.

 • El Túria, el Xúquer, Segura, Ter... no son considerats rius, sino com a rambles,ja que presenten durant gran part de l'any sequera, però també hi ha desbordacions.

 • El Ebre es tant gran com els de la vessant Atlàntica, amb molt gran cabal, ja que rep aigua de molts afluents.

 • El seu màxim cabal es en primavera i en tardor, mentre que la sequera es en estiu.

Costes d'Espanya.

 • Son rectilinies quasi totes.

 • En Galicia son articulades.

Costes cantàbriques.

 • Rectes, ttallades i rases (planures rocoses).

Costes de Galicia.

 • Ries (articulades) per les glaciacions en el quaternari.

Costes del Mediterràni.

 • Nord (Catalunya).

 • Costabrava: tallades.

 • Planures, arenals, deltes (Ebre).

 • C.Valenciana.

 • Murcia: planures litorals -> albuferes, arenals.

Vegetació en Espanya.

 • Està condicionada pel clima i la acció de l'home.

Iberia Humida.

 • Bosc caducifoli (plantes hidròfiles).

 • Arbres:

 • Roure, Om, Avelaners, Talers, Salzes.

 • Silicies: Castanyer, avet, pinegre.

 • Calcàries: Faig.

 • Sotabosc: Al nord -> Falgueres, molsa.

Al sud -> Argilagues, ginesta.

 • Han hagut repoblacions de pí blanc i eucaliptus.

Iberia Seca.

 • Vegetació pobra, però variada.

 • Plantes Xeròfiles:

 • Fulles petites

 • Arrels abundants

 • Punxes.

 • Arbres Perennes:

 • Alzina

 • Teix

 • Garrofera

 • Palmera

 • Savines.

 • Sotabosc:

 • Timó

 • Romer

 • Espígol

 • Farigola.
Descargar
Enviado por:Ivens Huertas
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar