Imagen, Audiovisuales y espectáculos


Escola Superior d'Art Dramàtic. Institut del Teatre # Arte dramático


Guardonats als Premis de l'Insitut del Teatre 1998


Premi Ignasi Iglésias 1998:

desert

Premi Josep M. de Sagarra 1998:

Clícia, de Niccolò Machiavelli,

JORDI FERRER GRÀCIA

Premi Aureli Capmany 1998:

desert

Premi Ricard Moragas 1998:

Still,

THOMAS NOONE

Premi d'Honor de l'Institut del Teatre 1998, art dramàtic (àmbit català), per a:

FELIU FORMOSA I TORRES,

per la seva trajectòria en els camps de la dramatúrgia i de la direcció, de la interpretació i de la traducció, activitats presidides sempre pel rigor ideològic i professional i per una insubornable preocupació humanista.

Premi d'Honor de l'Institut del Teatre 1998, dansa i coreografia (àmbit no català), per a:

JIRí KYLIÁN,

co-fundador i director del Nederlands Dans Theater, per la seva influència en el sorgiment d'una concepció de la coreografia que entrellaça, a través de la música, els cossos i les seves emocions, i com a creador d'un nou vocabulari que fon les tècniques clàssiques amb les contemporànies a partir de la dansa popular i, especialment, del folklore eslau.

Convocatòria dels Premis de l'Institut del Teatre 1999


Les bases de les convocatòries apareixeran aproximadament durant el mes de maig o juny.

Els premis que es convoquen per l'any 1999 són:

 • Premi Ignasi Iglésias. Per a textos originals i inèdits.

 • Premi Josep M. de Sagarra. Per a traduccions inèdites al català de textos clàssics de la dramatúrgia universal.

 • Premi Ricard Moragas. Per a coreografies de dansa.

 • Premi Xavier Fàbregas. Per a investigacions i assaigs sobre les arts de l'espectacle.

 • Premi Josep M. Carbonell. Per a muntatges de teatre de titelles.

 • Premi d'Honor de l'Institut del Teatre (Art Dramàtic, àmbit no català).

 • Premi d'Honor de l'Institut del Teatre (Dansa i Coreografia, àmbit català).

L'Escola Superior d'Art Dramàtic és actualment una escola capdavantera en l'aplicació dels nous plans d'estudis regulats per la LOGSE, que donen lloc al títol superior d'art dramàtic, equivalent, amb caràcter general, al títol de llicenciat universitari. S'hi poden cursar les especialitats d'interpretació, direcció escènica i dramatúrgia, i escenografia. El pla d'estudis permet que l'alumne pugui cobrir una part dels crèdits amb assignatures de lliure elecció, escollides entre totes les assignatures de l'Escola Superior d'Art Dramàtic i d'altres centres universitaris. Es pot optar per fer pràctiques en l'àmbit de les produccions del teatre professional, o acollir-se al règim d'intercanvi internacional que l'Institut del Teatre té concertat amb diverses escoles superiors d'art d'Europa.


Especialitats:

Interpretació

Opció a: teatre de text
Opció b: teatre de gest
Opció c: teatre de titelles i objectes
Opció d: teatre musical

Direcció escènica i dramatúrgia

Opció a: direcció escènica
Opció b: dramatúrgia

Escenografia

Especialitat d'interpretació

L'especialitat d'interpretació proporciona a l'alumne els coneixements teòrics i tècnics necessaris perquè pugui esdevenir un especialista en el camp de l'art dramàtic, com a actor professional de teatre, cinema i televisió.

Proves d'accés
Per accedir a les proves d'accés cal haver aprovat el COU o el batxillerat.

La selecció entre els candidats té lloc el mes de setembre, i consta d'una prova d'accés amb dos exercicis, el primer és un exercici teòric, comú a les tres especialitats de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, i el segon sobre les diferents tècniques de les matèries següents: música, cos, dansa, veu, dicció catalana i interpretació. Les proves tenen caràcter eliminatori. Per al curs 1998-1999 el nombre de places previstes per al primer curs és de 36 (18 nois i 18 noies).

Pla d'estudis

 • Opció a: teatre de text

 • Opció b: teatre de gest

 • Opció c: teatre de titelles i objectes

 • Opció d: teatre musical

Cada opció té les seves assignatures obligatòries i optatives.

El pla permet que l'alumne pugui cobrir una part dels crèdits amb assignatures de lliure elecció, escollides entre totes les assignatures de l'Escola Superior d'Art Dramàtic i d'altres centres universitaris.

Durada: 4 cursos, de setembre a juny.

Horari lectiu: matí i tarda

Càrrega lectiva: 360 crèdits.

(1 crèdit equival a 10 hores lectives).


Assignatures
Expressió corporal, acrobàcia, tècniques de circ, dansa jazz, tècnica de la veu, dicció catalana i castellana, cant, llenguatge musical, tècniques d'improvisació, literatura dramàtica, tècnica d'interpretació, clown, tècnica d'interpretació amb màscara, tècnica d'interpretació amb titelles i objectes, maquillatge, interpretació davant la càmera, doblatge i tallers d'interpretació, entre d'altres.

La llista completa d'assignatures figura a la Guia de l'estudiant, que s'obté a l'hora de fer la matriculació.

Al febrer i al juny, els alumnes del darrer curs presenten al públic, en un dels teatres de l'Institut, l'obra que han treballat als tallers. La posada en escena compta amb una escenografia dissenyada i realitzada pels alumnes de l'especialitat.

Pràctiques externes
Els alumnes poden optar per fer pràctiques en l'àmbit de les produccions del teatre professional, o acollir-se al règim d'intercanvi internacional que l'Institut del Teatre té concertat amb diverses escoles superiors d'art d'Europa.

Titulació
Títol superior d'Art Dramàtic, equivalent, amb caràcter general, al títol de llicenciat universitari.

Instal·lacions
El centre disposa d'aules degudament equipades per dur-hi a terme cada activitat específica, un laboratori de veu, un laboratori de llum, un gabinet mèdic, una aula de maquillatge, una biblioteca i els teatres de l'Institut per fer-hi les pràctiques.

Professorat del curs 1998-1999
Joan Abellan, Joan Alavedra, Mª Dolors Aldea, Muntsa Alcañiz, Joan Aloy, Joan Anguera, Avelina Argüelles, Gerard Arlández, Jorge Arús, Raimon Àvila, Joan Baixas, Jordi Basora, Montserrat Bonet, Hermann Bonnín, Àlex Broch, Fausto Carrillo, Josep Maria Casanovas, Alfred Casas, Joan Casas, Elena Castelar, Joan Castells, Antoni Chic, Alain Chipot, Jordi Coca, Coralina Colom, Montserrat Colomé, Jaume Comas, Jonathan Davison, Elena Dueso, Joan Carles Fernández, Laura Fernández, María Concepción Fernández, Feliu Formosa, Montserrat Gimeno, Francesc Girona, Joan Guillén, Enrique Hernández, Agustí Humet, Adriano Iurissevich, Antonio Jodar, Marissa Josa, Joan-Enric Lahosa, Andrejz Leparski, María Jesús Llorente, Mònica Lombardo, Mercè Managuerra, Lluís Masgrau, Jaume Melendres, Jordi Mesalles, Josep Maria Mestres, Antoni Mira, Matilde Miralles, Carles Montosa, Francesc Nel·lo, Rosa Novell, Joan Ollé, Víctor Pallàs, Pere Planella, Ricard Pous, Magdalena Puyo, Gemma Reguant, Frederic Roda, Roberto Romei, Agustí Ros, Gemma Roset, Boris Rotenstein, Lluïsa Sala, Glòria Sanmiguel, Carme Sansa, Maryse Santacreu, Ramon Simó, Lluís Solà, Maria Montserrat Solà, Enric Torné, Albert Tovías, Jorge Vera, Ramon Vila, Jordi Vilà, Teresa Vilardell, Konrad Zschiedrich.

Secretaria acadèmica:
Horari d'atenció al públic:
d'11.00h a 14:00h,
de dilluns a divendres

Centre del Vallès

Secretaria:
Horari d'atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 10:00h a 19:00h;
divendres, de 10:00h a 15:00h

Proves d'accés a l'Escola Superior d'Art Dramàtic

Curs 1999-2000

REQUISITS

Per participar a les proves d'accés caldrà haver superat el Curs d'Orientació Universitària o el nou Batxillerat.

En la inscripció l'aspirant haurà de determinar l'especialitat en la qual vol inscriure's i, en el cas que sigui INTERPRETACIÓ, establirà l'ordre de preferència del Centre on vol fer els estudis. El Cap de l'Especialitat determinarà la distribució dels aspirants tenint en compte els següents criteris:

 • 1.- La nota obtinguda a les proves.

 • 2.- L'ordre de preferència manifestat per l'aspirant.

 • 3.- La composició dels grups (proporció d'homes i dones).

 • 4.- Facilitat de transport públic per a l'accés al Centre.

Per formalitzar la inscripció com a aspirant a realitzar les proves d'accés als estudis d'INTERPRETACIÓ, ESCENOGRAFIA o DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA, caldrà abonar les taxes corresponents i presentar la següent documentació:

 • 1.- Certificat d'estudis de COU o nou Batxillerat.

 • 2.- Quatre fotografies mida carnet amb el nom escrit a la part de darrere.

 • 3.- Fotocòpia DNI.

 • 4.- Currículum amb una fotografia personal.

El nombre total de places a cobrir és limitat a un màxim de 36 (18 homes i 18 dones) per a INTERPRETACIÓ, 12 per a ESCENOGRAFIA i 12 per a DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA, que seran cobertes per decisió del Tribunal després de les proves d'accés. Els/Les alumnes que repeteixin curs tenen dret preferencial a l'ocupació d'aquestes places.

Hi haurà una prova comuna a les tres especialitats dilluns dia 6 de setembre a les 10:00h, al Teatre Adrià Gual, i proves específiques de cada especialitat els dies:

13-23 de setembre

INTERPRETACIÓ

13-17 de setembre

ESCENOGRAFIA

27 de setembre a l'1 d'octubre

DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Dijous dia 8 de setembre es faran públiques les llistes amb les qualificacions provisionals de la prova comuna. L'Aspirant podrà reclamar per escrit la revisió del seu examen de 16 a 18 hores a través del registre d'entrada a la Secretaria Acadèmica. Fins a les 20 hores del mateix dia, es revisaran els exàmens que hagin estat sol·licitats. Si aquesta revisió, a criteri de l'aspirant, donés lloc a una reclamació, aquesta serà feta al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Divendres dia 9 de setembre es faran públiques les llistes definitives de la prova comuna. La informació sobre distribució de grups i aules de les proves específiques d'Interpretació i Escenografia es farà pública dilluns dia 13 de setembre, i les de Direcció Escènica i Dramatúrgia, dilluns dia 27 de setembre. Per fer les proves específiques caldrà haver aprovat la prova comuna.

L'assistència i puntualitat a les proves d'accés és obligatòria.

Els alumnes aspirants a l'especialitat d'INTERPRETACIÓ hauran de presentar-se a les proves específiques de l'especialitat amb un equip apte per als treballs pràctics: xandall, sabatilles de dansa o un altre calçat flexible. Els aspirants a ESCENOGRAFIA hauran de presentar-se amb els estris necessaris per dibuixar.

Durant les proves, els aspirants podran ser objecte de tests o consultes mèdiques referides a les aptituds per a aquests tipus d'estudis.

Els professors de l'especialitat avaluaran les diverses proves, exercicis i treballs realitzats pels aspirants i proposaran les admissions al Tribunal.

EXERCICIS DE LES PROVES

Els/Les aspirants hauran d'haver llegit les següents obres:

MEDEA, d'Eurípides
NO HAY BURLAS CON EL AMOR, de Pedro Calderón de la Barca
MACBETH, de William Shakespeare
ANDRÒMACA, de Jean Racine
L'HÈROE, de Santiago Rusiñol
ESPECTRES, d'Enrick Ibsen
IVANOV, de Anton P. Txèkhov
EL SENYOR PUNTILA I EL SERVENT MATI, de Bertolt Brecht
COMBAT DE NEGRE I GOSSOS, de Bernard Marie Koltès
LA RUTA DEL SALMÓ, de Joan Abellán

Prova comuna

La prova constarà de dues parts:

La primera, que serà escrita i comuna a totes les especialitats, consistirà en un qüestionari tipus test i en un comentari escrit. El qüestionari inclourà aspectes de cultura general i aspectes concrets referits a les obres llegides. El comentari serà un exercici d'expressió escrita relacionat amb les lectures (anàlisi, tema, resum...).

El tribunal valorarà la maduresa i coneixements de l'aspirant pel que fa a la comprensió de conceptes, la utilització del llenguatge i la capacitat per relacionar i sintetitzar. En cas que ho cregui convenient, el tribunal pot acabar de definir la nota mitjançant una entrevista personal.

Proves pràctiques

La segona part tindrà un caràcter pràctic i serà específica de cada especialitat.

El desenvolupament d'aquest exercici es realitzarà en diverses fases, amb una durada màxima total de dues setmanes.
En aquest temps l'aspirant, que sera assessorat i supervisat per membres del Tribunal, treballarà sobre les diverses àrees de l'especialitat en unes sessions de treball que culminaran amb la presentació d'un exercici interpretatiu, d'un avantprojecte escenogràfic o d'un avantprojecte de proposta escènica.

En aquest exercici el Tribunal assistit pels professors/es assessors/es valorarà les habilitats i aptituds tècniques i artístiques dels aspirants.

INTERPRETACIÓ

La prova específica constarà de:

1. Proves tècniques en les àrees pròpies de la especialitat (música, veu i dicció catalana, cos, dansa).

2.

A. Preparació i presentació d'un exercici escènic (escena sigui gestual, de titelles i objectes, musical* o de text, amb concreció de personatge/s i situació dramàtica) d'una durada d'entre tres i cinc minuts.
En el cas que s'opti per la presentació d'un text cal que sigui en català. Es podrà utilitzar vestuari i utilleria que, en qualsevol cas, haurà de ser molt simple.

B. A més, l'aspirant haurà de preparar un treball escènic que permeti apreciar aptituds complementàries d'una durada màxima de dos minuts a escollir entre les següents opcions:

 • Un esquetx gestual (incorporant tècniques de dansa, mim, acrobàcia, etc.)

 • Un esquetx de manipulació d'objectes (incorporant tècniques de titelles, marionetes, ombres, etc.)

 • Un esquetx musical (amb tècniques de dansa i cant, sense acompanyament instrumental).

 • Un poema de Martí i Pol o Maria Mercè Marçal, o Sonets de Shakespeare.

Es valorarà la maduresa i l'aptitud dels aspirants pel que fa a:

 • a) Capacitat d'observació, estructuració i anàlisi.

 • b) Aptitud per executar les tècniques pròpies de l'especialitat.

 • c) Capacitat d'aprenentatge progressiu en el sentit d'entendre i integrar indicacions.

 • d) Comprensió de les situacions dramàtiques i creativitat en les respostes als estímuls que proposen.

ESCENOGRAFIA

La prova específica constarà de:

 • 1. Anàlisi dramatúrgica des d'un punt de vista escenogràfic d'un text teatral.

 • 2. Exercicis pràctics de dibuix del natural i perspectiva.

 • 3. Resolució d'una proposta escenogràfica que contempli l'espai i la caracterització.

Es valorarà la maduresa, les habilitats i les aptituds dels aspirants pel que fa a:

 • a) Qualitat de les representacions.

 • b) Criteris aportats per a l'argumentació de la proposta.

 • c) Capacitat creativa tant en l'elecció d'espais com en la seva pertinça amb el desenvolupament dramàtic.

DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

La prova específica constarà de:

 • 1. Anàlisi dramatúrgica d'una de les obres citades.

 • 2. Exposició i justificació d'una proposta escènica a partir d'un fragment d'una de les obres citades.

 • 3. Exercici d'escriptura dramàtica.

 • 4. Exercici d'elocució (capacitat d'expressió verbal).

 • 5. Exercici de sensibilitat musical.

 • 6. Exposició i direcció d'un exercici d'improvisació per a actors sobre una situació proposada per l'aspirant.

Es valorarà la maduresa i l'aptitud dels aspirants quant a:

 • a) Capacitat d'anàlisi.

 • b) Comprensió de les situacions dramàtiques, creativitat en la seva resolució i capacitat de comunicació en la seva exposició.

 • c) Sensibilitat de l'alumne vers als camps de saber que convergeixen en el fet dramàtic.

QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS

La qualificació global de la prova serà la mitjana aritmètica de la prova comuna i de l'específica. Per a la superació de la prova d'accés es requerirà que la qualificació dels dos exercicis sigui igual o superior a 5.

Les llistes provisionals dels admesos/es, que especificarà les notes obtingudes pels aspirants per rigorós ordre de qualificació, es farà pública els dies:

23 de setembre

INTERPRETACIÓ

1 d'octubre

DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

17 de setembre

ESCENOGRAFIA

L'aspirant podrà reclamar per escrit la revisió de l'examen de la prova específica de 16 a 18 hores dels dies corresponents a la publicació de les llistes provisionals de cada una de les especialitats. Fins a les 20 hores del mateix dia, es revisaran els examens que haguin estat sol·licitats.

La llista definitiva dels admesos/es, es farà pública els dies:

27 de setembre

INTERPRETACIÓ

4 d'octubre

DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

20 de setembre

ESCENOGRAFIA

** S'oferiran entrevistes orientatives per comentar els resultats de les proves als aspirants que ho desitgin. L'horari d'aquestes entrevistes es farà públic conjuntament amb la llista d'admesos/es.


MATRÍCULA

Els/Les admesos/es que hagin obtingut plaça hauran de formalitzar la matrícula els dies:

28 i 29 de setembre

INTERPRETACIÓ

4 i 5 d'octubre

DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

21 de setembre

ESCENOGRAFIA

El dret a matricular-se s'esgota en els dies assenyalats en aquesta convocatòria.

* Es disposa d'una llista orientativa a Secretaria.

Guia de l'estudiant
Escola Superior d'Art Dramàtic

Curs 1998-99

Institut del Teatre


ÍNDEX

1. DIRECTORI

1.1. JUNTA DE GOVERN

1.2. ESTRUCTURA DE L'INSTITUT DEL TEATRE

1.3. CONSELL DE DIRECCIÓ

1.4. ALTRES CÀRRECS

1.6. DEPARTAMENTS

2. MATRÍCULA

2.1. NORMES PER A LA MATRICULACIÓ

2.2. CANVIS I ANUL·LACIONS

2.2.1. ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

2.2.2. RETORN DE MATRÍCULA

3. NORMATIVA ACADÈMICA

3.1. DRETS I DEURES DELS ESTUDIANTS

3.2. CATEGORIA DELS ESTUDIS

3.2.1. ESTUDIANTS OFICIALS

3.2.2. ESTUDIANTS OIENTS

3.2.3. ESTUDIANTS ESTRANGERS

3.2.4. ESTUDIANTS D'ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ

3.3. EXÀMENS I CONVOCATÒRIES

3.3.1. CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES

3.3.2. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE FEBRER

3.3.3. ANUL·LACIÓ DE CONVOCATÒRIES

3.4. ASSIGNATURES I CRÈDITS ACADÈMICS

3.4.1. COMPTABILITZACIÓ D'ASSIGNATURES SUSPESES

3.4.2. INCOMPATIBILITATS (TAULA DE REQUISITS)

3.4.3. CRÈDITS OPCIONALS I DE LLIURE ELECCIÓ

3.4.4. QUALIFICACIONS

3.5. TREBALLS LLIURES

3.6. TREBALL DE FINAL DE CARRERA

3.7. OPCIONS

3.8. EXPEDICIÓ DE TÍTOLS I CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES

3.9. TRASLLATS

3.9.1. TRASLLATS DE CENTRE

3.9.2. TRASLLAT D'ESCOLA

3.10. CONVALIDACIONS

3.11. ADEQUACIÓ DE CURRÍCULUM

3.12. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

3.13. RECONEIXEMNT DE REQUISITS

3.14. PROGRAMES D'INTERCANVI

4. PLA D'ESTUDIS

4.1. ESPECIALITAT D'INTERPRETACIÓ

4.1.1. OPCIÓ TEXT

4.1.2. OPCIÓ GEST

4.1.3. OPCIÓ TITELLES

4.1.4. OPCIÓ MUSICAL

4.1.5. REQUISITS

4.2. ESPECIALITAT D'ESCENOGRAFIA

4.2.1. PLA D'ESTUDIS

4.2.2. REQUISITS

4.3. ESPECIALITAT DE DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

4.3.1. OPCIÓ DIRECCIÓ ESCÈNICA

4.3.2. OPCIÓ DRAMATÚRGIA

4.3.3. REQUISITS

5. CALENDARI ACADÈMIC DE FESTES

6. TUTORIES
7. AJUTS ECONÒMICS, BEQUES I PREMIS EXTRAORDINARIS

7.1. AJUTS DE L'INSTITUT DEL TEATRE

7.2. BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE D'INVESTIGACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIFUSIÓ

7.3. BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I CULTURA

7.4. ALTRES AJUTS

7.5. PREMIS EXTRAORDINARIS

8. SERVEIS

8.1. BIBLIOTECA

8.1.1. REGLAMENT DE PRÉSTEC

8.1.1.1. USUARIS AMB DRET A PRÉSTEC

8.1.1.2. FORMALITZACIÓ

8.1.1.3. CONDICIONS I DURADA DEL PRÉSTEC

8.1.1.4. DOCUMENTS DE PRÉSTEC RESTRINGIT I RESERVA

8.1.1.5. DOCUMENTS EXCLOSOS DE PRÉSTEC

8.1.1.6. DEURES I OBLIGACIONS

8.1.1.7. SANCIONS

8.1.1.8. HORARI

8.2. ASSISTÈNCIA A TEATRES

8.3. CURSOS D'IDIOMES

8.4. CONSULTA MÈDICA

8.5. FISIOTERAPEUTA

8.6. ASSEGURANÇA ESCOLAR

8.7. SECRETARIA

Cursets i cursos no reglats

Barcelona: Veu Preparatori de dansa Seminari de materials escènics III curs d'iniciació a l'escenografia

Barcelona: Veu Preparatori de dansa Seminari de materials escènics III curs d'iniciació a l'escenografia

Vic: Iniciació al teatre: Mòdul II Iniciació a la dansa contemporània. Mòdul II Taller de teatre Punt Jove

ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC
DEPARTAMENT D'EXPRESSIÓ I TÈCNICA DE LA VEU


CURSOS NO REGLATS DE VEU 1998-99 PER A PERSONES
INTERESSADES EN L'APRENENTATGE I ESTUDI DE LA VEU

El curs de veu que ofereix l'Institut del Teatre, amb caràcter d'ensenyament no reglat, està adreçat a totes les persones interessades en l'aprenentatge i estudi de la veu, com a mitjà d'expressió i de comunicació.

Pel període escolar 1998-99 s'ha programat un curs de 210 hores. La durada d'aquest curs és del 13 d'octubre de 1998 al 4 de juny de 1999, dos matins per setmana, dimarts de 09:00h a 12:00h i dijous de 09:00h a 13:00h. El cost de la matrícula és de 142.800 pessetes més 2.000 pessetes d'assegurança.

Les matèries són: TÈCNICA DE LA VEU, EXPRESSIÓ DE LA VEU.

Descripció de les matèries:

 • TÈCNICA DE LA VEU: Alliberament de la veu natural, respiració i energia, articulació i vocalització, intensitat, relació emissor i receptor.

 • EXPRESSIÓ DE LA VEU: Ritme, to, temps, sensacions, emocions en textos en vers i en prosa.

 • DICCIÓ: Entonacions, ritmes i l'expressió en textos en vers i en prosa.

Per ser admès a la inscripció com aspirant a realitzar les proves d'accés als cursos de Veu caldrà reunir les següents característiques i presentar la documentació que s'especifica:

Tenir 17 anys complerts.

Fotocòpia del DNI

3 fotografies mida carnet

La inscripció es podrà formalitzar fins al 30 de setembre a la Secretaria Acadèmica, a hores d'oficina (d'11:00h a 14:00h).

El dia 1 i 2 d'octubre, de 10:00h a 12:00h, els aspirants seran convocats a realitzar una entrevista amb professors del Departament.
El dia 6 d'octubre es farà pública la llista dels alumnes admesos. Les places són limitades a 16 persones.
Els dies 8 i 9 d'octubre, els alumnes hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de l'Institut (d'11:00h a 14:00h).

Escola Superior d'Art Dramàtic. Institut del Teatre # Arte dramático

ESCOLA DE DANSA I COREOGRAFIA


CURS PREPARATORI PER ACCEDIR A LES PROVES D'INGRÉS
DEL GRAU MITJÀ DE DANSA

Cada any l'Institut del Teatre organitza un curs de preparació per accedir a les proves d'ingrés del Grau Mitjà de Dansa. El curs, que dura un any, consta de les matèries següents: dansa clàssica, dansa espanyola, castanyoles, preparació física, dansa creativa i música.

Per accedir directament al CURS PREPARATORI de l'Escola de Dansa i Coreografia, els aspirants hauran de superar un examen de suficiència.

Per inscriure's a aquest examen, caldrà:

1.- No tenir més de 14 anys.
2.- Fotocòpia del DNI.

Els aspirants hauran de presentar-se el primer dia de les proves per realitzar una classe de dansa clàssica. Aquest primer dia es facilitarà l'horari concret de les proves.

Per fer aquestes proves cal tenir una preparació bàsica en dansa clàssica. Les proves de selecció consistiran en:

- Valoració de les condicions físiques.
- Proves de dansa clàssica i dansa espanyola.
- Exercicis d'improvisació, coordinació, música i ritme.

Durant el període de proves els alumnes hauran de passar un control mèdic.

Els aspirants hauran de presentar-se el primer dia de les proves amb calçat apte pels treballs pràctics: sabata de flamenc i sabatilla de mitja punta.

Escola Superior d'Art Dramàtic. Institut del Teatre # Arte dramático

AULA D'ESCENOGRAFIA


SEMINARI DE MATERIALS ESCÈNICS

Del 2 al 22 de juny de 1999

Coneixement dels materials utilitzats en escenografia i vestuari, mitjançant la opinió dels professionals vinculats.

Escola Superior d'Art Dramàtic. Institut del Teatre # Arte dramático

AULA D'ESCENOGRAFIA


III CURS D'INICIACIÓ A L'ESCENOGRAFIA

Del 28 de juny al 2 de juliol de 1999

"Stage" intensiu d'informació sobre la tasca del dissenyador per a espectacle i dels seus processos de treball.

Escola Superior d'Art Dramàtic. Institut del Teatre # Arte dramático

CENTRE D'OSONA. VIC


CURS D'INICIACIÓ AL TEATRE. MÒDUL II

Durada: del 12 d'abril al 9 de juliol.
Destinataris: públic en general.
Dies: dilluns, dimecres i dijous.

CENTRE D'OSONA. VIC


CURS D'INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA. MÒDUL II

Durada: del 5 de març al 8 de juliol.
Destinataris: públic en general.
Dies: dilluns i dimecres.

CENTRE D'OSONA. VIC
EN COL·LABORACIÓ AMB EL PUNT JOVE DE VICEscola Superior d'Art Dramàtic. Institut del Teatre # Arte dramático


TALLER DE TEATRE

Organitzat pel Punt Jove de Vic i amb la col·laboració de l'Institut del Teatre, aquest estiu torna a organitzar-se aquest taller intensiu de Teatre, que ja fa uns anys que es va fent, amb molt d'èxit de participació.

Continguts: Exercicis de desinhibició, veu i cos, treball sobre textos de diferents autors i improvisació. Com a novetats del taller d'enguany cal destacar l'inclusió d'un curset de clowns, tres classes magistrals i una classe oberta final.

Professorat: Anna Estrada, Mercè Mariné i Helena Pla (curset de clowns).

Durada: Del 6 al 27 de juliol.
Horari: De dilluns a divendres, d'11:00h a 13:30h.
Total hores: 40 h.
Adreçat a: Joves de més de 15 anys.
Preu d'inscripció: 17.000 ptes. (general) o 16.000 ptes. (amb carnet Puntjove).
Professor: Josep Colomer

Teatres de l'Institut


A Barcelona:

Teatre Adrià Gual - La Cuina

A Terrassa:

Sala Maria Plans - Teatre Alegria

Postgrau de
Teoría i Crítica del Teatre

En col·laboració amb el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona

OBJECTIUS - PROGRAMA - PLACES I REQUISITS
LLOC I CALENDARI - INFORMACIÓ

Escola Superior d'Art Dramàtic. Institut del Teatre # Arte dramático

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és el de proporcionar als llicenciats o diplomats en lletres o ciències de la comunicació i als llicenciats o graduats de l'Institut del Teatre els coneixements teòrics i pràctics del fet teatral que els calen per completar la seva formació en aquest camp específic i poder-se lliurar amb una preparació professional adequada a l'exercici de la crítica o a la recerca. Per això, el curs proporciona coneixements teòrics, analitza el teatre com a text i com a espectacle i estudia les dramatúrgies contemporànies en la literatura universal, i, específicament en la catalana i anglosaxona. D'aquesta manera es pretén, d'una banda, potenciar la reflexió i el discurs teòric al voltant del fenomen teatral entès en una accepció àmplia. De l'altra, connectar l'alumnat amb els problemes reals de la pràctica teatral mitjançant el contacte directe amb professionals en actiu (dramaturgs, crítics, directors, productors...)

Departament responsable:
Departament de Filologia Catalana (UAB).

Altres departaments o instituts que hi col·laboren:
Institut del Teatre de Barcelona.


PROGRAMA

I. Dramatúrgia i Història:

 • Història 1 (2 cr.) Ramón Simó (IT)

 • Història 2 (2 cr.) Enric Gallén (UPF)

 • Dramatúrgia (2 cr.) Carles Batlle (IT/UAB)

II. Crítica:

 • Crítica (3 cr.) Joaquim Noguero (Crític teatral)

III. Teatre Contemporani:

 • Teatre 1. Últimes tendències en el teatre nord-americà (1 cr.) Marcos Ordóñez (Crític teatral)

 • Teatre 2. Últimes tendències en el teatre britànic (1 cr.) Mireia Aragay (UB)

 • Teatre 3, Últimes tendències en el teatre català (1 cr.) Núria Santamaria (UAB)

IV. Pràctiques:

 • Pràctiques amb grups teatrals professionals (5 cr.) Coordinació de Toni Casares (Sala Beckett)

V. Conferències: 10 sessions (1 cr.)


PLACES I REQUISITS

Nombre de places disponibles: 30

Nombre de crèdits oferts: 18 (180 hores)

Titulació requerida: Diplomatura o llicenciatura

Cost de la matrícula: 120.000 ptes.(1)


LLOC I CALENDARI

 • El curs s'impartirà als locals de l'Institut del Teatre de Barcelona, des de l'11 de gener de 1999 al 30 de juny de 1999, els dilluns i els dimecres de 18:00h a 21:00h.

 • Les pràctiques tenen un horari encara no determinat.

 • El curs no es farà si no hi ha un mínim de 20 persones matriculades.

 • La preinscripció és obligatòria. Des del 26 d'octubre al 16 de novembre a la Secretaria del Departament de Filologia Catalana de la UAB, d'11:00h a 13:00h i de 16:00h a 18:00h No s'acceptarà cap full de preinscripció que no vagi acompanyat d'una fotocòpia del títol de diplomat o de llicenciat.

 • La matrícula definitiva es farà a l'Escola de Doctorat (UAB) del 23 al 27 de novembre, de 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 16:30h.


INFORMACIÓ

Si voleu més informació podeu demanar per la Núria Santamaria o en Josep Paré als telèfons següents:

 • 93 581 13 68

 • 93 581 23 58 (dm. i dj. de 13:00h a 14:00h)

 • 93 581 23 59 (dm. de 08:30h a 10:00h).

Fax: 93 581 27 82

Correu electrònic:

 • ilftpare@cc.uab.es

 • nsantamaria@seneca.uab.es


1 El pagament s'haurà de fer amb un sol termini i per mitjà d'un taló conformat.

SYLLABUS
SPECIALITY OF INTERPRETATION
Text Option

----------------------------------------------------------------------------

SPECIALITY OF INTERPRETATION

OPTION A

Course

Subjects

Credits

1

Techniques of body knowlegde

9

1

Expression through movement I
Acrobatics I
Dance I

9
4,5
9

1

Voice technique I

13,5

1

Musical language I

4,5

1

Improvisation techniques I
Acting training I

9
9

1

Interpretation techniques with mask I

4,5

1

Dramatic literature I
Dramatic theory I
Dramatic theory II

4,5
4,5
4,5

1

Theory of art and communication I

4,5

1

Introduction to the theatre of puppets and objects

4,5

1

Optionals
Barcelona
Catalan diction I
Mask I
Free works 1/I
Terrassa
Catalan diction I
Clown I
Free works 1/I

(up to 13,5)

9
4,5
4,5


9
4,5
4,5

2

Expression through movement II
Expression through movement III
Dance II
Fencing for theatre I. Foil I

4,5
4,5
4,5
4,5

2

Catalan diction II

9

2

Musical language II

4,5

2

Interpretation technique I
Interpretation technique II

9
9

2

Interpretation techniques with mask II

4,5

2

Dramatic literature II

4,5

2

Dramatic art I

4,5

2

Optionals
Barcelona
History of music
Theory of art and communication II
Jazz dance I
Jazz dance II
Singing I
Free works 2/I
Terrassa
Circus techniques I
Singing I
Dance III
Interpretation techniques with puppets and objects I
Free works 2/I

(up to 18)

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5


4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

3

Voice technique III
Voice technique IV
Oral expression II

4,5
4,5
4,5

3

Musical language III

4,5

3

Character building I

4,5

3

Interpretation workshops 2A
Interpretation workshops 3A
Interpretation workshops 4A

4,5
4,5
9

3

History of the interpretation styles I

4,5

3

Dramatic literature III

4,5

3

Make-up I

4,5

3

Catalan diction III

4,5

3

Optional
Barcelona
T'ai chi
Interpretation in front of camera I
Fencing for theatre II. Sword and dagger I
Practical works I
Free works 3/I
Singing II
Musical repertoire I
Techniques of body knowledge II
Photography
Dance V
Spanish diction I
Jazz dance III
Tap dancing I
Terrassa
Practical works I
Singing II
Musical repertoire I
Spanish diction I
Circus techniques II
Techniques of body knowledge II
Dance IV
Clown II
Acrobatics V
Dance V
Free works 3/I
Aikido
Movement theatre
Fencing for theatre V. Choreography I

(up to 13,5)


4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5


4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
9
4,5

3

Free choice

(up to9)

4

Interpretation workshop 3/1A
Interpretation workshop 3/2A

13,5
9

4

Dramatic theory II-P
Dramatic literature IV

4,5
4,5

4

Optionals
Barcelona
Singing III
Musical repertoire II
Dance VI
Dance VII
Techniques of body knowledge III
Work in front of camera
Theatre management and production
Oral expression III
Oral expression IV
Free works 4/I
Practical works II
Dubbing I
Terrassa
Acrobatics for theatre VI
Construction of puppets and objects II
Free works 4/I
Dubbing I
Oral expression III
Oral expression IV

(up to 9)


4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
9
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5


4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

4

Free choice

(up to 27)

4

Final project

4,5

Escola Superior d'Art Dramatic (Superior School of Dramatic Arts)

1998-1999 School Year

Institut del Teatre


TABLE OF CONTENTS

1. DIRECTORS

1.1. BOARD OF DIRECTORS

1.2. STRUCTURE OF THE INSTITUT DEL TEATRE

1.3. BOARD OF GOVERNORS

1.4. OTHER POSITIONS

1.6. DEPARTMENTS

2. REGISTRATION

2.1. REGISTRATION REGULATIONS

2.2. CHANGES AND CANCELLATIONS

2.2.1. CANCELLATION OF REGISTRATION

2.2.2. REGISTRATION REFUND

3. ACADEMIC REGULATIONS

3.1. RICHTS AND DUTIES OF THE STUDENTS

3.2. STUDIES CATEGORIZATION

3.2.1. OFFICIAL STUDENTS

3.2.2. OCCASIONAL STUDENTS

3.2.3. FOREIGN STUDENTS

3.2.4. STUDENTS OF FREE CHOICE SUBJECTS

3.3. EXAMINATIONS AND CONVOCATIONS NOTICES

3.3.1. ORDINARY EXAMINATIONS

3.3.2. FEBRUARY SPECIAL EXAMINATION

3.3.3. CANCELLATION OF EXAMS

3.4. SUBJECTS AND ACADEMIC CREDITS

3.4.1. ACCOUNTING OF FAILED SUBJECTS

3.4.2. INCOMPATIBILITIES (REQUIREMENTS CHART)

3.4.3. OPCIONAL AND FREE CHOICE CREDITS

3.4.4. MARKS

3.5. FREE WORKS

3.6. FINAL PROJECT

3.7. OPTIONS

3.8. ISSUIG OF ACADEMIC QUALIFICATIONS AND CERTIFICATES

3.9. TRANSFERS

3.9.1. TRANSFERS OF CENTRE

3.9.2. TRASFERS OF SCHOOL

3.10. VALIDATIONS

3.11. ADAPTACION OF CURRICULUM

3.12. RECOGNITION OF CREDITS

3.13. RECOGNITION OF REQUIREMENTS

3.14. PROGRAMMES OF EXCHANGE

4. SYLLABUS

4.1. SPECIALITY OF INTERPRETATION

4.1.1. TEXT OPTION

4.1.2. GESTURE OPTION

4.1.3. PUPPETS OPTION

4.1.4. MUSICAL OPTION

4.1.5. REQUIREMENTS

4.2. SPECIALITY OF SCENOGRAPHY

4.2.1. SYLLABUS

4.2.2. REQUIREMENTS

4.3. SPECIALITY OF STAGE DIRECTION AND DRAMATIC ART

4.3.1. STAGE DIRECTION OPTION

4.3.2. DRAMATIC ART OPTION

4.3.3. REQUIREMENTS

5. CALENDAR OF HOLIDAYS

6. TUTORSHIPS
7. FINANCIAL HELPS, FELLOWSHIPS AND SPECIAL REWARDS

7.1. SUPPORTS FROM THE INSTITUT DEL TEATRE

7.2. COLLABORATION GRANTS WITH THE CENTRE OF RESEARCH, DOCUMENTATION AND DIFFUSION (CENTRE D'INVESTIGACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIFUSIÓ)

7.3. FELLOWSHIPS GRANTED BY THE EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT

7.4. OTHER SUPPORTS

7.5. SPECIAL REWARDS

8. SERVICES

8.1. LIBRARY

8.1.1. LENDING REGULATIONS

8.1.1.1. PEOPLE ENTITLED TO USE THE LENDING BOOK SERVICE

8.1.1.2. FORMALIZATION

8.1.1.3. CONDITIONS AND PERIOD OF LENDING

8.1.1.4. DOCUMENTS SUBJECT TO LIMITED LENDING AND KEPT IN RESERVE

8.1.1.5. DOCUMENTS EXCLUDED FROM LENDING

8.1.1.6. RIGHTS AND DUTIES

8.1.1.7. DISCIPLINARY MEASURES

8.1.1.8. TIMETABLE

8.2. ATTENDANCE TO THEATRES

8.3. LANGUAGE COURSES

8.4. MEDICAL CARE

8.5. PHYSIOTHERAPIST

8.6. SCHOOL INSURANCE

8.7. SECRETARY'S OFFICE

Publicacions

Les Publicacions de l'Institut del Teatre sempre han tingut cura de cobrir uns buits notables del panorama editorial en llengua catalana respecte a les arts de l'espectacle. Són al servei de les necessitats pedagògiques del mateix Institut, de les universitats, dels instituts de grau mitjà, dels professionals de les arts escèniques, dels grups d'aficionats i de tots els interessats en aquestes matèries. Procuren tractar amb rigor els diversos aspectes teòrics, i pel que fa als textos dramàtics, principalment a les traduccions dels clàssics, també tenen en compte d'una manera especial la possibilitat del fet de la representació.

ÍNDEX DE TÍTOLS - ÍNDEX D'AUTORS I TRADUCTORS

Col·leccions:

 • Biblioteca Teatral (BT)

 • Col·lecció Popular de Teatre Clàssic Universal (TCU)

 • Clàssics (C)

 • Escrits Teòrics (ET)

 • Monografies de Teatre (MT)

 • Materials Pedagògics (MP)

 • Sèrie Materials (Mat)

 • Sèrie Manuals (Man)

 • Sèrie Quaderns (Qua)

 • Sèrie Disseny i Tecnologia de l'Espectacle (DTE)

 • Actes (ACT)

 • Premis d'Honor (PH)

 • Llibres especials (ESP)

 • Estudis (EST)

 • Aureli Capmany (AC)

 • Facsímils del fons documental (FAC)

 • Catàlegs d'exposicions (CAT)

 • Fulls informatius (FI)

 • Estudis Escènics (EE)

 • Altres revistes i butlletins (RB)

 • Investigacions (INV)

 • Memòries (ME)

 • Discursos (DIS)

 • Vària (VA)

PERSONAL: Francesc Castells i Lluís Marquet

Equivalència de títols d'Art Dramàtic

El Ministerio de Educación y Cultura, ha publicat l'ordre del 5 d'abril, que determina els tràmits a seguir per obtenir l'equivalència dels Títols d'Art Dramàtic, cursats abans de la Llei Orgànica 1/1990 (3 d'octubre) d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) a partir del Reial Decret 770/1997. Els interessats en informar-se sobre el tràmit a seguir per obtenir la credencial que reconegui la validesa dels estudis realitzats, poden adreçar-se a la Secretaria Acadèmica de l'INSTITUT DEL TEATRE, c. St. Pere més baix n. 7.

2.- Procés de formació

 • Titulacions que calen per accedir a aquest lloc de treball.

 • Les titulacions que em calen per a accedir a un lloc de treball com a actor van desde la convalidació dels estudis realitzats a l'institut del teatre fins al graduat de secundària.

  Si més no aquesta pregunta la responen les desenes “d'actors“ que actualment protagonitzen papers en diferent series de diverses cadenes de televisió.

 • Recopileu tota la informació referent al procés de formació:

 • Estudis:

  Art dramàtic.

  Durada:

  La durada pot variar segons l'escola. Generalment la durada acostuma a ser d'uns 4 anys.

  Programes:

  Els programes són dintre el camp d'interpretació: text , gest , titelles , musical.

  Centres:

  Institut del teatre de Barcelona, Teatre estudi - Víctor Hernando, escola de teatre Nancy Tuñon.

  Adreces:

  Institut del teatre de Barcelona: Sant pere més baix 7 - Teatre estudi Victor Hernando: Reina Amèlia 3 - Escola de teatre Nancy Tuñon: Ausies Marc s/n.

  Pràctiques:

  Les pràctiques es realitzen a la mateixa escola o en altres companyies de teatre.

  2.3. Elaboreu un esquema, diagrama o similar que il·lustri la formació requerida per accedir a aquesta activitat prefessional.

  Entrevista als alumnes del curs d'iniciació del Teatre - Estudi Victor Hernando.

  És fàcil trobar feina a l'ambit artístic?

  No, es molt difícil.

  Quan vas decidir fer la carrera de teatre?

  Quant vem veure que aixó era el que realment ens sortia be.

  Quines van ser les raons que et van portar on ets ara?

  Aixó es vocacional penso jo, crec que totes coincidim en que aixó ho em volgut fer sempre.

  Es tal i com us ho imaginaveu?

  No, molt mes difícil.

  Formeu part d'altres centres?

  Jo si. Sí de grups amateurs.

  Esteu en alguna companyia?

  Riereta Teatre.

  Treballeu? En que?

  Sí que treballem.

  En un bingo, jo repateixo propaganda, karaoke, tenda de roba, pizzeria.

  Quant fa que feu teatre?

  Aquí a l'acadèmia un any.

  Quines són les activitats físiques recomanades pel manteniment d'un actor?

  Sobretot controlar la forma.

  Quins són els estudis que necesites per entrar en aquesta companyia?

  Aquí cap.

  Que trobeu mes difícil dintre el mon del teatre.

  Per a mi el clown, si crec que el clown i potser fer el mim.

  1.- Presentació de l'activitat professional

 • Expliqueu les raons ( vocacionals, familiars, acadèmiques, econòmiques, etc.) que han motivat la vostra tria.

 • Les raons que han motivat que triés actor de teatre per a realitzar aquest crèdit de sintesi són que ja de ben petit ( uns 7 anys ) faig teatre a l'Ateneu de Cerdanyola i amés a més perquè és un ofici que realment em surt bé i perquè també quan estic desarrollant aquesta tasca em sento molt útil, ple i satisfet, el teatre em motiva tant professinalment com psiquicament.

 • Descriviu el lloc de treball. Detalleu les tasques a realitzar en aquesta feina i els àmbits en què es desenvolupa.

 • El lloc de treball d'una ctor de teatre pot ser tan en teatres o en espectacles, com als carrers i a les festes.

  Les tasques a realitzar són les de interpretació, animació, etc…

  L'àmbit en que es desenvolupa és l'àmbit artístic.

  1.3. Dissenyeu un signe gràfic o pictograma identificatiu d'aquesta professió.

  2.- Procés de formació

 • Titulacions que calen per accedir a aquest lloc de treball

 • Només cal el Batxillerat de la LOGSE

 • Recopileu tota la informació referent al procés de formació:

 • ACTOR

  Estudis:

  Art dramàtic, especialització en interpretació.

  Durada:

  4 anys.

  Programes:

  8 anys d'octubre a juny

  horari lectiu: tarda

  càrrega lectiva: 1303h

  Centre:

  Institut del teatre.

  Teatre - estudi Víctor Hernando.

  Adreces:

  Sant Pere més baix, 7

  tel: 93-268-20-78

  fax: 93-268-10-70

  08003

  Barcelona

  -------

  Reina Amàlia, 3 baixos

  08001 Barcelona

  Pràctiques:

  Grups independents de teatre.

  2.3. Elaboreu un esquema, diagrama o similar que il·ustri la formació requerida per accedir a aquesta activitat professional.

  3.- El món del treball

 • Feu un estudi de mercat del camp professional escollit.

 • Volem informar-vos que la feines que hem triat per el credit de sintesi són treballs fora del normal, ja que a aquests no s'hi accedeix ni a la INEM, ni a la premsa, ni a borses de treball, ni a internet, ni en oposicions, etc…

  Les taxes d'atur sobre aquests sectors no existeixen.

  A la premsa escrita no hi ha cap anunci relacionat amb el nostre àmbit.

 • Tramesa de sol·licitud personal.

 • 3.2.1.Elaboració de dues cartes ( una en català i l'altra en castellà ) de sol·licitud de treball i dos curriculums vitae dirigits a una entitat o empresa amb la intenció d'aconseguir un lloc de treball.

 • Elaboració d'un anunci d'oferta professional per publicar a la premsa.

 • 3.3.3. Elaboració d'una carta de sol·licitud de treball en anglès.

  Treball i legislació.

 • Concreteu la jornada laboral. Temps de treball i temps de lleure. Horari setmanal i períodes de vacances.

 • Els actors no acostumen a tenir jornada laboral limitada sinò que no saben mai a quina hora podran anar a dormir a casa.

  3.3.2. Especifiqueu els tipus de contractes de treball que us podrien fer segons la professió que heu triat. Ompliu un contracte de treball en pràctiques.

  Als actors s'els fa un contracte temporal, mai el tenen indefinit i menys quan són actors reconeguts, ja que els poden cridar d'altres teatres. Així doncs un actor pot estar treballant per 4 entitats diferents.

 • Aspectes de seguretat laboral. Concreteu les mesures per prevenir possibles accidents i nivells d'accidentalitat respecte a la activitat professional triada.

 • Dins el món del teatre les mesures per prevenir possibles accidents es revisar bé tot el teatre i que l'actor, en cas de que fagi music-hall o ballet tindria que escalfar.

  El nivell d'accidentalitat es molt baix peró tothom sap el que va passar ara deu fer uns vuit anys al teatre de l'Ateneu, on caigueren les bigues que aguantaven els focus. Hi moriren dos mestres de l'Ateneu. L'Eva i la Roser.

 • Funció dels sindicats com a representants dels treballadors.

 • Els sindicats han de recolzar sempre als treballadors davant dels seus problemes .

  3.3.5. Existència de col·legis, associacions professionals, gremis específics per a aquests treballadors. Tasques que duen a terme.

  En aquest ámbit l'única cosa que podem trobar que s'hi asembli en aixó és la Casa de L'actor que está situada a Madrid.

 • Treball i salut

 • Especifiqueu les condicions ambientals per a la pràctica d'aquesta activitat.

 • Aquesta pregunta no pot ser contestada des del àmbit professional de l'actor.

 • Activitats físiques recomanables per al manteniment adequat per als treballadors. Horaris, durada.

 • Les activitats físiques recomanables pels actors es sobretot la de educar la veu, la de mantenir-se en forma si fas music-hall o circ.

 • Oferta d'instal·lacions esportives a l'empresa i/o a l'entorn. Cal precisar-en tipologia, adreces, preus i horaris.

 • Als voltants del teatres si que hi han gimnasos, per exemple, peró totes les activitats que s'han de dur a terme per mantenir-se en forma es fan al mateix teatre.

  4.- El perfil professional

 • Requisits per accedir al lloc de treball:

 • - altres aspectes de formació (cursets, idiomes, carnet de conduir)

  català, castellà, francès, anglès.

  - edat.

  16 anys

  - característique físiques.

  Quansevol tipus de físic.

  - experiencia.

  No en cal

  4.2. Característiques personals:

  - capacitats:

  interpretacio molt bona en dramaturgia.

  - habilitats:

  facilitat en improvitzar.

  - aptituds:

  iterpretació.

  - actituds:

  positiva davant l'interpretació.

  Guillem Cabrera Pessah

  C / Sant Isidre 25 - 08290 Cerdanyola

  93 - 691 . 78 . 89

  Cerdanyola 15 de juny de 1999

  Teatre estudi - Víctor Hernando

 • Angelópulos

 • C / Reina Amália 3

  08001 Barcelona.

  Senyor,

  El motiu de la present es respondre a la seva oferta de treball d'actor de teatre publicada al cartell d'anuncis de la seva escola el dia 14 de juny de 1999.

  Responent a l'anunci penjat al taulell d'anuncis de la seva escola, en que es citen actors i actrius li faig arrivar el meu curriculum.

  Estic plenament interessat en dur a terme un treball de qualitat en una companyia inovadora i tenint en compe la meva formació i experiencia professional.

  Espero que l'esmentat currículum sigui del seu interés.

  Tot esperant poder mantenir una entrevista aprofito l'avinentesa per saludar-lo atentament.

  25 Sant Isidre street

  Montflorit - Cerdanyola

  Barcelona

  17 june

  The Manager

  86 Alexandra Road,

  Windsor.

  Dear Sir or Madam,

  I saw your advertiment in the newspaper for saturday sales assistant.

  I would like to apply for the job.

  I am 20 years old and am currently a pupil at Angeleta Ferrer school. I am studying languages and theater. I am a responsible and very nice with childs. I like meeteng people and learn other lenguages.

  I can also speak french, english, spanish, and catalan. I travel to your city in a travel with friends in 1999.

  I hope you will consider my aplication. I look forward to hearing from you.

  Yours faithfully,

  Guillem Cabrera Pessah

  Guillem Cabrera Pessah

  C / Sant Isidre 25 - 08290 Cerdanyola

  93 - 691 . 78 . 89

  Cerdanyola 15 de juny de 1999

  Teatre - Víctor Hernando

 • Angelopulos

 • C / Reina Amàlia 3

  08001 Barcelona

  Estimado Sr:

  El motivo de la presenta es responder a su oferta de trabajo de actor publicada en el diario Avui del día 15 - 06 - 99.

  Me considero capacitado para optar a ese puesto, por lo que quedo a la espera de sus noticias para concertar una entrevista o participar en el correspondiente proceso de selección.

  Atentamente
  Descargar
  Enviado por:Guillem Cabrera
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar