Electrónica, Electricidad y Sonido


Entrenador PIC16F84


INDEX

Introducció

Explicació

Font d'alimentació

Interruptors

Polsadors

Els LED's

L'oscil·lador

Components

Esquema

Fotolit

Taladres

Vista components (inferior)

Vista components (superior)

Modificacions

Introducció

Aquest entrenador servirà per fer les pràctiques amb el PIC 16F84. Amb aquest entrenador podem provar els programes que tinguem al PIC, ja que tenim acoblat tot el que li fa falta per poder funcionar, la font d'alimentació, un oscil·lador, unes resistències de referència al dos ports, uns interruptors per activar les entrades i uns led's per les sortides.

Explicació

La primera part a explicar es com sempre la font d'alimentació que no molt a explicar, es compon d'un pont de diodes (PD1), un condensador de filtre (C1), un 7805 (IC4) amb els respectius condensadors antiparasits (C2, C3), i un condensadors de sortida (C4). Així doncs no tenim cap transformador per rebaixar la tensió d'entrada, el que vol dir que tenim que alimentar l'entrada del pont de diodes amb un mínim de 9v i un màxim de 24v, ja sigui CA o CC.

La part dels interruptors (S1 - S8) es la més fàcil, son interruptors de tres posicions, un de elles vas a massa, per obtenir un 0, l'altre va directe a 5v, per tindre un 1, sinó està en qualsevol d'aquestes posicions l'interruptor queda en Z alta. La sortida del interruptor va en sèrie amb una resistència (R21 - R28), per evitar cortos al connectar amb les entrades del PIC, ja que moltes vegades fan les mateixes entrades de sortida.

Els dos polsadors (P1, P2) son per generar polsos. Es componen de dos antirevots que estan formats per portes NAND d'un mateix integrat (IC3), un 7400; també intervenen en aquesta part unes resistències de referència (R17 - R20). La seva finalitat es donar un sol pols quan actua l'interruptor, sinó donaria mes d'un pols al activar l'interruptors. Això s'utilitzarà per donar polsos a un comptador i donar només un.

Els LED's son per indicar els estats de les sortides o entrades del PIC. Les sortides del PIC van directament a uns inversors (IC1, IC2), desprès passen per unes resistències de protecció i els led's van connectats a 5V, tot aquest muntatge es fa per evitar passar el consum dels led's al PIC. També porta unes resistències de referència que es poden posar a 0 o a 1, depenen de les nostres necessitats. També pot servir per testar el led's, per saber si funcionen tots. També tenim led's per indicar un reset o per l'alimentació.

L'oscil·lador es indispensable per el funcionament del PIC, sense ell no pot executar els programes gravats, a l'entrenador hem posat tres freqüències diferents, per poder variar la freqüència de funcionament del PIC. Els escollits son de 10KHz, 100KHz, i de 1MHz, freqüències aconseguides de forma experimental amb un potenciometre en sèrie amb uns condensadors que escollim amb un interruptor de tres posicions.

El zocal del PIC, servirà per connectar el PIC amb altres components, amb diferents oscil·ladors, fonts d'alimentació i sortides o entrades al PIC diverses. Esta muntat un zocal abatible de pressió d'inserció zero. Tambe hi ha uns jumpers per desconnectar l'alimentació i l'oscil·lador del PIC, per si vols senyals externes.

COMPONENTS

R1-R15 -------------------150

R16 ----------------------- 1K2

R17-R20 ----------------- 15K

R21-R28 ----------------- 1K

R29 ----------------------- 22K ajustables

RP1, RP2 ---------------- Array de 8+1 de 10K o 6K8

C1 ------------------------ 2200F electrolític

C2, C3 ------------------- 150F ceràmic

C4 ------------------------ 220F electrolític

C5 ------------------------ 47pF ceràmic

C6 ------------------------ 680pF ceràmic

C7 ------------------------ 6K8pF || 470pF ceràmic

PD ------------------------ Pont de diodes 50v 1500mA

L1-L13 ------------------ LED's 5mm vermells

L14 ---------------------- LED 5mm groc

L15 ---------------------- LED 5mm verd

S1-S8, S11 ------------- Interruptor de 3 posicions

S10 ---------------------- Polsador de 2 posicions

S9, S12 ----------------- Interruptor de 2 posicions

P1, P2 ------------------- Polsador de 2 posicions

IC1 ---------------------- ULN2803A

IC2 ---------------------- ULN2003A

IC3 ---------------------- SN74LS00

IC4 ---------------------- 7805

ESQUEMA

TALADRES

Vista components (inferior)

Vista components (superior)

Modificacions sobre l'inicial

Al primer disseny ha sortit algun punt que no acabava d'agradar, com indicador lluminos del MCLR, que sempre quedava ences, fins que no canviava el polsador de posició. Amb aquesta modificació sempre queda apagat, i s'encen quan canvien el polsadors, i a mes s'ha possat un LED d'alta brillança, per senyalitzar be que es una senyal de RESSET del PIC. La modificació ha consistit en anular l'inversor que activava al LED, ara ho fa directament desde el polsador de resset.

Entrenador PIC16F84
Descargar
Enviado por:David Sardá
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar