Tecnología


Energies Renovables


Índex


Introducció

La societat occidental té un abans i un després de l'automòbil. Ha canviat les nostres vides, les nostres ciutats, els nostres costums; ja parlem d'una cultura de l'automòbil . Però l'automòbil també s'ha convertit en una amenaça ambiental i en un principal consumidor d'energia de la nostra societat.

Tot això ens fa reflexionar al voltant d'aquest fenomen que és l'automòbil. És evident que, si volem reduir l'impacte de l'automòbil sobre el nostre entorn, ens caldrà una tecnologia més neta i més eficient. Però, per sobre de tot, ens caldrà el compromís de tots nosaltres per aconseguir una conducció responsable, par a un ús assenyat de l'automòbil.

Les administracions públiques i les escoles han d'informar, educar, assessorar i sensibilitzar la societat sobre el consum energètic i l'impacte ambiental dels automòbils, per tal de canviar l'ús que en fem i aconseguir fer-ne un ús més responsable. Només si la societat participa i es compromet amb la solució per al problema s'aconseguirà algun resultat durador i eficaç a llarg termini.

El sector del transport és avui el que consumeix més energia a Catalunya. La meitat d'aquest consum es produeix en espais urbans i una quarta part en desplaçaments de menys de 2km.

El creixement de les zones urbanes i de la densitat de població, l'augment del parc de vehicles fins als gairebé quatre milions i el canvi en l'estil de vida de les persones marquen una clara tendència cap a la mobilitat obligada per accedir de la residència als serveis i llocs de treball o d'estudi. Per això és necessari implementar les noves tecnologies i els nous vehicles al transport urbà.


Les energies renovables

A través de la seva historia, l'ésser humà ha anat creixent sobre la dependència energètica. Avui en dia és inimaginable la vida sense energia. Il·luminació, calefacció, refrigeració, cocció dels aliments, transport, comunicació, cada petita part del nostre mon quotidià està lligat a l'energia.

L'energia pot classificar-se segons la forma en que s'obté: energia no renovable o convencional, i energia renovable o alternativa.

L'energia no renovable prové de fons que s'esgoten com l'urani, carbó i el petroli.

Les energies renovables són aquelles que no s'esgoten com l'energia solar, eòlica, mareomotriu, geotèrmica, etc.

Produir energia neta, apostar per les renovables, frenar la dependència de les importacions energètiques, limitar l'efecte hivernacle... són objectius que és difícil imposar-se.

Les energies renovables podrien solucionar molts dels problemes ambientals, com el canvi climàtic, els residus radioactius, la pluja àcida i la contaminació atmosfèrica. Les energies renovables podrien cobrir un terç del consum d'electricitat i reduir les emissions de diòxid de carboni en un 20% per l'any 2005.

Perquè serveixen les energies renovables?

Donat l'elevat cost de l'energia renovable, la seva introducció en el mercat és lenta.

Dia a dia, a mesura que el cost de l'energia no renovable incrementa i els jaciments s'esgoten, les energies renovables van guanyant espai, i es converteixen en un avantatge.

Aplicacions més freqüents

Electrificació d'habitatges aïllats, cuinar, refrigeració, enllumenat, calefacció, vehicles elèctrics, senyalització...

Tipus d'energies renovables

Algunes de les energies renovables més utilitzades són:

L'energia solar és la que procedeix de les radiacions del Sol que arriben a la Terra, on escalfen l'atmosfera i fan possible la vida. Tenim dos tipus d'energia solar: energia tèrmica i energia fotovoltaica.

L'energia hidràulica és l'energia que aprofita la velocitat i la pressió dels corrents d'aigua que tornen al mar.

L'energia eòlica és la que proporciona la força del vent.

L'energia de la biomassa és el conjunt de matèria orgànica d'origen vegetal o animal susceptible de ser utilitzada per produir energia.

L'energia geotèrmica és la que ens proporciona la calor interna de la terra, i utilitzant el vapor de la calor es fa moure un generador elèctric que produeix electricitat. També serveix per la calefacció.

L'energia mareomotriu és la que s'obté aprofitant la força de les marees, el moviment de les ones i la diferencia de temperatura de l'aigua segons la profunditat.

Fonts alternatives

Combustibles alternatius al petroli

El transport a Catalunya depèn avui pràcticament en la seva totalitat de derivats del petroli. Per això, en les properes dècades, el sector es veurà abocat a un canvi radical de l'estructura energètica per raons d'eficàcia tecnològica, econòmica i ambiental.

La baixa diversificació de fonts energètiques del sector (més d'un 98% del transport català depèn dels derivats del petroli), i la limitació futura de les exigències del petroli fan necessari l'avenç en el desenvolupament de nous combustibles, fons energètiques i sistemes de propulsió.

Cal donar suport a la recerca i a les noves alternatives que dibuixen un nou escenari energètic pel futur. A grans trets, les línies d'investigació més reeixides són les que estudien les possibilitats que ofereixen el gas natural comprimit, el gas liquat i l'electricitat.


Transports amb energies alternatives

Els transports actuals utilitzen, normalment, el diesel o la benzina per a la seva combustió. Aquests dos combustibles són molt contaminants per al medi ambient, per això s'estan buscant energies alternatives.

Les ramificacions de l'escalfament urbà del planeta ens obliguen a parar l'abocament de carbons a l'atmosfera.

Els fabricants de vehicles han descobert altres tipus de combustibles que són molt menys perjudicials per al medi ambient.

El 50% dels problemes en el transport d'avui en dia poden ser deguts a l'ús dels motors de combustió interna per la gran contaminació que aquest produeix.

Vehicles elèctrics

La seva aparició és anterior a la dels vehicles de combustió (tenen més d'un segle d'antiguitat). Han tornat a reviure. Ens ofereixen una millor forma de fer funcionar qualsevol vehicle.

El vehicle elèctric (VE) és una forma de fer funcionar un cotxe amb només 1/3 de la reducció de recursos naturals y 1/20 de la pol·lució ambiental. El VE és eficient, silenciós i no utilitza gasolina ni olis, és totalment ecològic.

Un vehicle elèctric és aquell que utilitza un motor elèctric enlloc d'un motor convencional d'explosió, i un “pack” de bateries enlloc d'un tanc i benzina. El motor elèctric té una mida d'uns 25 litres, i es connecta directament a una transmissió estàndard. El pedal accelerador del vehicle està connectat mitjançant un enllaç a un controlador elèctric. Pressionant l'accelerador lleugerament, enviarem energia al motor elèctric en proporció a la pressió que fem sobre el pedal.

El tramvia

És un ferrocarril, generalment de tracció elèctrica, instal·lat en una via pública per on poden circular al mateix temps tota mena de vehicles, per la qual cosa els carrils, de perfil especial, són encaixats en el paviment del carrer o de la carretera i el corrent elèctric és pres generalment d'una catenària mitjançant el tròlei. Els primers tramvies eren de tracció animal.

El tren

És una sèrie de vagons enganxats els uns amb els altres que, arrossegats per una o més locomotores, condueixen passatgers (tren de passatgers) o mercaderies (tren de mercaderies o tren de càrrega) d'un punt a un altre d'una via fèrria.

El metro

Ferrocarril destinat al transport ràpid que s'aplica essencialment a grans ciutats de més d'un milió d'habitants. El seu recorregut és generalment subterrani, o elevat en viaducte, per tal de no interferir en el trànsit urbà.


Automòbils elèctrics

Els VE són automòbils que funcionen amb energia elèctrica enlloc de benzina. Tenen els seus avantatges, com el rendiment i la baixa contaminació, i els seus inconvenients, com el preu, la velocitat y la autonomia. Actualment són el tipus de cotxes més eficaços que es poden comprar.

Alguns components bàsics dels vehicles elèctrics són:

Centres d'Energia Elèctrica

És el cervell electrònic que dirigeix la bateria per a la càrrega i la distribució.

Controlador dels Sistemes del Vehicle

És el cervell de tot el cotxe, que realitza les operacions crítiques de l'automòbil i s'assegura que el cotxe funcioni.

Centre Protector de l'Energia

Assegura la protecció elèctrica quan condueixes, carregant la bateria, etc.

Bateria de Sulfur de Sodi

Aquest tipus de bateria té tres o quatre vegades més espai d'emmagatzematge d'energia que les bateries convencionals d'àcid de plom.

Sistema de Control Climàtic

L'automòbil funciona amb calefacció automàtica (no s'ha d'esperar que el vehicle s'escalfi), i un silenciós sistema d'aire condicionat.

Frens Regeneratius

Quan frenes, el motor del VE es torna generador, i l'energia que normalment es perd, es torna electricitat i s'emmagatzema per al seu ús posterior a les bateries.

Tecnologia de bateries

Per proporcionar una acceleració ràpida i uns viatges de llarga distància, les bateries del VE han de tenir una gran potència i una gran energia. A més a més, ha de ser barat, fàcil de mantenir, segur i tolerant als abusos del funcionament diari dels vehicles.

La bateria de àcid-plom és la més utilitzada en el mercat per al VE.

Hi ha diferents tipus de bateries:

 • plom-àcid (actuals)

 • plom-àcid (horitzó)

 • Níquel-Cadmi

 • Níquel-Acer

 • Níquel-Metall híbrid

- Lithium-Ion

Reciclatge de bateries

Un dels punts crítics de la infrastructura dels VE és assegurar-se que les bateries siguin respectuoses amb el medi ambient. El reciclatge de les bateries de plom-àcid s'està fent actualment, i existeix suficient capacitat de reciclatge per donar suport a l'increment de curt termini de l'ús de les bateries.

Sistemes de càrrega

La tecnologia de càrrega d'avui en dia inclou sistemes de càrrega conductius (contacte metall-a-metall) i inductius (magnèticament enllaçats).

· Sistemes conductius: utilitzen un sistema d'endoll i cable que pot canviar segons el tipus de connector utilitzat i el nivell de voltatge i corrent. El carregador pot estar localitzat dins el vehicle o fora.

· Sistemes inductius: utilitzen un cable i un connector en forma de pala que transmet l'energia del sistema elèctric exterior al VE per mitjà de la inducció magnètica.

Vehicles amb energia solar

Existeixen tres tipus de categories d'energia solar:

1.- Els que poden funcionar pràcticament amb el Sol, sense necessitar pràcticament bateria. Aquest té l'inconvenient de que si passa per llocs amb ombres o si es posa núvol es redueixen molt les seves possibilitats o es para. Bàsicament aquest tipus de vehicle només es construeixen per els grans Rallys Solars, ja que són poc utilitzats en la vida quotidiana per la seva gran envergadura.

2.- Els que utilitzen els pannells per acumular energia en una o varies bateries i el motor s'alimenta d'elles, els pannells aporten una gran part de l'energia que es necessita per al seu funcionament. És el tipus de vehicle més comú que permet una envergadura i més acord amb les dimensions habituals.

3.- Els vehicles elèctrics que com a molt porten algun petit pannell per mantenir la bateria o efectuar petites recarregues i bàsicament es carreguen de la xarxa elèctrica.

Perquè aquest tipus de vehicles es considerin solars és imprescindible que en lloc de la recarrega, existeixi una instal·lació d'energia solar que proporcioni l'energia necessària. Pot ser una instal·lació autònoma (amb bateries) o amb connexió a la xarxa elèctrica que és més eficient, d'aquesta forma encara que no coincideixin les hores de Sol amb les hores de recarrega del vehicle, el balanç energètic final és el que compta.

Parts del vehicle solar

Motor

La part més important del vehicle solar és el motor elèctric, d'ell depèn no només la velocitat i prestacions sinó també el consum d'energia.

El més aconsellable és instal·lar un motor de corrent continua de la potència adequada (mínim 400W per una persona). La majoria d'aquests motors treballen a elevades revolucions i requereixen reductors mecànics que impliquen pèrdues d'energia.

Transmissió

Actualment, per transmetre la força del motor a les rodes, en els vehicles lleugers, s'utilitza la típica cadena de moto o de bicicleta o la corretja dentada. Cada una d'elles té avantatges i inconvenients segons l'aplicació.

· Corretja: - Avantatges: silenciosa, sense greixar i lleugera.

- Inconvenients: necessita més tensió i preu.

· Cadena: - Avantatges: menys tensió, més marge i economia.

- Inconvenients: soroll, greixar i pes.

Variador

Un element imprescindible és el variador de velocitat, sobretot si el vehicle ha de superar els 10km/h. El variador és l'encarregat d'actuar com a accelerador i permet una arrencada suau.

Els variadors actuals amb tecnologia de “Mos-Fet” no tenen quasi pèrdues d'energia al commutar a alta freqüència (30 kHz) per regular el voltatge d'alimentació.

També permeten la inversió de polaritat per la marxa enrere i la recuperació d'energia al frenar o reduir la velocitat així com a les baixades.

Bateria

El punt dèbil d'un vehicle solar és la bateria, s'està treballant molt per investigar noves formes d'emmagatzemar l'energia elèctrica, però per ara el que hi ha en el mercat actual són les bateries de plom, les més econòmiques. Les de níquel-cadmi o les de níquel hidrur són de preu elevat i per ara les segones de poca capacitat.

Dintre de les de plom podem escollir entre tres tipus: plom/àcid, plom àcid-hermètica i plom àcid-gel.

El pannell solar

Existeixen pannells de moltes mides diferents, cosa que permet la combinació adequada per aprofitar el màxim l'espai disponible, també es possible demanar pannells sense el marc d'alumini per posar-lo en el sostre amb un baix perfil. Existeixen pannells sense vidre, molt lleugers, però de poca potència, i el preu és més elevat.

Control de l'energia

Per un control total de l'energia que obtenim i la que consumim s'utilitza un instrument, que té:

 • Voltímetre, amperímetre, % de carrega de bateria i comptador de Ah (ampers/hora) en corrent continua.

 • És reversible. Disposa de memòria de: Ah carregats, voltatge mínim. Voltatge màxim, indicació de bateria carregada, indicació de carrega.

 • De 1 a 99% de carrega de bateria.

 • Consulta de tots els paràmetres amb només dues tecles.

 • Alimentació de la pròpia bateria. Consumeix 30 mA

 • Mida: 11x12cm

Comptaquilòmetres

No només ens indica la velocitat actual sinó que també veiem els quilometres recorreguts, el temps que em tardat, la màxima velocitat, la mitjana, etc.

Altres possibilitats

No només s'han construït vehicles terrestres alimentats per energia solar, sinó també s'han fet embarcacions i avions.

Avions solars

L'avió solar podria considerar-se com el vol més ecològic dins dels avions de motor. S'estan desenvolupant interessants investigacions en aquest camp amb resultats interessants.

El cotxe d'aire comprimit (MDI)

Mesura 2.65 m de llarg i té tres places (la del conductor al mig) i un maleter molt gran. Amb aquest cotxe es poden recórrer 200 km amb un consum de 2€ i emetent pel seu tub d'escapament aire net a - 20º. Aquest vehicle pot servir tant per grans trajectes (amb aire-benzina) com per circular per la ciutat (aire comprimit). Altres aplicacions de la tecnologia MDI són la congeneració, la nàutica, els grups electrògens, i totes aquelles en les que es pugui aplicar l'aire comprimit com a sistema d'acumulació d'energia.

El vehicle de transport urbà “MultiCAT's” no contamina i inclou també importants avantatges econòmiques. És un tipus de tren amb rodes pneumàtiques que aconsegueix transportar fins a 135 persones amb un cost energètic de 2.5€ cada 100 km, cosa que podria permetre als ajuntaments oferir transport pràcticament gratuït als seus ciutadans.

Vehicles de gas natural

El gas natural pot ser utilitzat com a combustible per als vehicles a motor de dos formes: com a gas natural comprimit (GNC), la forma més utilitzada, o com a gas liquat.

Les preocupacions respecte a la qualitat de l'aire a la major part de les regions del món reforcen l'interès per la utilització del gas natural. Els vehicles que utilitzen aquest tipus de combustible produeixen un 20% menys de gas amb afecte hivernacle que els vehicles que funcionen amb benzina o amb diesel. La utilització de gas natural en els vehicles motoritzats no és una novetat, ja que ja s'utilitzaven als anys 30. En molts països, aquest tipus de vehicles són presentats com una alternativa als autobusos, taxis i altres transports públics. El gas natural en vehicles és a la vegada barat i pràctic.

Beneficis econòmics

El gas natural costa d'un 15 a un 40 per cent menys que la benzina i el diesel. És un combustible de combustió que redueix la necessitat de manteniment dels vehicles.

Emissions

El gas natural és un dels combustibles més nets. Les emissions de monòxid de carboni dels automòbils amb gas són aproximadament un 70% més baixos, les de gas orgànic no matà són un 80% menors i les d'òxid de nitrogen són un 87% més baixes que les dels automòbils amb benzina.

Seguretat

Els vehicles que utilitzen gas natural són tan segurs com els que utilitzen benzina. En cas d'accident el gas es dispara a l'atmosfera en comptes de fer un bassal, el que redueix riscs d'incendis.

Vehicles d'hidrogen

L'element fonamental del vehicle d'hidrogen és la pila combustible que extreu els electrons de l'hidrogen per convertir-los en electricitat. Actualment, les piles de combustible han aconseguit una bona eficàcia i permeten 2kW per litre i per quilo amb pressions variables. Això s'aconsegueix connectant una sèrie de fins a unes 200 cèl·lules simples. Un motor de 60kW permet arribar a velocitats modernes. La velocitat a l'automòbil d'hidrogen és el resultat de la potència de quilowatts que té l'electricitat injectada en el rotor.

Les centrals d'hidrogen poden obtenir l'hidrogen per electrització de l'aigua amb energia elèctrica renovable com la produïda pels parcs eòlics o els pannells solars instal·lats com a coberta d'un aparcament públic. La fabricació d'hidrogen per electròlisi és la menys eficient, però una vegada comprimit i emmagatzemat en el vehicle, aquest hidrogen supera el 75%. En canvi, quan l'hidrogen s'extreu del metà , el rendiment d'aquest procés és més elevat, però el rendiment global, valorant tot el procés, se situa al voltant del 48% i el 60%. Per això, els motors d'hidrogen tenen un rendiment del 55% respecte el 30% que produeixen els motors de combustió interna.

Existeixen autobusos propulsats per hidrogen en funcionament. Mentre, queden alguns problemes per resoldre com el seu pes que encara és molt elevat i el preu que és 10 vegades superior a un vehicle convencional.

Les piles de combustible

El món de l'automòbil pot ser la clau per impulsar el desenvolupament de l'hidrogen.

La pila combustible és un sistema d'emmagatzament i transport d'energia totalment “neta”, ja que no emet cap residu ni gasos contaminants.

La producció de la pila combustible és senzilla: es provoca la reacció de l'hidrogen amb l'oxigen de l'aire i s'obté energia més aigua. Amb l'hidrogen com a vector d'energia neta, la pila de combustible obre perspectives molt interessants des del punt de vista de la reducció dels gasos que produeixen efecte hivernacle i de la diversificació de les fonts de producció d'electricitat.

Funcionament de les piles de combustible:

L'hidrogen flueix cap a ànode on un catalitzador com el platí facilita la seva conversió en electrons i protons. Aquests travessen la membrana 'Energies Renovables'
electrolítica per combinar-se amb l'oxigen i els electrons al costat del càtode. Els electrons, que no poden travessar la membrana, flueixen de l'ànode al càtode a través d'un circuit extern i alimenten dispositius elèctrics. Una celda electroquímica produeix aproximadament 1 Volt. Per aplicacions de potencia s'agrupen moltes d'aquestes celes per formar la pila de combustible, les quals el seu voltatge augmenta en proporció del nombre de celes agrupades.

Tipus de piles de combustible:

Tipus de símbols amb Anglés

electròlit

temperatura

combustible

aplicacions

avantatges

Inconvenients

polimèriques 
(PEMa)

Nafió

60-100 ºC

H2

transport
equips portàtils
electricitat

baixa temperatura, arranc ràpid,
electròlit sòlid (redueix corrosió, fugues, etc.)

la baixa temperatura. requereix catalitzadors cars (Pt) I H2  pur.

alcalines 
(AFC)

KOH (aq.)

90-100 ºC

H2

militars
espacials

millors subministraments de corrent degut a la seva ràpida reacció catódica.

Requereix eliminar el CO2 d' aire i combustible.

d'àcid fosfòric 
(PAFC)

H3PO4

175-200 ºC

H2

Electricitat

eficiència de fins un 85% (con cogeneració de calor i electricitat). Possibilitat d'utilitzar H2 impur com a combinació.

catalitzador de Pt.
corrent i potència baixes.
pes i mida elevats.

de carbonats fosos 
(MCFC)

carbonats 
Li, Na, K

600-1000 ºC

H2

Electricitat

avantatges derivats de les altes temperatures. 

les altes temperatures augmenten la corrosió i trencament de components

D'òxid sòlid 
(SOFC)

(Zr,Y)O2

800-1000 ºC

H2

Electricitat

avantatges derivats de les altes temperatures. L'electròlit sòlid redueix corrosió, fugues, etc.

les altes temperatures faciliten el trencament de components

conversió directa de metanol 
(DMFC)

Nafió

60-100 ºC

CH3OH

transport
equips portàtils
electricitat

combustible líquid, més proper a la tecnologia actual, més les avantatges de les PEM.


Scooter d'hidrogen: “Mojito FC”

El ciclomotor d'hidrogen permet una autonomia amb el dipòsit ple de 190 km a 55 km/h.

L'Scooter utilitza una pila de combustible. Aquesta utilitza una tecnologia avançada per reduir la seva mida i el seu pes.

L'aplicació de l'hidrogen en els ciclomotors obre una via per reduir la contaminació i el soroll que amb el temps els motors de combustió interna produeixen. Els ciclomotors elèctrics basats en l'hidrogen no només estalvien amb contaminació sinó que podrien recarregar-se en estacions de servei equipades amb energies renovables.

L'aplicació de piles de combustible de petita potència està propiciant un nou concepte en la generació d'energia. L'energia portada per una bom-bona d'hidrogen és el doble de la que pot subministrar una bateria i amb un pes més gran.Bibliografia

Enciclopèdia Catalana, autors variats, editorial Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, Abril 1988. Pàgines 149-150, volum 15;Pàgina 55, volum23; Pàgines 20-21, volum 23.

www.icaen.es

www.panoramaenergetico.com

www.terra.es

www.altec.com

Buscadors: www.yahoo.es

www.google.com

www.altavista.com

www.lycos.es

www.carinergree.com

www.cosmac.udg

www.shelios.com

www.uaedolphin.com


Conclusions

 • Les energies renovables són importants perquè no contaminen però malauradament , avui en dia s'utilitzen molt poc.

 • L'energia renovable del futur creiem que pot ser l'hidrogen acompanyat per la pila combustible, tot i que encara s'han d'acabar de desenvolupar.

 • Si en el futur substituïm els combustibles (benzina i diesel) per els esmentats es podria reduir molt la contaminació de l'aire i l'efecte hivernacle.

 • L'inconvenient de les energies alternatives és que encara són molt cares.

Conjunt de cables que constitueixen la línia àrea de contacte dels ferrocarrils elèctrics i els tramvies.

Dispositiu de presa de corrent d'alguns vehicles de tracció elèctrica.

Conductor elèctric que té carregues negatives i receptor de les positives en tots aquells dispositius a l'interior dels quals hi ha un medi no metàl·lic.

Introducció
Descargar
Enviado por:Nairia
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar