Física


Energies alternatives


Les energies renovables són aquelles fonts d'energia de les quals existeixen recursos il.limitats. La UE pretén apujar els seu percentatge actual de producció d'aquest tipus d'energia sobre el total de les energies primàries del 5,4 al 15%. abans del 2010.

Centrals solars: La part il.luminada de la Terra rep 1 kW/m2 provinent de les radiacions del sol. Un 40% és visible, un 57% és infraroja, i un 3% és ultraviolada. Les radiacions, però, són inconstants, segons la meteorologia,..., les instal.lacions, cares i l'energia és poc densa (1kW/m2). Hi ha dos tipus d'aprofitament per aquesta energia: Conversió fotovoltaica (passiva) i la via tèrmica (activa). En la primera, les radiacions lluminoses incideixen en unes cèl.lules fotovoltaiques de silici. S'usa en satèl.lits, instal.lacions aïllades o conectades a la xarxa. La via tèrmica pot ser utilitzada per circuits de calefacció (baixa temperatura) o per obtenció d'energia elèctrica (centrals tèrmiques, mitja i alta temperatura). La majoria de les centrals són de tipus DCS (col.lectors de concentració) i CRS (heliòstats + torre central ).

Centrals eòliques: Per aprofitar l'energia del vent es fan servir aeroturbines, tant aeromotors, amb moltes pales, usats en el bombeig d'aigua, com aerogenradors, molt més eficaços, aerodinàmics, utilitzats per generar electricitat en instal.lacions aïllades o connectades a la xarxa per alimentar o com a suport energètic. Els rotors ser verticals, o horitzontals (savonius, darriens i giromill), i poden tenir fins a tres pales. Les aeroturbines estan compostes de per un rotor, un sistema d'orientació, que pot consistir en alguna classe de panell, una hèlix lateral o bé un sistema informàtic, un de regulació, que pot constar d'un sistema per mesurar la inclinació de les pales, en frens hidràulics i aerodinàmics, un conversor energètic, una bancada de protecció i un suport en forma de torre.

Centrals geotèrmiques: Aprofiten l'energia intrínseca de la Terra que es maniesta en forma de calor. Normalment aquesta energia és petita aprop de la superfície i, per tant, no és rentable. Però hi ha llocs on degut a anomalies geotèrmiques aquesta és més gran. Es dóna quant a uns 1500 m de profunditat hi ha una zona de roques permeables per on hi ha líquids i gasos que estan calent per la proximitat del magma i perquè estan coberts per una capa de roques impermeables que no permetin la fuga constant d'aquesta energia. Segons la temperatura de la massa de líquid que hi hagi es poden emprar per a circuits de calefacció o per centrals elèctriques. Aquestes, però, no tindran una vida gaire prolongada degut a la corrosió de les tuberies causada per les impureses.

Energia maremotriu: Usen l'energia produïda pel moviment de les marees i les ones.Tenen també molts problemes causats per la corrosió dels components metàl.lics que estan en contacte amb l'aigua salada, així com per la dificultat de transportar l'energia produïda i les males condicions atmosfèriques. L'energia de la marea tansols pot transformar-se on aquesta és ampla, és a dir, en els oceans. Les centrals consten d'un dic de separació entre el mar i una zona aïllada que s'omple i es buida amb la marea, movent els turboalternadors del dic. Tenen l'inconvenient que són cares i depenen de les estacions. L'aprofitament de l'energia de les ones està en fase d'experimentació i s'ha posat poc en pràctica. La força de les ones implica 8kW per metre de costa. També hi ha un altre tipus de central que s'ha posat tansols tres cops en pràctica: les centrals que aprofiten l'energia tèrmica dels oceans. S'aconsegueix mitjançant la diferència de temperatura entre la superfície i els 500-1000 m de profunditat, com a mínim 20º.

Biomassa: És tota la matèria viva en un moment determinat a la Terra. Pot ser d'origen vegetal o animal, i mitjançant processos físics, termoquímics i bioquímics es converteixen en material combustible com són els briquets i els pèl.lets per densificació, carbó vegetal i gas per piròlisi o destil.lació seca, gasògens fruit de la gasificació, gas metà per digestió anaeròbica i etanol per fermentació aeròbica.

Aprofitament dels residus sòlids urbans (RSU): Se sotmeten a diversos processos (abocament, compostatge, reciclatge i incineració). És necessari reduïr l'abocament i la incineració per mitjà dels altres dos processos. els residus que sobren són incinerats per obtenir energia elèctrica. A més, en els abocadors es genera biogàs, fruit de la fermentació dels residus orgànics, que és perillós perquè pot provocar explosions i incendis. Aquest gas pot ser extret i aprofitat per generar anergia. És molt útil en les plante de cogeneració.
Descargar
Enviado por:Martí Prats
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar