Economía


Empresa


EMPRESA:

Conjunt d'elements organitzats i coordinats per la direcció, orientats a obtenir una sèrie d'objectius, i que actuen sempre sota condicions de risc.

OBJECTIUS DE L'EMPRESA:

 • Finalitat d'una empresa, és la seua raó o , missió de ser com a unitat econòmica.

 • Objectius pròpiament dits són aquells que desitja aconseguir una empresa durant un període de temps concret, és a dir, són les fites que tria, un cop analitzat el seu entorn.

ELEMENTS DE L'EMPRESA:

 • Factors humans, persones que tenen una vinculació directa amb l'empresa, des dels propietaris del capital o socis fins als treballadors, tant els administradors o directius com els empleats.

 • Factors materials, béns econòmics de l'empresa. Podem diferenciar entre béns que formen el capital fix, els que duren mes d'un exercici econòmic i béns que constitueixen el capital circulant, tot el capital que es renova a cada exercici i que depèn del cicle d'explotació.

 • L'organització , conjunt de relacions d'autoritat, coordinació i comunicació que formen l'activitat del grup humà entre si i en relació amb l'exterior. Aquesta estructura esta definida per l'empresari i l'empresa.

EMPRESA COM A EMPRESA:

'Empresa'

ENTRADES
(inputs)

SISTEMA

EMPRESA

SORTIDES

(outputs)

-treball

-matèria primera
-diners

-tecnologia

Empresa com

A un procés de

fabricació

-productes

-dividends

(beneficis)

-impostos

 • sistema obert, es relaciona amb l'entorn, tot el que passa fora de l'empresa l'afecta i l'influeix en les seves decisions.

 • Combinació d'elements o subsistemes, com que actuen tots el subsistemes junts s'obté és rendiment que de cadascun separadament. Aquest fenomen s'anomena sinergia.

 • Sistema global, qualsevol influencia que rep algun dels seus subsistemes o elements repercuteix sobre els altres i sobre el conjunt de l'empresa.

 • S'autocontrola, s'adapta a qualsevol canvi conjuntural, com por ser un canvi en la demanda, un augment dels preus...

ENTORN:

 • Entorn general, afecta a totes les empreses en general. Aspectes culturals,tecnològics, polítics... exemple l'entorn d'un país subdesenvolupat ofereix mes dificultats per a l'activitat econòmica que el d'un país avançat, si ens referim a la infraestructura, al capital humà,als serveis financers..

 • L'entorn específic, afecta d'una manera concreta cada empresa i, per tant varia segons el tipus d'empresa. Exemple, una empresa industrial poden influir-hi aspectes com ara proveïdors, els clients, la competència, el control del govern sobre el sector...

COSTOS SOCIALS:
costos socials negatius son despeses directes, suportades sense compensació per persones alienes a l'empresa. Exemple, el fum d'una fabrica afecta a les persones que hi viuen prop.

 • positiu, cost de l'empresa que te una repercussió positiva en la societat. Exemple, l'enllumenament dels carrers.

 • Negatius, te una repercussió negativa en la societat. Exemple, efectes mediambientals a causa dels aerosols.

ETICA DELS NEGOCIS:

 • Augment del prestigi, acceptació i prefencia davant dels competidors, q millorarà la competitivitat de l'empresa.

 • Fidelitat dels seus clients i proveïdors, que incrementarà la productivitat.

 • Possibilitat de rebre mes suport financer, ja que els informes que es facin sobre l'empresa seran positius en aquest sentit.

CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA:

Segons la mida:

Es divideixen en grans, petites o mitjanes segons la seua mida, criteris:

 • Econòmic, volum de facturació, ingressos obtinguts per les vendes

 • Tècnic, nivell tecnològic, innovació del capital

 • Patrimonial, patrimoni que té

 • Organitzatiu, nombre de treballadors de l'empresa i la seua organització

Segons l'activitat:

 • Sector primari: empreses que realitzen activitats relacionades amb els recursos naturals. (una granja de gallines)

 • Sector secundari: empreses que es dediquen a activitats transformadores o industrials. (fabrica tèxtil)

 • Sector terciari (serveis): empreses comercials (hipermercat)

Segons la propietat del capital

 • Empresa privada: propietat de persones físiques o jurídiques particulars (danone)

 • Empresa publica: propietat de l'Estat o de qualsevol entitat de caracter públic (renfe)

 • Empresa mixta: propietat compartida entre l'Estat i particulars (altadis) (quan el capital es majoritàriament del estat s'anomena publica)

Segons la seua estructura:

 • Empresa individual, un sol propietari (amo de l'empresa una sola persona física)

 • Empresa de socis (societat), diversos propietaris ( diverses persones s'associen i formen un patrimoni comú)

LOCALITZACIÓ

 • Demanda del mercat, s'ha d'analitzar si la població o la zona on es vol instal·lar l'empresa hi ha interès cap al producte que es vol oferir i la situació de competència.

 • Aprovisionament de matèries primeres, s'ha de valorar la qualitat de les mataries que interessen, el cost i la facilitat per obtenir-les

 • El mercat de treball, possibles treballadors, els seus coneixements tècnics, cost laboral...

 • Comunicacions i transport, si al lloc on es vol situar l'empresa hi ha mitjans de transport i si es un lloc de fàcil accés.

 • Subministraments, tenir informació sobre la disponibilitat dels subministraments ( electricitat, aigua...)

 • Cost de construcció i del solar, el preu varia d'una població a una altra o d'una zona a una altra.

 • Legislació, conèixer bé la normativa legal i les seues restriccions i tots els ajuts públics

 • Inversió i finançament, s'han d¡obtenir recursos econòmics així que interessa situar l'empresa en un lloc de fàcil accés a les institucions financeres hi i hagi opcions de realitzar la inversió

 • Desenvolupament econòmic de la regió, valorar el desenvolupament de la regió que es tria.

DIMENSIO

Capacitat de producció i,per tant,està determinada per una sèrie de factors, com la tecnologia, el nombre de treballadors o el mercat.

La finalitat d'una empresa es d'anar augmentant la capacitat productiva( dimensió) pot créixer de dues maneres:

 • Creixement intern, incrementar la seua capacitat productiva a través de noves inversions.

 • Creixement extern, adquisició, control, fusió d'empreses que ja existien, o cooperació am altres amb la finalitat d'accedir a nous mercats o establir acords amb elles.

GLOBALITZACIO

Extensió de les relacions econòmiques entre diferents països fins a l'extrem de crear una economia mundial, en la qual cada economia participant depèn de les altres. És un procés polític, econòmic social i ecològic que s'està produint actualment, pel qual cada vegada hi ha una major interrelació econòmica entre uns indrets i altres.

EMPRESES MULTINACIONALS

Sorgeixen d'un procés d'ampliació de mercats per part de les grans empreses.

Son societats mercantils que tenen una gran capacitat productiva o que son el resultat d'una concentració i fusió d'empreses que busquen nous mercats. Com mes necessitats tinguen aquests mercats, mes incentius hi hauran perquè les empreses s'hi instal·lin. Aquests mercats es troben a països diferents als d'origen de les empreses.

Característiques:

 • gracies al resultat del seu conjunt es compensen i s'equilibren, tenen una gran resistència en el mercat i , d'alguna manera juguen amb avantatge respecte a la resta d'empreses.

 • Tenen tecnologia punta, per això estan en creixement constant i, de tant en tant, absorbeixen el mercat i van fusionant empreses mes petites.

PETITES I MITJANES EMPRESES (PIMES)

Petita: menys de 50 treballadors i un volum en vendes de 5 milions d'euros al any.

Mitjana: 50 i 250 treballadors i un volum de vendes entre els 5 i els 10 milions d'euros al any.

Característiques:

- Poca formació empresarial

- poca capacitat financera

- La qualificació la formació tècnica del personal i l'obsolescència tecnològica.

- Organització flexible

- Integració del personal

- Desenvolupament en mercats intersticials

- Creadors d'ocupació
Descargar
Enviado por:FaNys
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar