Biología, Botánica y Zoología


Els essers vius i la seva classificació # Los seres vivos y la clasificación


Naturals

1) Defineix biosfera:

Es la zona on viuen els éssers vius i esta formada per la part

més superficial de la litosfera,la hidrosfera i la part més baixa

de l´atmosfera.

2) Explica per què diem que els éssers vius tenen organit-

zació cel·lular:

Que estan constituïts per cèl·lules.

3) Explica quina diferència hi ha entre una cèl·lula procario-

ta i una cèl·lula eucariota:

Cèl·lula procariota: està formada per una membrana plasmatica

i un citoplasma amb un cromosoma.

Cèl·lula eucariota: està formada per una membrana plasmatica,

un citoplasma amb organuls i un nucli amb embolcall i cromo-

somes.

4) Digues,al menys,el nom de quatre orgànuls del citoplas-

ma:

Ribosomes,vacùol,aparell de Golgi i lisosoma.

5) Per a què serveix la paret cel.lular:

per donar consistencia i rigidesa.

6) Quina diferència hi ha entre nutrició autòtrofa i heterò-

trofa.

autòtrofa: es poden fer el seu aliment mitjançant de compostos

organics.

heteròtrofa: no es poden fer el seu aliment perque prenen del

medi els compostos ja fets.

7) Què són els essers unicel·lulars?.I els pluricel·lulars?.

Unicel·lulars: Que tenen una cèl·lula.

Pluricel·lulars: Que tenen més d´una cèl·lula.

8) Subratlla les caracteristiques que corresponguin als

vegetals:

éssers unicel·lulars / éssers pluricel·lulars

cèl·lules eucariotes / cèl·lules procariotes

tenen clorofil·la / no tenen clorofil·la

nutrició autòtrofa / nutrició heteròtrofa

9) Caracteristiques dels briòfits:

Són plantes molt sencilles i generalment de mida petita,

les més grans no sobrepassen els 20 cm.

Els briòfits presenten formes molt diverses i les més

conegudes són les molses.

Absorbeixen l´aigua de l´atmosfera a través de tota la

superficie de la planta.Per això,tota aquesta superficie

està recoberta d´una cutícula fina i amb nombrosos porus

que permeten el pas de l´aigua.

Durant el cicle vital de la molsa s´alterna la reproducció

asexual mitjançant espores amb la sexual mitjançant

gàmetes.

La majoria viuen en ambients frescos i molt humits.

10) Defineix: Saba bruta,estomes,frondes i sorus:

Saba bruta: les sals mineral que hagafen les arrels.

Estomes: són porus de la cutícula que permeten

l´intercanvi de vapor d´aigua,diòxid de carboni i

oxigen amb l´interior.

Frondes: les fulles que són grans i molt dividides.

Sorus: són uns petits engruiximents marrons,o

rogencs quan estan madurs,on es produeixen

les espores.

NOTA: EXC.
Descargar
Enviado por:Karin
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar