Derecho


Elements accidentals del negoci jurídic


Tema 32.- Els elements accidentals del negoci jurídic.

 • El concepte d'element accidental. Delimitació.

 • Els elements accidentals són aquells que les parts contractants afegeixen al negoci jurídic per modificar o limitar la producció normal dels efectes del negoci.

  Aquests poden o no estar presents en el negoci jurídic, són accessoris, no són elements essencials però poden estar presents depenent de la voluntat de les parts contractants. No afecten a la validesa del negoci jurídic. Aquests elements són: la condició, el termini i el mode, i aquests no depenen de la invalidesa del contracte, com a molt arribaran a la anul·labilitat d'aquests element accessori.

 • La condició. La classificació de les condicions en funció del fet - condició i de la seva eficàcia. Vicissituds del fet - condició: pendència, compliment i frustració.

 • La condició és un element accessori que s'afegeix al negoci jurídic, en virtut del qual els efectes es fan dependre d'un aconteixement futur o incert. Això és el que la qualifica. Ha de passar en el futur però no es sap si va a passar o no, existeix una inseguretat.

  Les que no funcionaran com a condicions són les condicions impròpies, en les que ha de ser un fet present o passat, el que és absolutament impossible que passi, i els requisits que estableix la pròpia llei (és obligatori).

  Els tipus de condicions són:

  • Positives: Segons l'esdeveniment que s'espera, el fet que s'ha de produir, determinarà un canvi en l'eficàcia del negoci.

  Negatives: Que el que esperem és que no es produeixi un determinat esdeveniment per mantenir l'eficàcia del negoci.

  • Potestatives: Quan el seu compliment depèn de la voluntat d'un dels interessats (és vàlid en el testament, però no en els negocis intervius).

  Casuals: Quan depèn única i exclusivament de la sort o la voluntat d'un tercer. S'admet en tot tipus de negoci.

  Mixtes: Quan la producció del fet depèn en part de la voluntat d'algun dels interessats i en part d'altres circumstàncies.

  En funció de la seva eficàcia trobem:

  • La suspensiva: que és aquella per la qual es fa dependre d'un succés futur e incert el naixement d'un negoci jurídic.

  • La resolutòria: que és aquella en virtut de la qual es fa dependre d'un succés futur e incert l'extinció dels efectes del negoci jurídic.

 • Consideració especial del compliment de la condició: la retroactivitat.

 • La condició suspensiva te efecte retroactiu en el cas de que s'incompleixi. En aquest cas s'entendrà que el negoci jurídic, que abans existia però de manera fictícia, mai s'ha celebrat, que mai ha existit.

  Pel que fa a la condició resolutòria, te un efecte retroactiu quan esta complerta, ja que complerta la condició resolutòria aquest contracte que existia i produïa efectes, no només deixa de produir efectes, sinó que també s'entendrà com que aquest contracte mai s'ha celebrat i per tant, s'ha de restituir la cosa i el preu a l'estat original si no es pacta una altra cosa.

 • El termini: concepte i classes. Efecte durant la pendència i al seu venciment. El termini com a benefici.

 • El termini és l'element accidental en virtut del qual el començament o l'extensió dels efectes jurídics d'un negoci jurídic es fan dependre d'un fet o aconteixement futur però cert. Es concreta el moment a partir del qual comencen o acaben els efectes jurídics del negoci.

  La diferència entre condició i termini es la certesa respecte de la seva producció, necessàriament va a passar, és la fixació d'un temps, no es pot paralitzar. El còmput el trobem a l'art. 5 CC. Aquesta és pròpia en contractes i testaments.

  Hi ha tres classes de terminis que són:

  • L'Inicial: És el dia a partir del qual el negoci jurídic produeix efectes.

  • El final: És el dia a partir del qual el negoci jurídic deixa de produir efectes.

  • L'Essencial: És aquell que determina el dia exacte en el que s'ha de complir la prestació i si no es compleix el dia pactat es resol el contracte i es procedeix a l'indemnització per danys i perjudicis.

 • El mode: concepte. Naturalesa del negoci modal. La seva repercussió en l'eficàcia del negoci. Compliment i incompliment del mode.

 • El mode, es igualment un element accidental del negoci jurídic que podem definir com aquella càrrega imposada al que rep una liberalitat consistent en una prestació que ha de fer el que rep la càrrega a favor del disponent o d'un tercer.

  En quan a la naturalesa del negoci modal es caracteritza per:

  • La obligatorietat: la persona afavorida per la liberalitat ha de complir el gravàmen.

  • L'accessorietat: el gravàmen és accessori per que s'incorpora a un contracte principal.

  • La gratuïtat: el mode s'incorpora a un contracte gratuït.
  Descargar
  Enviado por:Nico
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar