Tecnología de la Información


Electronica


4) Calcula a resistencia dun fío de cobre de 100m de lonxitude e 3,14 mm2 de sección.

Fórmula: R = *·

0,017=0.54

5)Dispoñemos dun fío conductor de 10m de lonxitude e 2 mm de diámetro, cunha resistencia de 9*. De que material está feito??

P= r·s/l

S= *r2=3,14·12 = 3,14

P= 9·3,14:10.000= 0,0028

0.028:É o aluminio

Símbolos electricidade

Resistencia

Resistencia

Bombilla

Motor

Pila

Interruptor

Pulsador

Triángulo de Ohm

V

V = I·R Tensión: Voltios (desnivel eléctrico)

I = V/R Intensidade: Amperios (intesidade corrente eléctrica)

R = V/I Resistencia:  (- resistencia, mellor pasa a corrente, máis resistencia, peor)

Ley de Ohm_Se aumenta a tensión, aumenta a intensidade.

I=56 Amperios,V=23 Voltios, R=?

V

R I R=V/I=23/56=0,410

I=56 Amperios, R=0,41, V=?

V=R·I= 0,41·56= 22,96 Voltios

I=V/R=22,96/0,5= 45,92 Amperios

V=I·R=56·45= 2.520 voltios

R=V/I=2.520/56=45

I=V/R=2.520/0,045=56 Amperios

V=I·R=89·89=7921 voltios

R=V/I=5678/56=106,392 

V= I·R=5678·67=380426 voltios

R=V/I=380426/5678=67 

V=I·R=326·7,8=2542,8

V= I·R=6·0,8=4,8 voltios

I=v/r= 28/4=7

Bombilla: 6 voltios

Resistencia:0.6!

Motor:50 rpm

Pila:14 voltios

Fai un circuito en paralelo:

Con 1 pila, 2 bombillas, un interrruptor, un motor. Indica o sentido da corrente mediante frechas. Indica o que ocorre ó pechar I1.

I1 pechado, acende b1,b2 e m1.

Fío de nicromo de 10 metros de lonxitude e 0,2 mm de diámetro. R?

Resistencia(p) do nicromo= 1

S=·r2= 3'14·0,1mm2=3'14·0,01=0,0314

R=p·l/s= R= 1·mm2/m · 10m/0'0314mm2 =318,47

Resistencia fío cobre de 100 m lonxitude e 3'14mm2 sección.

Resistencia cobre=0'017

R=p·l/s= 0'017·100/3'14=0'544

Fío conductor de 10 m lonxitude e 2mm de diámetro, cunha resistencia de 9. De que material está feito o fío?

P= r·s/l

S=·r2=3'14·12=3'14·100=3'14

P = 9· mm2/m·10mm/314m= 0,028

Aluminio

5)R=6 ohmnios, I= 2amperios, V=?

V=I·R=2·6=12voltios

6)r=55ohmnios, V=220 voltios, I=?

I=V/R=220/55=4 amperios

7)v=220, I=5Amperios, r=?

R=V/I=220/5=44 ohmnios

I=89, v=220 R=?

V/I=220/89=2'471

R=0'8 V=120 I=?

I=V/r=120/0'8=150 Amperios

¡!Cable aluminio de 3mm diámetro e 1500 m lonxitude.R?

S=3'14·r2=3'14·1'52=3'14·2'25=7'065mm2

R=p·l/s=0.028·1500m/7'065=5'94

¡!Fio conductor de 5000 m lonxitude e 5mm diámetro, cunha resistencia de 6 Ohmnios.de que material está feito o fío?

S=pi·r2=3'14·2'52=3'14·6'25=19'625mm2

R=p·l/s

6 ohmnios=p·5000m/19'625mm2

p=6 ohmnios·19'625/5000=0'02355·mm2/m

Resistencia fío cobre de 200 m lonx e 34mm2 sec

R=p·l/s=0'017·200m/34mm2=0'1

Fío conductor de resistencia 3 ohmnios 4000m lonxitude e 6mm diametro.material?

S=pi·r2=3'14·32=3'14·9=28'26mm2

3ohmn=p·4000/28'26

p=3ohmn·28'26/4000=0'0211ohmn·mm2/m

Resistencia eléctrica dun trozo prata 1m lonx e 2mm2sección.fai o mesmo se fose de ouro.cal deixaría pasar máis corrente?

R=p·l/s=0'016·1/2=0'008ohmnios prata

R=p·l/s=0'024·1/2=0'012ohmios ouro

Resistencia fío nicromo 2m lonx e 2cm diámetro.

R=p·l/s

S=3'14·102 3'14·100=3'14mm2

R=1·2/314=0'0636

1.un circuito eléctrico é o camiño cerrado polo que circulan as cargas eléctricas.

2.A cantidade de cargas eléctricas que atravesa a sección dun conductor nun tempo determinado denomínase intensidade de corrente eléctrica.

3.A tensión eléctrica é o traballo necesario para desprazar as cargas dun terminal do xerador a outro.

4.A resistencia eléctrica é a dificultade que ofrecen os diferentes materiais ó paso da corrente eléctrica.

5.A intensidade de corrente eléctrica que circula por un circuíto é directamente proporcional á tensión aplicada e inversamente proporcional á resistencia.

6.O magnetismo é a forza invisible que exercen os imáns sobre o ferro e os seus derivados.A zona próxima ó imán onde actúa esa forza denomínase campo magnético.

7.Cando se fai circular unha corrente eléctrica por un fío conductor créase un campo mágnético ó seu arredor.

8.Cando movemos un imán preto dun fío conductor créase neste unha corrente eléctrica.

9.Un motor eléctrico é unha máquina que transforma a enerxía eléctrica en enerxía mecánica no seu eixe. Un xerador transforma, pola contra, a enerxía mecánica en enerxía eléctrica.

10.As partes principais dun motor son:o estátor ou parte fixa;o rotor, ou parte móbil e as vasoiriñas e mailo colector.

I R

I= 56 a V= 23 v

R= ?

R=0,41_ I=56

V=?

R= 0,5 _V=

22,96

R= 45 , I=56 A. V=?

V=2.520,I=56

R=?

R=0,045_V=

2.520, I=?

I=89, R=89, V=?

I=56, V=5678,R=?

I= 5678, R=67, V=?

V=380426, I=5678, R=?

I=326, R=7,8

V=?

I=6, R=0,8

V=?

r=4, v=28

i=?

Eixe

Conductor

Rotor

Colec-tor

Vasoiriña

Imán

ventilador

bobina
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar