Historia


El periode Prehistòric


El període Prehistòric.

PALEOLÍTIC.

Inferior. (Periodes abevillà i Atxelià.)

 • Cronología.

 • 2.500.000 - 100.000 a.C.

 • Fossil Humà.

 • Austrolopithecus.

 • Homo Habilis.

 • Homo erectus.

 • Industries lítiques.

 • (Res)

 • Cultura de Codols.

 • Bifaç.

 • Cultura i mode de vida.

 • (Res).

 • Economía depredadora (caça).

 • Organització social en clans.

 • Geografía. (platges de costa Atlàntica i meseta).

 • Est d'Àfrica.

 • Est d'Àfrica.

 • Atapuerca, Cueva Victória (Murcia), Venta Micena (Andalusia).

Mitjà. (Periode Musterià.)

 • Cronología.

 • 100.000 - 35.000 a.C.

 • Fosil humà.

 • Homo Sapiens de Neardental.

 • Industries lítiques.

 • Ascles.

 • Varietat d'estris (raspadors, rascadors, burins...)

 • Cultura i mode de vida.

 • Ritus funeraris.

 • Soterraments.

 • Geografía.

 • Banyoles. (Girona).

 • Cova Negra (Xàtiva).

 • Cueva del Piñar (Granada).

 • Gibraltar.

Superior. (Periode Aurinyalà, solutrià i Magdalenià).

 • Cronología.

 • 35.000 - 10.000 a.C.

 • Fosil humà.

 • Homo Sapiens Sapiens de Cromanyó.

 • Industries lítiques.

 • Menys ascles, més ós i banyes.

 • Arpons, puntes de fletxa, atzagaies, agulles, propulsors...

 • Cultura i mode de vida.

 • Pintura: al interior de les coves, representen grans animals de la fauna glacial de quaternari.

 • Les figures no formen escenes. Efectes de volum i color, carácter realísta.

 • Geografía.

 • Altamira.

 • Tito Bustillo.

 • El castillo.

 • El Pindal.

 • ART MOBLE: Casi tot a Cantàbria excepte en la Cova del Parpalló. (Gandia).

MESOLÍTIC.(Cultura Epipaleolítica).

 • Cronología.

 • 10.000 - 5.000 a.C.

 • Canvi climàtic: els animals caçats en el paleolític, emigren a Europa Central.

 • Industries lítiques.

 • Microlitisme.

 • Cultura i mode de vida.

 • Base econòmica: recolecció de moluscos, pesca i caça de petits animals.

 • Pintura: ART LLEVANTÍ. Renaixement de la pintura rupestre.

 • Apariexen en abrics naturals a l'aire lliure, representen escenes humanes, colors plans (roig i negre) i tendencia a estilizar les figures cada volta més fins arribar a l'art esquemàtic.

 • Geografía.

 • Conxeros d'Astúries.

 • Cogul, Morella, Valltorta, Albarrací.

NEOLÍTIC. El primer Neolític.

 • Cronología:

 • 8.000 - 7.000 a.C.

 • Habitaven l'Orient Mitjà

 • Industries lítiques.

 • Economía productora: Teixits i Ceràmica.

 • Cultura i mode de vida.

 • Deixa gradualment la caça i recolecció.

 • Comença a conrear cereals i domesticar animals.

 • Sedentarisme desemboca en constuccions de propietat individual i en els primers poblats.

 • REVOLUCIÓ NEOLÍTICA: Agricultura, ramadería, la ceràmica, poliment de pedra i invenció del teler.

 • Diferenciació social i especificació del treball.

 • Ritus funeraris religiosos.

Neolític Peninsular.

 • Cronología.

 • 5.000 - 4.000 a.C.

 • Cultura i mode de vida.

 • Ceràmica Cardial (inscrupcions de petxines).

 • Decoració.

 • Ramadería en coves.

 • Vivien en coves.

 • Geografía.

 • Arriben per la Mediterrània i s'assentaren en les serralades paraleles a les costes mediterrànies.

 • Cova de l'Or.

Neolític Avançat.

 • Cronología.

 • 4.000 - 3.000 a.C.

 • Cultura i mode de vida.

 • Es substitueix la cultura de ceràmica cardial per la de cultura de sepulcres de fossa (soterramets individuals en necrópolis, que es componen de 50 tombes.)

 • Prop de les necrópolis, estan els poblats, amb cabanyes circulars.

 • Base económica: agricultura.

 • Estris de coure.

 • Geografía. (en catalunya).

 • San Quirze.

 • Bóbila de Madurell.

ENEOLÍTIC.

Edad de Coure.

 • Cronología:

 • 3.000 - 2.000 a.C.

 • Origen: Per la Mediterrània Oriental.

 • Diferències Socials.

 • Al interior està el Neolític.

 • Apogeu de la Mediterrània.

 • Primeres cultures Urbanes.

 • Cultures i mode de vida.

 • MEGALITISME.

 • Dolmens.

 • Menirs.

 • Sepulcres de corredor.

 • VAS CAMPANIFORME.

 • 3.000 - 2.000 a.C.

 • A Andalucia.

 • Funció funerària.

 • Relacionada amb el comerç del Caire.

 • Economía basada en la agricultura i la ramadería.

Edad del Bronce.

 • Cronología.

 • 2.500 - 1.000 a.C.

 • Origen.

 • EL ARGAR. (Almería)

 • “Urbana”: cases de pedra.

 • Soterraments individuals.

 • BALEAR. (Talaiótica)

 • Influencies del Egeu: Constuccions ciclòpies.

 • Talaiots.

 • Navetes.

 • Tauletes.

 • CASTROS.

 • Galicia.

 • Poblats amb cases circulars.

 • Relació amb el Nord-Atlàntic.

 • Bretanya.

 • França.

Els Pobles Pre-Romans.

POBLES INDOEUROPEUS.

 • Procedència.

 • Centre d'Europa (Alemania...)

 • Arriben pels Pirineus -> Catalunya, Ebre, Navarra, Meseta.

 • Característiques.

 • Pobles heterogenis. -> Vacens, Celtes, Burbundis...

 • Arrel llingüistica comú.

 • Fluxe comú de migracions (XI - VI a.C.)

 • Cultura dels camps d'urnes (HALLSTAT).

 • Nova forma de soterrament.

 • Cremació, dipositació en urnes caràmiques amb aixovar i soterrament en necrópolis.

 • Coneixen el ferro.

LES COLONITZACIONS.

FENICIS.

 • Evidencies de la seua presencia en el VIII a.C.

 • Uns fenicis procedents de Tir fundaren Gadir al 1104 a.C.

 • Intentaren, en pugna amb els grecs, monopolitzar el comerç dels metalls.

 • Els comerciants canviaven productes de luxe (joies, teixits...) per metalls.

 • Altres activitats eren entre altres, la elaboració del Garum, una salsa molt estimada en la Mediterrania.

 • Ademés de establir contactes amb el sud, ho feren amb l'interior.

CARTAGINESOS.

 • Al s.VI a.C., les ciutats fenicies van ser conquerides pels Assiris, amb Cartago com a Capital.

 • Tenien el propósit de monopolitzar el comerç amb el sud de la peninsula i impedir als Grecs que entraren.

 • Funden Ebussus i Baria.

 • El control militar es cada volta més fort per la competència de Roma, donant a lloc a dos guerres púniques. Finalment Roma entra en la península.

 • Al 218 a.C., 2ª Guerra púnica amb el principi de la romanització.

GRECS.

 • Arriben a la península en VIII - VII a.C.

 • Les primeres fundacions son Rhode i Mainake.

 • Al s.VI a.C., la zona d'influéncia es limita a la costa Nord-Est.

 • Massalia

 • Emporion. Centre de comerç. Molt desenvolupada

 • Desde el s.V a.C. després d'haver consolidad les seues relacions amb els indigenes, la antiga colonia va creixer tant que calgué traslladarla a terra ferma, on aparegué una ciutat de debó.

 • Les relacions de Emporion amb els natius es basaven en la compra de cereals i la venda de manufactures.

EFECTES DE LES COLONITZACIONS.

 • Les colonies gregues i púniques, afavorí un gran nivell de desenvolupament.

 • Els contactes comercials afavoriren un avanç agrícola per la introducció de nous conreus.

 • Al serctor artesanal, aparegueren noves técniques.

 • Al sector miner, nous sectors productius:metalurgia,orfebreria...

 • S'usava cada volta més la moneda. Canvi de economia d'autoabas- timent per un altra comercial i monetaria.

 • Transformacions socio-polítiques.

ELS POBLES PRE-ROMANS.

IBERS.

 • Ocupaven la mediterrània i andalusia.

 • No constituien una unitat étnica ni política.

 • La seua base económica era la agricultura.

 • Activitats artesanals: ceràmica i teixits.

 • El comerç estimulà l'acunyació de moneda propiai creació d'una ruta comercial, la via Heràclea.

 • Habitaven en poblats o petites ciutats.

 • Les cases eren d'una sola cambra, s'errengleraven en carrers i limitats per voraries.

 • Arma característica: la falcata iberica.

 • L'estructura de societat descansava damunts la tribu.

 • No havien classes socials, pero havia una aristocracia guerrera que retenia el poder politic i económic; i un grup nombrós de agricultors, artesans i comerciants.

 • La organització política era la monarquía, molt poderosa, i el seu poder estava controlat per la aristocràcia.

 • També desenvoluparen la seua propia escriptura.

 • Les divinitats eren d'origen mediterrani, la més destacada era la deesa de la fertilitat.

CELTES.

 • Ocupaven centre, nord i oest de la peninsula.

 • No formaven una unitat política.

 • La seua base económica era la ramaderia i l'agricultura.

 • Activitats artesanal: ceàmica, teixits i fabricació de estris de bronze o ferro.

 • S'agrupaven en celules socials, gentilitates, formades per clans. Un grup de gentilitates componia la tribu.

 • Havia una aristocràcia guerrera propietaria del bestiar i de les terres que els homens lliures treballaven.

 • Parlaven un idioma indoeuropeu, pero es desoneix la escriptura.

 • Les seues manifestacions artístiques més conegudes son les escultures dels animals i l'orfebreria dels castres.

La hispània Romana.

218 a.C. - 476 d.C.

LA CONQUESTA

PRIMER PERIODE.

 • La intervenció de Roma es produeix per la ruptura del tractat de l'Ebre, quan Cartago ataca Sagunt que era una ciutat aliada de Roma.

 • A partir de entonces, Roma fa tractats amb els pobles indigenes, es fa la presa de Cartagonova

 • En la 2ª Guerra púnica es on es conquesta de la vall del Guadalquivir i Cadiz.

 • Quan esta acaba, comença la explotació económica de la peninsula mitjançant impostos i la apropiació del estat de mines i terres.

 • En 197 a.C. apareix la 1ª divisió provincial:

 • Hispania Citerior: Vall Ebre, costa mediterrania.

 • Hispania Ulterior: Vall del Guadalquivir.

SEGON PERIODE.

 • La divisió provocà revoltes que serán reprimides durament.

 • Esta represió provocà als territoris de Celtiberia i Lusitania continus enfrontaments entre legions i els indigenes, en forma de guerrilles.

TERCER PERIODE.

 • 29-19 a.C. Campanyes contra cantabres i Asturs on participa l'emperador August.

 • Hi hagué un triple motiu per a portarles a cab:

 • La necessitat de mantindre tot el territori pacificat.

 • Portar el limes a arees facilment defensables (rius, costes...)

 • L'interés econòmic pels jaciments d'or de la zona. Esta area es mantindria dins de l'imperi gracies a la fundació de campaments militars permanents:

 • Asturica Augusta (Astorga).

 • Legió VII Gemina (Lleó).

LA ROMANITZACIÓ

INTEGRACIÓ D'HISPANIA AL MÓN ROMÀ.

1º. Incorporació territorial al imperi.

2º. Explotació econòmica de terres i homes.

3º. Adopció del mode de vida romà.

 • Xarxa viaria (calçades)

 • Llengua (llatí).

 • Moneda i dret romà.

 • Divisió en clases socials: Patricis, Plebeus i Esclaus.

 • Millores agricoles: acequies, aqüeductes.

 • Importància de la ciutat.

 • Religió i cultura.

ECONOMÍA.

BASE AGRÍCOLA.

Causes del aument de producció.

 • Noves tècniques de treball.

 • Guaret

 • Regadiu

 • Animals de tir.

 • Difusió de cultius.

 • Olivera.

 • Vid

 • Blat

 • Fruiters.

 • Mà d'obra esclava i massiva.

 • Extensió de les ciutats.

 • Incorporació al circuit comercial romà.

Arees de cultiu.

 • Blat.

 • Bètica.

 • Meseta.

 • Vall del Ebre.

 • Vinya.

 • Bètica.

 • Vall del Ebre.

 • Lli.

 • Llevant.

 • Nord-Oest.

 • Civada.

 • Cartagena.

 • Espart.

 • Sud-est.

 • Fruiters i hortalices.

RAMADERÍA.

 • Ovina:

 • Meseta

 • Bètica.

 • Bovina:

 • Bètica.

 • Cavall:

 • Lusitània

 • Meseta.

PESCA.

 • Garum.

PRODUCTES TINTORIS.

LA PROPIETAT DE LA TERRA.

 • En un primer moment les terres eren del estat “Ager Publicus”.

 • Pero algunes terres eren tornades als seus antics propietaris sino, donades a soldats, aristocràcia romana, colons o indigenes.

Tamany de la propietat per arees.

 • Meseta i Nord: terres indigenes.

 • Comunal

 • Aristocràcia indigena.

 • Est de Lusitania.

 • Explotacions mitjanes.

 • Explotacións urbanes.

 • Arrendataris.

 • Aparcers.

 • Esclaus.

 • La producció es dirigeix al consum urbà.

 • Bètica.

 • Latifundis ------------- Polítics, patricis (romans).

 • Mitjanes propietats ---- Oligarquía.

 • Producció -------------- Vid, olivera i blat. Mà d'obra esclava per exportació.

LES MINES.

 • Eren propietat del estat.

 • Les explotacions estaven en mans de companyies privades. Sols quan eren mines d'or, plata o pertanyien al emperador, s'explotaven directament sota el control de funcionaris.

 • Els treballs miners eren realitzats per esclaus, pero també hi havia treballadors lliures.

Arees mineres.

 • NORD. (Asturies i Lleó)

 • Or, Plata i Estany.

 • BÉTICA. (Huelva)

 • Mercuri, Coure, Estany.

 • CARTAGENA.

 • Plata, Plom.

VIES DE COMUNICACIÓ.

Terrestres: Calçades.

 • Objectius:

 • Comerç

 • Desplaçament del exercit

 • Enllaçar ciutats.

 • Forma:

 • PRINCIPALS

· Via Augusta: Costa Mediterrània amb el Sud.

· Via de la Plata: Bètica amb el Nord-oest a través d'Emerita.

 • SECUNDARIES

 • Equipament:

 • Pavimentades

 • Clavegueres

 • Ponts.

Ports.

 • Gades (Cadiz)

 • Cartago-nova.

 • Ampuries.

Rius.

 • Tots els grans.

ADMINISTRACIÓ ROMANA.

Objetius.

 • Mantindre el ordre.

 • Recaptar impostos.

 • Explotar les riqueses.

Divisions territorials.

1ª. Desde 218-27 a.C. Feta per August.

 • Dividia a Espanya en:

 • Citerior.

 • Ulterior.

2ª. Desde 27 a.C. - 293 d.C.

 • Dividia a Espanya en:

 • Tarraconensis: Baix el domini de un delegat imperial.

 • Lusitania: igual que T.

 • Bètica: Baix el domini d'un Pretó.

. Desde 293 - 476.

 • Dividia a Espanya en:

 • Tarraconensis.

 • Cartaginensis.

 • Gallaecia.

 • Lusitania.

 • Balearica.

REGIM MUNICIPAL.

 • La ciutat era la unitat politico-administrativa bàsica

 • Comprenia el nucli urbà i els rurals que l'envolten.

 • La major part dels 6 milions d'habitants de la hispania romana vivien en la ciutat.

 • Les ciutats tenien condicions juridiques diferents segons la actuació de la ciutat al moment de la conquesta.

LES CIUTATS.

 • Estipendiaries.

 • Feren resistència als Romans, per això pagaven grans impostos.

 • Lliures.

 • Colonies fundades per Roma, subjectes a menys impostos que les estipendiaries.

 • Federades.

 • Havien signat una aliança amb Roma, o la havien ajudat en la conquesta. Els ciutadans eren considerats romans i pagaven pocs impostos.

 • Al s.I d.C. Vespacià concedí el dret llatí a totes les ciutats.

 • Al 218 d.C. Caracala concedí la ciutadania romana a tots els subdits del imperi, açò aportà una unificació als règims municipals. Estes serien:

INSTITUCIONS MUNICIPALS. Elegides pels comicis (Ciutadans lliures)

 • CONSELL. (Curia)

 • Decurions.

 • MAGISTRAT. Clases altes.

 • Duumviris.

 • Edils.

TIPUS DE CIUTATS.

 • Antigues colonies: Fenicies, Gregues, Cartagineses.

 • Antigues Ciutats Indígenes.

 • Colonies Romanes.

 • Colons italians indigenes.

 • Soldats.

 • Antics campaments.

 • Lleó.

 • Astorga.

 • Lugo.

 • Concentracions Indigenes.

DIVISIÓ SOCIAL.

 • LLIURES.

 • CIUTADANS ROMANS. Al 212 d.C. tot l'imperi.

· Senatorial. !

· Equestre. Cavallers

· Pecurions. ~!!

· Peble. !

 • CIUTADANS LLATINS. Menys drets que els ciutadans romans.

 • PELEGRÍ. Menys drets encara.

 • ESCLAUS.

 • Sense drets.

 • Eren esclaus perque eren prisioners de guerra o l'heredaven.

LA CULTURA ROMANA.

 • Afectà sobre tot a les arees més romanizades, sobre tot la bètica i lusitània.

 • També als grups socials que estaven més aprop dels interesos Romans: funcionaris, terratinents...

Manifestacions més importants.

LLENGUA.

 • El llatí substitueix a les llengues indigenes, sobre tot per la obligació de redactar en llatí els documents oficials.

 • Es parlava en llatí vulgar i l'introduiren en la peninsula soldats i comerciants.

RELIGIÓ.

 • Com que Roma era molt tolerant amb les religions i els cultes indigenes, es mantingueren.

 • La religió romana oficial, culte al emperador, va conviure amb elles i entraren a Hispania.

 • A partir del s.III d.C. les comunitats cristianes anirien sustituint la religió oficial.

DRET.

 • Hispania tingué les primeres bases jurídiques escrites que regularen les relacions polítiques i cotidianes.

EDUCACIÓ.

 • En mans privades.

 • A voltes el estudiant anava a Roma a fer la carrera política.

L'ART ROMÀ.

 • Es continuador del Grec, pero afegeix alguns elements orientals: l'arc.

 • Dona als edificis una funcionalitat pràctica.

 • La escultura romana, va ser important captar el retrat amb fidelitat.

 • Les manifestacions més importants van ser l'escultura i el mosaic.

OBRES PÚBLIQUES.

 • Aqüeductes.

 • Teatres.

 • Anfiteatres.

 • Muralles.

 • Ponts

 • Monuments conmemoratius.

 • Monuments Religiosos.

El baix Imperi Romà.

La crisi del s.III.

 • Esta etàpa es considera de transició entre el món romà i el feudal.

 • Una de les principals transformacions va ser la substitució del treball esclau pel colonat.

 • COLONAT: Contracte entre el coló i el propietari. El coló es presta i no ix de les terrs del senyor i a canvi reb protecció.

 • Substitució de la ciutat per la vila.

 • Substitució de la moneda pel trueque.

 • A Hispània els efectes es poden vore en:

 • Enfrontaments de la exportació.

 • Ruina de algunes ciutats.

CAUSES.

 • Per la gran extensió territorial que dificultava el control.

 • Els gastos.

 • El poder del exercit que es colocà al s.III per damunt de la llei i donà lloc a una situació de inestabilitat política de colps d'estat, donats pels militars que posarien al emperador.

 • Revoltes dins del estat.

CONSEQÜENCIES.

 • Moltes viles es quedaren reduiren i tancades dins de muralles per evitar invasions.

 • Guerres civils entre generals per evitar sucessionismes.

 • Guerres de frontera.

 • Destrucció de ciutats.

 • Aparició de grans propietats on fugien els antics oligarques.

 • Mor Teodosi i van ser proclamats emperadors els seus dos fills, i es divideix l'imperi. L'Orient ho portava bé tot, pero el d'Occident no podia sostenir el enorme aparell administratiu.

 • Revoltes camperoles.

 • Invasions dels primers pobles bàrbars.

 • Perdua de credibilitat de la religió oficial front al cristianisme. Les noves families senatorials eren cristianes.

 • La artesania sols es venia al interior i sols l'oli, vi, cavalls, llana i minerals s'exportaven.

 • Els Visigots irrompen Italia i desatesa la frontera del Rin, diversos pobles bàrbars invadeixen Hispania.

Primer estat hispànic unificat independent:

EL REGNE VISIGOT.

 • Els Visigots ompliren el buit del Imperi d'Occident amb el regne de Tolosa.

 • Els Visigots entraren en la península i a causa de guerres internes, els bizantins s'instalaren al sud de la peninsula.

 • Atanagild va ser el Rei dels Visigots amb Toledo com a Capital.

 • Al morir, Leovigil el suplanta i crea un autèntic Estat.

LA UNIFICACIÓ.

TERRITORIAL. PER LEOVIGILD.

 • S'arracona als Vascos.

 • S'anexiona el regne dels sueus.

 • Contenciona als francs.

 • Lent procés de expulsió dels bizantins.

JURÍDICA. PER LEOVIGID I RECESVINT.

 • Leovigild imposa els mateixos judges per a hispano-romans i visigots.

 • Recesvint implanta la Liber iudiciorum, un remodelatje i fusió dels codis jurídics.

 • També s'admitien matrimonis entre gots i hispano-romans.

RELIGIOSA. PER RECARED I.

 • Leovigild tractà d'imposar el cristianisme com a religió de l'Estat, pero no tenia seguidors.

 • El fill de Leovigild, Recared I, en el tercer concili de Toledo, abjuraren el arrianisme i admitiren com a religió oficial el catolicisme.

L'APARELL ESTATAL.

MONARCA.

 • Anomenat Rex Gothorum.

 • Era el cap militar i monarca territorial.

 • Exercia el poder amb l'ajuda d'organs de gestió i d'assesorament radicats a la cort.

ORGANS DE GESTIÓ.

 • OFFICIUM.

 • conte dels escribans, dels estables, del tresor.

 • AULA REGIA.

 • Consell assesor del rei.

 • CONCILIS.

 • Asamblees mixtes, carácter religiós i civil, sempre someses al poder reial.

 • Cada provincia era regentada per un Dux i els territoris en que es dividia el regentaven Comptes.

LA CAIGUDA DEL REGNE VISIGÒTIC.

CAUSES.

 • El concepte d'estat de Leovigild i Recared no va ser entés pel sector germanic de la població.

 • El fet de no saber resoldre el conflicte entre el principi hereditari o electiu de la monarquia visigòtica, ocasionà lluites per accedir a la corona.

 • Les terres públiques servien també per premiar fidelitats.

 • La economía va entrar en una profunda crisi.

 • La agricultura va passar de tindre un paper fonamental a tindre un paper únic, per el aillament de l'Europa occidental que el comerç exterior de la qual anava ofegatse a mesura que l'Islam guanyava terreny a Orient i a l'Africa.

 • El poder cada volta més gran de l'aristocracia de la terra.

 • Revoltes.

 • Resistència de pagar els impostos.

 • Bipolarització dels bàndols polítics.

CONSEQÜENCIES.

 • Vítiza imposa a Roderic com a succesor i este es l'ultim rei hispano-got, ja que va pedre en l'intent de para la invasió musulmana a la batalla de Guadalete.

 • Després oposaren poca resistència, ja que els hispano-gots estimaren més que desapareguera el estat visigòtic i pactar amb els musulmans per conservar els seus béns i rang convertintse al Islam.

 • Una minoria va fugir cap a terres càntabres o Galies durant el s.VIII.

LA CULTURA DEL REGNE HISPANO-VISIGOTIC.

 • Es parla de renaixement visigòtic perque es va donar una clara situació d'auge en relació amb la depressió cultural hispànica del segle V i VI.

 • La producció literària estava constituida per vides de sants, escrits moralitzants...

 • De l'arquitectura hispano-visigòtica només s'han conservat poques petites esglesies en medis rurals.

 • Apareixen influencies nord-africanes.

 • L'estructura de les esglesies respon a concepcions típicament hispano-romanes tardanes.

 • La decoració es una derivació d'elements romans i bizantins imitats amb gran imperícia.

 • L'activitat artísctica més tipica hispano-gòtica es l'orfebreria que presenta pocs elements estètics germànics, i que pot qualificarse pel seu disseny i la seua decoració, com a hispano-bizantina.
Descargar
Enviado por:Ivens Huertas
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar