Economía


El paper de les societats jurídiques en l'activitat econòmica general


TEMA 1 : EL PAPER DE LES SOCIETATS JURÍDIQUES

EN L'ACTIVITAT ECONÒMICA GENERAL

1.1. MAGNITUTS D'UNA ACTIVITAT PRODUCTIVA

MAGNITUTS FLUX ! Corrents reals i financers.

FLUX REAL ! Corrent de béns o serveis, tenen un equivalent monetari (es poden valorar amb diners).

FLUX FINANCER ! Corrent monetari o d'obligacions de pagament o de drets de cobrament.

ELS FLUXOS REALS:

FLUX REAL

EQUIVALENT MONETARI

Compres

Despeses (de les compres)

Vendes

Ingressos (per les vendes)

Consum

Cost

Unitats produïdes

Cost producció

ELS FLUXOS FINANCERS:

Cobraments

Pagaments

Ingressos cobrats

Despeses pagades

Aportació inicial

MAGNITUTS FONS ! Conceptes estàtics que són valoracions dels drets o obligacions que en un moment determinat ha acumulat l'empresa. Són el resultat de la comparació entre dos fluxos.

MAGNITUT FONS

FLUXOS

Drets de cobrament

Ingressos per les vendes - Cobraments

Obligacions de pagament

Despeses de les compres - Pagaments

Diner

Cobraments - Pagaments

Benefici comptable (renta residual)

Ingressos per les vendes - Cost unitats venudes

Valor producció semiacabada

(Consum - Unitats produïdes)

Costos totals - Cost producció acabada

Valor producció no venuda

(Unitats produïdes - Unitats venudes)

Cost producció acabada - Cost unitats venudes

Drets comprats i no consumits

(Compres - Consums)

Despeses - Costos totals

BENEFICI ECONÒMIC ! Benefici que s'obté al valorar els factors productius i la producció al preu de mercat d'aquests drets

BENEFICI COMPTABLE ! Diner que ha aconseguit l'individu per realitzar l'activitat. Pren com a valor dels factors productius i dels productes el realment pagat o cobrat. Sols considera els factors productius adquirits a l'exterior

BENEFICI COMPTABLE = INGRESSOS - COSTOS

1.2. LES SOCIETATS MERCANTILS

TIPUS DE SOCIETAT

DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS

CONDICIÓ DE SOCI

ADMINISTRACIÓ

Companyies regular col·lectives

(Eudald i companyia o Eudald i Cia.)

-PERSONALISTA-

- Responsabilitat il·limitada

- Repartiment de la renta residual o benefici en base a les aportacions realitzades al capital

- No lliurement transferible

- Administració a càrrec dels socis

Societats de Responsabilitat Limitada

(Feudal S.L. o Feudal S.R.L.)

-CAPITALISTA-

- Responsabilitat limitada

- Repartiment de la renda residual o benefici en base a les aportacions realitzades de capital

- No lliurement transferible

- No fa falta ser soci per ser administrador

Societats Anònimes

(Feudal S.A.)

-CAPITALISTA-

- Responsabilitat limitada

- Repartiment de la renda residual o benefici en base a les aportacions realitzades de capital

- Lliurement transferible

- No fa falta ser soci per ser administrador

Companyies en Comandita

(Eudald i Cia. S.C.)

-MIXTA-

- Socis col·lectius: drets i obligacions similars a les companyies col·lectives

- Socis comanditaris: drets i obligacions similars a les societats de responsabilitat limitada

- No lliurement transferible

- Els responsables de l'administració són els socis col·lectius

Companyies en comandita per accions

(Feudal S.Com.A.)

-MIXTA-

- Socis col·lectius: drets i obligacions similars a les companyies col·lectives

- Socis comanditaris: drets i obligacions similars a les societats anònimes

- Lliurement transferible (excepte socis col·lectius)

- Els responsables de l'administració són els socis col·lectius

Societats Cooperatives

(Feudal S.Coop.)

-MIXTA-

- Responsabilitat limitada

- Repartiment de la renda residual o excedent en base a la contribució a les activitats de la cooperativa

- No lliurement transferible

- La gestió correspon a membres de la cooperativa

Les S.L. representen el 82,5 % de les societats establertes a Espanya (2002), mentre que les S.A. representen el 14,57 %. Les Societats Cooperatives el 2,87 %, els Societats de Regulars Col·lectives el 0,06 % i les Societats Comanditàries el 0,01 %.

TEMA 2: LA COMPTABILITAT COM A SISTEMA D'INFORMACIÓ. DIVISIÓ I PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

2.1. CONCEPTE DE COMPTABILITAT

COMPTABILITAT ! Sistema d'informació destinat a transformar dades en informació útil. Fases:

 • Identifica les dades

 • Les quantifica en termes monetaris

 • Les classifica

 • Les registra

 • Comunica la informació elaborada

 • 2.2. DIVISIONS DE LA COMPTABILITAT

  MICROCOMPTABILITAT

  • Comptabilitat del sector públic

  • Comptabilitat de les empreses sense fins lucratius

  • Comptabilitat de l'empresa ! Comptabilitat general (financera)

  ! Comptabilitat de costos (analítica)

  ! Comptabilitat previsional

  MACROCOMPTABILITAT

  • Comptabilitat nacional

  • Comptabilitat de les transaccions interindustrials

  • Comptabilitat dels fluxos financers

  • Comptabilitat de la balança de pagaments

  2.3. COMPTABILITAT GENERAL o Comptabilitat Financera

  Informació sintètica dels efectes econòmico-financers de les transaccions de l'empresa amb el seu entorn, amb l'exterior ! COMPTES ANUALS:

 • BALANÇ ! Ens informa de la riquesa de l'empresa en un moment donat (les inversions i les fonts de finançament)

 • COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ! Ens informa de la renta de l'empresa (els beneficis o les pèrdues)

 • MEMÒRIA ! Ampliació, explicació i aclaració sobre l'elaboració del Balanç i del Compte de Pèrdues i Guanys

 • Té com a destinataris tant usuaris interns com usuaris externs.

  2.4. COMPTABILITAT DE COSTOS o Comptabilitat Analítica

  La informació que produeix i els seus destinataris són d'àmbit intern de l'empresa. Al tractar-se d'una informació de caràcter voluntari d'ús restringit, no requereix normes d'aplicació general per la seva elaboració.

  L'objectiu de la comptabilitat de costos és:

  • Determinar l'origen dels resultats

  • Realitzar un anàlisis de la quantitat i valor dels factors utilitzats per l'elaboració d'un producte, i controlar la seva evolució. Això fa possible detectar els costos que han crescut de manera anormal i actuar en conseqüència per controlar-los.

  • Fixar el valor dels estocs

  • Planificar objectius, com per exemple produir nous productes o deixar de fabricar alguns dels existents

  • Organitzar l'estructura de l'empresa respecte els seus objectius

  • Controlar les desviacions dels objectius fixats amb els finalment aconseguits

  Té com a destinataris sols els usuaris interns.

  És voluntària, per tant, no té normes d'aplicació general

  2.5. LA COMPTABILITAT PREVISIONAL

  Es genera informació relativa al futur, es realitzen prediccions de les conseqüències que poden tenir les decisions actuals. No és obligatòria ni està regulada.

  2.6. USUARIS DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE

  USUARIS INTERNS

  • Usuaris vinculats de manera permanent a l'empresa:

  PROPIETARIS ! Per conèixer el desenvolupament de l'empresa, determinar la seva remuneració i la seva política d'inversió futura i per conèixer l'ús que fan del seus recursos els gestors

  DIRECTIUS I GESTORS ! Per analitzar si han aconseguit els objectius que prèviament havien fixat, així com les possibles causes de la seva desviació i així poder prendre decisions adequades

  USUARIS EXTERNS

  • Usuaris externs de l'empresa, però relacionats

  CLIENTS I PROVEÏDORS ! Els interessa conèixer la solvència de l'empresa i la seva continuïtat, per saber la seva capacitat de complir els compromisos

  BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT ! Per decidir si realitzen operacions de préstecs , crèdits, etc.

  INVERSORS ! Per determinar on i en quina quantitat invertir

  • Usuaris externs que poden relacionar-se potencialment amb l'empresa:

  ANALISTES FINANCERS, MERCATS DE VALORS I ASSESSORS D'INVERSIÓ ! Per assessorar les inversions dels seus clients

  ALTRES EMPRESARIS ! Per conèixer l'estat d'altres empreses i així comparar les seves actuacions

  • Usuaris institucionals que coincideixen amb l'empresa en el mercat de treball:

  SINDICATS ! Per realitzar estudis sobre places de treball, anàlisis dels sectors, pensions, etc.

  ORGANITZACIONS EMPRESARIALS ! Per analitzar les expectatives sectorials, etc.

  • Usuaris amb capacitat reguladora de l'activitat econòmica:

  MINISTERIS I SERVEIS GOVERNAMENTALS ! Per determinar mesures de política econòmica, com activitats de foment i per recaptar impostos

  OFICINES D'ESTADÍSTICA ! Per elaborar estadístiques

  SEGURETAT SOCIAL ! Per controlar i comprovar la contribució de l'empresa a la Seguretat Social

  2.7. REQUISITS DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE

  Verificable (vertadera), Rellevant (útil, adequada), Objectiva (imparcial), Comprensible (que s'entengui), Oportuna (en el moment adequat), Comparable (que tothom apliqui les mateixes normes)

  2.8. ELS ORGANISMES REGULADORS DE LA COMPTABILITAT

  Unió Europea (UE)

  Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE)

  International Accounting Standards Board (IASB)

  International Federation of Accountants (IFAC)

  Federación de Expertos Contables Europeos (FEE)

  American Accounting Association (AAA)

  Financial Accounting Standard Board (FASB)

  2.9. LA REGULACIÓ COMPTABLE A L'ESTAT ESPANYOL

  Forma de propietat

  Obligació d'elaborar informació comptable

  Obligació de verificació externa dels comptes anuals

  Legislació aplicable

  Persona física

  No

  Codi de Comerç

  Societat col·lectiva

  No

  Codi de Comerç

  Societat anònima

  Sí, excepte les societats que presentin el balanç abreviat

  Llei de Societats Anònimes

  Soc. de responsabilitat limitada

  Llei de Soc. de Responsabilitat Limitada

  Soc. comanditària per accions

  Pla General de Comptabilitat

  2.10. EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

  Consta de 5 parts:

  1a part ! PRINCIPIS COMPTABLES

  PRUDÈNCIA : Sols comptabilitzar les possibles pèrdues, mai els possibles beneficis.

  REGISTRE: Registrar els fets econòmics quan s'originin els drets o les obligacions.

  UNIFORMITAT: No variar els criteris de comptabilitzar (per ex. LIFO, FIFO i PMP)

  DATA de FET: Imputar els ingressos i despeses quan hi hagi el corrent real, no financer.

  EMPRESA en FUNCIONAMENT: Comptabilitzar com si la vida de l'empresa fos il·limitada.

  NO COMPENSACIÓ: No es poden compensar les partides d'actiu i les del passiu.

  CORRELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: Cal comptabilitzar en l'exercici els ingressos i despeses (si s'escau, la part proporcional) que s'hagin produït en l'exercici, incloses les no relacionades amb l'activitat de l'empresa.

  IMPORTÀNCIA RELATIVA: No cal comptabilitzar els fets econòmics d'importància escassament significativa.

  ADQUISICIÓ, PREU d' : Es comptabilitzen els béns i drets a preu d'adquisició o de cost de producció.

  2a part ! QUADRE DE COMPTES (pàgina següent)

  3a part ! DEFINICIONS I RELACIONS COMPTABLES (ídem)

  4a part ! ELABORACIÓ DE COMPTES ANUALS

  5a part ! NORMES DE VALORACIÓ

  TEMA 3: EL MÈTODE COMPTABLE. PRINCIPI DE DUALITAT I ANÀLISI COMPTABLE DE LES TRANSACCIONS. INSTRUMENTS DE REGISTRE I PRINCIPIS COMPTABLES

  3.1. EL MÈTODE COMPTABLE

  ETAPA

  FUNCIÓ

  INSTRUMENTS

  Anàlisi de dades

  Anàlisi comptable de les transaccions

  Principi de la dualitat

  Valoració dels fluxos

  Expressió quantitativa dels fluxos

  Principis comptables i normes de valoració

  Registre comptable de les transaccions

  Inscripció de les transaccions en els corresponents suports instrumentals

  Convenis de registre i formes de representació

  Instruments conceptuals i materials

  Informació de síntesis

  Agregació. Determinació de la renta i la riquesa de l'empresa. Elaboració dels comptes anuals

  Principis comptables i criteris d'elaboració dels comptes anuals

  REGISTRE DELS FLUXES: ELS COMPTES DEL PGC

  Grup 1 ! FINANCIACIÓ BÀSICA : Comprèn els recursos propis de l'empresa i el seu finançament aliè a ll/t, així com els ingressos que cal distribuir en diversos exercicis, accions pròpies i altres situacions transitòries de finançament bàsics.

  Grup 2 ! IMMOBILITZAT : Comprèn els elements del patrimoni de l'empresa destinats a servir-hi més d'un any. També hi ha les despeses d'establiment i les despeses que cal distribuir en diversos exercicis.

  Grup 3 ! EXISTÈNCIES : Elements materials que duraran menys d'un any a l'empresa i que estan relacionats amb el producte.

  Grup 4 ! CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRÀFIC : Comptes i efectes comercials actius i passius que tenen el seu origen en el tràfic de l'empresa, així com els comptes amb les Administracions Públiques.

  Grup 5 ! COMPTES FINANCERS : Deutes i crèdits per operacions alienes al tràfic amb venciment no superior a un any i mitjans líquids disponibles.

  Grup 6 ! COMPRES I DESPESES : Aprovisionaments de mercaderies i altres béns adquirits per l'empresa per revendre'ls, així com les despeses de l'exercici

  Grup 7 ! VENDES I INGRESSOS : Alienació de béns i prestació de serveis objecte de tràfic de l'empresa, així com altres ingressos, beneficis extraordinaris, etc.

  1. FINANCIACIÓ BÀSICA

  2. IMMOBILITZAT

  3. EXISTÈNCIES

  4.

  CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRÀFIC

  5.

  COMTES FINANCERS

  6.

  COMPRES I DESPESES

  7.

  VENDES I INGRESSOS

  10. Capital

  20. Despeses d'establiment

  30. Comercials

  40. Proveïdors

  50. Emprèstits i altres emissions anàlogues a c/t

  60. Compres

  70. Vendes de mercaderies, etc.

  11. Reserves

  21. Immobilitzacions immaterials

  31. Matèries primeres

  41. Creditors diversos

  51. Deutes a c/t amb empreses del grup i ass.

  61. Variació d'existències

  71. Variació d'existències

  12. Resultats pendents d'aplicació

  22. Immobilitzacions materials

  32. Altres aprovisionaments

  52. Deutes a c/t per préstecs rebuts i per altres conceptes

  62. Serveis exteriors

  13. Ingressos que cal distribuir en diferents exercicis

  23. Immobilitzacions materials en curs

  33. Productes en curs

  43. Clients

  53. Inversions financeres a c/t en empreses del grup i ass.

  63. Tributs

  73. Treballs realitzats per l'empresa

  14. Provisions per a riscs i despeses

  24. Inversions financeres en empreses del grup i ass.

  34. Productes semiacabats

  44. Deutors diversos

  54. Altres inversions financeres temporals

  64. Despeses de personal

  74. Subvencions a l'explotació

  15. Emprèstits i altres emissions anàlogues

  25. Altres inversions financeres permanents

  35. Productes acabats

  55. Altres comptes no bancaris

  65. Altres despeses de gestió

  75. Altres ingressos de gestió

  16. Deutes a l/t amb empreses del grup i ass.

  26. Fiances i dipòsits constituïts a l/t

  36. Subproductes, residus i materials recuperats

  46. Personal

  56. Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a c/t

  66. Despeses financeres

  76.

  17. Deutes a l/t per préstecs rebuts i per altres conceptes

  27. Despeses que cal distribuir en diferents exercicis

  47. Administracions públiques

  57. Tresoreria

  67. Pèrdues procedents de l'immobilitzat i despeses excepcionals

  18. Fiances i dipòsits rebuts a l/t

  28. Amortització acumulada de l'immobilitzat

  48. Ajustaments per periodificació

  58. Ajustaments per periodificació

  68. Dotacions per a amortitzacions

  19. Situacions transitòries de finançament

  29. Provisions d'immobilitzat

  39. Provisió per depreciació d' existències

  49. Provisions per operacions de tràfic

  59. Provisions financeres

  69. Dotacions a les provisions

  Està fet amb tot el carinyu per aquells que no hagueu pogut estudiar abans, tot allò escrit és cert i us servirà per estudiar. No oblideu, avui per tu, demà per mi ! Envieu més arxius en català ! Senyorfeudal.
  Descargar
  Enviado por:Senyorfeudal
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar