Arte


El jardín de las delicias; El Bosco


COMENTARI D´UNA OBRA PICTÓRICA

1) DOCUMENTACIÓ GENERAL

El títol d´ aquesta obra és “ El jardí de les delicíes” realitzat per realitzat per Hyeronymus Van Aeken Bosch (el Bosco), que va neixer a Hertegenbosch (1450 - 1516).

Aquesta obra és un tríptic, i es caracteritza perquè la naturalessa del suport, és la fusta, i han utilitzat l´oli com a tècnica per la seva realització.

Les dimensions del quadre són de 206 X 386 cm.

Aquest autor pertany a l´escola Flamenca que es va desenvolupar al llarg del reinaxament, durant el regnat de Carles V. Fet, que va provocar que al llarg dels anys, aquesta obra es situi actualment al, Museo del Prado ( a Madrid ),com a Patrimoni Cultural de l´estat.

2) ANÀLISI FORMAL DE L´ OBRA

El Dibuix,en aquest cas, Dibuixos representats al triptíc,són de distint contingut,malgratque la quantitat de símbols que hi ha representats a l´obra, no sembla que hi hagi una interpretació exacta del seu significat.

Apareixen representats diverses escenes amb diferents contiguts Religiosos.( el Paradís terrenal, els pecats i, plaers del món, i la representació del castig infernal).Hi ha un fet insolit al dibuix, i es que els personatges que apareixen representats al tríptic apareixen nuts , pot ser que sigui un posible símbol segons l´autor.

El triptíc esta complert de colors vius i calids, que representen aquell dinamisme present a les diverses etapes que s´estructura el triptíc i, presenta una divisió en tres parts. Però a l´ultima part, aquets colors es tornen foscos i, freds,però per raons lògiques, per representar l´infern, i és en aquesta ultima part on el Dinamisme s´aprecia amb més detall.

A la representació central del quadre, la llum s´aprecia de manera excepcional i, arriba a totes les parts del dibuix. Però no sembla real, perquè la il·luminació en un principi no hauria de arribar a tots els punts i, per tant que hi hagi ombres.

La profunditat esta distribuida de manera frontal. Les figures estan disposades segons la mida i, tenen una distribució al dibuix segons la mida.

Si una figura té una mida petita estara disposada a la part d´adalt del quadre, donant la sensació que esta lluny.

La composició es troba distribuit com a triptíc, amb una distribució ordenada tant cronologicament ( a la dreta, els principis dels temps, fins al final a l´infern a l´esquerra.),com de ritme (hi ha un dinamisme en funció del numero de personatges).

El temps, s´aprecia des del punt de vista de l´autor com una sintesí del principi de la creació del home ,passant per una etapa relacionada amb el plaers i els pecats,i arribant a una ultima etapa on aquests que han viscut del plaer i dels pecats, es veuen representats a la representació de la dreta, a l´infern, per desobediència.

Encara que aquesta apreciació pot ser, i tot incorrecta, per la gran quantitat de Símbols que hi han sense un significat molt correcte.

Conté un ritme on s´aprecia un dinamisme completament diferent entre les tres representacions. A la representació de la dreta el ritme es molt dinamic, perquè representa que s´esta l´infern i, els personatges i, els símbols que apareixen al dibuix estan en constant moviment. A la segona representació continua el mateix ritme en menor grau però, és la representació dels homes davant dels plaers i, pecats del món,i el ritme es molt més relaxat.I a la representació de l´esquerra apareix representat una part del Genesí ,i la més important per a l´home,des de el punt de vista de la creació i, el ritme és on més estaticament es pot dir que s´aprecia, però no del tot perquè Deu sembla que parli amb Adam i Eva, i es estatic. Ara es pot dir que l´obra en conjunt conté un ritme dinamic i ple de Simbolismes.

El Moviment Estilístic al qual pertany “El Bosco”,és al Reinaxement , es un dels pintors més representatius de l´escola Flamenca,i és considerat també un dels primers subrrealistes per la quantitat de Simbologia representada a les seves obres.

3) INTERPRETACIÓ

Aquesta pintura és la més difícil de l´escola Flamenca i,pot ser del Reinaxementper interpretar. El Bosco esta considerat com el primer subrrealista de la història.Les seves obres, són d´una temàtica molt complicada, i esta repleta per Simbolismes que avui encara, molts d´aquets no han sigut desvelats.

Avui en dia es considera que,“El Bosco” volia representar una satira moralitzant sobre el destí de la naturalessa humana, amb una gran quantitat de símbols que encara no han sigut totalment interpretats.
Descargar
Enviado por:Guzbcn
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar