Tecnología


Eines de l'aula de tecnologia


Tecnologia EINES T.5

1. Eines de PERCUSSIÓ:

- Percussió: Acció de copejar fortament dos cossos amb l'intenció de produir una deformació en un d'ells o bé variar la seva posició.

- Les eines de percussió copegen un material per trencar-lo, aixafar-lo o modificar-lo.

- Exempleel martell

'Eines de l\'aula de tecnologia'

- Martell de pena: és el martell més freqüent. Maça amb extrem en punta.

- Martell d'orelles: té unes orelles que permet l'extracció de claus. Els utilitzen els fusters.

- Martell de bola: té un cap semiesfèric i un altre pla. Es fa servir a la metal·lúrgia.

- Maceta de niló: té dues boques planes de niló. El niló és un material rígid que no marca els objectes copejats.

- Maça de goma: la maça de goma copeja els materials sense marcar-los. Per materials tous o fràgils.

- Maceta de paleta: té dues puntes planes i és molt pesat. Per picar amb l'escarpra (construccions).

'Eines de l\'aula de tecnologia'

*NORMES DE SEGURETAT PER L'ÚS PER DEL MARTELLS*'Eines de l\'aula de tecnologia'

1.El mànec ha d'estar sempre ben subjecte a la maça.

2.No s'ha de fer servir el martell amb les mans greixoses.

3.És necessari utilitzar ulleres protectores quan piquem superfícies dures

Els accidents més usuals són el trencament del mànec, el desprendiment de la maça i desprendiment de fragments

2. Eines de TALL:

- Tall: Dividir en dos parts una cosa amb un instrument o eina de vora afilada.

- Les eines de tall són eines que tallen els materials. Totes les eines de tall tenen una fulla d'acer que talla.

- Exemple serres, xerracs, serres elèctriques, tisores, alicates de tall, cúters, ribots, enformadors...

*LA FULLA DE LES EINES DE TALL* ondulada i entrescada

La part esmolada de la fulla que feim servir per tallar és el tall.

A les serres i xerracs la fulla té dents. Les dents normalment estan lleugerament desviades del pla de la fulla per a evitar el fregament.

- Diem que una fulla és entrescada si les dents estan alternativament desviades fent un ziga-zaga.

- Tall llis: els cúters, alicates de tall, ribots, enformadors i tisores.

- Diem que una fulla és ondulada quan tot el tall de la serra fa ondulacions.

'Eines de l\'aula de tecnologia'
entrescada 'Eines de l\'aula de tecnologia'
ondulada

*SERRES*

-S. de mà: es fa servir per tallar metalls. La fulla es pot canviar.

'Eines de l\'aula de tecnologia'

-S. de vogir/marqueteria: serra d'arc amb fulla molt prima. Serveix per tallar fustes amb molta precisió.

-S. de tallabaixos: el seu suport permet regular l'angle de tall. Serveix per tallar llistons i motllures.

-S. de bastidor: té un bastidor de fusta i una corda que es cargola per aconseguir la tensió de la fulla. Serveix per a talls rectes en taules de fusta.

*XERRACS*

- Xerracs: tenen una fulla i un mànec ample. Amb els xerracs tallem peces grans amb poc esforç.

-X. de punta: la seva fulla estreta ens permet fer talls corbs. La fulla es pot doblegar

fàcilment.

-X. de beina: té un reforç (costella) en el dors que li dona rigidesa a la fulla. Els

talls tenen una gran precisió en llistons.

-Guia tallabaixos: té talls a 90º i 45º (dreta esquerra). Útil per tallar els llistons de marc i caixes.

-X. de beina amb suport giratori: el suport permet fixar els angles amb comoditat. Consegueix talls rectes amb precisió i seguretat.

*NORMES D'ÚS PER SERRAR A MÀ*'Eines de l\'aula de tecnologia'

1.Abans de començar el tall call marcar la trajectòria.

2.La peça a serrar ha d'estar perfectament subjectada.

3.A l'inici del tall, marquem el tall en sentit contrari.

4.Cal iniciar el tall amb l'angle i la posició correctes.

5.El ritme ha de ser pausat però energètic.5.No s'ha de fer cap pressió durant el recorregut de torn.

6.Quan estiguem a punt d'acabar el tall reduirem el ritme.

*SERRES ELÈCTRIQUES*

- S. circular: per trossejar i cantellar. S'ha de fer servir amb moltes precaucions. El disc té un forat per on passa l'eix del motor. Quan més gruixuda la fusta més grans els dents del disc. Actualment puntes de materials ceràmics.

-S. de cinta: als taller de fusteria. Permet trossejar i cantellar taulers, serrar pel llarg i de través.

-S. elèctrica de vogir/calar: canviant la fulla podem tallar diversos materials(fusta, plàstic, metalls...).Per talls interiors i talls circulars molts petits
Descargar
Enviado por:Lolalolita
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar