Maestro, Especialidad de Educación Infantil


Educación infantil


1.-Les habilitats lingüístiques en el currículum d'educació infantil, aspectes generals:

El currículum d'educació infantil, reconeix la llengua catalana com a llengua vehicular de l'ensenyament a les Illes Balears en tots els nivells educatius, d'aquesta manera les habilitats lingüístiques seran ensenyades en català.

Aquest currículum es caracteritza pel seu caràcter global, abordant la realitat de l'infant i relacionant alhora els coneixements previs amb els que van adquirint. També destaca pel seu enfocament constructiu, i dóna total importància als diferents sistemes de comunicació per damunt els continguts.

L'infant ha de tenir l'oportunitat d'experimentar amb totes i cada una de les habilitats lingüístiques dins l'aula, per això aquest currículum ens fa saber, que és necessari crear un clima educatiu a l'aula, de comunicació, integració, motivació i d'experiències lingüístiques, insistint amb les habilitats orals, sense deixar de costat la lectura i l'escriptura, ja que com diu el Decret 66/2001 “l'escola esdevé un mitjà per accedir a nous vehicles d'expressió i comunicació”. D'aquesta manera l'infant progressa en l'adquisició de les diferents habilitats lingüístiques, utilitzant-les de manera espontània en la vida quotidiana.

El bloc 1 dels continguts actitudinals de l'àrea de comunicació i representació ens deixa clar, que el llenguatge ens permet crear situacions de comunicació, i que és una eina important de relació amb els altres, que ens permet interpretar i conèixer el nostre entorn més proper, i expressar els nostres sentiments i vivències. Així hem potenciar un context interactiu a l'aula, emprant el llenguatge al mateix temps que feim altres activitats, tant adults com infants, apreciant els diferents llenguatges, incloent l'escrit, valorant les seves possibilitats i els coneixements previs que poden tenir els infants.

Referint-nos a la llengua escrita, la societat dóna als infants múltiples oportunitats que hem de poder transmetre a l'escola, podem utilitzar estratègies per desenvolupar en el nin, la necessitat d'aprendre el llenguatge escrit, en Freinet per això ens proposa: la creació d'una revista escolar, tallers de relació de textos, correspondència escolar...

En quant a la llengua oral, es poden crear també múltiples activitats i recursos per fomentar-la, com per ex: les frases rituals, les converses, el teatre, les cançons, els contes...

El bloc 3 dels continguts procedimentals i conceptuals de la mateixa àrea, ens dóna un seguit de recursos, per l'aprenentatge d'aquestes habilitats. Els procedimentals ens indiquen que hem d'elaborar frases senzilles i tenir una pronunciació òptima, ja que l'infant ens fa servir de model, així com relacionar sempre la imatge amb el text, i identificar les paraules que són per ells més significatives (el seu nom, el dels companys...), de manera que els infants aniran formulant les seves hipòtesis sobre les paraules. I els conceptuals ens diuen que podem utilitzar diferents textos escrits, com: periòdics, revistes, contes, cartells...

Un punt important del currículum és la seva proposta de fer servir recursos didàctics basats en la tradició, treballant el gust i el plaer per la literatura, sempre adequada a l'edat (cançons, embarbussaments, dites populars, festes, rondalles...), això ho podem trobar al bloc 2 dels continguts conceptuals d'aquesta àrea.

En quant als objectius generals del currículum d'aquesta mateixa àrea, es pot dir que tots fan referència a les habilitats lingüístiques, però el núm. 6 y 7 són els que més tenen a veure amb la lectura i l'escriptura, d'aquesta manera incideixen amb la importància del llenguatge escrit, com a eina d'informació i comunicació.

2.-Immigració i treball de la llengua a l'educació infantil:

Avui en dia l'escola es troba amb un conflicte lingüístic, ja que conviuen dues llengües alhora dins la nostra comunitat, a això hi podem afegir el fet d'alumnes d'altres països, els quals viuran una situació de trilingüísme, i molts d'aquest no hauran tingut cap experiència amb el català.

Tot això ho ha de preveure el PLC de l'escola, el qual ha de dir com serà la utilització de les diferents llengües oficials, establint el català com ha llengua vehicular, e implantant-ho de manera progressiva, mitjançant la immersió lingüística.

La immersió lingüística és una projecte educatiu mitjançant el qual els infants que no tinguin el català com a llengua materna, el podran assolir, d'una manera funcional, i no com a una assignatura. Es pot distingir entre: una immersió primerenca, en els primers moments d'escolarització, una immersió mitjana, a on s'introdueix a tercer, quart o cinquè de primària, i una immersió tardana, a partir dels dotze anys. A l'educació infantil s'establirà un model d'immersió primerenca, mitjançant els infants assoliran el català de manera espontània, així aprofitant que encara no diferencia les dues llengües, es podran utilitzar les estratègies de la L-1 per ensenyar la L-2.

El mes important és crear un clima educatiu a on l'infant es senti còmode, establint unes xarxes de comunicació per part de tots els membres de l'aula.

És molt important no fer empagair a l'infant si ho fa malament, sinó utilitzar mètodes indirectes. L'infant no s'ha de sentir forçat a utilitzar la llengua catalana, d'aquesta manera farem servir sempre l'estímul, l'aprovació i els reforços positius per aconseguir que la parli, hem de fer que l'infant es senti orgullós de saber una altra llengua.

El mestre ha de cercar estratègies per desinhibir als infants, com per exemple: els jocs de rols, els màscares, la dramatització dels contes, els diàlegs rituals...

Durant una conversa, el mestra haurà d'utilitzar els gestos i els suports visuals; no ha de fer correccions directes, sinó de manera natural e indirecta, per exemple: repetint les frases de manera correcta de forma interrogativa.

No sols ha d'estar el català dins l'aula, sinó que l'infant l'ha de trobar a tota l'escola (rètols, murals, anuncis, plafons...), s'ha d'implicar a tot el personal docent i no docent de l'escola.

Hi ha tot un seguit d'activitats per treballar la immersió en un aula d'infantil, a continuació us presentaré unes quantes:

-Els contes: La mestra amb els gestos, l'entonació, els moviments... ajuda a comprendre el conte, pot utilitzar frases curtes que es repeteixin, complicant-ho progressivament, d'aquesta manera s' interioritzarà i memoritzarà mes fàcilment. Es poden utilitzar recursos com teresetes i màscares, que permeten acostar-se mes als personatges..

-Les teresetes: La tereseta i l'infant poden compartir interessos, establint un diàleg espontani, que afavoreix un clima afectiu i còmode, de la mateixa manera que la tereseta corregirà les produccions incorrectes dels infants de manera indirecta.

-Les sorpreses: Una sorpresa es un objecte que l'infant, la mestra o una titella du a l'aula per mostrar als seus companys, l'objecte ha d'estar embolicat dins una bosseta, i atreure l'atenció de tots, creant una interacció verbal alhora d'endevinar-la, mitjançant preguntes D'aquesta manera l'infant assolirà la formulació de preguntes en català. L'infant podrà tocar i demanar per les qualitats del objecte i la seva funció, i així acabarà deduint el que hi ha dins la bosseta.

-Les converses: Es poden crear situacions de conversa a l'aula a partir de qualsevol activitat o aportacions dels infants. L'adult ha de crear una dinàmica de comunicació, i de la mateixa manera establir un referent llingüístic, utilitzant estratègies de repetició, ampliació...

-El protagonista: Cada setmana un infant pot respondre a les preguntes que li facin els seus companys i la mestra sobre la seves vivències personals, la mestra ha de donar els models de les preguntes en català, i fer de moderadora
Descargar
Enviado por:Navy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar