Economía


Economía


TEMA 6. EL MAGATZEM

1. L'aprovisionament

L'aprovisionament sisteix a preveure les necessitats de matèries primeres, productes, subvministraments, gènere i serveis, i, conseqüentment, planificar i executar la compra del material per astendre les necesitats del procés de producció o de l'activitat comercial de la manera més eficient.

Fases:

a) PLANIFICACIÓ DEL MATERIAL

-Previsió de necessitats: qualitat=; termini-; quantitat+

-Recollir informació de mercat i proveïdors

b) PROCÉS D'ADQUISICIÓ

-Triar proveïdor (comparació d'ofertes: preu, qualitat, quantitat)

-Fer la comanda (formalitzarla: documents)

-Recepció compra: seguiment, reclamació, comprovació qual. i quant., verificacio factures...

Objectius:

a) comprar al minim preu mantenint la qualitat

b) garantir laqualitat del producte i del proveïdor

 • complir els teminis d'aprovisionament previstos

 • d) garantir la continuitat de l'aprovisionament: (assegurant les successives comandes)

  e) escollir proveïdors amb prou flexibilitat :(adaptarse a les necessitats de l'empresa)

  2. L'estoc

  L'estoc és uan reserva no emprada de productes que tñe valor econòmic. Té la funció d'atendre consums futurs. És el regulador dels fluxos d'aprovisionament (entrades)i dels fluxos de consum (sortides).

  Ttrobem diferenciats: existències (materies primeres) i l'estoc (preducte ja acabat).

  Funcions:

 • Funció de regulació entre fases de l'eleboració del producte i per la sortida.

 • Funció econòmica reduir costos. Axo s'aconsegueix per volum de compres o aprofitant el moment en que està més baix.

 • Desicions:

  A la gestió d'estocs li corresponen totes les accions que realitza l'empresa per adequar els fluxos d'aprovisionament i els fluxos de consum, al menor cost possible i amb la màximaseguretat que les demandes seran ateses.

 • El moment en què s'ha de fer la comanda

 • La quantitat que s'haurà de demanar (grandaria del lot/comanda)

 • La importància que s'atribueix els productes enmagatzemats (classificació ABC)

 • Tipus:

  Gestió del material d'estoc implica:

 • Buscar nomenclatura i un mètode de codificació:

 • Registrar els fluxos d'entrada i sortida dels articles: fent inventaris (relació del nombre d'unitats existents al magatzem de cada tipus d'estoc).

 • 3. Nivell d'existències

  Els productes estan guardats de manera ordenada, classificada i codificada en ens magatzems.

  Una funció de gestió és controlar el nivell d'existències, la qual indica la quantitat d'articles que hi ha al magatzem en un moment determinat.

  L'evolució dels inventaris s'expressa mitjançant un eix de cordenades, on es representa el seguent:

  Q= Quantitat comprada (unitats que entren al magatzem)

  T= Termini de reaprovisionament (Cada vegada que arribes al punt de comanda)

  t= temps de subministrament (temps que tarda el proveïdor en servir lacomanda)

  pc= Punt de comanda (eistencies per cobrir fins a la pròxima demanda)

  Ritme reaprovisionament= el que gastes cada dia

  Estoc de seguretat= volum d'existències que hi ha al magatzem per sobre del que normalment es necessita. La sevafunció és evitar el trencament de l'estoc com a conseqüència de demandes no previstes o retards d'aprovisionament.

  Estoc mitjà= quantitat mitjana d'existències que hi ha hagut al magatzem durant un període de temps determinat.

  Estoc minim= estoc de seguretat o 0.

  Estoc màxim= Q

  D= quantitat de producte que es demana per any

  4. Gestió econòmica dels estocs. Els costos de les existències

 • COST DE COMPRA: import de la compra o de situar el producte al magatzem. Inclou també les despeses de transports, etc...

 • a)

  b)

  2. COST DE GESTIÓ O COMANDA: també anomenat cost de reaprovisionament, inclou els costos en que incorre l'empresa en la sol·licitud d'uns determinats articles al proveïdor i en la recepció d'aquests.

  a)

  b)

  3.COST D'ENMAGATZEMATGE: també anomenat cost de manteniment del magatzem, o cost de possessió, inclou els costos en que incorre l'empresa per tenir un determinat nivell d'existències al magatzem.

  a)

  b)

  - Costos de funcionament: salaris de les persones, energia, manteniment maquinària, lloguer, assegurança dels productes...

  - Costos financers: originats coma conseqüència d'immobilitzar uns diners per mantenir un determinat nivell d'existències.

  - Costos de trencament: el fet de no tenir existències pot produir una aturada de la producció per falta de primeres matèries o al pèrdua d'un client que

  COST TOTAL DE GESTIÓ: són la suma dels diversos tipus de costos, ela quals s'han de procura minimitzar a partir dels models de gestió d'estocs. El cost total d'existències es pot determinar per anys o per termini de reaprovisionament o per una fracció de temps concreta.

  a)

  b)

  5. MODEL DE WILSON

  a) CADÈNCIA OPTIMA: període de reaprovisionament o el temps entre comanda i comanda s'identifica com a cadència òptima de les comandes. Sense conèixer la quantitat òptima calculem:

  b) QUANTITAT OPTIMA DE COMANDA: volum òptim de comanda vol dir la quantitat de comanda que s'ha de fer en cada cas de reaprovisionament perquè sigui el més econòmica possible. L'objectiu és minimitzar costos globals de gestió de l'estoc en un període determinat.

  TIPUS D'ESTOC

  NATURALESA DEL PRODUCTE O VIDA ÚTIL

  ACTIVITAT EMPRESARIAL

  PERIBLE

  NO PERIBLE

  EMPRESA COMERCIAL

  EMPRESA INDUSTRIAL

  -Article bàsic

  -Article complementari

  - Article obsolet

  - Matèries primeres

  - Components

  - Productes semielaborats

  - Productes acabats

  - Recanvis

  - Envasos i envalatges

  - Residus

  Núm. País (2)-84es

  EAN!!!1

  Núm. Empresa (5)

  Núm. u producte (5)

  Carácter de control

  EAN Codifícales dos primers codis d'ambit europeu i n'indiquen la procedencia. Exepció dels llibres i els diaris.

  Q=quantitat comprada

  T=termini de reaprovisionament

  Nivell màxim

  Punt de camanda

  t

  Ritme d'esgotament

  Estoc Mitjà
  Descargar
  Enviado por:Núria Tuloch
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar