Tecnología


Domótica


JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ

La importància de les noves tecnologies és dia rera dia més important. Ens trobem amb la incorporació contínua de noves formes de comunicació en l´equipament industrial, millora els aparells destinats al consum domèstic... Tot això té com a objectiu millorar la qualitat de vida i la facilitat en el treball.

L'us d'aquestes tecnologies dirigides tan en l'us d'ambit d'edificis públic com en petits habitatges s'anomena domòtica.

.La domòtica fa que tinguem una major fàcilitat alhora de realitzar les cosses més cootidianes i ens aporta major benestar i seguretat.

He trobat interesant de realitzar el treball sobre aquesta branca de la tecnologia, per una banda perque les noves tecnologies són una part molt important de la nostre forma de vida i d'una implantació relativament gran, i per l'altre per tenir més coneixaments sobre la domòtica, ja que gairabé no en coneixi res.

CONTINGUTS I METODOLOGIA

Aquest treball és divideix en dues grans part principalment:

-En la primera part trobemla part teòrica on trobem l'explicació de les princpals característiques de la domòtica i les aportacions que té.

 • La segona part es la part del treball més important, i trobem el pojecte sobre el teatre

Condal pertal de poder-hi istal.lar un sistema domòtic pertal de millorar tant la comoditat com la seguretat.

INTRODUCCIÓ

Ens trobem en una època de constants canvis en la tecnologia, en que cada dia se'ns posen a l'abast diferents instruments per a fer-nos la vida més confortable i alhora més segura.

En aquest treball de recerca ens centrarem en les tecnologies aplicades en els edificis: la domòtica.

La domòtica és la ciència que aplica les innovacions tecnològiques en l'habitatge, proporcionant d'aquesta manera una automatització. La domòtica es centre en quatre espectes fonamentals:

 • La millora de la comoditat.

 • Aportar més seguretat.

 • Noves formes de comunicació.

 • Reducció de les despesses energètiques.

 • Tot seguit exposarem les principals característiques de cada part així com la seva forma de funcionament:

  La millora de la comoditat

  Gestionament de la climatització

  El sistema domòtic s'encarrega de mantenir la temperatura desitjada en cada habitació. L'activació i desactivació automàtica de l'aire acondicionat. També ens pot informar de la falta de combustible o bé de qualsevol problema que tingui el sistema domòtic.

  Iluminació

  En aquesta part hi trobem una varietat d'automantismes, la llum es pot activar per presència, per programació horària, per quantitat de llum ambiental, també existeixen pulsadors encarregats de regular la intensitat lluminosa.

  Persianes

  Pujar i baixar persianes pot ser un problema per les persones en minusvalia i per a la gent gran, així dons el sistema domòtic s'adapta a les necessitats de cada persona mitjançant uns pulsadors.

  El sistema domòtic també s'autogestiona en el cas de forts vents i plujes (baixant les persianes pertal de evitar alguna destrosa el recinte.

  Centralització

  La centralització ens permet desconectar tots els llums que hagin pogut quedar activats quan marxem de l'habitatge, aquest plantejament també es pot aplicar en les persianes.

  Aportar més seguretat

  Alarmes tècniques

  Aquestes alarmes avisen a l'usuari i al mateix temps actuen per a paliar el problema, d'alarmes tècniques n'hi ha basicament de tres tipus:

 • Alarmes tècniques d'inundació: Es col.loquen al costat d'una font d'aigua i quan hi ha alguna fuga, el sistema domòtic dona informació a l'usuari i al mateix temps tanca la conexió d'aigua d'aquella zona.

 • Alarmes tècniques de fuita de gas: En el cas d'haver-hi una fuita de gas el detector envia informació al sistema domòtic perquè aquest desactivi l'entrada de gas a fi que aquest no asoleixi una concentració elevada.

 • Caiguda de tensió: Quan en l'edifici no hi ha corrent ens podem trobar en diferents inconvenients com ara el descongelament dels aliments... El sistema domòtic detecta la caiguda de tensió i n'informa a l'usuari.

 • Incendis i fums

  En cas d'incendi és primordial l'arribada inmediata dels bombers, així doncs, el sistema domòtic en detectar l'incendi activa una potent alarma i al mateix temps fa una trucada a una central d'alarmes des d'on es posen es contacte amb els bombers, a fi de prevenir mals majors.

  Robatoris

  Les alarmes tenen una funció disuasoria, en cas d'intrusió o rutura de vidres el sistema envia una trucada a la central d'alarmes, d'on s'envia a la policia.

  Alarma mèdica

  Aquest dispositiu és indicat per a persones amb problemes físics i també a la gent gran. En el cas de que l'individu presenti problemes solsament ha de activar un pulsador integrat en un penjoll o pulsera, quant aquest dispositiu s'activa el sistema domòtic realitza una trucada a un centre mèdic per envia-hi ajuda inmediatament.

  Simulació de presència

  En el cas de que la persona marxi de casa es pot programar el sistema domòtic perquè simuli la presència de moviment en l'interior de la casa.

  Pujada i baixada de les persianes encesa dels llums i es pot intruduir el funcionament de la televisió.

  Noves formes de comunicació

  Conexió remota d'equipament

  Desde qualsevol telèfon ens podem conectar amb el sistema domòtic de la casa per activar o desectivar llums, calefecció, persianes.

  També si quan l'usuari no es troba en l'habitatge i pasa algun accident el sistema enviarà una senyals als números prefixats.

  Distribució d' audio i vídeo

  Podem realitzar multitut de funcions, com ara que des d'un reproductor de música situat en una habitació es pugui escoltar en tota la casa, també podem visualitzar en la televisió la senyal del vídeo porter i obrir la porta mitzançant el comandament a distància, entre moltes altres opcions.

  Xarques telemàtiques

  Aquest xarxes ens permeten fer una gran varietat d'accions sense mouren's de casa, com seria la compra a distància, el telebanc, enviar missatges a qualsevol persona del món, i una gran varietat d'accions més que es van ampliant dia rera dia.

  Reducció de les despeses energètiques

  Doble tarifa

  Les companyies elèctriques ofereixen als seus clients la possibilitat d'adaptar-se a la tarifa noctura, on se'ls ofereix un descompte de fins el 55%. Així el sistema domòtic pot ser programat perquè s'adapti als horaris nocturns como ara posar en marxa la rentadora durant la nit, acumulació d'energia calorífica durant la nit per ser allibarada en el transcurs del dia.

  Racionalitzadors de consum

  Tenen com a finalitat, desconectar temporalment una part dels circuits no primordials per tal de que la potència consumida no superi a la contractada (que no es desconectin tots el circuits)

  Aquest sistema permet contrectar una menor quantita de potència, i reduint les despesses en contractació.

  Climatització

  Aquesta forma de reducció consisteix en agrupar les diferents estances en dos tipus, depenent de quant es freqüenten més, de dia i de nit.

  En les primeres hi trobaríem el menjedor, sales d'estar, wc...

  En la segona hi trobaríem principalment les diferents habitacions.

  Un cop agrupades les diferents estances el sistema domòtic s'encarrega de modificar la temperatura de cada una, per exemple les habitacions durant el dia estan a una temperatura de 15º i en la nit aquesta puja fins els 20º.

  Il.luminació

  Utilitzant uns sensors, es pot graduar l'intensitat de la llum, encendre's automàticament, o bé apagar-se en el cas de que no sigui neccesari, a fi de consumir la menor quantitat d'energia sense produir cap molestia a l'usuari.

  Estadístiques

  El sistema domótic emmagatzema un conjunt d'imformacions, que posteriorment l'usuari pot consultar obtenint així informacions sobre el consum de llum o de telèfon, on s'ha produit un problema i quina a estat la seva causa....

  ELEMENTS D'UN SISTEMA DOMÒTIC

  En un sistema domòtic, hi trobem tres part fonamentals:

 • Sensors

 • Actuadors

 • Unitat de control

 • Els sensors

  Els sensors són els encarregat de captar qualseval tipus de canvi físic en l'interior de l'habitatge i transmetre l'informació a la unitat de control perquè aquesta actui convenientment.

  Així doncs trobem diferents tipus de sensors: polsadors, temperatura, humitat, gas, lluminositat i moviment.

  Actuadors

  Els actuadors són els aparells que mitjançant les ordres que l'unitat de control li dóna actua i transforma aquelles dades amb accions físiques (pujada de persianes, trucada telefònica...)

  Unitat de control

  L'unitat de control és la part més important del sistema domòtic, ja que és la part encarregada de gestionar l'informació i enviar les dades necessàries cap a l'actuador per tal de resoldre el problema.

  Depenent del sistema domòtic utilitzat podem trobar-nos dos casos:

  • On tots els sensor van connectats a les entrades de la unitat de control i els actuadors a la sortida (centralitzat).

  • On els sensors i els actuados portin adaptats petits sistema d'autocontrol que permetin l'interacció dirente entre uns i altres (descentralitzat)

  Introducció als principals sistemes domòtics

  EIB

  El sistema EIB (European Installation Bus) es pot utilitzar tant en habitages residencials de poca superficie com en grans edificis.

  Cal remarcar que el sistema EIB és un sistema descentralitzat, es a dir que els sensors i actuadors funcionen directament sense que la informació passi per una unitat principal.

  El gran avantage del sistema EIB és que el cablejat va en paral.lel amb la linia de corrent, aconseguint així:

  -Una reducció en les possibilitats d'incendi del habitatge.

  -Menys despeses en l'instal.lació.

  -Facilitats per una possible ampliació del sistema.

  En el sistema EIB hi podem conectar fins a un total de 11.520 dispositius Primerament hi trobem 15 àrees o zones, en cadascuna d'aquestes un màxim de 12 línies i dins d'aquestes 64 components.

  Degut al fet que el sistema EIB és descentralitzat (com ja hem explicat abans) la manera perquè els actuadors i els sensors realitzin la seva funció és assigna una direcció fisica.

  La direció física consta de 3 nombres (a.b.cc).

  Primerament el nombre de zona o àrea (a) tot seguit el nombre de línia (b) i en l'últim lloc el nombre de component (cc).

  Components EIB

  Els components del sistema EIB són programables individualment, cada component integra un microprocessador (P) una memoria EEPROM, una RAM, i una ROM i aquest conjunt forma un Acoplador de Bus.

  Sensors

  Els sensors són els elements que recullen l'informació exterior convertinle en informació (telegrama) i transmetent-la al bus que la fara arribar al seu actuador per mitjà de la seva direcció física.

  Actuadors

  En el sistema EIB, un cop el sensor transmet l'informció al bus, l'actuador reconeix la direcció física i processa l'informació i actua d'acord amb les necessitas del sistema.

  SimónVis

  El sistema SimónVis va denstinat a les petites i mitjanes superfícies (casses, xalets, botígues...).

  Aquest sistema és centralitzat toda l'informació la controla la unitat central, és a dir que tota les dades que les diferents parts de l'instalació capten l'envien al controlador on es gestionen i aquest mateix és l'encarregat de realitzar les modificacions.

  Com hem dit abans el sistema Simon Vis és centralitzat, i així doncs per controlar-lo s'utilitza el mòdul de control. Aquest mòdul és programable i és l'encarregat de transformar l'informació provinent de les entrades depenent de la programació s'hagi fet en el controlador, aquest actuarà d'una forma o d'una altre per tal de transmetre l'informació , per mitjà d'un módul de sortides i, també per tal de rebre l'informació que transmeten els sensors s'utilitza un mòdul de sortida.

  Mòduls d'entrades

  Aquest mòduls consta de dos tipus una a 230V c.a i una altre de 24 V c.c.

  El mòdul d'entrada de 230V té 8 entrades amb nucli comú , aquestes entrades estan galbanitzades per tal de aïllarles electricament de les entrades de 24 V c.c.

  El mòdul d'entrada a 24 V c.c té 6 entrades possibles que s'activen quan el voltatge és 0, aquestes entrades s'utilitzen principalment per controlar polsadors, communtadors... d'aquesta manera aconseguirem que el sistema d'entrada funcioni correctament.

  La senyal que desprent l'actuador no és processada pel controlador fins que aquest no hagui rebut 4 telagrames.

  Móduls de sortides

  En els mòduls de sortida hi ha tres tipus diferents de sortides 230 V c.a 400 V c.a 24 c.a

  El mòdul de sortida a 400 V c.a té 8 sortides possibles de relé, cadascuna d'aquestes sortides te una càrrega màxima de 10 A. El mòdul de sortida a 230 V c.a té 8 sortides diriguides per relé amb càrrega màxima de 10 A. El mòdul de sortida de 24 V c.c té 8 sortides a transistors cada una d'aquestes té una càrrega màxima de 500mA

  X-10

  El sistema X-10 és caracteritza principalment per ser un sistema descentralitzat que és pot configurar però no és pot programar.

  Cal remarcar que aquest sistema es d'instalació senzill solsament cal conectar i funciona, és relativament fàcil de controlar per l'usuari, es compatible amb tots el altres mecanismes de X-10 ( independenment de el tipus de casa i l'antigüetat del producte).

  El sistema és base en el doble aprofitament de la instal.lació elèctrica convencional, com a conductor d'energia i alhora d'informació, també ens permet l'accionament dels dispositius a distància desde diversos punts. Aixó és possible gracies al sistema de corrents portadors que transforma l'informació amb senyals elèctrics que transmeten les ordres en els diferents dispositius. Pot funcianar en corrent altern monofàsic o trifàsic.

  Els corrents portadors funcionen aprofitant l'ona que genera el corrent altern. Les transmisons de dades es sincronitzen en el pas del zero pel corrent continu. D'aquesta manera és genera una sèrie de codis formada per 1 i 0.

  La transmició completa de un codi X-10 es fa per mitjà de once cicles .

  1-2 Cicles de inici

  3-7 Cicles de casa

  7-11 Cicles de funció (o bé codi numèric)

  DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA EIB

  El sistema EIB ( European Installation Bus ) va diriguit tan per locals petits com per a grans recintes, gràcies a la seva gran adaptació.

  Es basa uns senors que reben informacions externes i per actuadors que són els encorregats de realitzar l'acció física per tal de apaliar les necessitats.

  El sistema EIB és totalment descentralitzat, pertant no necessita cap tipus d'unitat central (solsament cal un ordinador en la fase de programació del sistema).

  El sistema consta d'una línia de Bus que s'instal.la paral.lelament a la línia elctrica comnvencional, això fa que sigui un sistema adaptable, que simplifica el cablejat, i facilment modificable sense la necessitat de canviar el cablejat.

  Funciona mitjançant àrees i línies. Podem trobar dins a 15 àrees, en cada àrea es poden colocar fins a 12 línies diferents i en cadascuna d'aquestes hi podem instalar fins a 50 elements diferents.

  En total podem istalar fins a 11.590 dispositus en tot el recinte, fet que fa que les possibilitatas del sistema siguin gairabé il.limitades.

  Accés al Bus

  La transmissió del telegrama i per tant, l´accés al Bus ha d´estar degudament controlat per garantitzar un intercanvi ordenat d´informació entre els dispositius. En l´Instanbus EIB els blocs individuals de dades es transmeten per mitjà de la línia de Bus, de manera que solsament un paquet de dades d´un dispositiu del Bus es pot transmetre en un moment determinat. Per motius de fiabilitat, l´Instanbus utilitza un sistema descentralitzat d´accés al Bus.

  Els telegrames importants poden prendre prioritat gràcies a un mecanisme inclòs en el telegrama. L´intercanvi de dades en l´Instanbus IEB va condicionat als successos, de manera que solsament es transmeten telegrames si passa quelcom.

  Estructura i direcció del telegrama

  Un telegrama consisteix en una successió de caràcters en els quals l´informació va agrupada per camps.

  Les dades contingudes en els camps de seguretat de telegrama són necessaris per poder assegurar la fluidesa de la transmissió de telegrames i són evaluats pels dispositius destinataris.

  El camp de direccions conté tant la direcció del remitent com la del destinatari. La direcció del remitent és sempre la direcció física (Indica l´àrea i la línia on s´ubica aquest dispositiu). La direcció física és una direcció fixa que s´asigna a cada dispositiu en la fase de programació.

  La direcció de destí determina l´element o elements amb els quals s´ha d´establir comunicacions. Pot ser un dispositiu o més d´un conectats en una mateixa línia o vàries d´aquestes. Un dispositiu pot pertànyer a diversos grups.

  La direcció de grup especifica les relacions de comunicació en el sistema. El camp de dades s´utilitza per transmetre les dades actuals així com ordres, missatges, configuracions, valors mitjans i etc...

  La línia de Bus

  La distribució de la línia del Bus es pot realitzar en tres tipus determinats: En línia, en arbre o en estrella. Com a característica principal aquesta línia mai pot estar tancada. Una línia de Bus pot tenir fins a mil metres de longitud com a màxim en consideració a les següents pautes de planificació:

  -La distància màxima entre els mecanismes més allunyats entre sí ha de ser de 700 metres per evitar, d´aquesta manera, colisions de telegrames.

  -La distància màxima entre qualsevol component EIB envers la seva font d´alimentació no pot sobrepassar els 350 metres.

  Manguera Bus

  La manguera del Bus té 0,8 mm de diàmetre amb dos apantallaments, un plàstic i l´altre

  Metàl.lic. També s´inclou un fil metàl.lic amb la finalitat de poder ser utilitzat com a cable de guia.

  A l´utilitzar aquest sistema de manguera es pot instal.lar el Bus en la xarxa elèctrina de 230 V ja que queden anul.lades per l´apantallament elèctric. Per tal d´una correcta instal.lació de la manguera s´ha de seguir les següents pautes:

  -La manguera del Bus no pot estar situada al costat d´un conductor que no estigui degudament aïllat.

  -Per evitar tant com es pugui, les interferències s´haurà d´instal.lar una manguera de Bus a una distància prudent de la línia de terra, de descàrrega del sistema de parallamps.

  -La manguera del Bus, per distingir-la de la resta de conductors ha d´anar degudament marcada amb les sigles BUS o EIB.

  -Tant les unions i derivacions del mecanisme s´han de realitzar per mitjà de connectors específics del Bus.

  Les condicions per instal.lar la línia de Bus amb components de 220V són els següents:

  -La línia de Bus ha de tenir apantallament metàl.lic.

  -Ha de tenir la mateixa tensió nominal d´aïllament que els conductors de 22OV.

  En el cas de no complir aquestes condicions no s´haurà de realitzar una instal-lació per sota de les mateixes canalitzacions. Per poder realitzar les connexions correctament el conductor de Bus ha de ser de tipus rígid, ja que l´instal.lació als conectors per a elements de Bus es realitza de forma automàtica, a pressió.

  Dispositius del Bus

  Consta d´un acoplador al Bus (BCU) i un mòdul d´aplicacions (MA).

  El sistema EIB essent un sistema descentralitzat ( els dispositius interectuent entre ells ), integra en cadascun dels seus elements un microprocesador.

  Les dades que han de ser processades passen del Bus a l´acoplador del Bus. El BCU té la funció de transmetre i rebre ordres, també la d´assegurar la tensió d´alimentació per el mòdul d´aplicació i guardar informacions importants com serien la direcció física , una o més direccions de grup i el programa d´aplicacions juntament amb els seus paràmetres.

  Totes aquestes funcions estan controlades pel microprocesador incorporat a l´acoplador de Bus.

  El mòdul d´aplicacions i el programa determinen la funció del dispositiu de l Bus.

  Funcionament sensors-actuadors

  Els sensors són els elements que recullen l'informació exterior y la trameten per mitjà d'un telegrama cap el bus.

  En les instal.lacions del sistema EIB com que tots el sensors van conectatas a la línia de bus cal assignar la funció específica que volen que realitzin en la fase de programació ( ETS ).

  Els actuadors de l'instal.lació reben els telegrames procedents dels sensors per mitja de la linia de bus ( cal remarcar que el telegrama solsament el rep l'actuador que va destinat, ja que el sensor solsament l'envia a la direcció física del actuador ).

  La reacció d'aquests actuadors pot de diversos tipus poden activar un relé per deixar pasar el corrent o no o be graduar l'intensitat amb l'ajustament d'aquesta per mitjà d'un regulador de tensió...

  NECCESITATS DEL TEATRE/CINEMA CONDAL

  En aquest apartat, descriurem les principals necessitats domòtiques que trobem en

  aquest local, i els mecanismes que ens cal instal-lar per tal de solucionar-los

 • En primer lloc trobem la necessitat d´incorporar un sistema d´aclimatació autogestionable capaç de mantenir una temperatura estàndard de 20ºC.

 • Per tal de paliar aquesta necessitat incorporarem sensors termostats continus. Dins la sala de projecció i el vestíbul, per tal de controlar-ho, col.locarem dos termostats, un en el lloc de venta d´entrades i l´altre dins la sala on es troba el projector.

 • En l´apartat de seguretat incorporarem alarmes de fum i també alarmes antirobatori

 • El sistema d´alarma de fum es basa en la col.locació de sensors de fum al llarg de tot el recinte i haurà d´actuar de la següent manera:

  -Activació del sistema d´alarma.

  -Obertura de totes les portes d´emergència del local

  -Trucada automàtica als bombers per tal d´evitar mals majors.

  Cal destacar aquestes tres ordres es realitzaran instantàneament després de la detecció de l´incendi.

  El sistema antirobatori es basa en la col.locació de sensors de moviment al voltant de les entrades existents. Aquest sistema es podrà controlar des del panel situat en el lloc de venta d´entrades i només s´haurà d´activar quan dins el recinte no hi hagi ningú. El sistema enviarà automàticament una trucada a les autoritats policials.

 • Dins el vestíbul , per tal de fer més còmode l´estada de l´usuari col.locarem un seguit d´actuadors dimmer, que tenen la funció de regular la intensitat lluminosa. Primerament el dimmer capta per mitjà d´un sensor la quantitat de llum ambiental, gestiona l´informació que n´extreu i regula la intensitat segons uns paràmetres establerts en la fase de programació.

 • D´aquesta manera aconseguirem un doble benefici: Per una banda, la reducció de les despeses energètiques i per l´altra, un major benestar pel consumidor.

 • Dins la sala de projecció cal instal.lar reguladors d´intensitat controlats des de dos punts del recinte. Per una banda, la sala on es troba el projector i l´altre situat darrere l´escenari.Aquest regulador funciona quan s´activa el pulsador i baixa progressivament la intensitat lluminosa segons les pautes introduïdes en la fase de programació.

 • Aquest mecanisme comporta major benestar pel consumidor ja que d´aquesta manera es vetlla per la salut de la vista.

 • Per tal d´evitar despeses innecessàries d´aigua instal.larem en cadascuna de les sortides d´aigua, sensors de fuita d´aigua col.locats a dos centímetres de terra aproximadament.

 • Aquests sensors quan detecten indicis d´inundació envien un telegrama al Bus que posteriorment s´encarrega de tallar el subministrament de l´aigua en la secció per mitjà d´unes vàlvules.

 • Per tal de fer més senzill el canvi d´escenari, col.locarem un actuador de persianes(que podem fer servir en el cas dels decorats).

 • Aquests actuadors funcionaran quan se´ls doni l´ordre des de dos punts possibles que col.locarem rera l´escenari i un altre a la cabina de projecció.

  El funcionamen d´aquests actuadors de persiana és que per mitjà d´un telegrama se´ls dóna l´ordre d´activar els motors incorporats en cada decorat, i per mitjà d´un microinterruptor aquest podrà fer variar el sentit de la marxa (amunt i avall).

 • Un apartat important que cal millorar en aquest recinte és el sistema d´il.luminació de l´escenari. Per tal de fer-ho, caldrà col-locar rera l´escenari un teclat d´escenes lluminoses que ens permetrà guardar fins a vuit funcions de fàcil programació pel treballador.

 • Les difgerents escnes es guarden dins el teclat,, i se'n poden programar de noves, un cop tenim les escenes lluminoses programadas només cal premer el pulsador per tal de que l'escena seleccionada s'implanti.

  PRINCIPALS COMPONENTS DEL SISTEMA EIB

  Teclat Universal 1 fase

  Família: Pulsadors

  Preu: 5.490 ptes.

  Descripció: El teclat universal 1 fase ha d'anar conectat a un acoplador al bus (UP-BA) i només tenen un programa d'aplicació, el qual un cop introduides les dades s'auto-configura per tal de fer més fàcil la seva aplicació.

  Teclat Univesal 4 fases

  Família: Pulsadors

  Preu: 8.420 ptes.

  Descripció: El teclat universal 4 fase ha d'anar conectat a un acoplador al bus (UP-BA) i solsament tenen un programa d'aplicació, el qual un cop introduides les dades s'auto-comfigura pertal de fer més fàcil la seva aplicació.

  Teclat d'Escenes Lluminoses 4 fases

  Família: Pulsadors

  Preu: 8.420 ptes.

  Descripció: El teclat d'escenes lluminoses pot grabar fins a 8 combinacions de llum. Un cop tinguen l'escena només cal mantenir pulsat el commandament durant 5 segons pertal que aquesta quedi grabada. Per establir una escena lluminosa solsament hem de mantenir pulsada breument la tecla.

  Sensor de Luminositat

  Família: Sensor físic

  Preu: 9.980 ptes.

  Descripció: Aquest tipus de sensor mesura la lluminositat ambiental i envia un telegrama al bus un telegrama d' accinament aconseguint d'aquesta manera que la intensitat lumínica es reguli segons uns valor pre-determinats.

  Pulsador Regulador de persianes

  Família: Pulsadors

  Preu: 4.590 ptes.

  Descripció: Aquest pulsador transmet l'informació al motor que en rebre el senyal actua sobre el taló. Per poder tencar el taló el motor porta integrat dins seu un interruptor que inverteix el sentit del moviment.

  Sensor de Fuita d'aigua

  Família: Sensor físic

  Preu: 9.900 ptes.

  Descripció: Aquest dispositiu va col.locat a cm del terra, quant l'aigua es posa en contacte amb ell envia un telegrama al bus, que respon tallant l'aigua en aquella secció.

  Sensors de fum

  Família: Sensors físics

  Preu: 9.900 ptes.

  Descripció: Mitjançant aquest dispositiu en detectar la senyal d'incendi envia un telegrama al bus que inmediatament connecta una alarma, truca els bombers i obre les portes, per assegurar el benestar de les persones.

  Sensor termòstat continu

  Família: Sensors físics

  Preu: 18.190 ptes.

  Descripció: El ternòstat continu és conecta a la línia de bus mitjançant un acoplador a bus empotrable.

  Aquest dispositiu serveix tan per mesurar la temperatura ambienta com per la regulació d'aquesta.

  Envia senyals al generador de calor per regular-lo.

  Adaptador per pulsadors convencionals

  Família: Entrades

  Preu: 4.570 ptes.

  Descripció: Aquest dispositiu recull el senyal de 4 pulsadors o interruptor convencionals i la transforma en un telegram que envia a traves del bus segons el tipus de programació.

  Entrada binaria 4 canals 230 AC

  Família: Entrades

  Preu: 8.890 ptes.

  Descripció:Aquest dispositiu pot enviar telegrames d'accionament al teló o, bé pot fer de regulador, en funció de la senyal que rebin els seus contactes.Aquest dispositiu cal que tingui una tensió de 230 V a corrent altern.

  Entrada binaria 4 canals 24 V

  Família: Entrades

  Preu: 9.560 ptes.

  Descripció: Aquest dispositiu pot enviar telegrames d'accionament al teló o, bé pot fer de regulador, en funció de la senyal que rebin els seus contactes.

  Aquest dispositiu cal que tingui una tencio de 24V i pot funcionar tant a corrent altern com en continu.

  Interface de comunicació RS 232 empotrable

  Família: Entrades

  Preu:.15.390 ptes

  Descripció: Aquest dispositiu ens permet connectar un ordinador a la línia de bus per mitjà d'un port de communicació.

  Cal que aquesta vagi muntada en un acoplador al bus empotrable.

  Acoplador de linies

  Família: Acopladores

  Preu: 45.480 ptes.

  Descripció: El dispositiu gestiona l'informació que transmeten la línia on està conectat, i solsament deixa sortir d'aquesta línia els telegrames que han d'anar a altres àrees.

  Acoplador d'areas

  Família: Acopladores

  Preu: 45.480 ptes.

  Descripció: Aquest dispositiu s'encarrega de impedir el pas als telegrames per tal d'evitar que la línia principal es saturi. Solsament deixarà pasar aquell telegrames diriguits a una altre línia.

  Interface de communicació RS 232

  Família: Acopladors

  Preu: 28.560 ptes.

  Descripció: Aquest component connecta l'ordinador a la línia principal EIB.

  S'utilitza principalment per la fase de programació i en casos de necessitat de visualitzador.

  Actuador dimmer,500w, amb entrada auxiliar per montatge en carril DIN

  Família: Actuadors

  Preu: 9.870 ptes.

  Descripció: Quan aquest actuador rep la senyal provinent de la linia de bus, actua sobre el conjunt de llums variant la intensitat segons s'hagi programat.

  Aquest dispositiu porta incorporta en el seu interior dos entrades auxiliar per poder controla-lo.

  Pantalla alfanumèrica

  Família: Visualitzadors

  Preu: 41.550 ptes.

  Descripció: La pantalla alfanumèrica pot reprodir fins a 8 tipus diferents d'imformacions, i també la data y l'hora.

  Pot servir com a comunicador de possibles problemes en el sistema EIB així com la temperatura global del recinte.

  Acoplador al bus

  Família:Dispositiu de sistema

  Preu: 10.460 ptes.

  Descripció: Aquest dispositiu materialitza l'informació del mòdul d'aplicació i la transmet a la bus EIB.

  El telegrama trasmet l'informació al bus i aquest posteriorment la transmet al mòdul d'aplicació en forma d'ordre.

  Cable Bus

  Família: Cable bus

  Preu: 100 ptes./m

  Descripció: El cable bus es una par trensada de 0,8 mm de diàmetre. A aquest cable van conectats tots els mecanismes del sistema ABB i bus EIB.

  PRESUPOST

  Quantitat

  Detall

  Preu/unitat

  Preu

  27

  Sensor de fuita d'aigua

  9.900

  267300

  16

  Sensor de fum

  9.900

  158400

  2

  Sensor termòstat continu

  18.190

  36380

  5

  Sensors d'infrarrojos

  14.370

  71850

  24

  Teclat universal 1 fase

  4.590

  110160

  5

  Teclat universal 4 fases

  8.420

  42100

  1

  Acoplador línea

  45.480

  45480

  1

  Interface de comunicació RS 232

  28.560

  28560

  1

  Font d'alimentació

  43.410

  43410

  3

  Infodisplay

  41.550

  124650

  1

  Filtre

  6.930

  6930

  2

  Actuador de persianes (2 fases)

  38.880

  77760

  1

  Actuador de persianes (1 fases)

  21.560

  21560

  10

  Actuador 1 sortida

  24.690

  246900

  5

  Actuador 4 sortides

  34.500

  172500

  20

  Actuador interruptor

  18.900

  378000

  29

  Acoplador al Bus

  10.670

  309430

  Cable Bus (per metre)

  100

  40000

  TOTAL

  2181370

  IVA 16%

  349019,2

  TOTAL + IVA

  2.530.390 Ptes.

  Empresa:

  Població:

  Tel.:

  Tipus d'empresa:

  Nº treballadors:

  Teniu algun sistema d'automatització integrat en alguna secció de l'empresa?:

  Oficines. En tota l'instal.lació. Taller.

  Sala d'actes. No. Magatzem

  - En cas afirmatiu, quin tipus és?:

  Corrents portadores (X-10) EIB

  Simon Vis (Simon Box)

  Teniu algun sistema d'automatizació industrial:

  Persianes. Llums. Calefacció.

  Alarmes. Altres. Cap.

  El sistema domòtic està preparat per fer-hi alguna ampliació?:

  Sí. No.

  - S'hi ha realitzat algun tipus d'ampliació?:

  Sí. No.

  RESULTATS DE L'ENQUESTA

  Teniu algun sistema d'automatizació integrat en alguna secció de l'empresa?

  Domótica
  Domótica

  Domótica
  Domótica

  Cap de les empreses en les que he realitzat l'enquesta tenen la totalitat de l'instal.lació

  dotada d'automatismes.

  La quantitat d'automatismes és directament proporcional al nombre de treballadors, així doncs en les empreses on hi ha més treballadors, tenen una major automatizació.

  També cal remarcar que no hi ha cap empresa que no tingui cap automatisme, i la totalitat de les empreses tenen algun automatisme en els tallers.

  Domótica
  Domótica
  Teniu algun sistema d'automatizació industrial?

  Domótica
  Domótica

  La totalitat de les empreses tenen algun tipus d'alarma per tal d'impedir possibles robatoris.

  La calefacció és una part que algunes empreses no tenen gaire en compte i menys de la meitat de les empreses enquestades tenen algun mecanisme per a regular-la.

  Les persianes i els llums són les parts on les empreses presten menys atenció.

  De la mateixa manera que en la pregunta anterior el nombre de millores és proporcional al nombre de treballadors.

  El sistema domòtic esta preperat per fer-hi alguna ampliació?

  Domótica

  Gairebé totes les empreses tenen la possibilitat de realitzar una ampliació, però aquesta seria petita.

  Només trobem un 10% que està preparada per a realitzar una ampliació gran.

  S'hi ha realitzat algun tipus d'ampliació?

  Domótica

  Una sola empresa ha contestat afirmativament a aquesta pregunta, la resta no ha realitzat cap ampliació important.

  * Pel que fa a la segona pregunta no he trobat convenient realitzar ja que, en molts casos ha estat impossible de respondre.

  Vist que el percentatge de resposta era molt petit he tingut que suprimir-la.

  Cal remarcar que el nivell de coneixement de la domòtica com el que fa a la seva aplicació és encara molt baixa a la comarca del Ripollès, encara que les grans empreses ripolleses comencen a incorporar alguns elements, les petites empreses tenen un nivell de domotització gairebé nul.

  Opinió personal

  Ha estat interessant realitzar aquest treball, he observat però que la domòtica encara és avui en dia, una part de la ciència desconeguda per quasi totes les persones i d'una utilització més aviat escasa (en aquesta comarca).

  La domòtica evoluciona constantment, com he pugut comprobar en moltes pàgines web, la major part estrengeres, ja que es troben poques pàgines espanyoles en comparació amb altres idiomes com l'alemany o l'anglès.

  La domòtica és una ciència difícil d'entendre, i encara més realitzar la seva part pràctica com seria la programació o bé la realització dels seus esquemes.

  Tot aixó m'ha servit per a poder introduir-me en aquesta branca de la tecnologia que sense cap dupte té una gran projecció de futur.

  1

  34

  Domótica

  Domótica

  Domótica

  Domótica

  Domótica

  Domótica

  Domótica

  Domótica

  Domótica

  Domótica
  Descargar
  Enviado por:Devars
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar