Periodismo


Documentación periodística


Documentación: - Para q a información teña + interese na audiencia.

 • Estudia técnicas de manexo das ferramentas empregadas para a conservación e difusión de doc.

 • Para identificar e clasificar os centros de documentación >> e sistematizar e coñecer as fontes.

Búsqueda documental > > onde acudir? - clasificar

> > soportes? - organizar axilizar a recuperación

- resumir

- palabras clave

Fontes informativas - Procedencia - Alleas (tódolos M) >> axencias de prensa, gabinetes, boletíns. - Propias (det.. M) >> redactores, enviados.

- Os propios medios son fontes para si mesmos.

- Profesionalidade - Organizadas >> axencias e gabinetes

- Non organizadas

- Actitude respecto ó xorn. - Información buscada - resistentes e abertas

- Información recibida - espontáneas, ávidas e compulsivas

Problemas - Defecto

- Hiperabundancia >> selección

Tipos - Persoas - Tódolos M >> declaracións, roldas, comunicado

- Det. M >> entrevista

- Acontecemento - observación

- participación autor = testemuña documental

- Documentos - permanentes, fiables e inmediatos

- pouca vitalidade e interacción

Fontes de información escrita - directa >> diccionarios, guías

- indirecta >> catálogos, índices

* Recorte de prensa >> unha das fontes + usadas Erros!! - Reconstruír a situación

- recapitular procesos

- fixar antecedentes

>> Para saber onde están as fontes >> coñecer os Centros de Documentación - Tratamento + difusión de fontes primarias

Documento - tratalo - Difusión de referencias

- xerarquizar

- resume (indicativo, explicativo, analítico, descritivo)

Proceso documental (= proceso informativo) FIN = transcender

Documento - Soporte - papel

- químico fotosensible (peli fotográfica)

T - magnético (diskette)

I - plástico (discos de vinilo)

P - pedra, lenzo, madeira...

O - Datos rexistrados nese soporte >> Forma de rexistro - Doc. Textuais

S - Doc. Non textuais - sonoros (discos)

- iconográfico (debuxo)

- audiovisuais (peli)

- informático (diskette)

-compostos(discos-libros)

-tridimension (maquetas)

- Significación >> Contido -Grao de elaboración da msx - primarios (orixinais) > novelas

- secundarios (procesa a inform de doc. 1º) > bibliog

- terciarios (estruct=2º; contido=1º) > diccionarios

- mixto (inform orixianl + referencial)

- Obxectivo (entreter, informar, ensinar)

- Tema

Necesidade da Normalización >> Documentación = ciencia normalizadora

Centro de documentación >> normalizar - presentación dos doc. (normas de edición)

- tratamento físico dos doc. (normas catalogación)

- tratamento intelectual (lxes documentais)

Normas universais - transición de idioma

Adaptadas = normas interna! - locais e equipos (normas de superficie)

- informática documental (lxes programación. Software)

Según o doc. >> = - tratamento

- almacenamento nos centros de documentación - verificar información + corrixir datos

- análise - complementar con datos + complexos (dossiers)

- análise doc.

-interpretación

-síntese Automatización

- saída

SELECCIÓN

ADQUISICIÓN DO DOC

ANÁLISE CATALOGACIÓN

FICHERO DEPÓSITO DE DOC

DIFUSIÓN SELECCIÓN

ORIENTACIÓN

USUARIO ELABORACIÓN

 • Tódalas organizacións informativas teñen q ter un sistema para buscar rapidamente un doc. a través dun ordenador

Sistema persoal especializado = estructura programas

de fichas + de xestión concretalo - q xestione a entrada do doc.

- xestores de léxico

- búsqueda selectiva

- xestionalos xornais

- facer rexistros hemerográficos co M

no q se traballa + datos doutros

* Publicacións periódicas - primarias > revistas

- secundarias > información de doc. 1º q remiten a doc. Bibliográficos

- oficiais > Institucións públicas

- anuarios( centros de doc.) , axendas de turismos

ORDENADORES - CPU >> servicio ós usuarios e acceso a memoria externa

PERIFÉRICOS - diferenciar os suplementos dos xornais

- coñecer as normas de estilo de cada xornal

PERIFÉRICOS MEMORIA - desglosar o contido do xornal no centro de doc.

DE SAÍDA CPU EXTERNA - xornal - publicidade

- información -opinión / interpretación

MEMORIA - ocio

INTERNA - diferentes seccións

MÓDEM - identidade do xornal (estruct)

TELÉFONO

 • Centro de Doc. De RNE - Fonoteca - Información actual

- Biblioteca - Música

- Hemeroteca - Doc. Sonoros

- 5 bases de grupos de doc. de música (grandes categorías)

- Desde 1984 >> Doc. divididos en 4 bases >> - Palabra >> información xeral

- Temporal >> doc. de actualidade ( cada ano)

- Dramático

- Efectos

- Catálogo de fichas ata 1986 - varía según departamentos

- diferentes puntos de acceso >> autor, materia...

 • Centro de Doc. da Universidade Complutense de Madrid

Alfonso López Yepés (1993) crear un servicio de doc. multimedia >> MULTIDOC nas CC da información > servicio

q canalice información doc.

- proporcionar información do campo social (automatización)

- difundir tendencias das técnicas dixitais multimedia e a súa aplicación nos M

- informar das bases multimedia e renovalas en materia social

- Configuración >> - sistema interactivo de xestión doc. multimedia

- tratamento,recuperación e difusión automatizada d información coa elaboración das bases d datos

- Análise doc. >> lectura, síntese e representación dun texto (esquema das 5´w)

- Obxectivo >> lectura do doc. >> extraelas conclusións dun texto que permitan a súa recuperación

>>>>> Interesa - referencias (resume, descrición)

- respostas 5´w

- ter como fonte un doc. orixinal

- interferencias (deduccións/induccións)

- comparación e verificación

- Síntese >> reducción (lectura e análise)

* Representación >> materialización a forma reducidas do universo textual (síntese) cambia segundo o M

Tipos >> indicación por ... - materias

- unitermo (divídese en substantivos relevantes)

- descritores (conceptos)

Termos - palabras clave

- palabras vacías ( sen sdo)

- non descritores (non autorizadas)

- descritores - composición - simples

- compostas (sintagma nominal)

construcción - morfolóxica (estructura orixinal)

- semántica (non)

- carga informativa - primarios

- secundarios (combinados para a información)

- contido - onomásticos

- xeográficos

- cronolóxicos

- temáticos

Regras - descriters > concepto (diferentes nº de termos)

- formas normalizadas

- apelido + nome + descriter temático del volume, carga o ocupación

- AA/MM/DD

- preferiblemente substantivos

- non siglas

- compostos sen nexo

- non mezclar diferentes categorías

Repertorio >> referencias bibliográficas unidas por un criterio homoxéneo e con ordenación interna (lista bibliográfica)

- Catálogo= cando ten como obxetivo describir o contido do fondo doc.

- Bibliografía= se ten como fin acotar o ámbito da producción escrita (indep da localización real)

*Tipos (según o campo do doc.) - Temático - Doc. de información xeral

- Temática especializada

- Lugar de edición / producción - Universais

- Nacional

- Rexional

- Local

- Emisión / edición das publicacións - Oficiais - Periódicas

- De empresa - Monográficas

- Académicas - Actos de congreso

- Teses universitarias

- Segundo editores - Literarios

- Científicos

- Autor - Individual

- Obra colectiva

- Producción >> según impresores, directores, fotógrafos...

- Diferencia doc. - De caracter restrospectivo

- Corriente o periódicos

Proceso doc. >> Fin = documento Emisor Msx Receptor

Transmitir unha msx contida no doc. (Fonte) (Doc)

* Información doc. - Debe ter sentido (función)

- Cada centro de doc. especialízase nun tipo de información (criterio de especialización)

Documentalista - A información ten q renovarse constantem (Criterio de caducidade)

= filtro - Non redundancia ( novidade)

- Actividade doc. = conservar & difundir doc. - Ruído = aparición dun listado de doc. superfluo

chama-lo interese do receptor >> pertinencia - Silencio = urxencia dalgún doc. perdido

Informativo >>> carencia informativa

- Incide, depende da msx transmitida no proceso informativo doc.

- Non transmítea información orixinal senón a msx materializada nun doc. q actúa a modo de referencia Información

- Fala da existencia doutros doc. coa información orixinal indirecta

* Msx >> obxectivo dos técnicos doc. - Documentada >> información nun soporte para a súa - Carácter estático

conservación dentro do proceso doc. - Dá fe dunha fonte privada

- Documental >> incide máis o documentalista na información

- Información reelaborada >> difusión!!

- Valoracións críticas de contido >> efecto multiplicador!!

* Documento >> soporte material q permite difundir - Soporte físico - natureza - convencional (periódico)

o contido de certas fonte no E/T - Magnético (diskette)

- óptico (CD)

- descrición distinta segundo o soporte

- Msx informativa - Código - textual

- gráfico/ iconográfico

- Tratamento - doc. científico

- especializado/divulgación

- Área de coñecemento

- Posibilidade de difusión do coñecemento (Doc. 1º, 2º, 3º)

* Levar a cabo un documental >> Investigación - traballo doc.

- localización

- producción

>> Traballo doc. - Antecedentes (ilustrarse historicamente)

- Explora-la temática (según o xénero e soporte) - soporte - sonoro

- fílmico

- arquivo - xornalístico/bibliográfico

- propagandístico

- Tipos de doc. nestes soportes >> localizalos

- Conseguir información (arquivos)

- Ubicación o máis económica posible

* Centro de documentación - puntual >> demanda concreta

- permanente >> se anticipa

Funciones - Entrada - formación de depósito doc.

- producción de ficheros interrogables

Selección - almacenamento físico de fontes 1º, 3º

-> Selección e adquisición de doc. (procesar) - persoal, presuposto, especialización do C de Doc.

Adquisición - prioridades dos MC e relación entre o dpto e outras

-> Análise doc. >> operacións para representa-lo contido dun doc. distinta forma) Fin =recuperación!

Análise Doc catalogación - descrición física (catalogación) >> regras ISBD (describe o doc. de forma única)

resume analítio catálogos + ficheros

Ficheros indización - descrición de contido (indización) >> - representase o contido en conceptos >> lxe doc.

interrogables (tesaurus) ((sistema de busca a posteriori)

Depósito de doc - operacións de lectura e reconstrucción

- descrición substancial (en profundidade)

Difusión interrogación - Resume analítico >>breve exposición do contido do doc. 1º no q se indica o seu carácter

elaboración e sintetízase o contido + conclusións (Fin= mellorar os resultados

orientación do contido orixinal)

Usuarios -> Almacenamento >> ordear o doc. para a súa conservación e uso (operativos) mobiliario

- Sistema numérico >> c/ doc. un nº diferente (código de barras) deterioro

- Clasificación sistemática >> orde temático / uso / tipo de doc.

- Saída >> difusión - Edición de doc. 2º >> análise doc. plasmado en soportes (bibliografías, índices, boletíns)

- Adaptar o sistema á demanda dos usuarios (xestión e recuperación de doc. 2º) existen novos doc

- Mantemento - mellora dos útiles conceptuais empregados e os equipos técnicos

- organización do dpto. de doc.

- promoción da publicidade e edición de doc.

- formación de documentalistas

* Descrición física >> identificar (normas ISBD) ficha descritiva VS. Ficha analítica (rasgos de contido)

- Área de título + responsabilidade (entidade corporativa, autor)

- Área de edición

- Área de enumeración (nº + data publicación)

- Área de publicación e distribución

- Área de descrición física (material anexo, distribución, páxina)

-Área de serie (nº de publicación dunha serie)

- Área de notas ( periodicidade, ampliación)

- Área de nº nnormalizado ( ISBN >> publicacións librarías convencionais; ISSN >> publicacións periódicas)

-> Base de datos referencial >>doc. q remite ó orixinal Ficha descritiva

- Área de identificación de materias (contido)

- Título, cabeceira da publicación

- Data da publicidade

- Páxina onde está

- Periodicidade

* Ficha analítica >> palabras clave = contido do doc. 1º q describe + resume indicativo (contido básico)

* Catalogación >> fin= localización física do doc - Fixa os rasgos esenciais do doc. >> lxe xodificada = rápida localización!!!

- Normas da CDU (diferentes países)

* Rexistro >> cando entra un doc. no C do doc., dáselle un nº de rexistro >> deixa constancia da entrada (nº de orde + data)

 • Descrición formal de libros (monografías)

 • Descrición bibliográfica de publicacións seriadas

Diferentes formas de presentar un doc - Noticia >> conxunto ordeanado de indicacións precisas para a identificación

completa dun doc. nos seus aspectos formais (contido real dunha ficha)

 • Non anotada >> datos formais do doc. pero non de contido

 • Analítica >> especialidades de contido a través de ternos prefixados ou resumes

 • Crítica > análises de contido + xuízos de valor

- Referencia >> conxunto ordenado do nº mínimo de indicacións indispensables

para identificar un doc. (representación formal do doc.)

* Doc. >> 2 estilos - ISO >> normas para doc. de bibliografía e material bibliográfico (APELIDO, Nome) noticia e referencia

- Tradición española

 • Citas textuais >> artigo especializados ( ctfco) >>> incorpórase unha porción de texto dun autor a outra fonte para comprobar o

argumento ou establecer unha crítica/contraste (credibilidade)

 • Directa >> palabras do texto

 • Indirecta >> palabras do citador

 • De 1º man >> extráese do doc. orixinal citado

 • De 2º man >> tómase dun 3º doc. q a transmite ( autor + doc.)

 • citas bibliográficas >> datos cos q nun texto se facilita a remisión ó doc. publicado >> Nota *

- Diferenciase - chamada de cita >> introducida no texto

- referencias bibliográficas >> a parte

Elaboralas - Método de citas numérico [(nº de orde no texto)] alfabético

- Método de citas en notas >> nº entre ( ) ou nº arábigos volados. Tralos signos

- Método de alusión autor/ano >> 1 apellido=Hardvard; 2= Norteamérica

A referencia completa aparece en lista bibliográfica ó final do texto (orde alfabética ) (dentro do autor >> obras cronolóxiam)

 • Acceso a certos doc. >> regulado!!!!!!!!!!

Formas de exhibición do doc. (ordeamento xurídico)

- Simple exhibición - de msx do soporte

- de doc.

- sen posibilidade reproducción

- con

- persoa >> súa lectura

- organismo >> proba con outro doc.

- Exposición do soporte en doc. >> como elemento de referencia (proxección)

- Entrega do doc. - pódese entregar ó informador

- pode referirse ó doc. orixinal (con/ sen reserva)

- a Través de transferencia - con dominio >> compra-venta

- sen dominio >> cesión de uso ( dato)

* Non exhibición a máis de un usuario >> en todo arquivo hai un exemplar do decreto reguladore tamén nos papeis de pedido

* Doc. só de lectura >> para facer unha reproducción hai q pedir autorización!! (cesión de uso9

- Exhibición por exposición >> - acceso libre ó doc. dentro da vitrina (elem de interese común)

- facer copias >> reelaborar o rexistro de fichas gráficas dun museo

- exposicións temporais >> reelaborar catálogos

- Exhibición por entregas>> - non copias nin reelaboracións

- E. Temporal >> garda o doc. e o uso

* Noutros casos, o doc. só se pode utilizar fóra >> Transferencia de posesión

- Comodato >> utilización do doc. fóra do lugar durante +/- T (préstamo) (se se daña = sustitúese9

- Arrendamento >> préstamo polo q hai q pagar

- Depósito > o fin é custodiar un doc. e a posterior entrega

- Cesión de uso >> entrega de exhibición de doc. (insitu) + doación do traballo (ou exemplar da reproducción)

- Precario >> se o dono reclama a súa restitución, o preario ten q concedela

TESAURUS >> control de vocabulario na recuperación da información (indización, palabras clave lxe natural)

1
Descargar
Enviado por:Mey
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar