Maestro, Especialidad de Educación Física


Didáctica general


EXAMEN DIDÀCTICA GENERAL I

2006

Totes les preguntes puntuaran 1 punt.

1.- Relaciona les següents afirmacions amb algun contingut treballat a classe durant el primer quadrimestre, tot indicant amb què ho relaciones i les teves propostes raonades d'actuació en cada cas.

 • Director del centre Le fond de l'étang: “De estos niños no se puede esperar nada bueno”.

 • Alumne referint-se als aprenentatges escolars: “A mi no m'agraden les coses massa fàcils”

 • Alumne al company del costat: “Correré tant com pugui per omplir aquesta pàgina de cal.ligrafia perquè així podré sortir al pati més aviat”.

 • 2.- Què passaria si un/a mestre/a no tingués en compte tots els components de les estratègies metodològiques en el treball a la seva aula? Raona la resposta.

  3.- Creus que com a mestre/a et cal conèixer la relació existent entre els 3 nivells de concreció del curriculum? Per què?

  4.- Identifica la tipologia dels següents continguts explicant per què creus que són d'aquell tipus:

 • La sang

 • Llei de l'oferta i la demanda

 • Desig de saber

 • d) La guerra de la Independència

  e) Recollida d'informació

  f) Conducta d'ordenar

  g) Les roques

  h) Observació d'insectes al microscopi

  i) Esforç per presentar els treballs ben polits

  j) El tractat de Versalles

  Segueix el model següent:

  a) ................... perque ......................................................

  5.- Escriu C o I segons sigui correcta o incorrecta la redacció dels següents objectius didàctics. Si és incorrecta escriu al costat el motiu pel qual consideres que està mal redactat: (Si és correcta deixa-ho en blanc)

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de fets

 • Quin any va morir Franco?

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de procediments

 • Confeccionar el mapa físic de la península ibèrica

 • Obj did. relacionat amb un contingut d'actitud

 • Incentivar els nens a què reciclin

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de concepte

 • Identificar les parts de les fruites carnoses

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de norma

 • Ajudar els companys que tinguin dificultats

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de procediment

 • Analitzar una oració simple

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de fets

 • Dir el nom dels colors en anglès /francés

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de procediment

 • Explicar les característiques del ball de la sardana

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de principi

 • Escriure l'enunciat del teorema de Pitàgores

 • Obj. did. relacionat amb un contingut de valor

 • Mostrar respecte per la naturalesa

  Preguntes que també han de respondre els/les alumnes repetidors/es que no han fet les pràctiques del Moodle i que allí mateix se'ls ha indicat que han de contestar 10 preguntes:

  6.- Comenta i relaciona les afirmacions següents amb continguts treballats en el primer tema de D.G. I:

 • KANT: “El coneixement humà comença amb intuïcions, després passa als conceptes i acaba amb les idees”.

 • DECROLY: “Escola per a la vida mitjançant la vida”.

 • PIAGET: “Aprendre és sempre inventar”

 • 7.- Quins aspectes et caldrà tenir en compte a l'hora d'analitzar l'entorn en què es mouen els teus alumnes?

  8.- Explica 3 estils de mestre que et semblin correctes i indica com actuen aquests mestres a l'aula.

  9.- Identifica cadascun d'aquests continguts i explica quina relació estableixes entre ells:

 • Pau

 • Pau de Westfàlia

 • Postres tradicionals

 • Elaboració de panellets

  10.- Per què diem que el criteri general de seqüenciació de continguts és vàlid per tots els tipus de continguts, àrees, nivells i etapes educatives? (No oblidis explicitar-lo a fi de deixar clar que el coneixes).
  Descargar
  Enviado por:Neus Masip
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar