Latín


Declinaciones latinas


DECLINACIONS

I Declinació

Compren els substantius amb temes en -a i amb el genitiu singular en -ae. La majoría dels casos, són substantius femenins, excepte alguns noms de rius i professions masculines.

Casos

Singular Terminació

Model

Plural Terminació

Model

Nominatiu

-a

Rosa

-ae

Rosae

Vocatiu

-a

Rosa

-ae

Rosae

Acusatiu

-am

Rosam

-as

Rosas

Genitiu

-ae

Rosae

-arum

Rosarum

Datiu

-ae

Rosa

-is

Rosis

Ablatiu

-a

Rosa

-is

Rosis

II Declinació

Es composa de substantius masculins i neutres majoritàriament. Els nominatius tenen varies terminacions: -us- -er, -ir, um. El genitiu singular acaba en -i.

1. Nominatiu acabat en -us. Són masculins, excepte alguns noms d'arbres i ciutats.

CASOS

TERMINACIONS

AMICUS-I (AMIGO)

NOMINAT. (suj/atr.)

US / I

AMICUS / AMICI

VOCAT. (exclamac.)

E / I

AMICE /AMICI

ACUSAT. (cd)

UM / OS

AMICUM / AMICOS

GENITIVO (cn)

I / ORUM

AMICI/ AMICORUM

DATIVO (ci)

O / IS

AMICO / AMICIS

ABLATIVO (cc)

O /IS

AMICO / AMICIS

2. Nominatiu acabat en -er

CASOS

TERMINACIONES

LIBER-LIBRI (libro)

NOMINAT. (suj/atr.)

ER / I

LIBER / LIBRI

VOCAT. (exclamac.)

ER / I

LIBER / LIBRI

ACUSAT. (cd)

UM /OS

LIBRUM / OS

GENITIVO (cn)

I /ORUM

LIBRI / ORUM

DATIVO (ci)

O / IS

LIBRO / LIBRIS

ABLATIVO (cc)

O / IS

LIBRO /LIBRIS

3.- Nominatiu acabat en -ir. (només vir-i) 

CASOS

VIR-I (HOMBRE)

NOMINAT. (suj/atr.)

VIR / VIRI

VOCAT. (exclamac.)

VIR /VIRI

ACUSAT. (cd)

VIRUM /VIROS

GENITIVO (cn)

VIRI /VIRORUM

DATIVO (ci)

VIRO /VIRIS

ABLATIVO (cc)

VIRO /VIRIS

4. Nominatiu acabat en -um. Es la declinació neutre. Se caracteritza per que el nominatiu, el vocatiu i l'acusatiu singulars acaben en -um; i els plurals, en -a.

CASOS

TERMINACIONES

VERBUM-VERBI

NOMINAT. (suj/atr.)

UM / A

VERBUM/VERBA

VOCAT. (exclamac.)

UM / A

VERBUM/VERBA

ACUSAT. (cd)

UM / A

VERBUM/VERBA

GENITIVO (cn)

I /ORUM

VERBI/VERBORUM

DATIVO (ci)

O / IS

VERBO/VERBIS

ABLATIVO (cc)

O / IS

VERBO/VERBIS

III Declinació

Compren substantius i adjetius masculins, femenins i neutres; amb genitiu singular acabat en -is.

Casos

Singular Terminació

Masc-Fem.

Neutre

Masc-Fem.

Neutre

Model

Model

Model

Model

Nominatiu

(variable)

Rex

Litus

Navis

Mare

Vocatiu

(es sempre igual al N)

Rex

Litus

Navis

Mare

Acusatiu

-em, neutre = N, V

Regem

Litus

Navem

Mare

Genitiu

-is

Regis

Litoris

Navis

Maris

Datiu

-i

Regi

Litori

Navi

Mari

Ablatiu

-e ( a vegades i)

Rege

Litore

Nave

Mari

 

 

Casos

Plural Terminació

Masc-Fem.

Neutre

Masc-Fem.

Neutre

Model

Model

Model

Model

Nominatiu

-es  -a  -ia

Reges

Litora

Naues

Maria

Vocatiu

(es siempre igual al N)

Reges

Litora

Naues

Maria

Acusatiu

(es siempre igual al N)

Reges

Litora

Naues

Maria

Genitiu

-um

Regum

Litorum

Nauium

Marium

Datiu

-ibus

Regibus

Litoribus

Nauibus

Maribus

Ablatiu

-ibus

Regibus

Litoribus

Nauibus

Maribus

IV. Declinació

Abarca substantius masculins, femenins i neutres. El genitiuo singular acaba en -us.

CASOS

FRUCTUS - US

CORNU - CORNUS

NOMINAT. (suj/atr.)

FRUCTUS / FRUCTUS

CORNU / CORNUA

VOCAT. (exclamac.)

FRUCTUS / FRUCTUS

CORNU /CORNUA

ACUSAT. (cd)

FRUCTUM / FRUCTUS

CORNU / CORNUA

GENITIU (cn)

FRUCTUS/FRUCTUUM

CORNUSCORNUUM

DATIU (ci)

FRUCTUI/FRUCTIBUS

CORNUI/CORNIBUS

ABLATIU (cc)

FRUCTU/FRUCTIBUS

CORNU / CORNIBUS

V Declinació

Compren un reduit número de noms amb genitiu singular acabat en -ei. En realitat, hi ha dos substantius que tenguin la declinació completa: Dies-diei (día) i res-rei (cosa, assumpte)

CASOS

DIES - DIEI

RES - REI

NOMINAT. (suj/atr.)

DIES / DIES

RES / RES

VOCAT. (exclamac.)

DIES / DIES

RES / RES

ACUSAT. (cd)

DIEM / DIES

REM / RES

GENITIU (cn)

DIEI / DIERUM

REI / RERUM

DATIU (ci)

DIEI / DIEBUS

REI / REBUS

ABLATIU (cc)

DIE / DIEBUS

RE / REBUS
Descargar
Enviado por:PatHH OneheLpforyoUU
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar