Biología, Botánica y Zoología


Cuerpo humano


BIOLOGÍA

TEMA 1: L'ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ

 • Els nivells d'organització

 • Els éssers vius estem formats per cèl·lules que es poden agrupar per originar teixits, òrgans, etc. Però les cèl·lules estan constituïdes per components més menuts.

  • Nivell subatòmic. Protons, neutrons i electrons.

  • Nivell atomic. Format pels atoms. L'àtom d'oxigen o el de carboni.

  • Nivell molecular. L'enllaç de diferents àtoms. Senzilles, com l'aigua i complexes, com les proteïnes.

  ~ Inorgànics

  ~ Orgànics

  • Nivell cel·lular. Cèl·lules epitelials, les musculars i les oséis.

  • Nivell de teixit. Conjunts de cèl·lules especialitzades amb una mateixa funció. El teixit muscular, l'epitelial i l'ossi.

  • Nivell d'òrgan. Formats per diferents teixits. L'estómac, el cor i els ossos.

  • Nivell de sistema. Conjunt d'òrgans semblants. El sistema esquelètic, el muscular o el nerviós.

  • Nivell d'aparell. Conjunt d'òrgans diferents. L'aparell locomotor o el digestiu.

  • Nivell d'organisme. L'ésser viu, un ésser humà.

  Hi ha altres nivells, formats per l'agrupació de diferents organismos, per exemple, les poblacions, les comunitats, etc.

 • L'estructura de les cèl·lules humanes

 • Les cèl·lules humanes són eucariotes, tenen un nucli dins el qual està protegit el material genètic. Tenen tres estructures comunes:

  • La membrana plasmàtica. Capa que envolta la cèl·lula, la protegéis i regula l'entrada de nutrients i l'eixida de substàncies de rebuig. Formada per lípids i proteïnes.

  • El citoplasma. Solució aquosa que es troba dins la membrana. Conté el citoesquelet. Al seu interior es troben els orgànuls cel·lulars.

  • El nucli.

  ~ Membrana nuclear. És doble i envolta el nucli. És trasvessada per porus que posen en contacte el citoplasma amb l'interior nuclear.

  ~ Nucleoplasma. Solució aquosa que es troba a l'interior del nucli.

  ~ Cromatima. Material genètic. Llargues fibres d'ADN asociadse a proteïnes. Quan la cèl·lula està a punt de dividir-se la cromatima es condensa. Es formen cromosomas.

  ~ Nuclèol. Porció formada per ARN (Sr. Que s'encarrega de copiar)

  Orgànuls

  Es localitzen al citoplasma.

  Orgànul

  Característiques

  Funció

  Mitocondris

  Respiració cel·lular. Obtenim l'energia dels nutrients. Utilitzen oxigen i produeixen CO2, aigua i energia.

  Reticle enoplasmàtic

  Poden tindre ribosomes. Si en té s'anomena rugós i si no en té, llis.

  El rugós emmagatzema i transporta les proteïes que se sintetitzen als ribosomes.

  El llis la síntesi, emmagatzemament i transport de lípids.

  Ribosomes

  Formades per ARN i proteïnes. Constituits per dues subunitats.

  La síntesi de proteïnes.

  Aparell de Golgi

  S'acumulen les substàncies que provenen del reticle endoplasmàtic. La secreció d'aquestes a l'exterior per mitjà de les vesícules

  Vacúols

  Emmagatzemen substàncies de reserva o rebuig.

  Lisosomes

  Digerir substàncies complexes dels nutrients i aconsegueixen més simples.

  Centrosoma

  Prop del nucli. Dos cilindres perpendiculars, formats per microtúbuls de proteïnes, envoltats per fibres.

  Intervé en la divisió cel·lular.

  3.Associació de cèl·lules. Els teixits

  Quan una persona creix, les cèl·lules es divideixen i augmenten en nombre.

  Un teixit és un conjunt de cèl·lules del mateix tipus, amb una estructura molt semblant i que realitzen les mateixes funcions.

  Teixit epitelial

  Format per cèl·lules molt pròximes, formes geomètriques i unides formant capes.

  • Epiteli de revestiment. Recobreix I protegeix superfícies externes o cavitats internes de l'organisme.

  ~ Les mucoses. Cavitat bucal, la faringe, l'esòfag, etc.

  ~ Les endotelis. Recobreixen els vasos sanguinis, el cor, etc.

  ~ L'epidermis. És la capa més externa de la pell.

  • Epiteli glandular. Forma les glàndules. Funció de secretar substàncies.

  ~ Glàndules exocrines. Si les substàncies són abocades a l'exterior o a l'interior de cavitats del cos (sudorípares, salivals, etc.)

  ~ Glàndules endocrines. Produeixen hormones i s'aboquen a la sang (tiroide, etc)

  ~ Glàndules mixtes. Actuen com a glàndules exocrines i endocrines alhora (el pàncrees).

  Teixit connectiu

  Cèl·lules poc especialitzades immerses en una substància intercel·lular que té fibres.

  • Teixit conjuntiu. Es troba entre altres teixits i entre els òrgans, i els uneix. Tendons i lligaments.

  • Teixit adipós. Les cél·lules estan plenes de greix. Funcions de reserva de lípids.

  • Teixit cartilaginós. Format per cèl·lules, que elaboren una substància intercel·lular més o menys sòlida: el cartílag. Cartílags del nas, pavelló auricular, etc.

  • Teixit ossi. Compost per cèl·lules. Sals minerals de calci i fòsfor. Els ossos.

  I la sang.

  Teixit muscular

  Cèl·lules allargades que contenen proteïnes fibril”lars, responsables de la contracció i la relaxació muscular.

  • Teixit muscular llis

  • Teixit muscular estriat

  • Teixit muscular cardíac

  Teixit nerviós

  Detecta les variacions dels medis externs i intern i transmet ordres per l'organisme. Cèl·lules:

  • Neurones. Presenten el cos cel·lular, les dendrites i l'axó. La seua funció és transmetre l'impuls nerviós.

  • Cél·lules de la glia. Cèl·lues no neuronals que acompanyen les neurones. Funció: protegir i alimentar les neurones.

  4.Òrgans, sistemes i aparells

  Els òrgans són estructures formades per diversos teixits associats que duen a terme una funció concreta, anomenada acte.

  Els òrgans formen part dels aparells i sistemes que, associats constitueixen el cos humà.

  Sistemes

  Els sistemes estan formats per òrgans del mateix tipus que duen a terme una funció també semblant.

  • Sistema muscular. Part activa de l'aparell locomotor. S'encarrega de la locomoció, la mímica i el manteniment de la postura.

  • Sistema esquelètic. Part passiva de l'aparell locomot. Ossos. S'encarrega de la locomoció i de la protecció d'òrgans i estructures.

  • Sistema nerviós. Òrgans: encèfal, medul·la espinal i nervis. Es capta la informació dels medis extern i intern, es conduieixen els impulsos nerviosos i s'elaboren ordres per donar respostes.

  • Sistema endocrí. Òrgans són les glàndules endocrines, que elaboren hormones. Són substàncies químiques que viatgen per la sang i actuen sobre les reaccions que tenen lloc a les cèl·lules, sobre el creixement, etc.

  Aparells

  Els aparells estan formats per òrgans que són diferents i actuen coordinadament per dur a terme una o diverses funcions.

  • Aparell digestiu. Format pel tub digestiu i les glàndules annexes (glàndules salivals, fetge i pàncrees). S'obtenen nutrients a partir dels aliments.

  • Aparell respiratori. Compost per les vies respiratòries I els pulmons. Hi té lloc l'intercanvi de gasos amb la sang, subministrament d'oxigen a l'organisme I elimina el diòxid de carboni que produeixen les cèl·lules.

  • Aparell excretor. Format pels renyons, les vies urinàries (urèters, bufeta urinària i uretra) i glàndules sudorípares. Les substàncies de rebuig procedents de les reaccions químiques de la cèl·lula són eliminades a l'exterior del cos.

  • Aparell reproductor. Masculí o femení. Es produeixen les cèl·lules reproductores o gàmetes, que, després de la fecundació, originaran un individu nou a l'interior de la mare.

  • Aparell circulatori. Cor, vasos sanguinis (artèries, venes i capil·lars) i la sang. Distribuir la sang per tot l'organisme per repartir nutrients i oxigen a totes les cèl·lules. Recull els productes d'excreció i el diòxid de carboni procedents de les cèl·lules.

  • Aparell locomotor. Sistema muscular (músculs) i l'esquelètic (ossos). Locomoció i moviments voluntaris del cos.
  Descargar
  Enviado por:Ariadna
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar