Tecnología


Creación de una empresa virtual


Nom: White Iron.sa

Nif: I-72382145

Adreça: Polígon Industrial Zona Franca Nº 28, 08032 Barcelona

Telèfon: 934 358 780

Activitat: Indústria lleugera. Fabricació de planxes d'snowboard i importació de fixacions.

5.-Logòtip

'Creación de una empresa virtual'

-3-

6.-Eslògan

NO corris, VOLA

7.-Plànol de l'empresa

Plànol de situació

8.- Factors de producció (Recursos naturals (matèries primeres i fonts d'energia), Capital (infrastructures, instal·lacions, maquinària), Treball (mà d'obra necessària (detallar-ho)). L'organització empresarial (explicar l'estructura organitzativa de l'empresa).

Recursos naturals = matèries primeres: fibra, ferro, polietilè, carboni,

Fusta. Hi ha diferents tipus de fusta:

De Haia, xop, fresno, okume i avet.

Fonts d'energia: plaques solars que

Substitueixen l'electricitat en hores de sol.

Capital = 1 nau industrial

Maquinària: polidores, serres, màquines per

Donar forma, màquina d'impressió(dibuixos),

Enceradora, afiladora

Treball: 80 treballadors en total, dividits en

Diferents feines, dissenyadors, fabricants de

Les planxes, cuiners i personal. Dins dels 80

Treballadors, hi ha feines diferents a fer.

-4-

Dels 80 treballadors de la meva empresa, 72 son els fabricants de les planxes d'snowboard.

La producció de la meva empresa és en sèrie perquè així podem fabricar en més quantitat, excepte l'encerament que és a mà. Requereix més temps, però pot ser més efectiu quant el cantó es afilat.

Les planxes que nosaltres fabriquem, depenen del tipus de demanda que ens facin, després d'això tots els dissenyadors decideixen com ha de ser la demanda demanada i un cop decidit això passen a les mans dels fabricants que elaboren la planxa tal i com l'han demanat, actualment treballem amb ferro, fusta, carboni, polietilè i diferents tipus de fibres.

Un cop la planxa es pintada i encerada, s'hi posen les fixacions que poden ser de dos tipus: les automàtiques (que son més fàcils de posar) i que se solen utilitzar per anar per pistes normals; i les que son més completes, ja que de la fixació en surt un plàstic vertical per aguantar millor la bota i son utilitzats per fer salts o anar per neu verge. Les fixacions que nosaltres utilitzem, no les fabriquem nosaltres, ens l'envia una empresa encarregada de fer-les que està associada amb nosaltres.

9.-Capital

Els diners surten d'un crèdit que vam demanar per comprar la nau industrial, comprar material i pagar despeses.

-5-

10.-Explicació de tot el procés de producció

Començarem utilitzant la fusta, ja sigui de Haia, xop, fresno, okume o avet. La torsió i la rigidesa lateral de la planxa estan en funció de l'orientació de les fibres de cel·lulosa a l'interior del nucli i del sistema usat a l'hora d'encolar les làmines de fusta.

La fusta actua d'element antivibratori, mantenint una constant elàstica.

Un cop seca, es talla en làmines que son encolades entre elles. Deixant les característiques que volguéssim donar-li a la planxa, es combinaran d'una manera o d'una altra.

A continuació, i envoltant aquest nucli de fusta, apareixen les tres capes de fibres de diferents tipus i trenats, per dotar-la de la torsió i elasticitat adequats.

La sola, el material més utilitzat es el polietilè d'alta densitat. És un material resistent a la abrasió, hidrorepelent, de fàcil encerat i molt versàtil.

'Creación de una empresa virtual'

-6-

El polietilè surt de les màquines en forma de pols molt fi, que el polimeritza. Hi ha dues formes de fabricació:

  • La extrusió: en aquest sistema es fundeix el polietilè i s'exprimeix fins conseguir un film. El seu cost es reduït i se sol utilitzar en planxes de gamma mitja i baixa.

  • La sinterització: és un mètode més complexe; se col·loca el pols de polietilè a un dipòsit i es comprimeix i es fon mitjà la calor. La part decisiva es el refredament: com més lent i regular sigui, millor serà la densitat que adquireixi. La sinterització està destinada a la fabricació de soles de gamma alta.

Nosaltres solem utilitzar la sola per mitjà de la sinterització, ja que són de millor resultat.

Després la planxa passarà a les mans de la màquina d'impressió on hi quedarà reflectit el color i dibuix que han dissenyat els dissenyadors.

-7-

Els cantons, seguidament afilarem els cantons de la planxa ja que és fonamental per a que la planxa tingui un rendiment òptim.

Amb les màquines d'afilament podem donar-li al cantó els graus d'afilament que nosaltres volguéssim. El més normal son els 90 graus que son els graus que solen portar totes les planxes.

Tot aquest procés de variació dels graus dels cantons rep el nom de “tunning”.

Després arrodonirem els cantons amb una espàtula i amb pegament, per a que no hi hagi enganxons als girs; utilitzarem la goma aràbiga que està indicada per eliminar l'excés de tall a la cantonada.

L'encerat, seguidament encerarem la planxa que després d'haver passat per les màquines d'un taller es fonamental, ja que els espais intermoleculars del polietilè han de rellenar-se amb cera per a que la sola ofereixi tota la seva qualitat.

Després de tot aquest procés només ens falten fer els forats per posar les fixacions i plastificar la planxa per poder-la enviar.

Per aconseguir els materials de fabricació, tenim un viatjant que ens passa a veure un cop per setmana per veure si ens falta material; li fem la demanda i ens ho porten amb un camió al cap de pocs dies.

Amb aquest mateix camió va incluit el servei de recollida de materials usats, és a dir, quan ens porten els materials demanats, el mateix camió ens recull els materials usats/deixalles, i les porta a una planta de reciclatge.

-8-

El nom de la nostra marca de planxes es White Iron, però cada planxa té un nom assignat.

Aquestes son algunes de les nostres fabricacions en planxes d'snowboard:

'Creación de una empresa virtual'

'Creación de una empresa virtual'
'Creación de una empresa virtual'
'Creación de una empresa virtual'
'Creación de una empresa virtual'

Stylus Strat Pro 154 Nomad Sis full mobility

-9-

11.- Càlcul del PVP (tenir en compte el CF(lloguer, llum, amortització maquinària, crèdits, publicitat) i els CV(personal,

preu/hora *hores*persones=?, matèries primeres 30 kg farina*5pts/kg=?)

Compra de la nau industrial: 2.000.000pts/

Llum: 20.000pts/120,20 euros

Amortització maquinària: 1.000.000pts/6.010,12 euros

Publicitat: 300.000 pts/1.803,04

Cost variable: 80 treballadors, preu/hora: 800 o 650 l'hora(depèn treballador)

800 * 8= 6400 pts dia * 30= 192000 pts/1.153,94 euros per persona (personal de fabricació)

650 * 8= 5200 pts dia * 30= 156000 pts/937,58 euros per persona (personal)

CF CV

Llum = 40000 treball = 192000 + 156000 = 348000

Maquinària = 1000000 fibra = 20000

Publicitat = 300000 ferro = 25000

Nau = + 2000000 polietilè = 15000

--------------- fusta = 20000

3340000 carboni = + 30000

------------

458000

CF + CV = 3798000

CT : número d'unitats

3798000 : 60 = 633000pts/3.804,41 euros

-10-

12.-Organigrama de l'empresa

Directora general

(Anna Franch)

Directora de Director de

finançament producció

(Anna Vila) (Jaume Palau)

Cap de Cap de Cap comptabilitat muntatge d'acabats

(Marta Palla) (Núria Toca) (Carla Escudero)

Treballadors

Personal de Personal

fabricació

  • Dissenyadors (2) - Cuiners (2)

  • Fabricants de planxes (65) - Secretàries (2)

  • Pintors de les planxes (5) - Guarda de seguretat (1)

- Neteja (3)

-11-

13.-Document mercantils de l'empresa

FACTURA

'Creación de una empresa virtual'
White Iron.S.A.

Polígon Industrial Zona Franca Nº28

08032 Barcelona

tel. 934 358 780

NIF. I -72382145

Client

Intersport

Domicili:c/Gran Passeig de Ronda nº86

25007 Lleida

tel. 973 20 87 54

num. Comanda: 457

codi: 009

data: 24-1-2002

Quantitat

Concepte

Ref.

Preu unitat

Total

3

P. Stylus

P-10

75.000

225.000

5

P. Pro 154

P-20

75.000

375.000

3

P. Strat

P-12

61.490

184.470

4

P. Nomad

P-11

42.900

171.600

956.070pts

5.746,10euros

(Dins del preu de cada planxa hi va incluit 1 parell de fixacions)

Base imposable

IVA 16% 919.376euros

TOTAL FACTURA 6665.48euros

Domicili de pagament B.Comercial C/© 099.754.328943.99

-12-

Albarà

'Creación de una empresa virtual'
White Iron.S.A.

Polígon Industrial Zona Franca Nº28

08032 Barcelona

tel. 934 358 780

NIF. I -72382145

Client

Intersport

Domicili:c/Gran Passeig de Ronda nº86

25007 Lleida

tel. 973 20 87 54

num. Comanda: 457

codi: 009

data: 24-1-2002

Quantitat

Concepte

Ref.

Preu unitat

Total

3

P. Stylus

P-10

75.000

225.000

5

P. Pro 154

P-20

75.000

375.000

3

P. Strat

P-12

61.490

184.470

4

P. Nomad

P-11

42.900

171.600

956.070pts

5.746,10euros

(Dins del preu de cada planxa hi va incluit 1 parell de fixacions)

Xec

Caixa Penedès Codi compte client/Código cuenta cliente (CCC)

Av. Tarragona, 78 Entitat/Entidad Oficina D. C. Núm.compte/N.cuenta

3756 El Vendrell 6584 584 5 6 0025488656

Euros. 4808.10

Pagueu per aquest xec a

Páguese por este cheque a

EUROS. Quatre mil vuit - centes vuit coma deu

El Vendrell a onze de març de 2002

Sèrie Núm. 3.985.439 4

= 93437854*3265= 5834* 63221287325

-13-

14.-Anunci per la recerca d'operaris per la vostra empresa

Se sol·licita home o dona, major de 18 anys; especialista amb l'encerament a mà de planxes d'snowboard o similars. Per a més informació truqueu al: 934358780.

15.-Quines accions realitza la vostra empresa pel medi ambient.

Tenim una sèrie de plaques solars a la superfície exterior de la nau industrial, per tal de no gastar tanta llum. Les llums que tenim son de consum mínim. També tenim moltes finestres que deixen passar la llum del sol durant les hores de sol.

Cada tres o quatre dies passa un camió a recollir les matèries usades/deixalles i les porten a una planta de reciclatge.

La pintura que utilitzem té uns contaminants mínims per a la capa d'ozó.

Els materials que nosaltres utilitzem son reciclables; un cop reciclats es poden tornar a utilitzar.

16.-Estudi de mercat

Què es el que mes us agrada de les planxes d'snowboard?

Núria: M'agraden les planxes de fixacions automàtiques per que és més fàcil de posar la bota.

Montse: M'agraden les planxes estretes i amb molts dibuixos de colors.

Pili: M'agraden les planxes amb dibuixos de colors cridaners.

Danae: M'agraden que siguin flexibles i amb algun dibuix.

Carla: M'agraden que siguin lleugeres i amb dibuixos grans a la sola.

Lorena: M'agraden les planxes amb molts dibuixos.

CONCLUSIÓ: abunden les planxes amb molts dibuixos i colors.

-14-

ÍNDEX

Pàgina

Nom de l'empresa........................................................................... 2

Localització de l'empresa............................................................... 2

Dades fiscals................................................................................... 2

Activitat de l'empresa..................................................................... 2

Logotip............................................................................................ 3

Eslògan............................................................................................ 4

Plànol de l'empresa......................................................................... 4

Factors de producció........................................................................ 4-5

Capital.............................................................................................. 5

Explicació de tot el procés de producció.....................................6-7-8-9

Càlcul del PVP................................................................................. 10

Organigrama de l'empresa............................................................... 11

Document mercantil de l'empresa..................................................12-13

Anunci per la recerca d'operaris per la vostra empresa................... 14

Quines accions realitza la vostra empresa pel medi ambient........... 14

Estudi de mercat............................................................................... 14

Diagrama del procés operatori......................................................... 15

Biografia........................................................................................... 16

-1-

BIOGRAFIA

Tota la informació que he trobat, l'he buscat per internet a diferents buscadors com el “google.com”, “lycos.es” o “msn.es”.

També he preguntat sobre les planxes a botigues que en venen i a professors d'snowboard a pistes d'esquí.
Descargar
Enviado por:Freak
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar