Economía y Empresa


Coste de producción

2) Fabricació de llibres A) Entrades(inputs) factors de producció: paper i tinta.B) Tecnologia procediment productiu: maquinaria, ma d’obra, energia, local industrial. C) Sortides(outputs) producte: llibres. Fabricació de roba A) Entrades(inputs) factors de producció: teles, tintes, cremalleres, botons. B) Tecnologia procediments productiu: maquinaria, ma d’obra, energia, local industrial.C) Sortides(outputs) producte: robes.

3) Treball: ma d’obra o el temps que dediquen els treballadors a la producció d’un bé o servei. Capital: conjunt de bens d’inversió necessari per a la producció: maquinaries, eines. Instal·lacions productives: locals i edificis. Els recursos financer de l’empresa.Actualment fer noves tecnologies utilitzen mes capital que treball gracies a la modernització de la maquinaria i fer instal·lacions i fer considerable facilitat per adquirir-ho. Aquest capital actual permet realitzar la mateixa feina que a ma en menys temps i sovint amb resultats mes eficaços.

4) En una fabrica tèxtil: dues tecnologies diferents que proporcionen els mateixos bens o serveis, una persona que cus o teixeixi a ma i una maquina (de cosir) que cus o teixeixi, probablement en menys temps i amb mes resultats mes detallats i acurats.

Exemple 3

Cost de producció unitari del producte A:

CA=(1803.04+2404.05+0.6 · 5409.11)/40000=0.1863$/unitat d’A

Cost de producció unitari del producte B:

CB=(4207.08+3005.06+0.4 · 5409.11)/60000=0.1563$/unitat d’B

Exemple 4

Cost de producció unitari del producte A:

CA=(1803.04+2404.05)/40000=0.1052e/unitat d’A

Cost de producció unitari del producte B:

CB=(4207.08+3005.06)/60000=0.1202e/unitat d’B

Exemple 5

Sistema Full-Costing: C=675000/7500=90$/unitat

Sistema Direct-Costing: C=468750/7500=62.50$/unitat

Full-Costing

Direct-Costing

Cost unitari(e/u.)

90

62.50

A: ingressos per vendes

(6000u. · 120 e/u.)

720000

720000

B: Cost de vendes

F-C:6000u. · 90 e/u.

D-C:6000u. · 62.50 e/u.

540000

375000

Benefici brut: A-B

180000

345000

Costos indirectes i fixos

Inclosos en el cost total de producció

(206250)

Benefici net

180000

138750

7

A) Full-costing = (1375000+182000)/1700=915.88235 $/u

B) Full-costing = (2250000+338000)/2700=958.51851 $/u

A) Directcosting = 1375000/1700=808.82352 $/u

B) Directcosting = 2250000/2700=833.33333 $/u

A: Fullcosting

A:Directcosting

B: Fullcosting

B:Directcosting

Cost unitari

915.9 $/u

808.8 $/u

958.5 $/u

833.3 $/u

Ingressos per vendes

4050000

4050000

5250000

5250000

Cost de vendes

1373823.5

1213235.2

2012888.8

1750000

Benefici brut

2676176.5

2836764.8

3237111.2

3500000

Costos indirectes i fixos

0

0

Benefici net

2676176.5

2654764.8

3237111.2

3162000

Exemple 6

Costos fixos d’un element = 1500000$ Q=CF/(p-Cv)<Q

Costos variables = 50 $/u Q*=(1500000/(70-50)=75000u

Preu de compra = 70 $/u

Exemple 7

Q=750000/(270-220)=15000u

IT=p·Q IT=270Q CT=CF+CV·Q CT=750000+220Q

9/125

- Qpm = (CV / P - CV) = (11 759/ 15 777)= (11 750/80) = 146, 875

Activitats finals

7/127

- Cost fix = 5 000 000 $ (5 000 000 / 2700 – 2500) = 2500 unitats

CV = 700$

P = 2700$

8/127

- Cf = 240000 Q*= (240 000/ 500- 300) = 1200 unitats

Cv = 300

P = 500 1200 es major de lo que donarà benefici

9/127

A) Cost total = (1 260 000 + 740 000 + 750 000) = 2 750 000

Cost indirecte + fixos = 1 045 000

Full costing = ( 418 000 + 2 750 000 / 1500) = 2112 $

B) Cost total = ( 2 310 000 + 1 200 000 + 900 000) = 4 410 000

Full costing = (627 000 + 4 410 000/2500) = 2014 $/unitats

10/127

a) FC

a) BC

b)FC

b)BC

Cost unitari

( $/unitats)

2112

1833,3

2014, 8

1764

Ingressos per vendes

3 600 000

5 670 000

Cost de les vendes

2 534 100

2 200 000

4 231 080

3 704 400

Benefici brut

1 065 600

1 400 000

1 438 920

1 965 600

Costos indirectes & fixos

0

418 000

0

625 000

Benefici net

1 065 600

982 000

1 438 920

-

A) Direcosting = ( 2 750 000/ 1500) = 1833, 33333... $/unitats

B) Direcosting = ( 4 410 000/ 2500) = 1764 $/unitats
Descargar
Enviado por:Maxim
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar