Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Contratos de un Socorrista


TRABALLO 1: CONTRATOS DE UN SOCORRISTA

1.1 Contratos de un socorrista:

O importante cando unha persoa quere empezar a traballar e unha empresa ou un concello lle entrega o contrato e verificar que os seguintes puntos están en orden e se nos estamos de acordo con eles:

-Horario de entrada y de saída.

-Acordar el límite da autoridade do socorrista acuático e, no caso de

que no se respeten súas ordes, a quén ou a quienes ten que dirixirse.

-Establecer as modalidades de pago (diario, mensual, semanal, por

temporada, etc.).

-En caso de verse obrigados pola autoridade da piscina ou praia a abandonar o posto de traballo durante a prestación do mesmo, deixala debida constancia (por escrito) dese feito.

-Averiguar si o contratados brindalles cobertura por eventuales

accidentes de traballo.

-no posible, prestar o consentimento a través de un contrato escrito

que detalle non só as obligacións e dereitos do socorrista acuático, sino

tamén da institución.

-Asegurarse de no estar solos na piscina ou na praia o a cargo de un número

demasiado amplio de personas, e intentar estar sempre como mínimo en grupos de 2 para garantilos posibles rescates.

1.2 Definición de socorrista:

Eu creo que un socorrista e aquela persoa que traballa nunha praia polo ben das persoas que deciden ir pasalo día na praia, e esta ala para que se a xente ten problemas na auga, el poida entrar a socorrelo, ten unha preparación física e mental e ten un equipamento para realizar rescates que a xente de a pe que visita unha instalación acuática non pose e un socorrista ante todo e previsor e nunca ordena.

1.3 Formación que precisan os socorristas:

Opino que un bo socorrista ten que saber sobre todo nadar, porque se vai traballar nunha praia cae de caixón que se non sabe nadar non pode rescatar vidas que tan perigando dentro da auga, tamén ten que saber como efectuar un R.C.P. sen fallos, xa que a vida dunha persoa depende do comportamento dese socorrista, tamén ten que saber como sacar a unha persoa en apuros da auga e como tranquilizala cando esta esta a afogar, e o socorrista non pode axudala. Tamén ten que saber cando ten que actuar e saber como acatalas leis que lle impoñen, xa que todo a culpa sole recaer sobre o socorrista

1.4 Cualidades que debe ter un bo socorrista:

As cualidades dun bo socorrista teñen que ser por exemplo ser responsable, xa que q avida dos bañistas de esa paxina están na súa man, tamén ten que estar atento, xa que ten que tar vixiando sempre a praia e aos bañistas pra que non ocurra ningunha desgracia, ten que ser ordenado e ter todo o material preciso para realizar un rescate de emerxencia se e preciso, tamén ten que ter unha mente fría e saber sempre o que ten que facer en momentos de emerxencia e non dudar nin un momento do que ten que facer.

1.5 Perspectivas laborais de un socorrista:

Un socorrista pode traballar nunha piscina e nunha praia ou nalgún parque acuático.

1.6 Tarefas e posicionamento nun lugar acuático de un socorrista:

- Nunha praia: un socorrista nunha praia ten diferentes sitios onde colocarse dependendo da praia, se a praia e longa e ten moito aforo de persoas pos algúns dos socorristas solen estar en torres de vixilancia altas, estacionadas en lugares da praia dende onde poden visualizar e controlar a tódalas persoas da praia, e tamén ao pé de praia, andando entre a xente, se a praia e curta e ten pouco aforo chega con ter socorristas ao pe de praia, e o mellor se ai socorristas de sobra colocar algún no posto de socorrismo cuns prismáticos. Despos tamén ai postos que deben cubrir os socorristas como a cabina de telecomunicacións, que e dende onde se chama a ambulancia ou a un helicóptero ou a unha embarcación, e a enfermería, onde se fan as curas a persoas que por exemplo se cortaron cun vidro que había tirado na area ou que tivo un pinchazo dunha medusa ou dunha faneca.

- Nunha piscina: nunha piscina o posicionamento dun socorrista creo quen non e moi importante e que o único sitio no que ten que tar e nun lugar onde poda visualizar toda a piscina, e se hai unha pileta solo pos nenos pequenos que aia 2 socorristas, un pa cada pileta.

- As tarefas dun socorrista son as mesmas tanto nunha praia como nunha piscina ou un parque acuático, e pódese dicir que hai so unha imprescindible para non andarnos polas nubes, que e a de velar pola seguridade dos bañistas e tar atento os problemas que ocurran na praia, tamén nunha piscina teñen que controlar que se sigan as regras da piscina, como non correr pola zona de praia, non tirarse de cabeza e controlar que non salten por riba de outra xente que use as instalacións.

1.7 A actitude que ten que ter un socorrista:

Un socorrista xa sexa nunha praia, nunha piscina ou nun parque acuático ten que ter a actitude dunha persoa que esta alí para velar pola seguridade da xente e que esta preparado para actuar en caso de emerxencia, que esta entrenado e que ten uns certos estudios para levar a cabo esta tarefa.

TRABALLO 2: RESPONSABILIDADE PENAL E CIVIL DE UN SOCORRISTA

2.1 Introducción:

Un socorrista ten que ter presente ante todo que ta traballando e ten na súa man a vida de persoas, e que por tomar unha mala decisión non vai ser juzgado komo unha persoa que matou a outra, senón que se mirara a súa forma de actuar e mirar que actúo facendo todo o que podía dentro da lei e que fixo todo o que pudo pola persoa que intentaba rescatar, sendo algunhas veces recompensado polo seu bo labor pola sociedade.

2.2 Responsabilidades principais:

Creo que as principais responsabilidades dun socorrista podoas agrupar en 2 grupos, que por así decilo serian o indirecto e o directo:

- O indirecto, que ben sendo, ter ordenado o material de rescate, xa que sen el non fai nada, estar en boa forma física para así efectuar correctamente o rescate, e saber os procedementos para realizar unhaR.C.P. ou o que precise o herido.

- Directo, que ben sendo a forme de actuar do socorrista, como marchar do lugar dun accidente cando este ocurre, realizar mal o R.C.P. por culpa de non saber facelo, non estar atento nan praia e que afogue alguén, estar falando con outras persoas en ves de estar atendendo o que tes que tar e algunhas outras accións que podemos insertar neste grupo.

2.3 Responsabilidade civil:

Tanto si a actuación do Socorrista e penalizada como delito, como si se estima que existió certa culpa ou negligencia e susceptible de encontrarse cunha reclamación civil polos danos causados, a tenor do disposto no articulo l902 Código Civil., en relación co 1089 de dito texto.Tal responsabilidade civil podería ser esixida en vía penal xunto a petición condenatoria ou ben en vía civil, no procedemiento declarativo que corresponda segúndo a cuantía que se reclame.A cadea de responsabilidade civil comenzaría no propio Socorrista, como autor material da 1a imprudencia ou negligencia, e continuaría en todolos posibles responsables, esto é, empresa que o contratou, (como responsable subsidiario das faltas en que incurran os seus traballadores no desempeño das suas funcions), instalacions onde ocurriron os feitos, e, por último, a compañía aseguradora de calquera deles, ou de todos eles, que seria quen en último lugar tería que pagala indemnización, dado que se lle obliga polo contrato específico de seguro que se houbera contratado. no caso de piscinas públicas e obligatoria a existencia de tal seguro, o otorgamento dun título profesional crea fundamentalmente unha presunción de competencia que atopa a sua fase negativa na impericia que consiste na carencia dos conocementos que lle son exigibles o suxeito pola sua cualificación profesional. Esta pode encontrar fundamento causal na ignorancia ou na defectuosa execución do acto requerido profesionalmente, podiendo así distinguirse, e esto e o importante, entre a culpa do profesional, que ao fin no e máis que a imprudencia común cometida por un profesional no exercicio do seu oficio e a culpa propiamente profesional que descansa na impericia. Teendo especialmente conta no que o Código Penal regula e penaliza, observamos que queda marcada a pauta de comportamentos e conductas a seguir obligando ao Socorrista a ter moi presentes as condicions de contratación laboral e as coberturas en canto a responsabilidade civil, das instalacions, así como a ter unha formación permanente tanto física coma mental.

2.4 RESPONSABILIDAD PENAL:

A responsabilidade penal do técnico en salvamento e maior da que nun principio poda parecer, en función da posición de garante que ejerce respecto as persoas que realizan actividades en piscinas, praias ou calquer outro lugar de traballo.Para entender qué e e cómo nace tal posición de garante, diferenciaremos os diferentes tipos de delitos que existen e así encadraremos a figura del garante.Segúndo as características da 1a acción o las exigencias referidas al autor, os tipos penales poden distinguirse en delitos de resultado, de perigro ou de mera actividad y con respecto o suxeito en comuns e especiais.Centrándonos nos delitos de resultado, o noso Código Penal tamén sanciona conductas omisivas, en tanto en cando supoñen unha infracción dun deber, de evitar un resultado, de maneira que de haberse realizado unha acción, habríase evitado o resultado producido. Polo tanto, nestes casos equiparase a acción con omisión. Non obstante, esto sólo sucede respecto as persoas xurídicamente obrigadas a actuar (Caso da nai que deixa morer ao seu fiyo por non darlle alimento, ou do veciño co ve e non fai nada por evitalo) .Diferencias en ambos supuestos.
Descargar
Enviado por:Buta Stc
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar