Comercio


Contrato de Trabajo


UD 2. EL CONTRACTE DE TREBALL

INDEX

1.DRETS I DEURES LABORALS

1.1.DRETS BÀSICS DEL TREBALLADOR

DRETS EN LA RELACIÓ LABORAL

DEURES DEL TREBALLADOR

1.2.POTESTATS I DEURES DE L'EMPRESARI

2.QUÈ ÉS UN CONTRACTE DE TREBALL?

  • 2.1.ELEMENTS DEL CONTRACTE DE TREBALL

  • 2.2.PERSONES QUE INTERVENEN

  • 2.3.ALTRES ELEMENTS DEL CONTRACTE

  • 2.4.EL PERÍODE DE PROVA

3.CONTRACTES DE TREBALL

  • 3.1.CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA

  • 3.2.CONTRACTES DE DURADA INDEFINIDA

  • 3.3.ALTRES CONTRACTES

 • DRETS I DEURES LABORALS

 • Estan contemplats als articles 4 i 5 de l'Estatut del treballadors.

   • 1.1. DRETS BÀSICS DEL TREBALLADOR (Art.4 ET)

  • Treball i lliure elecció de professió o ofici

  • Lliure sindicació

  • Negociació col·lectiva

  • Adopció de mesures de conflicte col·lectiu

  • Vaga

  • Reunió

  • Participació en l'empresa

  • Ocupació efectiva

   • DRETS EN LA RELACIÓ LABORAL (Art.4 ET)

  • Promoció i formació professional a la feina

  • Tracte igual i no discriminatori

  • Integritat física i política de seguretat i higiene

  • Respecte per la intimitat i dignitat

  • Descans i remuneració puntual

  • Exercici individual i d'altres drets del contracte

   • DEURES DEL TREBALLADOR (Art.5 ET)

  • Acomplir les obligacions del seu lloc de treball (bona fe i diligència)

  • Adoptar mesures de seguretat i higiene

  • Complir ordres i instruccions de l'empresari

  • No efectuar competència deslleial amb l'empresa

  • Contribuir a la millora de la productivitat

  • Altres derivats del contracte.

  1.2. POTESTATS I DEURES DE L'EMPRESARI (Art.20.3 ET)

  - Potestats de l'empresari:

  • Decidir l'estructura organitzativa de l'empresa

  • Dictar ordres i instruccions per al compliment del treball

  • Controlar el compliment del treball

  • Ius Variandi: Variar característiques de la prestació de treball.

  • Sancionar els incompliments del treballador:

  • No pot sancionar amb reducció de sou (però si es permet la suspensió de feina i sou)

  • No pot sancionar amb la reducció dels períodes de descans.

  - Deures del empresari:

  • Respectar els drets del treballadors

  • Complir la normativa laboral: contractació, Seguretat Social…

 • QUÈ ÉS UN CONTRACTE DE TREBALL?(Art 6.16)

 • Acord entre el treballador que presta serveis i l'empresari que retribueix amb un salari i assumeix els riscos de l'activitat.

  2.1. ELEMENTS ESSENCIALS DEL CONTRACTE DE TREBALL

  La validesa d'un contracte depèn de 3 elements essencials:

  • Consentiment: L'acord és voluntari. Es pot donar de forma verbal o escrita.

  • Objecte: és el treball prestat en certes condicions (personal, voluntari, depenent i per compte d'altri) a canvi d'un salari. L'objecte ha de ser lícit i determinat i mai contra les normes jurídiques.

  • Causa: Voluntat d'intercanviar treball per salari.

          • 2.2 PERSONES QUE INTERVENEN

  Treballador: és la persona física que executa el treball.

  Empresari: és la persona física, jurídica o comunitats de bens que rep els serveis a canvi de donar un salari.

  La capacitat per a contractar és delimitada per l'edat, la titulació, l'absència de malalties o deficiències físiques o psíquiques que incapacitin per a contractar o per treballar, i la nacionalitat.

  LIMITACIONS per a contractar i treballar (Treballador i empresari)

  Edat:

   • >18 anys: Contractar lliurement

   • 16 i 17 anys: Necessiten estar emancipats o autorització dels pares o tutors.

   • <16 anys: Només espectacles públics i amb autorització.

  EMANCIPATS: equival a la majoria d'edat i s'aconsegueix per: matrimoni, concessió dels pares o tutors o concessió judicial.

  Titulació: Poden exigir per certes professions (metges, arquitectes…)

  Incapacitat: Per sentència judicial es dictamina la incapacitat per contractar o treballar.

  Nacionalitat:

   • Estrangers Comunitaris: Lliure circulació

   • No comunitaris: Permís de treball (MTAS) i residència.

       • 2.3. ALTRES ELEMENTS DEL CONTRACTE

    • A més dels elements essencials, hem de tenir en compte altres elements que ens permetran identificar els diferents contractes de treball.

  LA FORMA

  El contracte es pot fer per escrit o de paraula.

  Per escrit. Els contractes han de constar per escrit si així ho exigeix una disposició legal.

  De paraula. Únicament es poden subscriure de forma verbal dues modalitats de contracte:

   • Contracte eventual per circumstàncies de la producció (máx.4 setmanes)

   • Contracte indefinit ordinari.

  No obstant això, qualsevol de les parts pot exigir que el contracte sigui escrit.

  EL CONTINGUT

  Si no consta en el contracte efectuat per escrit, l'empresari ha d'informar per escrit el treballador, en el termini de dos mesos a comptar des de la data de començament de la relació laboral (sempre abans que acabi el contracte), sobre els elements Essentials del contracte i les principals condicions de treball.

  Contingut mínim del contracte:

 • Identitat de les parts

 • Data de començament i durada

 • Domicili social de l'empresa i centre de treball

 • Categoria professional

 • Quantia del salari base, complements i periodicitat de pagament

 • Durada i distribució de la jornada laboral

 • Durada de les vacances

 • Termini de preavís per extingir el contracte

 • Conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral

 • LA NUL·LITAT DEL CONTRACTE

  El contracte pot ser nul (parcial o total) per: Inexistència o vici del consentiment, impossibilitat o il·licitud de l'objecte, inexistència o il·licitud de la causa, infracció de les normes laborals.

  Tipus de nul·litat:

  1. Nul·litat parcial:

  Si és nul·la una part del contracte, és manté la part vàlida, i es substitueix la part nul·la per l'establert en la norma o el conveni col·lectiu corresponent. Ex: en el contracte s'estableix una jornada setmanal de 40 hores i en el conveni col·lectiu s'estableixen 35. És nul·la la clàusula del contracte relatiu a la jornada setmanal i es substitueix per el conveni aplicable.

 • Nul·litat total:

  • S'exigeixen responsabilitats a l'empresari.

  • El treballador pot reclamar la remuneració pel treball ja prestat. Ex: contracte amb un menor de 14 anys, o un inspector descobreix que el treballador no disposa de la titulació adequada per desenvolupar la professió.

  • PERÍODE DE PROVA

   Període de temps en què qualsevol de les parts pot donar per acabada la relació laboral sense que calgui preavís ni dret a indemnització.

   Característiques:

   - Forma: ha de constar per escrit en el contracte

   - Durada màxima:

    • Segons conveni col·lectiu

    • Si no s'estableix al conveni col·lectiu el que indica l'Estatut dels treballadors:

   a)Tècnics titulats universitaris--> Màxim 6 mesos

   b)Resta de treballadors:

   Empresa de <25 treballadors.-->Màxim 3 mesos

   Empresa de >25 treballadors.-->Màxim 2 mesos

   El treballador en aquesta situació tindrà els mateixos drets i deures que la resta de treballadors.

   Si el treballador supera el període de prova, el temps compta a efectes d'antiguitat a l'empresa.

  • CONTRACTES DE TEBALL

  • TIPUS DE CONTRACTES:

    • 3.1.CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA (temporals)

   CONTRACTES FORMATIUS

  • CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ

  • El treball de formació té per objectiu adquirir la formació teòrica i pràctica necessària per desenvolupar un ofici o ocupar un lloc de treball que requereix un nivell de qualificació determinat.

   Es poden fer aquest tipus de contractes als treballadors de més de 16 anys però menys de 21 que no tinguin la titulació necessària per fer un contracte de pràctiques. No hi ha límit d'edat quan es tracta dels col·lectius següents:

   • Aturats discapacitats.

   • Treballadors estrangers durant els dos primers anys de vigència del seu permís de treball.

   • Aturats que portin més de 3 anys sense activitat laboral.

   • Aturats en situació d'exclusió social.

   • Aturats que s'incorporin als programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació.

   El nombre de contractes de formació que pot fer una empresa és limitat i està en relació amb la plantilla. No hi ha limitació en les escoles taller, cases d'oficis o programes de garantia social.

   Fins a 5 treballadors, 1;

   de 6 a 10 treballadors, 2;

   d'11 a 25 treballadors, 3;

   de 26 a 40 treballadors, 4;

   de 41 a 50 treballadors, 5;

   de 51 a 100 treballadors, 8...

   L'empresa té l'obligació de donar una formació teòrica que no ocupi menys del 15% de la jornada prevista en el conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, de la màxima legal.

   La formació la impartiran l'empresa, els centres de formació públics o privats,i els centres de formació a distància. Els centres acreditaran la formació amb un certificat de formació teòrica. En acabar el contracte,l'empresa expedirà un certificat en què constarà la durada de la formació teòrica i el nivell de formació pràctica adquirida. Després de passar les proves necessàries, el treballador podrà sol·licitar el certificat de professionalitat a l'Administració pública.

   La durada d'aquest contracte és de 6 mesos com a mínim i de 2 anys com a màxim, però per conveni col·lectiu es poden establir altres límits, sense que la durada mínima pugui ser inferior als 6 mesos ni la màxima als 3 anys, que serà de 4 anys si el treballador és discapacitat. S'admeten fins a dues pròrrogues, com mínim de 6 mesos cadascuna, sense que el contracte més les pròrrogues puguin superar la duració màxima.

   La retribució serà la fixada en conveni col·lectiu, però no podrà ser inferior a l'SMI, en proporció al temps treballat.

   Nombre de contractes

   La protecció social (seguretat social) cotitza per una quota fixa mensual, 5,25 per contingències comuns i 0.14 per FP. Tindrà dret a rebre assistència sanitària, prestacions i pensions i tindrà cobertura del Fons de Garantia Social, però no dóna dret a percebre les prestacions d'atur quan s'acaba el contracte. NO TE PRESTACIÓ PER ATUR.

   Es farà a jornada completa, no es pot fer a temps parcial. El període de prova d'aquest contracte es regeix per les disposicions comunes. S'ha de formalitzar per escrit, en un model oficial al qual s'adjuntarà la còpia bàsica. Les pròrrogues també es formalitzaran per escrit.

  • CONTRACTE DE PRÀCTIQUES

  • El seu objectiu és formar el treballador en l'exercici professional i, per a això, el lloc de treball ha de permetre obtenir la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats.

   Pot fer aquest tipus de contracte qui tingui una titulació de grau superior o mitjà obtinguda dintre dels 4 anys immediatament anteriors a la contractació o dintre dels 6 anys anteriors si el treballador és discapacitat, i no hagi estat contractat en pràctiques amb anterioritat pel temps de durada màxima prevista per aquests tipus de contractes i en virtut de la mateixa titulació.

   La durada mínima d'aquests contractes és de 6 mesos i la màxima, de 2 anys.Si el contracte es fa per temps inferior a 2 anys es podrà prorrogar. Si en el conveni no es diu una altra cosa, s'admeten dues pròrrogues, almenys de 6 mesos cadascuna, sense que el contracte més les pròrrogues puguin superar la duració màxima.

   L'empresa està obligada a comunicar al SOC la finalització d'aquest contracte. Les empreses poden sol·licitar al SOC, per escrit i abans de fer el contracte, un certificat en què consti si el treballador ha estat contractat en pràctiques amb anterioritat.

   Es podrà establir un període de prova, que serà el que reguli el conveni col·lectiu, però que no podrà ser superior a 1 mes per als titulats de grau mitjà o de 2 mesos per als títols de grau superior o universitaris.

   La retribució d'un contracte en pràctiques serà la fixada en conveni, però,si no ho regula, la retribució mínima pel 1r any de vigència del contracte serà del 60% del salari fixat en conveni per a un treballador d'igual categoria professional. Durant el segon any, la retribució serà del 75%, i en cap cas serà inferior a l'SMI (salari mínim interprofessional). Si quan acabi el contracte el treballador segueix a la mateixa empresa, el temps del contracte en pràctiques compte a efectes d'antiguitat.

   La protecció social (seguretat social) dels treballadors en pràctiques és igual a la que tenen els altres treballadors, i la regeixen les mateixes normes de la Seguretat Social.

   Es podrà fer a jornada completa o a temps parcial. Es formalitzarà per escrit i en un model oficial. En acabar el contracte, l'empresari ha de lliurar un certificat al treballador en què consti la durada de les pràctiques, el lloc o llocs ocupats i les tasques principals realitzades en cada un, sense que hi pugui fer valoracions sobre el grau assolit en les pràctiques.

   CONTRACTES CAUSALS

  • PER OBRA O SERVEI

  • La causa és la realització d'una obra o servei determinat, que té una autonomia i unitat pròpia dintre de l'activitat de l'empresa. Els treballs o feines que poden ser objecte d'un contracte d'obra o servei es definiran per conveni col·lectiu.

   La durada del contracte depèn del temps empleat en la realització de l'obra o servei. Si es fixa una data de finalització, aquesta es considerarà a títol orientatiu. Si dura més d'un any, per l'extinció del contracte es necessita un pre-avís de 15 dies. En finalitzar el contracte, el treballador té dret a percebre la indemnització que reguli el conveni, però no podrà ser inferior a 8 dies de salari per any treballat.

   El contracte es formalitza per escrit. No hi ha model oficial, però el SOC n'ofereix un. S'ha de tramitar la còpia bàsica. En el contracte s'ha d'identificar i definir amb claredat l'obra o servei.

   Aquests contractes es poden fer a jornada completa o a temps parcial.

  • EVENTUAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ

  • La causa que permet fer aquest contracte és una circumstància del mercat que produeix una acumulació de feines o un augment de les demandes dintre de l'activitat normal de l'empresa.

   La durada màxima es de 6 mesos, dintre d'un període de 12 mesos comptats a partir del moment en el qual es produeix la causa. Per conveni col·lectiu es podrà modificar la durada i el període de referència, però en aquest cas el període màxim de referència per contractar serà de 18 mesos, i la durada màxima del contracte no pot superar les tres quartes parts del període de referència, sense que es puguin superar en cap cas el 12 mesos.

   Es formalitzaran per escrit de forma obligatòria únicament quan la durada superi les 4 setmanes o sigui un contracte per treballar a temps parcial.

   En el contracte, s'ha de fer constar amb claredat les circumstàncies de producció que el justifiquen. El contracte es formalitzarà per escrit en el model de contractes de durada determinada quan es fa a jornada completa.

   Si el contracte és de temps parcial, es farà en el model de contractes a temps parcial.

  • CONTRACTE DE TREBALL D'INTERINITAT

  • La causa és la substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, o bé l'ocupació d'un lloc de treball durant el temps que duri el procés de selecció.

   El contracte d'interinitat es farà a jornada completa excepte quan es tracti de substituir un treballador contractat a temps parcial o d'una circumstància legal de reducció de jornada.

   La durada d'aquest contracte és la del temps del dret de reserva; però en el cas de procés de selecció, la durada màxima serà de 3 mesos.

   S'extingeix per la reincorporació del treballador substituït, pel venciment del termini legal o perquè s'ha superat la causa que donava dret a la reserva del lloc de treball. En finalitzar aquest contracte, no hi ha establerta cap indemnització.

   S'ha de formalitzar per escrit. En el contracte s'ha d'especificar el nom del treballador substituït, la causa de la substitució, i el lloc de treball que s'ha d'ocupar -que pot ser el mateix de la persona substituïda o el del treballador de l'empresa que passi a ocupar aquest lloc de treball.

   Bonificacions a la Seguretat Social en alguns casos.

  • DE RELLEU

  • L'objecte és la prestació de treball per part d'un treballador (rellevista) d'una part de la jornada laboral d'un altre que es jubila parcialment (redueix entre el 25% i el 85% de la seva jornada laboral).

   El rellevista pot ser contractat a jornada completa i ha d'estar desocupat o contractat temporalment per l'empresa.

   La durada del contracte és el temps que li falta per jubilar-se (màx. 5 anys).

  • DESOCUPATS

  • Tenen per objecte la contractació de persones víctimes de violència de gènere, violència domèstica o desocupats en situació d'exclusió social.

   Per escrit model oficial amb la forma de qualsevol de les modalitats de contracte temporal.

   El treballador no ha de tenir relació de parentiu amb l'empresari ni haver estat vinculat a l'empresa en els últims 6 mesos. Bonificacions en les quotes empresarials.

   Aquests contractes són mesures de foment de l'ocupació.

   Bonificacions a la Seguretat Social.

   DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ

  • PER PERSONES AMB DISCAPACITAT

  • Tenen per objecte la contractació temporal de treballadors aturats amb discapacitats amb un grau igual o superior al 33% o pensionistes de la S.S que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent o pensió de jubilació. Han d'estar a l'atur.

   Durada entre 12 mesos i 3 anys. La jornada potser completa o temps parcial.

   Bonificacions per l'empresa.

   Fi del contracte: Compensació de 12 dies de salari per any treballat.

  • SUBSTITUCIÓ PER ANTICIPACIÓ DE L'EDAT DE JUBILACIÓ.

  • L'objecte és la substitució de treballadors que pretenen anticipar la seva jubilació total dels 65 als 64 anys. El nou treballador ha d'estar inscrit en l'Oficina d'ocupació.

   En realitat no es tracta d'una modalitat de contractació sinó d'una mida de foment de l'ocupació.

   La forma del contracte pot ser qualsevol de contracte temporal excepte: contracte a temps parcial, contracte eventual i contracte d'interinitat.

  • CONTRACTE DE TREBALL D'INSERCIÓ SOCIAL

  • Contractació per l'Administració per fer una obra o servei d'interès general a un aturat, a fi d'inserir-lo laboralment i que adquireixi experiència laboral.

   3.2. CONTRACTES DE TREBALL DE DURADA INDEFINIDA

   Tenint en compte la causa, es poden distingir diferents tipus de contractes

   de durada indefinida:

  • EL CONTRACTE DE TREBALL INDEFINIT ORDINARI

  • Té per objecte contractar treballadors per temps indefinit i a jornada completa.

   El contracte de treball de durada indefinida es el tipus de contracte que l'Estatut dels treballadors reconeix com a ordinari, i al qual és aplicable la normativa general.

   Es pot realitzar de forma verbal o per escrit. No és obligatori utilitzar el model oficial, però el Servei d'Ocupació de Catalunya per mitjà de les OTG proporciona un model.

   No té cap requisit especial ni pels treballadors ni per l'empresa. No genera dret a cap incentiu.

  • CONTRACTES DE TREBALL INDEFINITS PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

  • Són les modalitats de contractes de treball que tenen el seu origen en els acords entre els agents socials, sindicats, empreses i el Govern per fomentar l'ocupació indefinida.

   Es poden distingir diferents modalitats:

  • Contracte de treball de foment de la contractació indefinida

  • Amb l'objectiu de facilitar la col·locació estable de treballadors desocupats i d'empleats subjectes a contractes temporals, es podrà concertar aquesta modalitat de contracte amb els treballadors inclosos en un dels grups següents:

   • Treballadors aturats que presentin alguna de les condicions següents:

   - Joves des dels 16 anys fins als 30 anys d'edat, ambdós inclosos.

   - Dones aturades que es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb menor índex d'ocupació femenina.

   - Treballadors majors de 45 anys.

   - Aturats que portin almenys 6 mesos inscrits com a demandants d'ocupació.

   - Treballadors discapacitats.

   • Treballadors que, en la data de signatura del nou contracte de foment de la contractació indefinida, estiguin contractats en la mateixa empresa amb un contracte de duració determinada o temporal, inclosos els contractes formatius, signat amb anterioritat al 31 de desembre de 2003.

   És un contracte de durada indefinida que es pot fer per una feina de jornada completa o a temps parcial.

   Els contractes de treball de foment de la contractació indefinida es regeixen per la normativa general dels contractes indefinits, però tenen una característica especial relativa a la indemnització en el cas d'un acomiadament improcedent per causes objectives.

   En els contractes de treball de foment de la contractació indefinida, en cas d'un acomiadament improcedent per causes objectives, la indemnització serà de 33 dies de salari per any treballat fins a un màxim de 24 mensualitats.

   Els contractes de treball de foment de la contractació indefinida s'han de formalitzar necessàriament per escrit i en model oficial.

   Des de l'any 2001, es poden fer els contractes de foment de la contractació indefinida a partir de l'entrada en vigor de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball.

  • Contracte indefinit de foment d'ocupació de treballadors discapacitats

  • Contractar de forma indefinida un discapacitat amb una minusvalidesa igual o superior a un 33% que estigui aturat i inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya dóna dret a rebre una subvenció de 3.906,58 euros, a una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social -tant per contingències comunes com professionals- i a les quotes de recaptació conjunta (atur, FOGASA i FP), del 70% si té menys de 45 anys i del 90% si té més de 45 anys.

   3.3 ALTRES CONTRACTES

  • CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL

  • Els contractes de treball a temps parcial són els que es fan per la prestació de serveis o jornada durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any, inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.

   Aquests contractes es poden fer de durada indefinida o temporal. Formen part d'aquest grup de contractes el de durada indefinida ordinari o de foment de l'ocupació indefinida a temps parcial. El fix periòdic i el fix discontinu.

   També els de durada temporal fets a temps parcial com el de pràctiques, el d'obra i servei, el contracte eventual per circumstàncies de la producció, i el de relleu.

  • CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS FIXOS DISCONTINUUS

  • Es concerta per fer treballs que tenen el caràcter de fix discontinu i no es repeteixen en dates fixes. S'aplica la normativa dels contractes a temps parcial.

   Concepte Es tracta d'un contracte indefinit a temps parcial per efectuar treballs que es

   repeteixen tots els anys dintre del volum normal de l'activitat de l'empresa, en dates certes (treballs fixes i periòdics o treballs fixos d'execució discontinua en el temps, que no es repeteix en dates certes).

   Duració S'ha de subscriure quan es treballi anualment alguns mesos o setmanes.

   Quan no es repeteixen en dades certes, els treballadors poden reclamar en procés d'acomiadament davant un jutge Social, des del moment en que tingues notícies de la falta de convocatòria.

   LÍCIT:no pot ser contrari a les lleis.

   DETERMINAT: el treballador ha de saber en que consisteix la seva prestació

   Segons la durada del contracte

   de durada determinada o temporals

   (hi ha data de terminació de la relació laboral)

   indefinit o fix

   (no hi ha data de terminació de la relació laboral)

   Formatius

   De foment de la contractació indefinida

   Ordinari (per temps indefinit)

   per a la formació

   De foment de l'ocupació

   Causals

   en pràctiques

   per obra o servei

   desocupats

   de relleu

   d'interinitat

   Eventual per circumstàncies de la producció,

   per persones amb discapacitat

   inserció social

   substitució per anticipació de l'edat de jubilació

   Segons la jornada

   a temps complet: es treballen les hores habituals en l'activitat que es tracti.

   a temps parcial: el nombre de hores de feina és inferior a l'habitual.

   No poden ser contractats per a la formació els que ja ho hagin estat

   amb un contracte de formació de la mateixa qualificació per un període

   màxim de 2 anys o el màxim establert per conveni. Tampoc podran ser

   contractats els que ja tinguin la titulació requerida per fer pràctiques

   d'aquella qualificació professional o hagin ja treballat en l'empresa, durant

   un temps superior a 12 mesos, en un lloc de treball relacionat amb

   l'ofici objecte de formació. Les empreses poden sol·licitar al SOC, per

   escrit i abans de fer el contracte, un certificat en el qual consti si el treballador

   ha signat un contracte de formació amb anterioritat.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar