Ecología y Medio Ambiente


Contaminació de vehicles


TECNOLOGÍA

A l'aire de les grans concentracions urbanes, s'aboquen diàriament tones i tones de contaminants.

Avui, la principal font emissora d'aquests contaminants són els vehicles, atès que les emissions industrials tendeixen a disminuir per la implantació de noves tecnologies menys contaminants i pel desplaçament progressiu de les indústries fora dels nuclis urbans.

Es pot constatar que les vies de circulació molt densament transitades són susceptibles de patir nivells de contaminació atmosfèrica elevats, especialment a l'hivern, quan les inversions tèrmiques no permeten la dispersió dels contaminants.

Un altre aspecte de la contaminació de vehicles és el soroll que generen, ja que, principalment en les zones urbanes, el trànsit de vehicles significa el 80% del soroll ambiental total.

Motor: màquina que converteix en energia mecànica útil les diverses formes d'energia amb les que poden ser alimentades; depenent de tals formes d'energia els motors poden classificar-se en: tèrmics(energia tèrmica), elèctrics(energia elèctrica), roda hidràulica, turbina hidràulica, aeromotor, motor hidràulic, motor d'aire comprimit(energia cinètica); motor molles, de peces i d'inèrcia(energia potencial). Resta citar alguns casos particulars de motors que estan en fase experimental o d'estudi, com els motors d'ions, de plasma i de fotons.

Motors tèrmics: es basa en la pressió exercida sobre un òrgan mòbil per un fluid operatiu(gas o vapor) al que es transferida part de la energia tèrmica produïda en la combustió d'una substància combustible(líquida o sòlida).

Motor hidràulic: transformen l'energia cinètica amb treball mecànic: sigui d'aigua amb moviment o aire.

Motor d'aire comprimit: Aprofita l'expansió de l'aire d'un compressor. Pot ser de dos tipus: a turbina o volumètric.

Motor d'energia potencial: Utilitzen l'energia potencial acumulada en el en el molle metàlic sotmès a deformació elástica.

Motors d'ions, plasma o fotons: Són motors teòrics que haurien de proporcionar empenya mitjantçant l'emissió a alta velocitat.

Motors de gasolina

Motors de 4T: Utilitzen com a combustible la gasolina i, amb un mecanisme de biela-manovella, transforma el moviment alternatiu del pistó en un moviment de rotació.

Primer temps: Admissió

El pistó està apunt d'arribar a PMS, la válvula d'emissió s'obre i la de pressió, provocada pel desplaçament del pistó cap a la part inferior del cilindre, xucla la mescla

Segon temps: Compressió

La válvula d'emissió es tanca i el pistó, desplaçant-se cap a la part superior del cilindre i comprimeix la mescla just avanç d'arribar al PMS.

Tercer temps: Explosió

La guspira produïda per la bugia inflama la mescla i provoca l'explosió. En aquest moment es produeixen una gran quantitat de gasos que empenyen amb força el pistó cap a la part inferior del cilindre.

Quart temps: Escapament

S'obre la vàlvula d'escapament i surten els gasos gràcies al moviment ascendent del pistó, el pistó arriba al PMS, la vàlvula d'escapament es tanca i torna a començar.

Motors dièsel

Té un funcionament en el sistema d'encesa o explosió. Quan un gas es comprimeix, augmenta la temperatura, si el gas és combustible i el comprimim fins que arriba a temperatura de combustió, ja no caldrà que provoquem cap guspira per causar l'explosió. Aquests motors consumeixen menys que els de gasolina.

Primer temps: Admissió

Igual que els motors de gasolina, però sense l'entrada de combustible.

Segon temps: Compressió

El pistó comprimeix l'aire, la compressió és forta i ràpida, la qual provoca que la temperatura de l'aire arribi a valors molt elevats.

Tercer temps: Explosió

Un injectors introdueixen a pressió la dosi de gasoil necessària. El combustible, a causa de l'alta temperatura i pressió que assoleix dins la cambra de combustió, s'imflama, fet que produeix una gran quantitat de gasos que l'empenyen al pistó cap a la part inferior del cilindre.

Quart temps: Escapament

És exactament igual als motors de gasolina.

La contaminació és una alteració de les propietats d'un medi per incorporació, de pertorbacions, materials o radiacions que introdueixen modificacions de l'estructura i la funció dels ecosistemes afectats. La contaminació augmenta el flux energètic, per tant, la productivitat disminueix la diversitat. Els diferents agents contaminants (deixalles i partícules industrials i mineres, gasos, residus sòlids urbans, restes orgàniques, aigües residuals, pesticides, materials radioactius i els sorolls que es generen a les grans zones urbanes).

Tipus de contaminació: contaminació atmosfèrica, contaminació de les aigües, radioactiva, tèrmica, química, acústica, etc.

Cont. Sonora: també anomenada contaminació acústica és l'increment significatiu del nivells acústics del medi i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori.

Cont. Atmosfèrica:

Els principals contaminants atmosfèrics emesos pels vehicles

Fums negres
Estan formats principalment per partícules de carbó i d'hidrocarburs incremats; són característics dels gasos que emeten els motors dièsel i es fan força evidents en observar l'escapament d'un motor mal reglat.

Monòxid de carboni
El monòxid de carboni es genera per la combustió incompleta del carburant produïda per la manca d'oxigen. Es tracta d'un gas tòxic, inodor i incolor; la presència del qual en els embussos de trànsit pot arribar a nivells elevats. S'estima que el 85% del monòxid de carboni emès a Catalunya prové dels motors dels vehicles.

Hidrocarburs
Productes orgànics que es generen per una combustió incompleta de carburants. Els motors dels vehicles, al nostre país, són responsables de l'emissió del 41% dels hidrocarburs. Aquests compostos, en combinació amb els òxids de nitrogen i en presència de la llum solar, formen oxidants fotoquímics que són components de la boira fotoquímica.

Plom
Metall pesant tòxic encara present a la gasolina anomenada “super”, necessari per assegurar un funcionament sense problemes dels motors antics. Actualment el nivell màxim de plom present a aquesta gasolina està establert a 0,15 grams de plom per litre de benzina.

Òxids de sofre
Gasos provinents de la combustió de certs combustibles líquids que contenen sofre. S'estima que el 10% dels òxids de sofre emesos a Catalunya provenen dels vehicles.

Òxids de nitrogen
Gasos resultants de la reacció de l'oxigen i el nitrogen de l'aire en les combustions per efecte de la temperatura i de la pressió. El 65% dels òxids de nitrogen emesos a Catalunya provenen desl motors dels vehicles.

Alguns efectes de la contaminació dels vehicles:

Pluja àcida: els òxids de nitrogen i de sofre reaccionen químicament a l'atmosfera, i es converteixen en àcids. Aquests àcids es mesclen amb el vapor d'aigua dels núvols, i quan plou, arriben a terra dissolts en les gotes d'aigua i contaminen el sol i les aigües de llacs i rius. També afecten les fulles dels arbres fins al punt de provocar greus problemes a les masses forestals.

Efecte hivernacle: el diòxid de carboni a l'atmosfera impedeix que l'excés d'energia tèrmica que ens arriba del sol surti a l'exterior, i com un mirall, la reflecteix un altre cop cap a la superfície de la Terra. Les conseqüències són l'increment de la tempertaura amb un possible canvi climàtic, i desglaç dels pols que provocaria l'augment del nivell del mar.

Algunes solucions serien:

1. Utilitzar els mitjans de transport més nets
La utilització del vehicle és sovint massa sistemàtica. S'ha de pensar en l'ús d'altres mitjans de transport per desplaçar-nos: metro, autobús, tren, bicicleta

6. Comprar vehicles de baix consum de
      combustible
Una disminució del consum de combustible es relaciona directament amb un descens de les emissions de contaminants, i a més comporta un estalvi energètic.

2. Mantenir el vehicle en perfectes condicions
El filtre de l'aire brut, no portar el pneumàtics amb la pressió adequada i el mal funcionament de l'encesa de la carburació o de la injecció augmenten alhora el consum de combustible i les emissions de contaminants.

7. Comprar vehicles amb catalitzador de tres  vies
El catalitzador modifica els gasos contamiants que es generen de la combustió en gasos innocus.

 

3. Conduir suaument
Les acceleracions i les frenades brusques augmenten notòriament el consum i les emissions de contaminants.

8. Respectar els límits de velocitat
La circulació a gran velocitat augmenta notòriament el consum de combustible i les emissions de contaminants dels vehicles.

4. Escalfar el motor circulant
El motor s'escalfa més ràpidament circulant un cop engegat.

9. Utilitzar el més net 
  Si es disposa de més d'un vehible, utilitzar el més ben equipat des del punt de vista de prevenció de la contaminació.

5. Parar el motor en aturades prolongades
La no parada del motor implica una despesa innecessària de combustible
 

 

10. Seguir els consells del fabricant respecte al combustible a utilitzar
Els cotxes estan dissenyats mecànicament perquè usin uns determinats tipus de benzina; la selecció incorrecta del combustible pot comportar malmetre algun component del vehicle i augmentar-ne les emissions.
Descargar
Enviado por:Nuny
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar