Relaciones Laborales


Contabilitat financiera


PRAC 4

Problema 1

A)

Actiu

Passiu

Efectiu 5.000

Dipòsits 10.000

Crèdits 5.000

En el balanç del banc es pot observar que aquest és solvent ja que manté com a reserves el 50% dels dipòsits, el mínim coeficient dde caixa és del 2%.

B)

1-)

r = 2% Efectiu de caixa, 2% de 10.000 = 200 € d'efectiu de caixa.

El màxim de crèdit que pot concedir el banc és de :

Efectiu de caixa - Coeficient de caixa = Màxim de crèdit

5000€ - 200€ = 4800€

2-)

Banc 1

Actiu

Passiu

Caixa 5.000

Dipòsits 10.000

Crèdits 5.000

Dipòsits 4.800

Crèdits 4.800

3-)

El banc ha creat 4.800 € (10.000-14.800).

Els bancs, quan concedeixen crèdits utilitzant les seves reserves excedentàries, generen nous dipòsits. Aquests nous dipòsits creats de la concesió de crèdits signifiquen la creació de diner bancari.

C)

1-)

Banc 1

Actiu

Passiu

Caixa 200

Dipòsits 10.000

Crèdits 5.000

Crèdits 4.800

El balanç del banc és solvent ja que encara disposa del 2% de reserves del dipòsit.

2-)

Banc 2

Actiu

Passiu

Caixa 4.800

Dipòsits 4.800

En aquest cas s'hauria de mantenir unes reserves de 96€ (2% de 4.800€). Al mantenir-ne unes de 4.800 té excedent, per tant pot concedir crèdits de fins a 4.704€.

D)

1-)

Banc 2

Actiu

Passiu

Caixa 4.800

Dipòsits 4.800

Crèdits 4.704

Dipòsits 4.704

Al obrir un nou dipòsit derivat de la concesió del crèdit, el Banc 2 ha creatdiner bancari. Quan la situació inicial dels dipòsits era de de 4.800€ ara són de 9.504€ (4.800 + 4.704). Per tan el diner bancari creat és de 4.704€.

2-)

El valor de les reseves legals després d'haver concedit el crèdit és de:

r = AC/D

0.02 = AC/9504

AC = 190.08

Reserves legals mínimes 190.08 €. L'entitat bancaria ha de mantenir aquest 2% de les reserves legals.

E)

1-)

Nou dipòsit

Noves Reserves

Nous Crèdits

Banc 1

10.000

200

9.800

Banc 2

9.504

190.08

9.313.92

Total

19.504

390.08

19.113.92

En principi cap banc tindrà unes reserves excedentàries. En el Conjunt del Sistema el total del nou diòsit és de 19.504€ i el seu 2% equival a les noves reserves, 390.08€.

2-)

K = 1/r = 1/0.02 = 50

Volum final de dipòsit = D inicial * K

Vfd = 10.000*50 = 500.000 €

El volum de dipòsits del sistema bancari és de 500.000 €.

3-)

Volum final de crèdits = Dipòsits fibals - D inicials

Vfc = 500.000 - 10.000 = 490.000 €

El volum de crèdits del sistema bancari és de 490.000 €.

4-)

r = 2%

Df = 500.000 €

2% de 500.000 = 10.000 €

El volum de reserves del sistema bancari és de 10.000 €.

5-)

Balanç Consolidat del Sistema Bancari.

Actiu

Passiu

Caixa 10.000

Dipòsits 500.000

Crèdits 490.000

6-)

a 1/01/2002

Actiu

Passiu

Efectiu Caixa 5.000

Dipòsits 10.000

Crèdits 5.000

Al finaltzar el procés

Actiu

Passiu

Efectiu Caixa 10.000

Dipòsits 500.000

Crèdits 490.000

Oferta Monetaria (OM) = Efectiu + Dipòsits

O.M = Efectiu + Dipòsits

Inici 15.000 = 5.000 + 10.000

Final 510.000 = 10.000 + 500.000

Els 15.000€ d'oferta monetaria inicial han derivat en 510.000€. Es a dir que el diner s'ha multiplicat per 34.

Al finalitzar el procés l'Oferta Monetaria ha generat 34 vegades més diner que abans.

Problema 2

A)

1-)

Balança de Pagaments d'Euroland 2.002

(milions €)

Ingressos

Pagaments

Saldo

Compte Corrent

Mercaderies

1.000

500

+500

Serveis

120

250

-130

Rendes

-

10

-10

Transferències

10

10

0

Subtotal Compte Corrent

1.130

770

+360

Compte Financera

Inversions

50

60

-10

Préstecs

30

40

-10

Subtotal C. Financera

80

100

-20

C.C + C.F

1.210

870

+340

2-)

Ingressos

Pagaments

Saldo

Compte Corrent

1.130

770

+360

Compte Financera

80

100

-20

Total

1.210

870

+340

Variació Reserves

-320

3-)

Com a conseqüència d'un saldo positiu, el volum de reserves augmenta en el període analitzat.

B-)

En la subbalança comercial d'Euroland es veu un saldo positiu mentres a Espanya n'hi ha un de negatiu. Això significa que Euroland és un païs més exportador que no pas Espanya.

En la balança de serveis espanyola hi ha un saldo positiu, degut al turisme basicament. Euroland registra un saldo negatiu, pel que podem deduïr ques és un païs més industrialitzat, amb més indústria i menys serveis.

La balança de rendes espanyola té un signe negatiu com a conseqüència de les remeses dels inmigrants que treballen a Espanya a les seves families. Aquest cas és igual al de Euroland.

A Espanya les transferències de la U.E.M ha generat un saldo positiu a la balnça de compte capital.

El compte financer espanyol reflacteix els moviments de capital i fluxes de financiació. És la variació del actius i pasius, de les inversions i dels préstecs.

A Euroland sinó fós pel compte comercial, el Saldo de la Balança seria negatiu ja que totes les subbalances ténen saldo negatiu.

Destaca també el fet que el saldo financer és negatiu quan normalment és positiu.

Problema 3

A)

1-)

2.1-)

Si el tipus de canvi pasa a ser 1.25€/$, vol dir que existeix un excés d¡oferta de divises ($) i l'euro s'hauria d'depreciar respecte el dòlar.

2.2-)

Com es necesiten més euros per adquirir la mateixa quantitat de productes americans, això provoca que les importacions de productes americans siguin més cares. As EEUU els productes europeus seràn més competitius i aquesta competitivitat implicarà una major demanda de productes europeus el que comporta una apreciació de l'euro respecte el dòlar.

3.1-)

Si el tipus de canvi és de 0.75€/$ hi haurà un excés de demanda i l'euro estarà més fluix que el dòlar. L'euro s'haurà de apreciar respecte el dòlar per arribar a la paritat.

3.2-)

Com que l'euro està més fort que el dòlar, més turistes eruopeus visitaràn EEUU, tot el contrari que els nort-americans, que veuràn més car visitar Europa.

Aquest fet farà apreciar el dòlar, gràcies als ingressos dels turistes europeus a terres nort-americanes.

B)

1-)

'Contabilitat financiera'

La corba de demanda s'ha desplaçat cap a ala dreta (D'). El tipus de canvi d'equilibri s'altera i passa a ser 1.25€/$. L'euro s'ha depreciat respecte el dòlar.

2.1-)

Al haver-hi més demanda que oferta es produeix un excés de demanda.

2.2-)

Amb una demanda de 150 $, el nou punt d'equilibri es trobaria a un tipus de canvi 0.5€/$.

El fet es que per poder satisfer la demanda de 150$ s'haurà d'incrementar l'oferta, la corva d'oferta es desplaçarà a la dreta incrementant-la i el punt d'equilibri es veurà modificat. El dòlar es depreciarà respecte l'euro.

3.1-)

Ja que l'eruo s'ha apreciat respecte el dòlar arribant a un tipus de canvi de 0,5€/$, el Banc Central Europeu intervindrà en el mercat comprant dòlars o vénen euros. D'aquesta manera s'apreciarà el dòlar i com a conseqüència d'aquesta operació augmentarà el volum de reserves de divises.

3.2-)

El Banc Central Europeu haurà de vendre divises per valor de 50u. D'aquesta manera el $ dòlar s'apreciarà i s'arribarà a la paritat 1€/$.

Respostes del Test Argumentades:

 • Resposta : C : A l'actualitat l'emisió de bitllets fiduciaris es tasca del Banc Central Europeu. Es trata de diner sense recolzament en termes de metalls preciosos.

 • Resposta : D : El diner serveix per comparar valors de diferents béns i serveis. El valor d'aquests en el mercat està expressat en diners, ens serveix com a unitat de compte. De fet també eren vàlides les respostes A i C.

 • Resposta : C : k = 1/r, quan més gran sigui el coeficient de caixa més petit serà el multiplicador. Llavors si el multiplicador del crèit és més petit l'oferta monetaria disminuirà.

 • Resposta : D : Un ingrés a caixa significa un augment en l'actiu i un increment en el passiu (dipòsits).L'oferta monetraia està definida per la suma del diner efectiu en mans del públic (EMP) més els dipòsits a la vista (Dv). Quan el client obre realitza un dipòsit està transformant diner efectiu en diner bacnari, l'oferta monetaria segueix éssent la mateixa.

 • Resposta : A : el 2% de 10.000 = 200€, Actiu de caixa - Reserves Legals, 500€-200€ = 300€ que encara pot cencedir en crèdits.

 • Resposta : A : El diner euopeu estarà més valoritzat que no pas el dòlar, d'aquesta manera els que tinguin euros podràn adquirir més quantitat que els que disposin de dòlars.

 • Resposta : A : Després de la compra d'una empresa española per part dels EEUU, es provoca un augment de l'oferta de dòlars ja que augmenta la demanda d'auros. L'euro s'aprecia respecte el dòlar i aquest últim es deprecia. Això fixarà un nou tipus de canvi.

 • Resposta : B : Un augment dels préstecs de EEUU a europa suposarà que la corva d'oferta es desplaci a al dreta ( de S a S'). el tipus de canvi es veurà afectat..

 • Resposta : A : El tipus de canvi serà inferior,l'euro es veurà apreciat, una de les explicacions que això pot tenir es que augmentin les exportacions europees a EEUU.

 • Resposta : A : El BCE haurà de vendre $ per augmentar la demanda de € i aixi apreciar-lo respecte el dòlar. La corva d'oferta es desplaçarà cap a la dreta.
 • Descargar
  Enviado por:Kawendio
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar