Ciencias Empresariales


Contabilidad financiera # Comptabilitat financera


INDEX


Tema 1. Aspectes generals de la comptabilitat financera

1.1 Normalització i normativa

El primer pla comptable va ser creat al 1.973 i el segon al 1.990.

El procés de normalització a Espanya comença a partir de l'entrada a la Unió Europea (1.989), per poder-nos adoptar a les següents directives comunitàries:

 • Comptes anuals i normes de valoració (nombre 4)

 • Comptes anuals consolidats (nombre 7)

 • Autitoria (nombre 8)

Aquestes directives van fer que totes les normatives s'adaptessin i, així, va aparèixer el Pla General comptable de 1.990. El Real Decret 1.643/1.990 que té una aplicació obligatòria.

1.1.1 Estructura del pla general comptable

1. Principis comprables: normes de carácter general.

2. Quadre de comptes:

Balanç de situació

Grup 1. Finançament bàsic:

 • Fonts pròpies.

 • Fonts alienes a ll/t (passiu exigible a ll/t)

Grup 2. Immobilitzat (actiu a ll/t)

Grup 3. Existències (actiu circulant)

Grup 4. Creditors i deutors per operacions de tràfic (actiu circulant i fonts alienes a c/t)

Grup 5. Comptes financers (actiu circulant i fonts alienes a c/t)

P. i G.

Grup 6. Compres i despeses.

Grup 7. Vendes i ingressos.

3. Definicions i relacions comptables.

4. Comptes anuals (document únic):

 • Balanç de situació.

 • Pèrdues i guanys.

 • Memòria.

5. Normes de valoració.


1.2 L'impost sobre el valor afegit

Ejemple: Sense IVA

Matèries primeres = 1.000 € Procés productiu Productes acabats = 2.000 €

L'IVA és un impost que grava, amb caràcter general, la compra-venta de béns i la prestació de serveis.

Tipus d'IVA:

 • 16% General.

 • 07% Reduït: alimentació general.

 • 04% Súperreduït: productes farmacèutics.

 • Ejemple: Amb IVA

  310. Matèries primeres

  1.000 + 160 = 1.160 euros

  Procés productiu

  350. Producte acabat

  2.000 + 320 = 2.320 euros

  Registre comptable de l'exemple amb IVA

  1.

  xx.xx.xx

  1.000

  160

  601

  4720.16

  Compra de matèries primeres

  IVA suportat 16%

  a

  Proveïdors

  400

  1.160

  2.

  xx.xx.xx

  2.320

  430

  Clients

  a

  a

  Vendes de productes acabats

  IVA repercutit 16%

  701

  4770.16

  2.000

  320

  3.

  xx.xx.xx

  320

  4770.16

  IVA repercutit 16%

  a

  a

  IVA suportat 16%

  HP, creditora per IVA

  4720.16

  4750

  160

  160

  Registre comptable de les operacions amb IVA

  a) Compra

  xx.xx.xx

  601

  4720.16

  Compra de matèries primeres

  IVA suportat 16%

  a

  Proveïdors

  400

  b) Venda

  xx.xx.xx

  430

  Clients

  a

  a

  Vendes de productes acabats

  IVA repercutit 16%

  701

  4770.16

  c) Assegurances

  xx.xx.xx

  625

  Primes d'assegurances

  a

  Creditors per prestestació de serveis

  410

  d) Devolució compres

  xx.xx.xx

  400

  Proveïdors

  a

  a

  Devolucions de compres de mds.

  IVA suportat 16%

  6080

  4720.16

  Nota: l'IVA suportat va sempre al deure excepte en devolucions i descomptes fora de la factura.

  e) Devolució vendes

  xx.xx.xx

  708

  4770.16

  Devolucions de vendes de mds.

  IVA repercutit 16%

  a

  Clients

  430

  Nota: l'IVA repercutit va sempre l'haver excepte en devolucions i descomptes fora de la factura.


  1.2.1 Liquidacions d'IVA

  1r. T

  2n. T

  3r. T

  4t. T

  01.01.X1

  31.03.X1

  30.06.X1

  30.09.X1

  31.12.X1

  Trimestre

  Periode

  Termini

  Quan liquidem podem obtenir:

  • Liquidació positiva (472 < 477) o a ingresar liquidar el 20/x quan la presentem.

  • Líquidació negativa (472 > 477) o a retornar:

  • Si surt al 1r. T, 2n. T o 3r. T a compensar.

  • Si surt al 4t. T a retornar.

  Primer

  01.01 - 31.03

  20.04

  Segon

  01.04 - 30.06

  20.07

  Tercer

  01.07 - 30.09

  20.10

  Quart

  01.10 - 31.12

  + Resum anual

  30.01

  Registre comptable de les liquidacions d'IVA

  a) Liquidació positiva

  xx.xx.xx

  4770.16

  IVA repercutit 16%

  a

  a

  IVA suportat 16%

  HP, creditora per IVA

  4720.16

  4750

  b) Liquidació negativa

  -1r. T-

  xx.xx.xx

  4770.16

  4700

  IVA repercutit 16%

  HP, deudora per IVA

  a

  IVA suportat 16%

  4720.16

  -2t. T-

  xx.xx.xx

  4770.16

  IVA repercutit 16%

  a

  a

  IVA suportat 16%

  HP, creditora per IVA

  4720.16

  4750

  xx.xx.xx

  4750

  HP, creditora per IVA

  a

  HP, deudora per IVA

  4700

  1.3 Procés comptable bàsic

  Procés comptable bàsic: operacions de l'exercici econòmic.

  Llíbre diari Llibre major Balanç de sumes i saldos Comptes anuals (Balanç de situació, Pèrdues i guanys, Memoria)


  1r. Assentament d'obertura:

  • Si comença l'activitat inventari inicial.

  • Si no comença l'activitat assentament de tancament de l'exercici anterior a l'inrevès.

  2n. Operacions habituals:

 • Factures emeses: vendes, prestacions de serveis.
  Factures rebudes: compres, despeses.

 • Cobraments i pagaments.

 • Nòmines.

 • Liquidacions d'IVA, IRPF, Seguretat Socials, Tributs (IBI, IAE, ...)

 • Operacions de finançament.

 • Inversions.

 • 3r. Final d'any:

 • Variació d'existències NIFO, FIFO, LIFO, PMP.

 • Valor de les existències finals.

 • Registrar la variació.

 • Amortitzacions: lineals, dígits creixents, dígits decreixents, decreixent de % constant.

 • Provisions: pèrdues de valor reversibles.

 • Canvi de termini.

 • Periodificació.

 • Impost de societats (es paga al juliol de l'any següent): és una despesa de l'exercici.

 • 4t. Tancament:

 • Regularització: Traspàs a Pèrdues i Guanys.

 • Tancament.

Descargar
Enviado por:Gamjaci
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar