Legislación


Constitución española


A CONSTITUCION ESPAÑOLA

Antecedentes: lei para a reforma política de 4 de xaneiro do 1977. Eleccións Xerais 15/Xuño/77

Datos: aprobación 31/outubro de 1978

Referendum 6/dec./1978

Sanción e promulgación 27/dec./1978

Publicación BOE 29/dec/1978

CARACTERISTICAS:

1.-Popular(referendo e parlamento) 5.-Consensuada (froito de pactos)

2.-Normativa,escrita,detallada 6.-Monárquica, reconoce ó Rei xefatura do estado

3.-Extensa,por número de artigos e ext.dos mesmos 7.-Democrática, soberanía do pobo

4.-Ríxida, de difícil modificación 8.-Derivada, influida por outros textos históricos

CONTIDO: 169 Artigos, 1 Título preliminar + 10, 4 disposicions adicionais, 9 disp.transitorias,1 derogatoria, e 1 final

Parte dogmática e parte orgánica

PROXECTOS DE REFORMA (Pode ser total ou parcial)

Maioría das 3/5 partes de cada unha das cámaras …..si non hai acordo…..comisión paritaria elabora texto votado en congreso e senado. Si aínda non hai acordo..e o texto ten a maioría do Senado, o congreso,coa votación das 2/3 partes, poderá aprobar a reforma,que deberá ser sometida a referendo si o piden a 10ª parte dunha das cámaras.

Outro procedemento máis ríxido, pide a aprobación das 2/3 partes de cada cámara, e posterior disolución inmediata das cortes, as novas cámaras deberán aprobala coas 2/3 partes e sometela a referendo pra a súa ratificación.

PRINCIPIOS BASICOS

1.-Soberanía Popular, os poderes emanan do pobo 3.-Monarquía parlamentaria como forma de goberno

2.-Estado social e democrático de dereito 4.-Organización autonómica do pobo español

DEREITOS E DEBERES FUNDAMENTAIS

(Os dereitos están regulados coas conseguintes garantías xurisdicionais para cumplimento.Figura do Defensor del Pueblo. Tamén establece a constitución un sistema de protección básico)

Dereitos e libertades.

Civiles, tales como a vida, a integridade física e moral,a libertade ideolóxica,igualdade,libert.relixiosa,acceso a tribunais

Da esfera privada,honor,intimidade,honor,inviolabilidade domicilio,comunicacións,libre residencia,matrimonio

Políticos,expresión ideas,cátedra,participación pública,sindicación,folga,defensa do Estado,acceso cargos públicos.

Socio-económicos,educación,traballo.libre eleccion oficio,igualdade sexos,remuneración xusta,vivenda digna,asistencia,medio ambiente, dereito ó descanso, á cobertura sanitaria, a unha distribución equitativa da renda,

Deberes fundamentais:

-Recibir ensinanza,

-Defender España,

-Conocer a lingua,

-Contribuir ó sostemento dos gastos públicos,

-Deber de traballar,

-Deber dos pais de asistir ós seus fillos,

-Deber de conservar o Medio Ambiente, deber de conservación do patrimonio historico e cultural

Garantías dos dereitos: -normativas, constitucionalización dos deritos

-xurisdicionais, mecnaismos de defensa e acción procesal

-institucionais, medios de contro parlamentario, defensor del pueblo

A constitución otorga tres niveis de protección: superior, medio e mínimo.

A suspensión dos dereitos e liberdades pode ser:

-colectiva, reunión pacífica e sin armas, folga, dereito a difundir ideas

-individual, mediante intervención xudicial, regúlase o prazo máximo de detención preventiva,inviolabilidade do domicilio,
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar