Varios


Conceptos de sociales


ACTIVITATS…

2. Fes un mapa conceptual sobre les principals conseqüències de la Revolució Industrial. Pots emprear com a base aques esquema :

Capitalisme: les conseqüències de la Revolució Industrial al capitalismo va ser la seua transformacio. En les primeres etapes, la industrialització es basà en empreses familiar, després el creixement de les instal·lacions industrials i la introducció de nous mitjans de transport van exigir enormes inversions de capital, Aixa sorgí un nou sistema econòmic, el capitalismo industrial, basat en xicotetes unitats de producció i l'ideal del queal era la llibertat de mecat.

Al mateix temps van apareixer les societats en comandita i també les societats anònimes.

L'augment del nombre d'aquestes companyies donà lloc a la creació de borses o mercats de valors. Llocs on es compraven les accions de les societats anònimes i se'n venien.

Cuitats: les conseqüencies van ser que, en les ciutats europees creixeren molt a conseqüència de l'incremen demogràfic, l'èxode rural i de la concentració de les indústries.

Aques creixement va provocar al principi la dnsificació de l'ocupació dels edificis. La burguesía ocupà en aquesta època el centre de la ciutat, però per altra banda, els obrers industrials s'amuntegaren a les zones més insalubres de la ciutat , situades al costat de les fàbriques o a les àrees portuàries.

La ciutat industrial comptà amb nombroses instal·lacions industrials , com fàbriques , magatzems i es dotà poc a poc d'infra estructures com transports públics, policia, etc…

Burguesía : a conseqüencia de l'industrialització , la burguesía consolidà el seu poder polític i econòmic i imposà una nova divisió de la societat, la societat de classes , basada en la riqueza que tenia cada individu.

Al cim d'aquest grup social hi havia la gran burguesía comercial i industrial, la riqueza de la qual procedia de les manufactures , dels negocis i de les explotacions agràries. Residien en grans mansions , i el prestigi social i el luxe formaven part de sa vida cuotidiana.

La xicoteta burguesía o classe mitjana es componia asoles de xicotets comerciants i industrials, advocats, metges etc…

Proletariat: acausa de la Revolució Industrial es va formar un nou grup social anomenat el proletariat, constituïa de la nova societat classista. Era una mà d'obra barata, va haver de suportar condicions de treball penoses : llargues jornades laborals de fins a tretze hores, soroll intens i també eren sotmesos a una dura disciplina laboral.

Una gran part de la mà d'obra industrial es componia de dones i infants i la manca de legislació laboral motivà l'inici del moviment obrer, plasmat en forma d'associacions reivindicatives com la Trade Unions ingleses.

3. Relaciona entre si aquests conceptes i termes.

Carbó mineral --- font d'energia

Màquina de vapor --- James Watt

Primera matèria --- cotó

Llançadora volant --- J.Kay

Teler mecànic --- E.Cartwrigth

Pudelació --- H-Cort

Locomotora Rocket --- G. Stephenson.

  • ELS CONCEPTES..

Definix aquests conceptes:

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL : va ser el conjunt de transformacions econòmiques, tècniques i socials que, acabaren amb les velles estructures heredades de segles anteriors, i implantaren un nou model econòmic, el capitalisme.

SOCIETAT DE CLASSES : va ser una societat en la que es basava en la riqueza que tenia cada individu. En el cim d'aquest grup social hi estava la gran burgesia , desprès la xicoteta burgesia i per ultim una nova clase social que és deia proletariat.

REVOLUCIÓ AGRICOLA: van ser els nombrosos canvis que s'introduïren en els camps d'Anglaterra. El vell sistema de rotació va ser substituït per l'anomenat sistema Norfolk, a més els anglesos reorganitzaren les terres de cultiu, agrupant les parcel·les en grans propietats que afavoriren les lleis d'encerclament.

Les propietats de la terra es va concentrar alesmores a mans d'aristòcrates i les altres innovacions agràries van ser la introducció de nous cultius i la difusió d'uns altres. Les conseqüències de la revolució agrícola van ser la reducció del nombre de camperols, l'increment de la producció i l'elevació de les rendes i del capital agrarí.

REVOLUCIÓ DEMOGRAFICA : es coneix com revolució demografica l'augment de població europea que es va duplicar i va passar de 146 a 274 milions d'habitants entre 1750 i 1850.

MOVIMENT OBRER : va ser un moviment que van fer els obrers en forma d'associacions reivindicatives, que consitien en la destrucció de les noves màquines pels treballadors.

BORSES DE VALORS: eren llocs on es compraven les accions de les societats anònimes i se'n venien.

LOCOMOTORA : es una màquina la qual amb la combustió d'un elemento (carbó o fueloil) en una caldera externa, calenta aigua i el vapor resultant de l'ebullició d'esta genera presió i mou pistons que impulsen les rodes amb un joc de bieles..

MAQUINISME: és un procés de substintució del treball manual pel treball mecànic.

PROLETARIAT: és una nova classe social que constitueix la massa dels treballadors industrial i ocupà la franja inferior de la nova societat classista.

FÀBRICA: eren grans edificacions on es concentraven els obrers i les màquines mogudes per una mateixa instal·lació energètica.

SOCIALISME UTOPIC:

MARXISME

ANARQUISME

1º INTERNACIONAL
Descargar
Enviado por:Mnb Vall
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar