Tecnología


Conceptes basics d'electrònica


CONCEPTES BÀSICS D'ELECTRÒNICA

Els components electrònics es classifiquen segons la seva funció i característiques en:

 • Components passius : els que per si sols no generen ni amplifiquen un senyal elèctric.

 • Ex: resistències, condensadors i bobines o inductàncies.

 • Components actius : són capaços de generar modificar i ampliar un senyal elèctric.

 • Ex: diodes i transistors.

 • RESISTÈNCIES

 • Les resistències són un component elèctric que ofereix oposició al pas del corrent elèctric, és a dir, limiment la quantitat de corrent.

  La seva unitat de mesura és l'Ohm ( ) i el seu símbol és

  Hi ha diferents tipus de resistències però, les més comuns són:

 • Resistències de carbó o pirolítiques :

 • Porten el valor imprés en 4 franges de colors, les tres primeres ens indiquen el valor i la quarta correspon a la tolerància, és a dir, al marge d'error que es produeix al fabricar-les.

 • Resistències bobinades :

 • s'utilitzen en zones del circuit en que s'ha de dissipar molta calor. Porten el valor imprés en números.

 • Resistències de pel.lícula metàl.lica:

 • Es fan servir quan volem molta precisió, es diferencien físicament de les de carbó perquè duen imprés cinc franges de colors.

 • Termistors :

 • Varien el valor de la resistència en funció de la temperatura del medi que les envolta. Hi ha de dos tipus:

  • Resistències NTC : disminueixen el valor de la resistència quan augmenta la temperatura.

  • Resistències PTC : augmenten el valor de la resistivitat quan augmenta la temperatura.

 • Resistències VDR :

 • El valor de resistivitat depen de la tensió o voltatge aplicat.

 • Resistències LDR :

 • Disminueixen el valor de la resistivitat quan augmenta la llum incident o aplicada.

  Les resistències es poden associar en un circuit de diferents maneres segons la funció desitjada. La forma d'associar resistències és:

  • Associació en sèrie ( divisor de tensió )

  Es quan trobem una resistència a continuació de l'altra.

  Es caracteritza per:

  • El valor de la intensitat de corrent que circula per cada una de les resistències és el mateix.

  • Cada resistència en funció del seu valor ohmic té una tensió o voltatge diferent.

  • La resistència total és la suma de cada una de les resistències.

  • Associació en paral.lel ( divisor de corrent )

  Quan trobem més d'un camí per recòrrer cada una de les resistències.

  Es carateritza per:

  • El valor de la intensitat varia en cada resistència.

  • El voltatge és constant en tot el circuit.

  • L'invers de la resistència total és igual a la suma dels inversos de cada resitència.

 • CONDENSADORS

 • Un condensador és un operador o component elèctric format per dues plaques metàl.liques anomenades armadures que es troben separades per un material aïllant anomenat dielèctric.

  La funció d'un condensador és emmagatzemar càrrega elèctrica per subministrar-la en un moment determinat.

  La capacitat d'un condensador depend de:

  • La superficie de les armadures

  • La distància que les separa

  • La naturalesa del material dielèctric.

  La unitat de mesura del condensador és el Farad.

 • BOBINES

 • Una bobina és un operador o component electrònic format per un nucli que pot ser magnètic o aire i un conductor enrotllat sobre ell que sol ser fil de coure aïllat amb esmalt.

  La funció d'un condensador és magatzemar energia elèctrica de forma magnètica.

  La unitat de mesura és l'Henry.
  Descargar
  Enviado por:Sandrele
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar