Conceptes basics d'electrònica

Tecnologia. Electrònica. Resistències. Associació en sèrie. Associació en paral-lel. Condensadors. Bobines

 • Enviado por: Sandrele
 • Idioma: catalán
 • País: España España
 • 3 páginas
publicidad

CONCEPTES BÀSICS D'ELECTRÒNICA

Els components electrònics es classifiquen segons la seva funció i característiques en:

 • Components passius : els que per si sols no generen ni amplifiquen un senyal elèctric.

 • Ex: resistències, condensadors i bobines o inductàncies.

 • Components actius : són capaços de generar modificar i ampliar un senyal elèctric.

 • Ex: diodes i transistors.

 • RESISTÈNCIES

 • Les resistències són un component elèctric que ofereix oposició al pas del corrent elèctric, és a dir, limiment la quantitat de corrent.

  La seva unitat de mesura és l'Ohm ( ) i el seu símbol és

  Hi ha diferents tipus de resistències però, les més comuns són:

 • Resistències de carbó o pirolítiques :

 • Porten el valor imprés en 4 franges de colors, les tres primeres ens indiquen el valor i la quarta correspon a la tolerància, és a dir, al marge d'error que es produeix al fabricar-les.

 • Resistències bobinades :

 • s'utilitzen en zones del circuit en que s'ha de dissipar molta calor. Porten el valor imprés en números.

 • Resistències de pel.lícula metàl.lica:

 • Es fan servir quan volem molta precisió, es diferencien físicament de les de carbó perquè duen imprés cinc franges de colors.

 • Termistors :

 • Varien el valor de la resistència en funció de la temperatura del medi que les envolta. Hi ha de dos tipus:

  • Resistències NTC : disminueixen el valor de la resistència quan augmenta la temperatura.

  • Resistències PTC : augmenten el valor de la resistivitat quan augmenta la temperatura.

 • Resistències VDR :

 • El valor de resistivitat depen de la tensió o voltatge aplicat.

 • Resistències LDR :

 • Disminueixen el valor de la resistivitat quan augmenta la llum incident o aplicada.

  Les resistències es poden associar en un circuit de diferents maneres segons la funció desitjada. La forma d'associar resistències és:

  • Associació en sèrie ( divisor de tensió )

  Es quan trobem una resistència a continuació de l'altra.

  Es caracteritza per:

  • El valor de la intensitat de corrent que circula per cada una de les resistències és el mateix.

  • Cada resistència en funció del seu valor ohmic té una tensió o voltatge diferent.

  • La resistència total és la suma de cada una de les resistències.

  • Associació en paral.lel ( divisor de corrent )

  Quan trobem més d'un camí per recòrrer cada una de les resistències.

  Es carateritza per:

  • El valor de la intensitat varia en cada resistència.

  • El voltatge és constant en tot el circuit.

  • L'invers de la resistència total és igual a la suma dels inversos de cada resitència.

 • CONDENSADORS

 • Un condensador és un operador o component elèctric format per dues plaques metàl.liques anomenades armadures que es troben separades per un material aïllant anomenat dielèctric.

  La funció d'un condensador és emmagatzemar càrrega elèctrica per subministrar-la en un moment determinat.

  La capacitat d'un condensador depend de:

  • La superficie de les armadures

  • La distància que les separa

  • La naturalesa del material dielèctric.

  La unitat de mesura del condensador és el Farad.

 • BOBINES

 • Una bobina és un operador o component electrònic format per un nucli que pot ser magnètic o aire i un conductor enrotllat sobre ell que sol ser fil de coure aïllat amb esmalt.

  La funció d'un condensador és magatzemar energia elèctrica de forma magnètica.

  La unitat de mesura és l'Henry.