Publicidad y Relaciones Públicas


Comunicación AudiovisualExercici 2:
Consideracions sobre un mitjà


Objectiu

A partir dels paràmetres habituals de classificació dels mitjans, fer una valoració argumentada de la ubicació d'un mitjà.


Metodologia

 • Analitzar un mitjà (diari, informatius de televisió o cadena de televisió en la seva globalitat) durant una setmana.

 • Estudiar les característiques de la seva proposta comunicativa.

 • Comparar-la amb les funcions i criteris dels periodisme o la programació.

 • Comparar-la amb la dels altres mitjans.

 • Conclusió: perquè considerem el mitjà de la manera que ho fem?


Realització

Individual o per grups de 2 o 3 persones


Lliurament

3 i 4 de novembre de 2005

 

1a. part: Introducció a la comunicació social

Tema 1
Conceptes inicials. Informació i comunicació. Comunicació humana i comunicació social. Figures centrals de la comunicació social: periodisme, publicitat, ficció. La hibridació.

Informació: difusió de 1 idea- donar forma a 1 idea- resultat de donar forma

Procutors d'informació—difusors d'informació

Comunicació: posar en circulació la Informació

Pot haver informacio que no es comuniqui

Informador

Comunicador

Hi h comunicació si hi ha Recepcio Comunicació = Difusió+recepció

COM: procés d'interacció social mitjançant I que genera al públic una reacció

COMUNICACIÓ

 • HUMANA- no tota es social

 • SOCIAL- tota es humana, codis llenguatge comú

 • PRIVADA

 • PÚBLICA

 • DE MASSES- fa servir mitjans

MIJÀ DE COMUNICACIÓ- institucions que s'encarreguen de organitzar la informació perque ens arribi d'una manera continuada, utilitzen canals o suports reconeixement social

Descodificació de la CS- diferent segons el nivell cultural, edad etc

FIGURES CENTRALS

 • Periodisme- fets rellevants, método d'interpretació de la realitat social

 • Publicitat- promoció

 • Ficció- culturitzar, educar al públic

Tema 2
Comunicació i societat. Funcions de la comunicació social. El dret a la informació. El valor de la informació. Els mitjans com a agents centrals de la comunicació social. Els mitjans i l'interès social: debat i conseqüències.

FUNCIONS MCS- agents socials importantissims, garantir l'interés general de la població- MCS

Topiques

 • Informar

 • Educar

 • Entretenir

Profundes

 • Informar- Mediació- experiencia sicària

 • Crear l'agenda pública

 • Crear/modificar la imatge dels personatges etc

 • Integrar socialment

 • Vertebrar la societat

 • Organitzar la desposta social

 • Reforçar els vincles socials

 • Construir el relat inmediat de la història

VALOR DE LA INFORMACIO

 • Econòmic- audiencia-cost producció-benefici-oportunitat

 • Ideològic- béns d'opinio publica- capacitat d'influïr

DRET A LA INFORMACIO-

 • dret a la llibertat d'expressió i de informació

 • rebre i expresar opinions per qualsevol mitjà

 • ESTAT: politica de la comunicació, control, restricció, sanció seguretat/integritat nacional, seguretat pública

 • L'estat controla els mitjats perque aquests són imprescindibles

Tema 3
El control dels mitjans de comunicació: autoritats i polítiques de comunicació.

SOCIETAT- ORDENAR/CONTROLAR sanció

 • Interés general afecta a 1 part de la Pob.

 • rebre i expresar opinio

QUI

ORDENA

 • Govern

 • Parlament

 • Sector privat - grups de pressio

 • Autoritat independent

 • Autorregulació- valor moral

CONTROLA

 • Aparell Judicial

 • Admón. Publica

 • Parlament

 • Autoritat independent

FUNCIONS

 • Interpretar l'interés general

 • Limitar els continguts

 • Garantitzar el pluralismo- grups socials

 • Control empresarial- monopoli

 • Protegir la llengua/cultura

 • Regular el dret a emetre

CATALUNYA- té autoritat independent (consell de l'audiovisual) que rep financiacio publica/ ESPANYA no en té

Problema de la independencia

Econòmica

Ideològica- problema de la representació social

Solucions politiques/professional/ representació social

Métode de la dessignació invulnerabilitat, dedicació exclusiva

2a. part: Organització de la comunicació social

Tema 4
L'organització dels mitjans de comunicació: principals models. Fases del procés de comunicació. Els agents interns i externs del procés de comunicació: funcions i professions als mitjans.

MITJÀ DE COMUNICACIÓ- organització estable dedicada a produïr continguts i fer-los circular

 • Permanent

 • Organitzada

 • Reconeguda socialment

 • Codis de conducta i expressió entenedors

 • Sotmés al control social

ELEMENTS DEL PROCÉS

 • Concepció- creacio ideario redaccio

 • Producció - propia/adquisició- producció/contractació Publicitat

 • Ensamblatge - edició/programació

 • Promoció: campanyes …

 • Distribució: difusió/(transport/teledistribucio (cable)

 • Consum/Acces/ recepció

 • Desposta/resultat

Altres agents: autoritats publiques- regulacio, org d'autoreg

Tema 5
El resultat del procés dels mitjans: la funció editorial. Edició i programació: relació amb les funcions socials. Tipologies dels mitjans.

Necesitat d'informació procés comunicatiu MCS Comunicació pública

FUNCIÓ EDITORIAL- periodime/generalista

LINEA EDITORIAL- Periodisme- punt de vista

 • Obtenció de notícies

 • Selecicionar/filtrar

 • Jerarquitzar

 • Redactar

Criteris

 • noticiabilitat

 • novetat/actualitat

 • rellevància/rellevància natural

 • Atractiu

 • Proximitat

LE- coneixement mitjà/públic- relació de pacte tàcit

ALTRES FACTORS: interessos de l'editor, relació amb le sfonts

LINIA EDITORIAL ALS MITJANS COMPLEXOS- GENERALISTA

PROGRAMACIO-

 • ECONÒMICAMENT- equilibri entre costos i audiència

 • COMUNICATIVAMENT- satisfer les necessitats de la població

OBJECTIUS

 • adaptar-se al públic possible

 • selecció del públic dessitjat

 • incrementar l'us del mitja

 • enganxar el public

FACTORS

 • posisció al mercat

 • espectatives

 • public buscat

 • productes de que disposa

 • pressupost

 • imatge

CRITERIS

 • Confrontació

 • Alternativa

 • Orientació ideològica

TIPOLOGIES

 • Suport

 • Llenguatges (escrit, auditiu, visual...)

 • Periodicitat

 • Forma de comercialització (gratuita o de pagament)

 • Continguts: generalista informació/ especilitzats/tecnoprofessionals

 • Propietat: public/privat

 • Destinataris

 • Abast geogràfic (inltm nac …)

 • Espai comunicatiu de referència- target

 • Orientació dels continguts: sensacionalista/de referència/popular

missatge

R

E

Soroll
Descargar
Enviado por:Euridice
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar