Administración y finanzas


Comptabitat i Fiscalitat


TEMA 13: COMPRES I DESPESES

13.1. INTRODUCCIÓ.

13.2. COMPRES.

13.3. SERVEIS EXTERIORS.

13.4. TRIBUTS.

13.5. DESPESES DE PERSONAL.

13.6. ALTRES DESPESES DE GESTIÓ.

13.7. DESPESES FINANCERES.

13.8.PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT I DESPESES EXCEPCIONALS.

13.1. INTRODUCCIÓ.

Al llarg del curs, hem treballat moltes problemàtiques amb les quals ens hem habituat a utilitzar els comptes de despeses. Per tant, en aquest tema sols anem a estudiar en cadascú dels apartats aquells comptes amb els quals encara no hem treballat o si ho hem fet però sols de manera incompleta.

El P.G.C. defineix el grup de compres i despeses com aprovisionaments de mercaderies i d'altres bens adquirits per l'empresa per a revendre'ls, be siga sense alterar la seua forma o substància, o previ sometiment a processos industrials d'adaptació, transformació o construcció. Compren també totes les despeses de l'exercici, incloses les adquirides de serveis i de materials consumibles, la variació d'existències adquirides i altres despeses i pèrdues de l'exercici.

En general, tots els comptes del grup 6 s'abonen, al tancament de l'exercici, amb càrrec al compte 129. Resultat de l'Exercici. Com sabem, hi ha algunes excepcions, d'entre les quals cal destacar els comptes ja estudiats 606. Descomptes sobre Compres per Prompte Pagament, 608. Devolucions de Compres i Operacions Similars, 609. Rappels de Compres, 610. Variació d'Existències de Mercaderies i 630. Impost Sobre Beneficis i 636. Devolució d'Impostos.

13.2. COMPRES.

Els comptes en els que anem a aprofundir o descobrir són:

 • 600. Compres de Mercaderies.

Quan un minorista fa una compra no pot deduir-se l'I.V.A. ni el Recàrrec d'Equivalència; per tant, caldrà sumar com a major import de la compra la quantia d'aquests impostos.

EXEMPLE.

Una botiga d'alimentació compra diverses mercaderies per 800 €, facturant-li el proveïdor un 4% d'I.V.A. i un 0'5% de Recàrrec d'Equivalència.

_______________ ______________

836 (600) Compres de Mercaderies a (400) Proveïdors 836

(800 + 800 x 0'04 + 800 x 0'005=

= 800 x 1'045)

_______________ ______________

 • 607. Treballs realitzats per altres empreses.

Carreguem aquest compte quan rebem el material desenvolupat per altres empreses que incorporem als nostres productes. Per exemple, quan encarreguem a una altra empresa la realització d'alguna de les fases d'elaboració del nostre producte per manca d'instal·lacions o maquinària pròpia. D'igual manera que en les compres de mercaderies, el carregarem amb abonament als comptes 400. Proveïdors o 401. Proveïdors, Efectes Comercials a Pagar.

EXEMPLE.

Ens facturen 2.000 € per diversos treballs desenvolupats per un altra empresa específicament per al nostre procés productiu.

_______________ ______________

2.000 (607) Treballs realitzats per altres

empreses

320 (472) H.P., I.V.A. Suportat a (400) Proveïdors 2.320

_______________ ______________

13.3. SERVEIS EXTERIORS.

Aquestes despeses són una espècie de “cul de sac” on caben totes aquelles despeses que no venen recollides en els altres subgrups de despeses. Veiem alguna de les poques problemàtiques no estudiades fins ara dins d'aquest subgrup.

 • 626. Serveis Bancaris i Similars.

Replega les comissions i els serveis que presten els bancs que no constitueixen despeses financeres, com per exemple les comissions per descompte d'efectes o per transferències.

EXEMPLE.

Paga el deute de l'exemple anterior fent una transferència bancària, amb unes despeses de 4 €.

_______________ ______________

2.320 (400) Proveïdors

4 (626) Serveis Bancaris i Similars a (572) Bancs i ... 2.324

_______________ ______________

 • 627. Publicitat, propaganda i relacions públiques.

A banda de les despeses de publicitat, aquest compte també replega les despeses derivades de les relacions comercials que una empresa manté amb els seus clients, proveïdors, etc. Així, tenen cabuda les despeses pagades per l'empresa de restaurant, hotel i regals que se'ls fan, fent incidència que l'I.V.A. d'aquestes despeses no pot ser desgravat per l'empresa, per la qual cosa anotarem aquest compte pel total de la factura, I.V.A. inclòs.

EXEMPLE.

L'empresa paga 100 € d'una factura per un dinar de treball amb un client (més 7% d'I.V.A.)

_______________ ______________

107 (627) Publicitat, Propaganda i Relacions

Públiques (100 + 7% I.V.A.) a (570) Caixa, € 107

_______________ ______________

 • 629. Altres Serveis.

Entre d'altres, replega les despeses de viatge del personal de l'empresa i inclou les despeses de transport i les despeses d'oficina no incloses en altres comptes -com per exemple telèfon i material d'oficina-.Si la despesa en material d'oficina fora per un import elevat s'inventariaria al compte 328. Material d'Oficina; les compres es registrarien al 602. Compres d'Altres Aprovisionaments, i es regularitzaria a fi de l'exercici amb el 612. Variació d'Existències d'Altres Aprovisionaments.

EXEMPLE.

Una empresa de transport li factura 1.500 € més 7% d'I.V.A. pel transport dels seus treballadors

_______________ ______________

1.605 (629) Altres Serveis

(1500 + l'I.V.A.,ja que no és deduïble) a (410) Creditors Prestació Serveis 1.605

_______________ ______________

13.4. TRIBUTS.

 • 631. Altres Tributs.

Recull impostos i taxes diferents de l'I.V.A, l'Impost de Societats. A mena d'exemple cal esmentar els diversos impostos municipals.

EXEMPLE.

Paga pel banc l'Impost de Circulació de Vehicles de la furgoneta de l'empresa per 120 €.

_______________ ______________

120 (631) Altres Tributs a (572) Bancs i ... 120

_______________ ______________

 • 636. Devolució Impostos.

S'abona per l'import dels reintegraments d'impostos exigibles per l'empresa a conseqüència d'efectuar pagaments de manera indeguda, amb càrrec al compte (4709). Es carrega pel seu saldo en tancar l'exercici, amb abonament al compte (129).

EXEMPLE.

L'ajuntament ha carregat al compte corrent de l'empresa l'import de 3 guals, quan l'empresa sols en té un, suposant una diferència de 200 €.

_______________ ______________

200 (4709)H.P., Deutora per Devolució a (636) Devolució d'Impostos 200

_______________ ______________

13.5. DESPESES DE PERSONAL.

 • 641. Indemnitzacions.

Quantitats que s'entreguen al personal de l'empresa per a resquitar-se d'un mal o perjudici. Cal incloure específicament en aquest compte les indemnitzacions per acomiadament i les jubilacions avançades.

EXEMPLE.

L'empresa paga 3.000 € a un treballador per jubilar-se abans d'arribar als 65 anys.

_______________ ______________

3.000 (641) Indemnitzacions a (570) Caixa, € 3.000

_______________ ______________

 • 649. Altres despeses socials.

Són despeses de l'empresa de caràcter social. Així, les subvencions a economats i menjadors, sosteniment d'escoles i institucions de formació professional; les beques per a estudiar, les primes per contractes d'assegurances sobre la vida, accidents, malaltia, etc. ( dels treballadors) a excepció de les quotes de la Seguretat Social.

EXEMPLE.

L'empresa ha pagat per banc de 4.000 € en concepte de beques d'estudi que ha concedit als seus treballadors.

_______________ ______________

4.000 (649) Altres Despeses Socials a (572) Bancs i ... 4.000

_______________ ______________

13.6. ALTRES DESPESES DE GESTIÓ.

 • 659. Altres Pèrdues en Gestió Corrent.

Inclourem el desfàs negatiu que aparega al fer l'arqueig de caixa, així com la regularització anual d'utensilis i ferramentes.

EXEMPLE.

Es compra en efectiu diverses ferramentes per valor de 600 €. A la fi de l'exercici es comprova que s'han deteriorat o extraviat ferramentes per valor de 100 €.

_______________ ______________

600 (224) Utillatge

96 (472) H.P., I.V.A. Suportat a (570) Caixa 696

_______________ ______________

100 (659) Altres Pèrdues en Gestió Corrent a (224) Utillatge 100

_______________ ______________

13.7. DESPESES FINANCERES.

 • 662. Interessos de Deutes.

En problemàtiques anteriors ja hem utilitzat aquest compte. Ara l'estudiem per a significar que quan utilitzem les targetes de crèdit, la sistemàtica comptable a emprar serà la mateixa que la de la pòlissa de crèdit, és a dir, que gastarem el compte 5201 cada volta que fem ús de la targeta, per a després anul·lar-la quan mensualment ens lleven del compte corrent l'import global de les despeses realitzades junt -al seu cas- els interessos ocasionats, els quals vindran reflectits al compte que estem estudiant, és a dir, el 662. Interessos de Deutes.

EXEMPLE.

Compra divers material d'oficina per 100 €, pagant amb la targeta de crèdit.

_______________ ______________

100 (629) Altres Serveis

16 (472) H.P., I.V.A. Suportat a (5201)Deutes a Curt Termini per

Crèdit Disposat 116

_______________ ______________

A principi del més següent li lleven del compte corrent la liquidació de la targeta més 5 € d'interessos.

_______________ ______________

116 (5201)Deutes a Curt Termini per

Crèdit Disposat

5 (662) Interessos de Deutes a (572) Bancs i ... 121

_______________ ______________

 • 669. Altres Despeses Financeres.

Anotarem en aquest compte, entre d'altres que ja hem treballat, les despeses de custòdia de valors mobiliaris.

EXEMPLE.

El banc li carrega al compte corrent 15 € en concepte de despeses de custòdia de la seua cartera d'accions.

_______________ ______________

15 (669) Altres Despeses Financeres

2'40 (472) H.P., IVA Suportat a (572) Bancs i ..., € 17'40

_______________ ______________

13.8. PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT I DESPESES EXCEPCIONALS

 • 678 Despeses Excepcionals.

L'antic PGC, en un concepte que encara ens pot servir per a comprendre aquesta despesa, considerava una partida com a excepcional, únicament si s'origina per fets o transaccions que, tenint en compte el sector d'activitat en què opera l'empresa, acompleixen les dues condicions següents:

 • Cauen fora de les activitats ordinàries i típiques de l'empresa, i

 • No s'espera, raonablement, que succeeixen amb freqüència.

El nou PGC especifica que a títol indicatiu, s'assenyalen les següents: els produïts per inundacions, sancions i multes, incendis, etc.

EXEMPLE.

Una inundació assola la fàbrica i provoca la inutilització de maquinària per valor de 20.000 € que estava amortitzada en 5.000 €.

_______________ ______________

5.000 (282) Amortització Acumulada I.M.

15.000 (678) Despeses Excepcionals a (223) Maquinària 20.000

_______________ ______________

EXERCICIS

Una empresa ha tingut les següents despeses:

 • Paga pel banc l'Impost d'Activitats Econòmiques per 4.000 €

 • Una botiga de roba compra gèneres per 1.000 €, amb l'I.V.A. adient i el 4% del R.E.

 • Ens facturen per 3.000 € d'uns treballs per al nostre procés productiu.

 • Ha pagat despeses de l'economat de l'empresa per 300 €.

 • Paga pel banc el rebut del telèfon per 200 €.

 • Paga amb targeta un dinar de negocis en un restaurant per 100 €.

 • Al mes següent el banc li carrega aquest deute més 4 € d'interessos.

 • Deu 2.000 € a una immobiliària de comissions per una compra-venda d'un solar.

 • Ordena una transferència pel deute anterior, cobrant-li el banc 10 €.

 • Li carreguen 6 € al banc de comissions de custòdia d'unes accions.

 • TEMA 14: VENDES I INGRESSOS

  14.1. INTRODUCCIÓ.

  14.2. VENDES.

  14.3. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ.

  14.4. BENEFICIS PROCEDENTS D'IMMOBILITZAT I INGRESSOS EXCEPCIONALS.

  14.1. INTRODUCCIÓ.

  A l'igual que en les despeses, també al llarg del curs hem treballat amb nombrosos comptes d'ingressos. Tanmateix, ara caldria completar aquest estudi amb alguna de les poques problemàtiques en les quals encara no hem incidit.

  El P.G.C. defineix el grup 7 de Vendes i Ingresos com l'alienació de bens i la prestació de serveis que són objecte de tràfic a l'empresa; compren també altres ingressos, la variació d'existències i els beneficis de l'exercici.

  En general, tots els comptes del grup 7 es carreguen al tancament de l'exercici, amb abonament al compte 129. Com a excepcions, cal destacar els comptes 706. Descompte de Vendes per Prompte Pagament, 708. Devolucions de Vendes i Operacions Similars i 709. Rappels sobre Vendes.

  14.2. VENDES.

  • 700. Vendes de Mercaderies.

  Quan una venda es fa amb un minorista, registrarem l'import del recàrrec d'equivalència dins del compte 477. H.P., I.V.A. Repercutit.

  EXEMPLE.

  Ven mercaderies a una botiga per import de 1.000 €, més 7% d'I.V.A. i 1% del Recàrrec d'Equivalència.

  _______________ ______________

  1.080 (430) Clients a (700) Vendes de Mercaderies 1.000

  a (477) H.P., I.V.A. Repercutit 80

  (1.000 x 0'07 + 1.000 x 0'01)

  _______________ ______________

  • 705. Prestacions de Serveis.

  Emprarem aquest compte quan una empresa no es dedique a la venda de mercaderies, sinó que la seua activitat consisteix en realitzar un servei per a altres empreses.

  EXEMPLE.

  Una immobiliària presenta lletra per a cobrar una factura per valor de 3.000 € a un client per la intermediació que ha prestat en la venda d'un pis.

  _______________ ______________

  3.480 (431) Clients, Efectes Com. a Cobrar a (705) Prestació de Serveis 3.000

  a (477) H.P., I.V.A. Repercutit 480

  _______________ ______________

  14.3. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ.

  • 755. Ingressos per Serveis al Personal.

  Ingressos per serveis diversos, com ara economats, menjadors, transports, habitatges, etc. que l'empresa facilita al seu personal.

  EXEMPLE.

  Cobra als seus empleats 800 € pel servei de transport.

  _______________ ______________

  856 (570) Caixa, € a (755) Ingressos per Serveis al Personal 856

  _______________ ______________

  • 759. Ingressos per Serveis Diversos.

  Els originats per la prestació eventual de certs serveis a altres empreses o particulars. S'esmenten, a mena d'exemple, els de transport, reparacions, assessories, informes, etc.

  EXEMPLE.

  De manera extraordinària, fa una reparació de maquinària a una altra empresa, facturant-li per aquest concepte 500 €.

  _______________ ______________

  580 (440) Deutors a (759) Ingressos per Serveis Diversos 500

  a (477) H.P., I.V.A. Repercutit 80

  _______________ ______________

  EXEMPLE.

  Ven mercaderies per valor de 6.000 €, pagant en efectiu unes despeses de transport per 200 € que carrega al seu client en la factura.

  _______________ ______________

  200 (624) Transports

  32 (472) H.P., I.V.A. Suportat a (570) Caixa, € 232

  _______________ ______________

  7.192 (430) Clients a (700) Vendes de Mercaderies 6.000

  a (759) Ingressos per Serveis Diversos 200

  a (477) H.P., I.V.A. Repercutit 992

  (6.000 + 200) x 0'16

  _______________ ______________

  14.4. BENEFICIS PROCEDENTS D'IMMOBILITZAT I INGRESSOS EXCEPCIONALS.

  • 778. Ingressos Excepcionals.

  Beneficis i ingressos de caràcter excepcional i quantia significativa que, atesa la seua naturalesa, no s'hagen comptabilitzat en altres comptes del grup 7 o del grup 9.

  EXEMPLE.

  L'empresa rep un ingrés de 2.000 € del Jutjat per un concurs de creditors a causa de la insolvència d'un client, el crèdit del qual per 10.000 € va assentar l'empresa com a pèrdua en la seua totalitat.

  _______________ ______________

  2.000 (572) Bancs i ..., € a (778) Ingressos Excepcionals 2.000

  _______________ ______________

  EXERCICIS

  Una empresa presenta les següents despeses:

 • Un incendi crema mobiliari que costà 3.000 € i que estava amortitzat en 500 €.

 • Indemnització per acomiadament improcedent a un treballador per 2.000 €.

 • Al fer l'arqueig de caixa hi ha un desfàs de 20 €.

 • I els següents ingressos:

 • Una gestoria fa la liquidació de l'I.V.A. a una empresa, cobrant-li 50 €.

 • Una empresa de construcció factura 300 € de diversos treballs d'administració fets a una altra empresa.

 • Cobra als treballadors 1.000 € en concepte de menjador.

 • Fa una venda a un minorista per 300 € més el 7% d'I.V.A. i l'1% € de R.E.

 • Ven mercaderies per 3.000 €, pagant en metàl·lic unes despeses de transport de 60 € que carrega al seu client en la factura.

 • SUPÒSIT Nº 53

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  5.000 (4312)Efectes Com. en Gestió Cob. (133) Ajustos Valoració AFDV 700

  85.000 (300) Mercaderies (390) Depreciació Valor Mercaderies 3.000

  40.000 (172) Deutes a Ll.T. Transf.Subvencions (440) Deutors 14.000

  300 (479) Passius Dif. Temoràries Imposab. (212) Instal·lacions Tècniques 80.000

  60.000 (570) Caixa , € (572) Bancs i ... 70.000

  60.000 (540) Inv. Financ. C.T. Instr. Patrim. (465) Remuneracions Pendents Pagam. 10.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client, i el banc carrega 40 € de comissions i 60 € de despeses de devolució. Posteriorment, lliura nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 40 € d'interessos de demora.

 • El valor total de la nòmina puja a 20.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 8.000 € i dels treballadors per 2.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 3.000 €. Paga els salaris pendents i sols queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social i les retencions pel I.R.P.F..

 • Avança 4.000 € per a l'adquisició de mobiliari. Posteriorment, rep els mobles i paga 8.000 € més.

 • Aconsegueix transformar la subvenció que havia rebut de la Fundació Instal·lacions Tècniques Sense Fronteres en no reintegrable.

 • Ven mercaderies per 80.000 €. Després fa un descompte per volum de comanda de 1.000 €.

 • Traspassa el saldo a una empresa de factoring, en la modalitat “amb recurs”, pagant 500 € d'interessos. Posteriorment, el client no atén el crèdit.

 • El 30 d'octubre el banc li concedeix un préstec per 30.000 € a tornar en 8 mesos al 12% anual, cobrant-li els interessos per anticipat.

 • Fa un préstec a una altra empresa el dia 1-01 per 4.000 €, amb unes despeses de 500 € i un valor de reemborsamen de 4.300 €, al 5% d'interès anual, a tornar a 2 anys junt a la totalitat d'interessos.

 • Ha pagat per banc:

  • Cessió d'una patent des del mes de juny d'enguany fins al de març de l'any que ve, tots dos inclosos, per un total de 10.000 €.

  • Material d'oficina per 200 €.

 • Ha cobrat en efectiu:

  • 40 cèntims de cadascuna de les 1.500 accions que te.

  • Cessió d'una marca des del mes d'agost d'enguany fins al d'abril de l'any que ve, tots dos inclosos, per un total de 18.000 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació.

 • El saldo pendent de cobrament es corresponen amb 20.000 dòlars canadencs. Ara el canvi és de 0'72 euros/$ can. A l'any següent cobra el saldo i fa el canvi a 0'68 euros/$ can..

 • En l'actualitat la cotització de les accions és de 38 €. A l'any següent es cotitza a 39 €. Finalment, les ven a 37 €, amb unes despeses de 300 €.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 50.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 3.500 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat material.: Mobiliari. Sistema lineal, 6 anys d'amortització (Fiscalment, 8 anys).

  Instal·lacions Tècniques. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 48.000 h. totals de funcionament i 4.000 h. per a enguany. (per darrera volta, us faig memòria de la subvenció).

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost sobre Beneficis.

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges:

  • Reserva legal: 15%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 20%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%

  • Resta queda pendent de repartiment.

  SUPÒSIT Nº 54

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  5.000 (4311)Efectes Com. Descomptats (5201)Deutes a C.T. per Crèdit Disp. 8.000

  70.000 (300) Mercaderies. (572) Bancs i ... 82.000

  90.000 (570) Caixa, €. (598) Depreciació Valor Crèdits a C.T. 12.000

  12.000 (544) Crèdits a C.T. al Personal (540) Inv. Fin. a C. T. Instrum. Patrim. 40.000

  20.000 (203) Propietat Industrial (571) Caixa, Moneda Estrangera 60.000

  30.000 (231) Construccions en Curs (282) Amortit. Ac. Inversions Immob. 2.000

  5.000 (5208)Deutes per Efectes Descomptats (560) Fiances Rebudes a C.T. 10.000

  3.000 (390) Depreciació Valor Mercaderies (221) Inversions en Construccions 60.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • L'empresa finalitza l'ampliació del magatzem que realitzava amb els seus mitjans, pagant amb taló les següents despeses: salaris, 10.000 €; materials, 20.000 €.

 • El client torna la lletra i el banc li cobra 40 € de despeses de devolució. Més tard, l'empresa gira nova lletra al client per l'import impagat més les despeses de devolució.

 • L'empresa torna la fiança rebuda, però sols per 6.000 € per incompliment parcial de contracte.

 • Aconsegueix cobrar 8.000 € del crèdit pendent i dona per perdut la resta.

 • Trau 4.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa pagant, a més a més, 300 € d'interessos.

 • A l'empresa li concedeix i ingressa la Generalitat una subvenció no reintegrable per a renovar l'equipament informàtic per valor de 10.000 €. Compra l'equipament per 30.000 € pagant 10.000 € amb taló, 15.000 € a 6 mesos i la resta amb lletra a 15 mesos.

 • El 30-3 concedeix un préstec de 40.000 €, a tornar a 12 mesos, cobrant els interessos per anticipat, sent el tipus del 9 % anual.

 • Rep un préstec l'1-01 de CajaSur per 10.000 € al 8% anual, a tornar dins de 2 anys junt a la totalitat dels interessos.

 • Ven mercaderies per 50.000 €, pagant unes despeses de transport de 100 € que li carrega en factura al client.

 • Ha ingressat al seu c/c:

  • Per actuar d'intermediari en una operació comercial, 3.000 €.

  • Dividends per 3.000 €.

  • 4.000 € del lloguer dels mesos de novembre, desembre, gener i febrer de l'any següent.

 • Ha pagat en efectiu:

  • Hotel per a un client per 200 €.

  • Rebut de telèfon de desembre i gener de l'any següent per 400 €.

  • Diversos impostos municipals per 300 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació.

 • Els diners en moneda estrangera es corresponen amb 100.000 dòlars australians. Ara el canvi és de 0'65 euros/$ aus. A l'any següent les canvia a 0'63 euros/$ aus..

 • La cartera de valors es correspon amb 2.000 accions comprades a 20 €. En l'actualitat la cotització és de 19 €. A l'any següent es cotitza a 17 €. Finalment, les ven a 20 €, amb unes despeses de 300 € (estan classificades com a AFMN).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 50.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 3.500 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat immaterial. Sistema lineal, amb 10 anys d'amortització.

  • Immobilitzat material.: Magatzem. Sistema lineal, 20 anys d'amortització.

  Equipament Informàtic. Sistema lineal, 5 anys d'amortització (fiscalment, s'amortitza en 8 anys).

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost sobre Beneficis.

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges:

  • Reserva legal: 15%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 20%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • Resta queda pendent de repartiment.

  SUPÒSIT Nº 55

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  40.000 (172) Deutes a Ll.T. Transf. en Subv. (573) Bancs i ..., M. E. 70.000

  60.000 (570) Caixa, € (214) Utillatge. 4.000

  8.000 (4311)Efectes Comercials Descomptats (5208)Deutes per Efectes Descomptats 8.000

  50.000 (541) Valors Rep. Deute a C.T. (133) Ajustos Valoració AFDV 1.400

  600 (4740)Actius Dif. Temporàries Deduïb. (572) Bancs i ..., € 85.000

  5.000 (282) Amortització Acum. Immov. Mat. (216) Mobiliari 20.000

  1.500 (390) Depreciació Valor Mercaderies (300) Mercaderies 100.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • El Ministeri de Medi Ambient li transforma la subvenció concedida per a la nova depuradora en no reintegrable. L'empresa instal·la la depuradora amb unes despeses de 120.000 € dels que paga 40.000 € amb taló i la resta amb lletra a 3 mesos.

 • La lletra es tornada pel client, havent-ne unes despeses de devolucions de 100 €. Posteriorment, girem nova lletra al client pel nominal de l'anterior més aquestes despeses i 50 € d'interessos de demora.

 • Ven els mobles per 18.000 €, cobrant la meitat al comptat i la resta a 2 mesos. A la fi d'aquest termini l'empresa deutora fa fallida i es dona per incobrable l'import pendent.

 • L'empresa paga les següents despeses per a un projecte d'investigació que ha començat a dur a terme: salaris, 40.000 €; lloguer, 4.000 € i llum, 1.000 €. Posteriorment, hi ha indicis d'èxit en aquest projecte. Finalment, es patenta el projecte, pagant amb targeta de crèdit els 400 € de despeses de registre.

 • El banc li carrega el saldo anterior de la targeta més 10 € d'interessos.

 • Ven mercaderies per 60.000 €, fent un descompte per prompte pagament del 2% fora de factura, amb unes despeses de transport de 200 € que paga amb taló i que li carrega en factura al client.

 • Ha ingressat amb taló:

  • Per l'elaboració d'un informe, 500 €.

  • Interessos de les obligacions per 2.000 €.

  • Dels treballadors per l'economat, 1.000 € (I.V.A., 16%).

 • Ha pagat en efectiu:

  • Servei de transports dels treballadors a l'empresa dels mesos de desembre i gener i febrer de l'any següent. 3.000 €.

  • Assegurances de vida per als seus treballadors. 2.000 €.

  • Lloguer dels mesos d'octubre, novembre,desembre i gener de l'any següent per 6.000 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació.

 • Els diners en moneda estrangera que té al banc es corresponen amb 10.000.000 iens. Ara el canvi és de 0'0068 euros/ien. A l'any següent les canvia a 0'0072 euros/ien.

 • La cartera de valors es correspon amb 100 obligacions comprades a 500 €. En l'actualitat la cotització és de 470 €. A l'any següent es cotitza a 480 €. Finalment, les ven a 475 €, amb unes despeses de 500 €

 • Es dona de baixa en inventari diverses ferramentes i utensilis per valor de 500 €.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 80.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 500 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat immaterial. Sistema lineal, amb 9 anys d'amortització.

  • Immobilitzat material.: Utillatge. Sistema lineal, 4 anys.

  Depuradora. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 50.000 h. totals de funcionament i 5.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost sobre Beneficis.

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges:

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 25%.

  • Reserva voluntària: 15%.

  • Repartiment entre els accionistes: 40%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  SUPÒSIT Nº 56

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  12.600 (131) Subvencions de capital (571) Caixa, M.E. 14.000

  2.000 (460) Acomptes de Remuneracions (213) Maquinària 60.000

  10.000 (437) Env. i Emb. Tornar per Clients (205) Drets de Traspàs 5.000

  90.000 (300) Mercaderies (390) Depreciació Valor Mercaderies 2.000

  60.000 (540) Inv. Financeres C.T. Instr. Patrim. (570) Caixa, € 70.000

  3.000 (280) Amort. Acum. Immob. Intang. (281) Amort. Acum. Immob. Material 6.000

  5.000 (438) Acomptes de Clients (572) Bancs i ..., € 180.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Li tornen envasos per 4.000 €, s'han trencat per 1.000 € i es queden amb la resta.

 • El valor total de la nòmina puja a 40.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 15.000 € i dels treballadors per 3.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 5.000 €. Recupera la bestreta realitzada i queden pendents de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 10.000 € de salaris.

 • Ven els drets de traspàs per 18.000 €, a cobrar la meitat a 6 mesos i la resta amb lletra a 15 mesos.

 • Ven mercaderies per 100.000 €, aplicant la bestreta rebuda i cobrant la meitat al comptat i la resta amb lletra a 3 mesos. Posteriorment, li tornen gèneres per 2.000 € i accepten quedar-se amb la resta amb una rebaixa de 1.000 € per incompliment en els terminis de lliurament.

 • Fa un préstec a un particular de 20.000 € el 30-10 per 6 mesos al 8% d'interès que cobra anticipadament.

 • L'1-01 rep un préstec del Banco Popular de 15.000 € al 6% anual a tornar en 2 anys amb anualitats constants.

 • Ven al comptat a un minorista mercaderies per 4.000 €, amb l'I.V.A. i el R.E. adients. Posteriorment, fa un descompte per prompte pagament de 200 €.

 • Un incendi crema una part de la maquinaria per valor de 10.000 € i una amortització dotada de 1.000 €.

 • Ha ingressat al seu c/c:

  • Per la cessió d'una patent als mesos de desembre, gener, febrer i març de l'any vinent, 8.000 €.

  • 60 cèntims de dividends de cadascuna de les 3.000 accions que posseeix.

  • Subvencions de la Generalitat Valenciana per les pèrdues de l'any anterior, 2.000 €.

 • Ha pagat en efectiu:

  • Per diverses tasques necessàries per al procés productiu desenvolupades per una altra empresa, 3.000 €.

  • Comissions de custòdia dels valors mobiliaris. 30 €.

  • Rebut de la llum dels mesos de novembre, desembre i gener de l'any següent per 900 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació.

 • Els diners en moneda estrangera que té al banc es corresponen amb 10.000 &. Ara el canvi és de 1'45 €/&. A l'any següent les canvia a 1'50 €/&.

 • Les accions es van comprar a 20 €. En l'actualitat la cotització és de 18'50 €. A l'any següent es cotitza a 19'50 €. Finalment, les ven a 21 €, amb unes despeses de 400 € (estan considerades com a AFMN).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 60.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 1.500 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat material. Sistema lineal, amb 10 anys d'amortització. La subvenció es va destinar a l'adquisició de la maquinària.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost sobre Beneficis.

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges:

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 30%.

  • Reserva voluntària: 10%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  SUPÒSIT Nº 57

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  90.000 (300) Mercaderies (390) Depreciació Valor Mercaderies 1.000

  50.000 (572) Bancs i ..., € (571) Caixa, Moneda Estrangera 40.000

  6.000 (281) Amortització Acum. Immob. Mat. (541) Valors Represent. Deutes a C.T. 80.000

  10.000 (4312)Efectes Com. Gestió Cobrament (570) Caixa, € 50.000

  5.000 (465) Remuneracions Pendents Pagament (544) Crèdits C.T. Personal 4.000

  4.000 (598) Depreciació Valor Crèdits C.T. (253) Crèdits Ll.T. Alienació Immob. 6.000 19.600 (131) Subvencions de Capital (213) Maquinària 90.000

  3.000 (5201)Deutes a C.T. per Crèdit Disposat (438) Acomptes de Clients 5.000

  Ha realitzat entre d'altres les següents operacions:

 • Cobra 3.000 € del crèdit que tenia provisionat, donant per perdut la resta de saldo.

 • Sembla que va a tindre èxit un projecte de programes informàtics en el que porta invertits 5.000 €. Finalment, patenta el programa i paga amb targeta unes despeses de 200 €.

 • El banc li carrega el saldo de la targeta més 100 € d'interessos.

 • El client torna la lletra que estava al banc i aquest li carrega 50 € de despeses de devolució, i 30 € de comissions. Desprès, rep una transferència del client pel nominal de la lletra, les despeses de devolució i 30 € d'interessos de demora.

 • El valor total de la nòmina puja a 30.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 10.000 € i dels treballadors per 2.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 4.000 €. Paga els salaris pendents i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social i les retencions pel I.R.P.F..

 • Rep un préstec del banc el 30-9 per 15.000 € a tornar en 9 mesos, pagant anticipadament els interessos al 6% anual.

 • Fa un préstec a un treballador el dia 1-01 per 6.000 €, al 10% anual, a cobrar en 2 anys en anualitats constants.

 • Ven mercaderies per 80.000 €, fent un descompte comercial de 1.000 € i aplicant la bestreta rebuda. Posteriorment, fa un descompte per volum de comanda de 2.000 €.

 • Ha pagat en efectiu:

  • Manteniment del muntacàrregues de novembre, desembre i gener per 600 €.

  • Guals per 200 €.

  • Dinars amb clients i representants per 300 €.

 • Ha ingressat al seu c/c.:

  • Interessos dels bons per 5.000 €.

  • Per intervindre en una operació comercial. 4.000 €.

  • Cessió d'una patent seua per un any des de 30 d'abril, per 7.200 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació.

 • Els diners en moneda estrangera que té al banc es corresponen amb 10.000.000 de forintos hongaresos. Ara el canvi és de 0'0038 €/forinto. A l'any següent les canvia a 0'0042 €/forinto.

 • Les obligacions es van comprar a 400 €. En l'actualitat la cotització és de 375 €. Finalment, les ven a 390 €, amb unes despeses de 500 €

 • Les existències de mercaderies es valoren en 100.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.500 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat immaterial. Sistema lineal, amb 15 anys d'amortització.

  • Immobilitzat material. En base a la seua utilització, havent-ne unes previsions de 4.000 h. enguany, sobre un total de 60.000 h. (fiscalment, s'amortitza en 8 anys). La subvenció es va destinar a l'adquisició de la maquinària.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost sobre Beneficis.

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges:

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 30%.

  • Reserva voluntària: 10%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  SUPÒSIT Nº 58

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  15.000 (172) Deutes a Ll.T. Transf. en Subv. (4311)Efectes Comercials Descomptats 8.000

  15.000 (542) Crèdits a C.T. (300) Mercaderies 120.000

  50.000 (573) Bancs i ..., M.E. (5208)Deutes per Efectes Descomptats 8.000

  1.000 (390) Depreciació Valor Mercaderies (570) Caixa, € 120.000

  80.000 (572) Bancs i ..., € (460) Acomptes de Remuneracions 10.000

  70.000 (540) Inversions Financ. C.T. Instr. Pat. (133) Ajustos Valoració AFDV 4.000

  15.000 (598) Depreciació Valor Crèdits C.T. (280) Amort. Acum. Immob. Intang. 2.000

  3.000 (281) Amort. Acum. Immob. Material (211) Construccions 80.000

  20.000 (202) Concessions Administratives (407) Acomptes a Proveïdors 5.000

  1.200 (479) Passius Diferències Temp. Impos. (4708)H.P. Deutora per Subv. a Reint. 15.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Aconsegueix cobrar 10.000 € del crèdit que tenia pendent de cobrament, donant per perduda la resta del saldo.

 • El client torna la lletra, i el banc li carrega 60 € de despeses de devolució. Després, lliura nova lletra per l'import del nominal més les despeses de devolució i 80 € d'interessos de demora.

 • El valor total de la nòmina puja a 50.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 15.000 € i dels treballadors per 4.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 5.000 €. Recupera la bestreta realitzada i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 10.000 € de salaris.

 • La Conselleria d'Industria li ingressa la subvenció concedida per a l'adquisició d'una cadena de muntatge i la transforma en no reintegrable. L'empresa fa la instal·lació amb un cost de 90.000 € a pagar la meitat a 3 mesos i la resta amb lletra a 18 mesos.

 • El 31 d'agost fa un préstec a un treballador per 12.000 € a 6 mesos al 7% d'interès anual, cobrant anticipadament els interessos.

 • Rep un préstec de Finanzia l'1-01 per 18.000 €, amb unes despeses de 1.000 € i un valor de reemborsament de 18.500 €, al 12% d'interès anual i a tornar en 2 anys juntament amb la totalitat dels interessos.

 • Compra mercaderies per 8.000 €, amb unes despeses d'assegurança incloses en factura de 100 €, aplicant la bestreta feta i fent-li un descompte per prompte pagament de 300 €.

 • Ven mercaderies per 100.000 €, fent un descompte comercial del 2% i pagant en efectiu transports per valor de 200 € que repercuteix al client.

 • Ha pagat amb càrrec al seu c/c.:

  • Patent dels mesos de novembre, desembre i gener per 3.000 €.

  • Publicitat per 500 €.

  • Transferències per 100 €.

 • Ha ingressat al seu c/c:

  • 40 cèntims de cadascuna de les 4.000 accions que te.

  • Lloguer dels mesos de desembre, gener, febrer i març per 4.000 €.

  • Per assessorar a una altra empresa, 600 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació.

 • Els diners en moneda estrangera es corresponen amb 200.000 zlotys polonesos. En l'actualitat el canvi està en 0'26 €/zloty. A l'any següent els canvia a 0'24 €/zloty.

 • Les accions cotitzen a un canvi de 18 €. A l'any següent la cotització és de 17 €. Finalment, les ven a un canvi de 16 €, amb unes despeses de 300 €.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 110.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat immaterial. Sistema lineal, amb 20 anys d'amortització.

  • Immobilitzat material. Magatzem. Sistema lineal, 40 anys de vida útil.

  Cadena de muntatge. En base a la seua utilització, havent-ne unes previsions de 6.000 h. enguany, sobre un total de 36.000 h.. (fiscalment, s'amortitza en 8 anys).

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost sobre Beneficis.

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges:

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  SUPÒSIT Nº 59

  Una empresa presentava les següents partides al balanç de situació:

  15.000 (4311)Efectes Comercials Descomptats (400) Proveïdors 7.000

  40.000 (540) Inv. Financ. C.T. en Instr. Patrim. (300) Mercaderies 80.000

  8.000 (598) Depreciació Valor Crèdits C.T. (5208)Deutes Efectes Comercials Desc. 15.000

  700 (133) Ajustos Valoració AFDV (543) Crèdits C.T. Alienació Immobilitzat 8.000

  60.000 (570) Caixa, € (572) Bancs i ... 90.000

  5.000 (206) Aplicacions Informàtiques (280) Amort. Acum. Immob. Intangible 1.000

  2.000 (390) Depreciació Valor Mercaderies (465) Remuneracions Pendents Pagament 5.000

  80.000 (212) Instal·lacions Tècniques (281) Amort. Acum. Immobilitzat Mat. 4.000

  10.000 (438) Acomptes de Clients (233) Maquinària en Muntatge 10.000

  20.000 (172) Deutes Ll.T. Transf. Subv.,Don.Ll.(252) Crèdits a Llarg Termini 5.000

  15.000 (4740)Actius Dif. Temporàries Deduïb. (460) Acomptes de Remuneracions 4.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La subvenció procedent de la Fundació Aigües Residuals Netes per a la instal·lació ja feta de la depuradora es transforma en no reintegrable. A més a més, rep 3.000 € de la Diputació Provincial sense una destinació específica.

 • La lletra es tornada pel client, carregant el banc 50 € de comissions i 70 € de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client per l'import tornat més les despeses de devolució i interessos de demora de 30 €.

 • Aconsegueix cobrar 5.000 € del crèdit dubtós, donant per perdut la resta.

 • Finalitza el muntatge de la maquinària, amb un cost addicional de 30.000 € que pagarà la meitat amb lletra a 6 mesos i la resta dins de 10 mesos.

 • Ven els programes informàtics per 3.000 €., cobrant la meitat en efectiu i la resta a 3 mesos.

 • Ven mercaderies per 70.000 €, aplicant la bestreta rebuda i un descompte comercial del 2%, pagant 300 € de transport que després carrega en la factura al client. Posteriorment, fa un descompte per prompte pagament de 500 €.

 • El valor de la nòmina puja a 40.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 12.000 € i dels treballadors per 3.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 5.000 €. Recupera la bestreta realitzada i paga els salaris sense abonar, quedant pendent de pagament la quota de la Seguretat Social i les retencions pel I.R.P.F..

 • Paga 5.000 € a una empresa per a que realitze un projecte d'investigació. Posteriorment, hi ha indicis fonamentats de què el projecte va a tindre èxit. Finalment, patenta el projecte, amb unes despeses de registre de 200 € que paga amb targeta.

 • Compra 20 obligacions amb venciment a 10 anys, pel nominal de 500 €, amb unes despeses de 150 € (es classifiquen en la categoria d'AFMN).

 • El 30-4 el Banc Ronyós li concedeix un préstec per 15.000 € amb venciment a 10 mesos al 6% d'interès anual, pagant anticipadament la totalitat dels interessos.

 • L'1-01 fa un préstec a una altra empresa per 8.000 €, amb unes despeses de 500 € i un valor de reemborsament de 8.300 €, al 5% d'interès anual i a tornar en 2 anys junt a la totalitat dels interessos.

 • Ha pagat les següents despeses:

  • Per diverses tasques per al procés productiu realitzades per altres empreses, 4.000 €.

  • Comissions de custòdia dels valors mobiliaris, 50 €; i per una transferència, 20 €.

  • Gas natural dels mesos de desembre, gener i febrer per un total de 450 €.

 • Ha cobrat pel compte corrent:

  • 5% d'interessos dels bons, i 50 cèntims de cadascuna de les 1.000 accions que té.

  • Arrendament dels mesos de novembre, desembre i gener per un total de 1.500 €.

  • Dels treballadors de l'economat de l'empresa. 3.000 € (IVA, 7%).

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients assentaments de periodificació.

 • El saldo de proveïdors es correspon amb una compra de mercaderies per 10.000 francs suïssos. En l'actualitat, el canvi és de 0'64 €/f.s.. A l'any següent, paga el deute a un canvi de 0'66 €/f.s.

 • Les accions es cotitzen a 42 € (estan classificades en la categoria d'Actius Mantinguts per a Negociar). A l'any següent es venen a 43 €, amb unes despeses de 400 €.

 • Les obligacions es cotitzen a 480 €. A l'any següent es venen a 490 € amb unes despeses de 100 €.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 70.000 €.

 • S'ha registrat un deteriorament en les mercaderies de 1.000 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat Intangible. Sistema lineal, 10 anys.

  • Immobilitzat Material. Depuradora en base a la seua utilització, havent unes previsions de 5.000 h. enguany, sobre un total de 100.000 h.. Màquina. 15% anual (s'amortitza fiscalment en 8 anys).

  ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial de l'empresa.

  • Anotacions al Llibre Diari.

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost sobre Beneficis.

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges:

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  SUPÒSIT Nº 60

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  10.000 (4312)Efectes Comercials Gestió Cob. (251) Valors Representatius Deutes Ll.T. 20.000

  1.640 (133) Ajustos Valoració A.F.D.V. (570) Caixa, € 70.000

  15.000 (436) Clients Dubtós Cobrament (490) Deterior. Valor Crèdits Op.Com. 15.000

  10.000 (172) Deutes Ll.T. Transf. en Subv. (407) Acomptes a Proveïdors 3.000

  360 (479) Passius per Dif. Tempor. Impon. (5201)Deutes a C.T. per Crèdit Disp. 2.000

  80.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 90.000

  2.000 (390) Deteriorament Valor Mercaderies (560) Fiances Rebudes a C.T. 10.000

  3.000 (575) Efectes a Pagar a Ll. T. (573) Bancs i ..., M. E. 5.000

  15.000 (203) Propietat Industrial (280) Amort. Acum. Immob. Intangible 4.000

  60.000 (218) Elements de Transport (281) Amort. Acum. Immob. Material 5.000

  Ha realitzat, entre d'altres les següents operacions:

 • Paga 5.000 € el client del qual no es tenia la certesa de cobrar, donant per perduda la resta.

 • Compra mercaderies per 10.000 €, havent unes despeses d'assegurances incloses en factura del 2%, aplicant la bestreta realitzada i fent-li un descompte comercial del 2%.

 • El client no paga la lletra, i el banc li carrega 40 € de comissions i 50 € de despeses de devolució. Posteriorment, rep una transferència per l'import del nominal més les despeses de devolució i 30 € d'interessos de demora.

 • Torna la fiança rebuda, però amb una penalització de 3.000 € per incompliment parcial del contracte.

 • La Conselleria de Transport li transforma la subvenció rebuda per a la compra que l'empresa va fer del camió en no reintegrable.

 • El 30-7 concedeix un préstec a un treballador per 8.000 €, a tornar dins de 8 mesos al 6% d'interès anual, cobrant anticipadament la totalitat dels interessos.

 • L'1-01 rep un préstec de Bancaixa per 20.000 €, al 7% anual a tornar en 2 anys en anualitats constants.

 • Paga 3.000 € com a bestreta per a la compra de diversos mobles d'oficina. Posteriorment, li porten els mobles per un total de 5.000 €, aplicant la bestreta i quedant a pagar amb lletra a 6 mesos.

 • Ven mercaderies a EE.UU. per valor de 100.000 $, sent el canvi de 0'60 €/$.

 • Compra 100 accions de Ferrovial a 50 €/acció, amb unes despeses de 50 €, classificant-les dins la categoria d'Actius Mantinguts per a Negociar.

 • Ha tingut les següents despeses que ha pagat amb targeta:

  • Allotjament de clients per 500 €.

  • Impost de Circulació. 300 €.

  • Lloguer dels mesos d'octubre, novembre, desembre, gener i febrer. 5.000 €.

 • El banc li fa la liquidació de la targeta, cobrant 200 € d'interessos.

 • Ha cobrat pel banc:

  • Cessió d'una marca per una marca des del 30 de juny d'enguany fins el 31 de desembre del 2010. 10.000 €.

  • 0'80 cèntims de les accions i un 6% de les 20 obligacions que té de nominal 1.000 € i que (com es veu al balanç) va comprar per 18.000 €.

  • Per l'elaboració d'un informe. 500 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients assentaments de periodificació.

 • El canvi de la venda realitzada és de 0'65 €/$. A l'any següent, cobra el saldo a un canvi de 0'66 €/$.

 • Els diners en moneda estrangera del banc es corresponen amb 40.000 corones noruegues. En l'actualitat, el canvi és de 0'11 €/corona n. A l'any següent, les canvia a 0'12 €/corona n.

 • Les accions es cotitzen a 48 €. A l'any següent es venen a 55 €, amb unes despeses de 500 €.

 • Les obligacions es cotitzen a 1.050 € (estan classificades dins de la categoria d'Actius Financers Disponibles per a la Venda). A l'any següent es venen a 1.020 € amb unes despeses de 200 €.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 80.000 €.

 • S'ha registrat un deteriorament en les mercaderies de 3.000 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat Intangible. Sistema lineal, 15 anys.

  • Immobilitzat Material. Mobles: 12%. Camió: en base a la seua utilització, havent unes previsions de 50.000 km. per a enguany, sobre un total de 300.000 km. (fiscalment, s'amortitza en 8 anys).

  ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial de l'empresa classificat per masses patrimonials.

  • Anotacions al Llibre Diari.

  • Assentaments d'ajust de fi d'exercici.

  • Liquidació de l'I.V.A..

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost sobre Beneficis.

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges:

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 30%.

  • Reserva voluntària: 20%.

  • Repartiment entre els accionistes: 20%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  BIBLIOGRAFIA

  Pla General de Comptabilitat. Editorial Mcgraw Hill.

  Llibres adaptats als continguts oficials:

  • Contabilidad General. José Rey Pombo. Editorial Paraninfo.

  • Contabilidad y Fiscalidad. Francisco Manuel Pinilla y Ana Gil. Editorial Mcgraw Hill.

  Llibres de consulta i ampliació de continguts:

  • Nuevo Plan General Contable (1). 205 Supuestos pràcticos. Francis Lefebre. Sistemática Memento.

  • Casos Prácticos del Nuevo Plan General Contable. Ángel Alonso Pérez y Raquel Pousa Soto. Ediciones Centro de Estudios Financieros.

  • Comprender el Nuevo PGC. Oriol Amat. Editorial Gestión 2000.

  • Guía Práctica de Adaptación del PGC de 1990 al Nuevo Plan General de Contabilidad y PGC Pymes. Jesús Omeñaca García. Editorial Deusto.

  _______________ ______________

  _______________ ______________

  _______________ ______________

  Comptabilitat i Fiscalitat, 257
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar