Arte


Color


EL COLOR

1. Característiques físiques

El color és llum. La llum natural canvia al llarg del dia i aquesta variació afecta les superfícies dels objectes que il·lumina.

La llum és una forma d'energia, una gamma de radiacions electromagnètiques caracteritzades com a colors, cadascuna de les quals té una freqüència i una longitud d'ona diferents.

L'arc de Sant Martí és un fenomen físic natural que demostra que la llum solar blanca en realitat està formada per 7 colors propis (el vermell, el violeta, el taronja, el groc, el verd, el blau i l'indi).

2. Color llum

Mescla additiva

El color llum és el produïy per les radiacions lluminoses. Els 7 colors de l'espectre es poden reduir als 3 colors llums primaris: vermell, verd i violeta.

La mescla de tots 3 genera llum blanca. La combinació de llums s'anomena mescla additiva.

Verd + Vermell = Groc

Verd + Violeta = Blau cian

Vermell + Violeta = Magenta

Dos colors llums són complementaris perque combinats donen com a resultat llum blanca.

Llum primària Ombra


Vermella Blava cian

Verda Magenta

Violeta Groga

3. Color pigment

Mescla substractiva

Els pigments són colorants naturals que si barrejem amb aglutinant crea qualsevol tipus de pintura.

Els pigments mostren el color absorbint longituds d'ona de manera selectiva, es a dir que el color pigment és la propietat que tenen les substàncies per absorbir o reflectir les radiacions lluminoses.

La mescla de pigments s'anomena mescla substractica ja que com més colors de pigment s'hi mesclen, més absorbeix.

Colors primaris-llum = Secundaris-pigment

Secundaris-llum = Primaris-pigment

Groc + Magenta = Verda

Groc + Blau cian = Verd

Magenta + Blau cian = Violeta

4. Sistema RVB

És un sistema additiu que utilitzen les tecnologies o instruments que treballen amb colors llum (televisors, monitors d'ordinador...).

5. Sistema CMGN

És un sistema subtractiu utilitzat per la impremta, la premsa, les arts gràfiques.

Quatre tintes de color sobre una mateixa superfície s'anomena quadricromia.

6. El color en els objectes

Quan la llum incideix sobre un objecte, aquest absorbeix uns colors i reflecteixen uns altres (que són els que veiem).

7. Combinacions cromàtiques

L'estudi del color i les seves característiques és un camp extens.

Hi ha 3 colors bàsics (o primaris) dels quals deriven tots els altres:

  • Els colors primaris són: groc, magenta i cian.

  • Els colors secundaris són: verd, violeta i vermell-taronja.

  • Els colors terciaris s'obtenen barrejant un color primari amb un altre de secundari.

  • Cada combinació de colors posteriors porta als colors bruns.

Si disposem en cercle els primaris, els secundaris i els terciaris obtenim el cercle cromàtic. Els colors que es troben diametralment oposats en aquest cercle s'anomenen colors complementaris o oposats, i són:

Groc i violeta

Magenta i verd

Cian i vermell-taronja

8. Ordenació i moviment del color en l'espai

Quan ens movem en l'espai és habitual la nostra concepció de tres dimensions: longitud, altura i profunditat.

Cada color es mou o modifica segons tres direccions o qualitats específiques: to, valor i saturació.

Això ens permet realitzar una anàlisi i rigorosa de qualsevol color.

Al llarg dels segles XIX i XX es van dissenyar diversos models espacials per ordenar els colors (L'arbre dels colors de Munsell i la distribució cúbica de Charpentier).

L'arbre de Munsell

Model idea per Albert H.Munsell l'any 1905 pren la forma d'un con doble. En l'eix del model se situen els colors neutre que determina la coordenada lluminositat: el blanc és la part superior i el negre a la part inferior.

En la zona central i perifèrica del model estàn ordenats circularment tots els tons purs o saturats.

Variació del to

S'anomena to la qualitat que permet classificar els colors.

Així doncs un determinat verd pot ser anomenat amb més precisió (verd blavós).

El matís és la possibilitat de modificar un color pur cap a un dels dos sentits del cerle dels colors, sense perdre puresa cromàtica.

Variació de la lluminositat

S'anomena lluminositat o valor d'un color el grau de claredat o de foscor que té, es a dir la quantitat de blanc o de negre que presenta un to.

La variació de valor o lluminositat s'aconsegueix mesclant un color amb pigments blancs o negres en proporcions variades.

Variació de la saturació

La saturació o intensitat d'un color és el grau de puresa que presenta.

Colors molt saturats = Colors més brillants = Pigments purs
Descargar
Enviado por:Laura
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar