Química


Col-loïdes # Coloides


ÍNDEX:

Els col·loïdes

 • Conceptes Pàg. 3

 • Què entenem per col·loïdes Pàg. 3

Tipus de col·loïdes

 • Aerosols Pàg. 5

 • Gels Pàg. 6

 • Sols Pàg. 7

 • Escumes Pàg. 8

 • Emulsions Pàg. 9

ELS COL·LOIDES

Conceptes:

Col·loïde monodispers: Aquell en que la fase dispersa está formada per partícules

de la mateixa mida.

Col·loïde polidispers: Aquell en que la fase dispersa está formada per partícules

de diferentes mides.

Floculació: Unió de partícules en grups anomenats flóculs.

Sedimentació: Posició dels flóculs donada per l'acció de la gravetat.

Col·loides liòfils: Aquells en que la fase dispersa i el medi dispersant tenen

afinitat.

Col·loides liòfobs: Aquells en que la fase dispersa i el medi dispersant no tenen

afinitat.

Què entenem per col·loides?

Podem definir els col·loides com aquells sistemes en els que un component es troba dispers en un altre.


Les partícules s'anomenen fase dispersa o col·loïde i el medi on estan disperses, dispersant. La dispersió col·loïdal es diferència d'una solució ordinària per la mida de les partícules que la componen.

Quan la llum viatja a través d'un medi on hi ha partícules una part de la seva energia es dispersa en totes les direccions.

Si es fa passa la llum d'una llanterna per un refresc de cola, per exemple, es pot nota la dispersió de la llum.

'Col-loïdes # Coloides'

Una característica fonamental dels col·loides liòfobs és que són termodinàmicament estables encara que posseeixen una estabilitat cinètica que els permet mantindre's en estat dispers durant llargs períodes de temps.

Molts dels colors que veiem son resultat de la dispersió de la llum per les partícules col·loïdals, colors que depenen de la mida de les partícules, la seva orientació i textura.

TIPUS DE COL·LOÏDES

AEROSOLS:

Què són els aerosols?

Són una suspensió col·loïdal de partícules líquides o sòlides en un gas

Característiques del aerosols:

- Una característica essencial dels aerosols és la concentració que fan de certs constituents del medi de dispersió (gasos o vapors), per dissolució o adsorció en les partícules líquides o per adsorció en les sòlides.

- Es caracteritzen per tenir propietats que no tenen les altres solucions col·loïdals:

 • En un mateix aerosol i poden haver càrregues de diferents signes.

 • El recorregut lliure mitjà de les partícules pot ésser molt gran perquè la viscositat del medi de dispersió és molt feble.

 • El fenómen de la fotoforesi: en uns casos les partícules es mouen cap a la llum en altres se'n allunyen.

 • Les partícules són repel·lides per les superfícies calentes o tendeixen a dipositar-se sobre les fredes.

Exemples d'aerosols:

Aerosols de partícules líquides: - Boires

- Fums

Aerosols de partícules sòlides: - Fums

També anomenem aerosols les suspensions de partícules de dimensions superiors a un veritable col·loïde, o són: - Els núvols de polseguera fina

- Boires salines de la vora del mar un dia de vent

GELS:

Què són els gels?

Sistema col·loïdal que es presenta en forma de massa gelatinosa i té un comportament semblant al d'un sòlid elàstic, és format per un constituent macromol·lecular que actua com a solut i un constituent líquid i solvent.

Característiques dels gels:

- Ocasionalment les partícules dels gels xoquen a causa de que estan carregades elèctricament.

- Tenen una consistència que no és sòlida però tampoc és líquida donada pels xocs descrits anteriorment.

Exemples de gels:

- Gelatines utilitzades en la fotografia, alguns cosmètics, aliments...

En una gelatina, les partícules brownianes formen una estructura casi cristalina que es troba dins del líquid.

'Col-loïdes # Coloides'

- Alguns sabons

- Determinades pastes com masses i fangs

SOLS:

Què són els sols?

Són un sistema col·loïdal consistent en la dispersió d'un sòlid en un líquid.

Es poden classificar en liòfils, liòfobs i mixts:

- Els sols liòfils són veritables solucions de molècules grans en un solvent i es caracteritzen per una tensió superficial freqüentment inferior a la del medi dispersant.

- Els sols liòfobs poden ser considerats com a sistemes heterogenis de dues fases en les quals les partícules disperses van agregant-se d'acord amb una cinètica de segon ordre.

- Els sols mixtos són constituïts per solucions aquoses de sabons i detergents de concentració moderada, es caracteritzen per la presència de pel·lícules superficials.

Exemples de sols:

- Sols liòfils:

 • Solucions de midó

 • Solucions de proteïnes

 • Solucions polièters o poliols d'aigua

- Sols liòfobs:

 • L'or col·loïdal

 • Diverses dispersions d'òxids

 • Dispersions de sulfurs metàl·lics en aigua

ESCUMES:

Què són les escumes?

Són dispersions d'un gas en un líquid en el qual la fase dispersa (gas) és closa en un conjunt de petites bombolles formades per un tel molt fi de líquid dispersant.

Característiques de les escumes:

- En general si un líquid no és pur no es pot formar escuma.

Exemples d'escumes:

- Nata montada

- Espuma d'afaitar

- Espumes obtingudes a partir del dióxid de carboni per apaga incendis

- Alguns materials plàstics aïllants.

Suspensió col·loïdal en un lïquid:

'Col-loïdes # Coloides'

EMULSIONS:

Què són les emulsions?

Són dispersions estables d'un líquid (fase dispersa) en un altre de no miscible amb el primer (fase dispersant). La fase dispersa es presenta en forma de petites gotes esfèriques.

Sovint una fase és aquosa i l'altra un oli, es classifiquen en:

- Emulsions d'oli en aigua (O/A)

- Emulsions d'aigua en oli (A/O)

Emulsió de gotes d'oli amb aigua:

Característiques de les emulsions:

- No són estables, per aconseguir-ho necessitem un emulsionant.

- Molt utilitzades en productes farmacèutics, alimentaris i cosmètics.

Exemples d'emulsions:

- Crema hidratant

- Maionesa

- Llet

- Pel·lícula fotogràfica
Descargar
Enviado por:Ariadna Anguera Hidalgo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar