Filosofía


Ciències de la naturalesa


DOSSIER FINAL

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1 ESO

2011-12

UNITAT 1: LA MATÈRIA I ELS MATERIALS

ELS ESTATS DE LA MATÈRIA

S'anomena substància cada un dels diferents tipus de matèria que hi ha.

La matèria està formada per particules molt petites en continu moviment.

Els tres estats en què podem trobar la matèria són: Liquid , Sòlid i gasós.

Els sòlids:

- Tenen forma pròpia.

- Tenen volum fix.

- Les partícules estan molt juntes

• Els líquids:

-No tenen forma propia. Adopten la forma del recipient que els conté.

- Tenen volum fix.

- Les partícules estan més separades que en els sòlids.

• Els gasos:

- No tenen forma pròpia.

- No tenen volum fix Ocupen tot l'espai de què disposen.

- Les partícules no estan juntes .; es troben més

Separades que les dels líquids i dels sòlids i es mouen parets lentament.

ELS CANVIS D'ESTAT

Els canvis d'estat tenen lloc principalment quan la matèria

s'evaporora o es solidifica.

LES SUBSTÀNCIES PURES I LES MESCLES

Una substància pura està formada per substancies que són totes iguals

Les mescles estan formades per substancies diferents.

Les mescles poden ser:

Mescles heterogènies. A ull no podem distingir les diferents substàncies que les formen.

• Mescles homogènies. També s'anomenen dissolucions. Són aquelles en què a ull nu no es poden estan formades per diversos components

distingir les diferents substàncies que les formen.

UNITAT 2: LA MATÈRIA: MASSA, VOLUM I DENSITAT

LA MATÈRIA

Matèria és tot allò que tee volum i massa, tot allò que omple un espai.

Les propietats de la matèria poden ser:

· Generals. Són la massa i el volum

· Específiques. Pròpies de cada tipus de matèria.

Cada tipus diferent de matèria rep el nom de subtancia.

LA MESURA

Una magnitud és qualsevol característica d'un cos que podem mesurar.

Les magnituds que s'utilitzen amb més freqüència són: la temperatura

La massa , el volum , la superficie

la longitud la dessitat .i el temps.

LA LONGITUD

La longitud és l'argaria d'un objecte.

El metre (m) és la unitat de mesura de longitud en el sistema internacional.

Exemples d'instruments de mesura de longitud són: regle i cinta metrica

LA SUPERFÍCIE

La superfície és l'area d'un objecte

El metre cuadrat .(m2) és la unitat de superfície en el sistema internacional.

Es calcula utilitzant la corresponent àrea a la forma de l'objecte.

EL VOLUM

El volum mesura l'espai que ocupa un cos

El metre cúbic (m3) és la unitat de mesura del volum en el sistema internacional.

L'instrument principal de mesura del volum és la proveta.

LA MASSA

La massa mesura la cuantitat de materia que hi ha per una unitat de volum.

El quilogram (kg) és la unitat de mesura de la massa en el sistema internacional.

L'instrument de mesura de la massa és la balança.

LA DENSITAT

La densitat la cuantitat de la materia que hi ha per una unitat de volum.

La densitat s'obté dividint la massa entre el volum.

LA TEMPERATURA

La temperatura permet mesurar la calor i el fred dels cossos.

El kelvin .(K) és la unitat de mesura de la temperatura en el sistema internacional.

L'instrument que mesura la temperatura dels cossos és el termòmetre.

EL TEMPS

El temps permet mesurar la hora

El segons (s) és la unitat de mesura del temps en el sistema internacional.

UNITAT 3: L'UNIVERS I EL SISTEMA SOLAR

L'UNIVERS

Els astres que el componen són:

•Estels. Són astres lluminosos.

• Planetes. Giren al voltant d'un estel.

• Satèl·lits Giren al voltant d'un planeta.

• cometes Són astres petits formats de glaç, pols i gasos.

EL SISTEMA SOLAR

Està format pels astres següents:

• Sol És l'estel que dóna nom al sistema solar.

• Planetes Són astres de forma esfèrica que giren al voltant del Sol.

• Satèl·lits. Lluna

• Asteroides. Crater

• Cometes. Halley

Els astres tenen dos tipus de moviments:

• Trnslacio És el desplaçament d'un astre que gira al voltant d'un altre.

• Rotacio És el gir d'un astre sobre si mateix.

ELS PLANETES INTERIORS

Són els més pròxims al Sol:

• Mercuri És el planeta més pròxim al Sol. No té satèl·lits ni atmosfera.

•Venus És el segon planeta del sistema solar. No té satèl·lits.

• La Terra És el tercer planeta des del Sol i és on vivim. El seu satèl·lit és la Lluna.

• Mart És el quart planeta del sistema solar. Té dos satèl·lits.

ELS PLANETES EXTERIORS

Són els més allunyats del Sol. Estan formats per gas; per això són coneguts com a Gassos

• Júpiter És el cinquè planeta des del Sol i el més gran de tots. Té més de seixanta satèl·lits.

• Saturn És el sisè planeta del sistema solar i el segon més gran. Presenta, com a característica principal, un sistema d'anells molt vistós.

• Ùra És el setè planeta del sistema solar. Té més de vint-i-cinc satèl·lits. També té anells, tot i que molt petits.

• Neptú És l'últim dels planetes del sistema solar.

Té més de deu satèl·lits petits.

UNITAT 4: LA TERRA I LA LLUNA

EL PLANETA TERRA

Les característiques són:Te un camp magnetic ,Te una atmofera .ite aigua liquida...

ELS MOVIMENTS DE LA TERRA

La Terra fa dos moviments:

•Rotació: la Terra gira al voltant de si mateixa.

•Translació: la Terra gira al voltant del Sol.

LES ESTACIONS

Al llarg de l'any se succeeixen quatre estacions:

•Pirmavera. • Estiu

•Tardor • Hibern

El pas d'una estació a l'altra té lloc en dates concretes, que són:

• Solstici d'estiu, comença 21 de juny

•23 setembre , comença la tardor.

• Solstici d'hivern, comença 22 de desembre

• 21 de març, comença la primavera.

LA TERRA I LA LLUNA

La Lluna .és el satèl·lit de la Terra.

El nostre satèl·lit té dos moviments principals:

• Rotació, en què gira sobre si mateixa.

• Translació, en què gira al voltant de la Terra.

Les quatre fases de la Lluna són:

• Lluna nova La Lluna no es veu al cel.

•Quart creixent La Lluna es veu com una franja en forma de C.

•Plena La Lluna es veu completa.

• Quart minvant La Lluna es veu com una franja en forma de D.

Els dos tipus d'eclipsis són:

• Eclipsi de Lluna Es produeix quan la Terra se situa entre el Sol i la Lluna.

• Eclipsi de sol Es produeix quan la Lluna se situa entre el Sol i la Terra.

UNITAT 5: L'ATMOSFERA

LA COMPOSICIÓ DE L'AIRE

L'aire està compost principalment per:

•Nitrogen És el gas que més hi abunda.

• Oxigen És imprescindible per a la respiració

dels éssers vius.

• Altres gasos Forma el 0,9 % de l'atmosfera.

• Ozó Filtra les radiacions ultraviolades,

que són nocives.

• Diòxid de carboniEl necessiten les plantes per fer la fotosíntesi. És responsable de l'efecte d'hivernacle.

L'ESTRUCTURA DE L'ATMOSFERA

A l'atmosfera es distingeixen quatre capes:

•Troposfera

•Estratosfera

•Mesosfera

•Lonosfera

LA HUMITAT I ELS NÚVOLS

La humitat de l'aire procedeix de dues fonts:

Evaporació i Activitat dels Éssers vius

LES PRECIPITACIONS

Les precipitacions poden ser: Aigua

neu o calamarsa

LA METEOROLOGIA

Les afirmacions següents són falses. Escriu-les correctament:

 • El termòmetre mesura el volum d'aigua caigut.

 • La temperatura

 • El pluviòmetre mesura la velocitat del vent.

 • El quilòmetre de pluja

 • El baròmetre mesura el grau d'humitat de l'aire.

 • La pressio

 • L'anemòmetre mesura la pressió atmosfèrica.

 • L'intensitat del vent

 • L'higròmetre determina la direcció del vent.

 • La humitat

 • El penell mesura la temperatura.

 • Direccio del ventUNITAT 6: LA HIDROSFERA

  L'AIGUA DE LA TERRA

  El 97 % de l'aigua de la Terra és aigua salada i només el3%. és aigua dolça. L'aigua dolça està repartida de la manera següent:

  • El 79 % en forma glaç

  • El 20% són aigües subterrànies.

  • L'1 % es troba Superfície

  La hidrosfera està formada per tota l'aigua de la Terra en qualsevol dels tres estats:

  • Solid : glaç i neu.

  • Liquid.: mars, rius i llacs.

  •Gas: humitat de l'aire.

  Les propietats de l'aigua són:

  • És molt Disolvemt

  • Absorbeix Gran cuantitat

  • Mostra dilatacio

  • És una substancia

  L'AIGUA DELS OCEANS

  L'aigua dels oceans és salada

  Conté gasos dissolts: nitrogen.,oxigen ,

  dioxod de carboni i altres.

  L'aigua dels oceans presenta tres tipus de moviments:

  •Onades

  •Corrents marins

  •Marees

  L'AIGUA DELS CONTINENTS

  L'aigua dolça es troba en:

  Llacs., rius . ,Torrents ., rieres, aigües subterranies ,zones .,Pantans. ,mars iaiguamolls .

  EL CICLE DE L'AIGUA

  El cicle de l'aigua és el conjunt de processos als quals està sotmesa

  l'aigua de la Terra. Entre aquests processos destaquen:

  • Evaporacio •Condencasio .

  • Solidificacio • Infiltracio

  L'AIGUA QUE NECESSITEM

  Escriu tres mesures que puguem adoptar per estalviar aigua

  *Dutxar-nos i no per banyar-nos

  *Posant dispositius d'aixetes

  *No deixa l'aigua oberta cuant ens rentem les mans

  L'aigua potable és la que podem beure.

  UNITAT 7: L'ESCORÇA TERRESTRE

  ELS MINERALS

  Els minerals són cossos .Sòlids i .inorganics que es formen a la natura.

  Tenen una condensació química definida.

  Al seu interior, els components estan ordenats perfectament a l'espai.

  LES PROPIETATS I LES APLICACIONS DELS MINERALS

  • Tipus de llum que reflecteix el mineral quan és il·luminat

  amb llum blanca.

  • La lluïssor. És la manera en què el mineral reflexen la llum.

  • La duresa És la resistència que ofereix el mineral quan el ratllem.

  • La ratlla És el color de la pols que es produeix quan ratllem un mineral.

  • L'exfoliació. És La precipitat per la fractura

  ELS TIPUS DE ROQUES

  • Roques sedimentàries. Es formen per l'acumulació .i la compactacio de sediments.

  • Roques ígnies. Es formen pel refredament del magma.

  • Roques metamòrfiques. Es formen a l'interior de l'escorça terrestre a partir d'altres roques, per fenòmens deguts a les altes Presions i temperatures de l'interior.

  LES ROQUES SEDIMENTÀRIES

  Hi ha diversos tipus de roques sedimentàries:

  • Les roques Petriques Es formen per acumulació de fragments de diferents minerals i roques.

  • Les roques Canonaries Es formen fonamentalment pel mineral calcita.

  • Les roques Evaporitiques Es formen en llocs on el clima és sec i calorós i, a més, hi ha aigua salada.

  • Les roques orgàniques Es formen per l'acumulació de matèria orgànica.

  LES ROQUES ÍGNIES

  Hi ha dos tipus de roques ígnies:

  • Les roques Pulmoniques Es formen quan el magma es refreda a gran profunditat a l'interior terrestre.

  • Les roques Volcàniques Es formen quan el magma surt a la superfície en forma de lava i se solidifica.

  LES ROQUES METAMÒRFIQUES

  Hi ha dos tipus de roques metamòrfiques:

  • Les roques ……………………………………………………... Se separen en làmines quan es trenquen.

  • Les roques ………………………………………………….. Es trenquen de manera irregular i no se separen en làmines.

  UNITAT 8: LA DIVERSITAT DELS ESSERS VIUS

  CARACTERÍSTIQUES DELS ÉSSERS VIUS

  Tots els éssers vius vertebrats i invertebrats ,

  tenen una composició química semblant, estan formats per Cel·lules i acompleixen tres funcions vitals: Nutrició.., Relació i Reproducció.

  Uneix amb fletxes les dues columnes, segons les característiques del tipus de nutrició.

  Autòtrofs • Fan la fotosíntesi.

  Heteròtrofs • • S'alimenten d'altres éssers vius.

  LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÉSSERS VIUS

  Les substàncies químiques dels éssers vius poden ser:

  • Substàncies inorgàniques. Les principals són:

  L'aigua i sals minerals

  • Substàncies orgàniques Es classifiquen en: calocits,

  Lípids ., proteïnes i àcids nocels

  LA CÈL·LULA

  Completa l'oració amb les paraules següents:

  cèl·lules - petites - éssers vius - vida pròpia

  Tots els éssers vius. Estem formats per cèl·lules que són les unitats més petites amb vida pròpia

  Totes les cèl·lules estan compostes per: membrana plasmàtica,

  Citoplasmes .i

  Les cèl·lules poden ser de dos tipus:

  • Eucariotes : amb nucli.

  • Procariotes sense nucli els organismes segons el nombre de cèl·lules poden ser:

  • Unicel·lulars: Formats per una cèl·lula

  •Pluricel·lulars : formats per moltes cèl·lules.

  ELS CINC REGNES

  Els éssers vius es classifiquen en cinc regnes: de les moneres,

  , Protozous dels fongs, plantes i dels animals.

  LA BIODIVERSITAT

  S'anomena biodiversitat la varietat d'espècies

  que viuen o han viscut a la Terra.

  UNITAT 9: EL REGNE VEGETAL

  EL REGNE DE LES PLANTES

  • Les plantes es classifiquen en:

  • Plantes Sense llavors Són: les molses, i les falgueres

  • Plantes amb llavors Poden ser .gimnospermes

  com el pi, i angiospermes, com arròs

  • Escriu el nom de tres éssers vius que pertanyen al regne

  de les plantes.

  1.Pi

  2.rosa

  3.Roure

  • Les afirmacions següents són falses, escriu-les correctament.

 • Les plantes són éssers vius unicel·lulars.

 • Pluricel·lular

 • Les plantes no posseeixen pigments.

 • si

 • Les plantes no fabriquen la seva pròpia matèria.

 • si

  • Completa l'esquema següent sobre la classificació de les plantes:

  LES PLANTES SENSE FLORS

  • Escriu si les característiques següents són pròpies de les molses o de les falgueres.

  a) Se subjecten al sòl per uns pèls petits anomenats rizoides.

  b) Tenen vasos conductors.

  c) La tija s'anomena rizoma.

  d) Absorbeixen l'aigua per tota la superfície del cos.

  LES PLANTES AMB FLORS

  • Completa el text amb les paraules següents:

  • angiospermes - llavors

   gimnospermes - flors

   Totes les plantes amb llavors es reprodueixen mitjançant .flors i es classifiquen en dos grups, angioespremes i gimnospermes.

   • Escriu, al costat, si és una planta gimnosperma (G) o si és una planta angiosperma (A):

   Avet G Roser A Olivera A

   Blat A Tulipa A Pi G

   Xiprer G Alzina G Ginesta A

   LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES

   • Uneix les dues columnes mitjançant fletxes.

   • Saba bruta •

    • És transportada per la tija a tota la planta

    Saba elaborada •

    • Està formada per l'aigua i les sals minerals del sòl.

    UNITAT 10: EL REGNE ANIMAL(I): ELS INVERTEBRTAS

    ELS ANIMALS

    • Són éssers pluricel·lulars, és a dir, estan formats per mantes cel·lulars

    • Segons l'alimentació poden ser herbívors , carnívors .o honibors

    • Es classifiquen en:

    - Vertebrats Tenen columna vertebral.

    - inb¡vertebrats No tenen columna vertebral

    ELS ANIMALS INVERTEBRATS

    Els animals invetebrats no tenen columna vertebral.

    Es classifiquen en diversos grups: esponges , anèl·lids , mol·lusc , celenterats , equinoderms ,

    ,.. nematodes i artròpodes.

    ELS PORÍFERS

    Són porífers: les esponges El cos té forma de sac i està perforat per pous.

    ELS CELENTERATS

    Són celenterats: les meduses els coralls

    i les . El cos és tou

    Poden tenir forma de: sac o paraigua.

    ELS PLATIHELMINTS, ELS NEMATODES I ELS ANÈL·LIDS

    Són platihelmints: la planaria .i la . terra

    Tenen el cos pla.,prim ,

    Tou ..i dividit en anelles.

    Són nematodes: la traquia i els cucs intestinals .

    El cos és cilíndric i tou. .

    Són anèl·lids: el…………………………………….cuc de terra i la sangoneres Tenen el cos tou, massa vertical i dividit en anelles.

    ELS MOL·LUSCS

    Són mol·luscs: el cargol i el pop El cos és tou i està dividit en tres parts: capmassa vertical i peus Es classifiquen en:

    • Gasteròpodes. Com el cargol i el llimac

    • Bivalves. Com la ostra i la petxina

    • Cefalòpodes. Com el pop i el calamar

    ELS ARTRÒPODES

    Són artròpodes: l'aranya . i el centpeus Tenen el cos dividit en tres parts: cap

    Tòrax i abdomen Es classifiquen en:

    • Insectes. Com el salta Marti i l' abella

    • Aràcnids. Com l'aranya i l'escorpí

    • Crustacis. Com el cranc .i la gamba

    • Miriàpodes. Com els centpeus i els milpeus

    ELS EQUINODERMS

    Són equinoderms: l'estrella de mar i l'eriço . El seu cos pot

    tenir forma arrodonida ,cilíndrica o estrelladaUNITAT 11: EL REGNE ANIMAL(II): ELS VERTEBRTAS

    ELS ANIMALS VERTEBRATS

    Els animals vertebrats tenen columna vertebral.

    Es classifiquen en diversos grups: peixos ,anfibis , peixos aus i mamífers

    ELS PEIXOS

    Es divideixen en : ossis cartilaginosos

    • Cos cobert d' .escates

    • Extremitats en forma d'

    • Respiració: braquial

    • Reproducció: sexual

    • Alimentació: .ovípar

    ELS AMFIBIS

    Es divideixen en : anurs i urodels

    • Pell .

    • En adults, extremitats en forma de .

    • Respiració: Capgrossos .

    Adults .

    • Reproducció: .

    • Alimentació: Capgrossos .

    Adults .

    ELS RÈPTILS

    • Cos cobert d' .escates

    • Extremitats en forma de

    • Respiració: pulmonar

    • Reproducció: sexual

    • Alimentació:carnívora i herbívora

    ELS OCELLS

    • Cos cobert de .plomes

    • Extremitats en forma d' ales i potes . .

    • Respiració: pulmonar

    • Reproducció: .sexual

    • Alimentació: Ovípar

    ELS MAMÍFERS

    • Cos cobert de .pel

    • Extremitats en forma de potes , ales .o aletes .

    • Alimentació: ovípar

    14

    Generalitat de Catalunya

    Departament d'Ensenyament

    INS Baix Empordà
  Descargar
  Enviado por:Mystter69
  Idioma: catalán
  País: Paraguay

  Te va a interesar