Ciencias Sociales


Ciencias Sociales


Tema 8.

 • La Terra és un ecosistema.

 • Ecosistema: Conjunt de relacions complexes entre els elements que formen la Terra ( sòl, clima, aigua, vegetació, fauna i humans).

  Quan es modifica un element de l'Ecosistema queden afectats els altres. L'Ecosistema terrestre ( estable durant molt temps ) està en perill per les modificacions dels humans.

 • Elements de l'Ecosistema terrestre.

 • La Terra està formada per :

  • Litosfera (escorça terrestre )

  • Hidrosfera (conjunts d'aigua)

  • Atmosfera (capa gasosa)

  • Biosfera (conjunt d'organismes vius)

  La vegetació (dins del conjunt d'organismes vius) és el centre de les interrelacions ( relacions en dues o més direccions, de A cap a B i de B cap a A )perquè:

  % La vegetació depèn del clima ( si no plou o fa massa fred no hi ha vegetació) però el clima depèn de la vegetació (la vegetació controla el vapor d'aigua de l'atmosfera).

  % La vegetació serveix d'aliment per animals i humans, però també s'alimenta de les deixalles d'animals i humans.

  % La vegetació absorbeix els nutrients del sòl i dóna nutrients producte de la descomposició vegetal.

  % La vegetació s'alimenta d'aigües subterrànies i evita l'erosió que origina la pluja.

 • El Sol, font de vida.

 • Sense el Sol l'Ecosistema terrestre no existiria.

  El Sol fa possible:

  & Escalfa la superfície.

  & Fa que creixin les plantes.

  & Controla el cicle de l'aigua.

 • La vida a les ciutats.

 • Les ciutats són ecosistemes oberts perquè necessiten:

  & molta energia

  & primeres matèries

  & aliments

  & aigua

  Les ciutats produeixen:

  & molts residus .....

 • Inorgànics (ampolles, paper, llaunes, plàstics, vidres...)

 • Orgànics ( aigües residuals, excrements, ...)

 • Si aquests residus NO SÓN RECICLATS PODEN CONTAMINAR I MODIFICAR L'ECOSISTEMA.

  2.1 El clima urbà.

  A les ciutats hi fa més calor que a les zones rurals ( Són illes de calor ).

  Les causes són:

  & les calefaccions de les cases

  & les fàbriques

  & els motors dels automòbils.

  Aquests factors produeixen el que s'anomena POLUCIÓ o CONTAMINACIÓ URBANA.

  2.2 La contaminació.

  La degradació del medi ambient per les activitats humanes s'anomena CONTAMINACIÓ.

  Entre els efectes de la contaminació destaquem:

  • Efecte hivernacle. És l'escalfament de l'atmosfera que comporta:

 • canvi climàtic (desertizació en uns llocs i inundacions en altres)

 • desglaç polar (pujada del nivell del mar 4/5 m)

  • Pluja àcida. És la pluja barrejada amb òxid de nitrògen i sofre. ( mata arbres i plantes )

  • Aigües residuals. Abocament d'excrements i residus industrials al riu i al mar. (És obligatori depuradores).

 • Els riscos ambientals.

 • Són perills per a persones i coses.

  N'hi ha de dos tipus:

  • Riscos naturals

  • Riscos tecnològics

  Riscos naturals.

  Destaquen:

  & Ciclons tropicals

  & Inundacions

  & Terratrèmols

  & Erupcions volcàniques

  Ciclons tropicals.

  Localització:

  latituds tropicals(entre els tròpics)

  Característica:

  vents molt violents i pluges molt abundants

  nota: els ciclons s'anomenen Huracans a Amèrica

  Inundacions.

  Localització:

  Arreu del planeta. Especialment a les zones intertropicals.

  Característica:

  Pluges intenses en un període de temps curt

  (la terra no drena -absorbeix l'aigua-) provocant desbordaments de rius, fosa de neu, ruptura de preses i esllavissades de roques.

  Nota: Al llevant de la Península ibèrica n'hi ha sovint.

  Terratrèmols i erupcions volcàniques.

  Localització:

  Arreu del planeta, però les zones de contacte de plaques tectòniques en són mes propenses. ( Califòrnia està entre dues plaques en el que s'anomena la falla de Sant Andreu i sovint pateix terratrèmols per la fricció de les plaques).

  Característica:

  Són provocats pel moviment de les plaques tectòniques. Destrueixen el territori en diferents intensitats ( Des de danys lleugers fins destrucció total, pel cas l'escala de Ritcher).

  Nota: A la Península ibèrica la zona sud-est té risc per ser el punt de contacte entre les plaques euroasiàtica i africana. A les illes Canàries hi ha risc d'erupció volcànica per ser illes d'origen volcànic.

  Riscos tecnològics.

  Destaquen els produïts per :

  • Centrals nuclears, per la possible fuita de material radioactiu.

  • Productes químics, per la contaminació de l'aire i de l'aigua.

 • Dos problemes mediambientals: desertització i contaminació.

 • La desertització.

 • La desertització pot produir-se per modificació del clima degut a:

 • causes humanes.

 • causes naturals, entre les que destaquen l'erosió, els incendis i l'aridesa.

 • L'erosió.

  La tala d'arbres erosiona el sòl.

  Els arbres frenen el desgast del sòl per causa de la pluja. La manca de vegetació fa desaparèixer els animals i, tot això provoca una disminució de la humitat i un augment de la desertització.

  Els incendis forestals.

  Poden ser produïts naturalment ( llamps) o per acció humana ( voluntàriament o no). La recuperació vegetal és molt lenta ( 15/20 anys ) i així la desertització pot augmentar.

  L'aridesa.

  Hi ha zones amb llargs períodes de sequera ( aridesa tradicional ), però cada cop més l'aridesa augmenta quan pel creixement de la població es cremen boscos i desertització augmenta.

 • El medi natural a Catalunya.

 • Distingim dues zones de paisatge:

 • tipus terrestre

 • tipus litoral o marí

 • Els recursos naturals.

 • L'explotació dels recursos.

 • Hi ha la necessitat de tenir cura dels recursos de la Terra i de mantenir-los per ....

  ... evitar:

  • L'exhauriment dels recursos no renovables.

  • La degradació dels recursos renovables.

  ... equilibrar:

  • El repartiment dels recursos de la Terra.

  L'exahuriment dels recursos no renovables.

  El carbó i el petroli s'exahureixen a mesura que els anem consumint perquè no hi ha manera de produir-ne. A més a l'interior de la Terra hi ha recursos energètics i minerals anomenats “reserves” que no es poden consumir immediatament degut a la dificultat i cost d'obtenir-los.

  Malgrat tot, hem d'intentar no malgastar les reserves.

  La degradació dels recursos renovables.

  Els recursos renovables són aquells que la natura s'encarrega de reposar automàticament.

  El Sòl ( llum i calor ), el vent i l'aigua.

  S'ha d'evitar de degradar-los.

  El repartiment dels recursos de la Terra.

  Sovint l'explotació dels recursos en mans d'empreses estrangeres provoca que països amb molts recursos tinguin una economia pobra.

 • El desenvolupament sostenible.

 • Defensa que per viure bé no cal malgastar els recursos. No s'ha de consumir de manera despreocupada per tal que els habitants del futur puguin disposar dels mateixos recursos que nosaltres.
  Descargar
  Enviado por:MrI ARBk
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar