Electrónica, Electricidad y Sonido


Centrals elèctriques


Central nuclear:

Les centrals nuclears funcionen mitjançant la fissió d'àtoms (principalment urani) en un reactor, i pot provocar efectes de radioactivitat si hi ha problemes, que causa males formacions en els éssers afectats. El moderador i/o refrigerant, va condicionat per l'estat o el combustible barrejat de l'urani, però sol ser aigua. D'altra banda proporciona molta energia. Els residus radioactius són difícils d'aliminar.

Central tèrmica:

Al cremar combustible, envien gasos a l'atmosfera que poden causar pluja àcida, i produir diòxid de carboni, que en gran quantitat és el causant de l'efecte hibernacle. A més, moltes vegades el combustible, s'ha d'anar a buscar a altres països, i moltes vegades, aquests, fan pagar i per culpa dels alts preus del combustible (a part del de les centrals, el dels vehicles) provoca manifestacions de la població. Per altra banda, té el funcionament següent: les més importants i nombroses són les de vapor. El combustible crema, i fa que l'aigua passi a ser vapor i, aquesta, fa moure unes turbines que amb un alternador, generen electricitat.

Central eòlica:

Tot hi no contaminar, els ultraecologistes, es queixen diguent que provoca un impacte visual molt lleig, i que alguns ocells podrien matar-se per culpa de les hèlices. Necessita molta extensió i proporciona poca electricitat i, a més, va condicionat pel vent: Si bufa, i amb quina intensitat. Allà a on s'utilitzen més, és en cases aïllades, zones rurals, fars, estacions meteorològiques, etc.

Central solar:

Sí, també és una energia alternativa, però es necessita un gran pressupost, i necessita moltes plaques i, en canvi, no proporciona gaire electricitat. S'està provant a Amèrica, en zones desèrtiques. Poden ser de dos tipus:

 • Transformen directament la radiació solar en electricitat (central fotovoltaica).

 • Utilitzades per escalfar un fluid que, pot ser utilitzat per moure un turbogenerador (central heliotèrmica o heliotermodinàmica).

 • Central hidroelèctrica:

  Transforma l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua (energia hidràulica) en energia elèctrica. Consta de les parts següents: obra de presa, entrada d'aigua al canal, canal d'alimentació, cambra d'aigua, conducció forçada i canal de sortida d'aigua. L'aigua és retinguda a la presa, una part baixa pel canal d'alimentació fins a la cambra d'aigua, i d'aquí baixa per la conducció forçada (tub de pressió) fins a la central, on fa girar les turbines. Aquestes transmeten la força giratòria als alternadors, els quals, en voltar generen electricitat. L'aigua després de fer girar les turbines, surt amb poca pressió i torna al curs del riu.
  Descargar
  Enviado por:Black Bass
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar