Tecnología


Centrales térmicas


Índex

1.GENERALITATS

 • Finalitats d'una Central Tèrmica………………………2

 • Diagrama de blocs…………………………………………2

 • Diagrama de flux del vapor…………………………….3

 • 2.DADES ESPECÍFIQUES DE LA CENTRAL

 • Ubicació de la Central

 • Emplaçament geogràfic………………………………….3

  Justificació de l'emplaçament………………………….4

 • La Central……………………………………………………4

 • Nombre de grups

  Combustible Emmagatzematge

  Calderes Tipus Elements

  Consum Rendiment Vapor

  Turbines Tipus Característiques

  Alternadors Tipus Característiques

  Circuit de l'aigua d'alimentació

  Esquema circuit aigua-vapor

  Tractament de l'aigua

  Circuit de l'aigua de refrigeració

  Residus a l'exterior Tractament

  Control de la Central

  Control del procés global

  Control dels residus

  3.VALORACIONS………………………………………………………………5

 • Avantatges i inconvenients de la Central

 • Anàlisi de l'impacte mediambiental

 • Valoració personal de la visita

 • 4.BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………..6

  Generalitats

  Finalitats d'una Central Tèrmica

  'Centrales térmicas'

  La finalitat de les Centrals Tèrmiques és obtenir energia elèctrica a partir de l'energia tèrmica produïda per la combustió de carbó, fuel o gas natural.

  Totes funcionen de manera similar : el combustible es crema en una caldera per obtenir vapor d'aigua, que acciona una turbina de vapor. L'energia cinètica de les turbines, es converteix en energia elèctrica a través de l'alternador.

  El corrent elèctric generat passa per un transformador que s'encarrega d'adequar la intensitat i la tensió per al seu transport fins les estacions transformadores properes a les poblacions.

  A Catalunya tenim les centrals tèrmiques de Sant Adrià del Bessòs (Barcelonès), Cubelles (Garraf) i Cercs (Berguedà). S'utilitzen normalment per generar energia elèctrica quan baixa la producció de les centrals hidràuliques.

  Diagrama de Blocs

  ---- ----- ------

  I

  I

  --------- I

  Diagrama de flux del vapor d'aigua

  'Centrales térmicas'

  Ubicació de la Central

  Emplaçament Geogràfic

  'Centrales térmicas'

  La industrialització es va realitzar durant el primer terç del s.XX, estretament lligada a l'aprofitament industrial i urbà de l'energia elèctrica.

  La central es va constituir el 27 de desembre de 1968 i va ser participada per ENHER i HECSA al 50 %.

  El 1968 es va iniciar la construcció del Grup II de la Central Besòs II. El 1980 es va posar en servei la Central de Foix (fuel 520 MW).

  Estructura productiva: dues centrals tèrmiques amb tres grups (Besòs I, Besòs II i Foix). L'energia produïda es ven íntegrament als accionistes de la societat.

  Justificació de l'emplaçament

  'Centrales térmicas'

  _______________________Central

  A la central hi ha 3 grups, i cadascun d'ells amb el circuit de caldera, turbina i alternador corresponent.

  El combustible utilitzat és fuel-oil i gas natural, que soluciona per una banda el problema de l'obtenció del carbó i per altra el de l'emmagatzematge, el gas natural arriba a la central directament a través de conductes.

  Les calderes tenen uns cremadors dissenyats especialment per a cremar fuel-oil i gas natural. Dins de la caldera hi ha els reescalfadors, que eliminen les diminutes gotes d'aigua del vapor i els preescalfadors que aprofiten el calor residual per a escalfar l'aigua prèviament.

  Les turbines tenen 4 cossos, un d'alta pressió, un altre de mitja pressió i dues de baixa pressió. Els alternadors, produeixen energia elèctrica suficient per a 300,000 persones.

  Hi ha una sala de control on es revisa que el funcionament sigui l'òptim.

  Valoracions

  Impacte mediambiental

  La contaminació pot ser en forma de:

  -EMISSIONS

  L'aspecte més important de l'incidència d'una central tèrmica en el medi atmosfèric consisteix en les emissions de partícules i gasos.(anhídrid sulfurós en aquest cas).Per a contrarestar les emissions es construeixen xemeneies d'altura elevada per a facilitar la difusió atmosfèrica.

  -TÈRMICA

  La major part del calor residual produït és eliminat en el condensador, tot i això les aigües residuals podrien provocar contaminació tèrmica al riu Besòs.

  -ACÚSTICA

  Pot estar provocada per els ventiladors de tir forçat o per components tals com les vàlvules de purga o les vàlvules limitadores de la pressió del gas natural.

  OPINIÓ PERSONAL

  A part dels contaminants anteriors, també n'hi ha un força important : l'impacte visual. A ningú li agrada passar per l'autopista i veure de fons la central tèrmica, l'enorme torre de refrigeració i l'espès vapor blanc que contínuament expulsa.

  'Centrales térmicas'

  Penso que l'alternativa de futur está en les energies alternatives, l'edifici autosuficient que genera l'energia que necessita de manera neta i ecològica.

  Bibliografia

  -Ministerio de Industria y Energia

  http://www.min.es

  -Generación de Energia Electrica

  http://168.83.21.37/plimpi98/Energia-Vs-Ambiente/termica.htm

  -Generalitat de Catalunya

  http://www.gencat.es/energia/index.htm

  -Mantenimiento de Centrales Termicas

  http://www.sodes.com/sodes36.htm

  -Centrales Termicas

  http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/trabajos/etermica/pago.htm

  -ENHER

  http://www.enher.es/catala/e1_1_b.htm

  -Centrals Tèrmiques

  http://www.xtec.es/centres/a8045628/electricitat/termica.htm

  -IBERDROLA

  http://www.iberdrola.es/conozca/generaenergia/

  Enciclopedia Catalana

  1

  La Central Tèrmica està ubicada en el terme de Sant Adrià de Besòs, dins del Municipi del Barcelonès.

  Sant Adrià té una població de 32,830 habitants i una superfície de 4 km.

  Està elevat 14m respecte el nivell del mar.

  És un dels principals nuclis industrials de la regió de Barcelona.

  Les raons que van impulsar a la construcció de la central al municipi de St. Adrià van ser : la seva proximitat amb el nucli urbà de Barcelona, els mitjans de transport apropiats i principalment, per el riu Besòs. Sense ell, seria molt difícil desenvolupar les tasques pròpies d'una central tèrmica com la de St. Adrià.

  ENERGIA QUÍMICA

  Combustible

  ENERGIA

  TÈRMICA

  Caldera

  ENERGIA CINÈTICA

  Vapor

  ENERGIA ELÈCTRICA

  Alternador

  ENERGIA

  CINÈTICA

  ROTACIÓ

  Turbina

  El vapor d'aigua surt a una gran pressió i temperatura de la caldera, passa per la turbina i finalment, és al condensador on, a travès d'un intercanviador, el vapor es converteix en aigua líquida, que passarà a la caldera i a passar pel cicle un altre cop.

  UTILITZACIÓ

  Esquema circuit aigua vapor

  El vapor aconseguit en escalfar aigua amb l'energia tèrmica obtinguda, es bombeja a alta pressió a travès de la caldera, a fi d'obtenir el major rendiment possible. Gràcies a aquesta pressió en els tubs de la caldera, el vapor d'aigua pot arribar als 600ºC.

  Aquest vapor entra a gran pressió a una turbina. La turbina, és en sí tres turbines diferents : la d'alta,la de mitja i la de baja pressió. L'objectiu d'haver-hi tres turbines és aprofitar al màxim la força del vapor, ja que aquest va perdent pressió progressivament.

  Així, aquest vapor fa moure una turbina, generant energia mecànica.

  El vapor, amb el calor residual no aprofitable, pasa de la turbina al condensador.Aquí, a baixa pressió i temperatura, es converteix de nou en aigua, la qual es conduïda un altre cop a la caldera per tal de reiniciar el cicle del vapor

  CIRCUIT DE L'AIGUA DE REFRIGERACIÓ

  El calor de condensació del vapor d'aigua és absorbit per l'aigua de refrigeració, que l'expulsa a l'aire exterior a les torres de refrigeració.
  Descargar
  Enviado por:Marina Barceló
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar