Biología, Botánica y Zoología


Cèl·lula


1.LA CÈL.LULA

HISTÒRIA:

Robert Hooke va ser l'encarregat de fer el desembolupament de la cèl.lula, i va treure tres posturats:

 • L'èsser viu està format per cèl.lules.

 • La cèl.lula és la unitat natómica dels èssers vius

 • La cèl.lula és la unitat funcional dels éssers vius

 • Podem dir que la cèl.lula és la unitat mínima que fa falta per formar un conjunt de teixits

  DEFINICIÓ:

  La cèl.lula és la unitat estructural i funcional dels éssers vius.

 • És l'organisme més petit i d'organització més senzilla.Tots els organismes estan constituïts per una o moltes cèl.lules.És la unitat estructural dels éssers vius.

 • La cèl.lula és capaç de portar a terme totes les reaccions orgàniques necessàries per a mantenir-se viva.És la unitat funcional o fisiológica dels organismes

 • Tota cèl.lula deriva d'una altre cèl.lula.

 • PARTS DE LA CÈL.LULA:

  'Cèl·lula'

  A la cèl.lula hi podem trobar tres parts clarament diferenciades:

  MEMBRANA EXTERIOR:

  És la capa que limita la cèl.lula.És l'estructura que l'envolta, i té dues funcions:

 • Limitar i donar forma a la cèl.lula i mantenir el medi intern.

 • Selecciona i transporta aquelles substàncies que entren o surten de la cèl.lula i que són necessàries o perjudicials per a mantenir la seva activitat.

 • Està formada per una capa de lípida en la cual entremig hi trobem proteïnes.

  NUCLI:

  Separat del citoplasma per una membrana i responsable de guardar el material genètic.

  El nucli és l'orgànul ( el component ) més gran de la cèl.lula.

  Pot estar centrat o desplaçat i que n`hi hagi un o més d'un en una mateixa cèl.lula.

  Les funcions del nucli són:

 • Dirigir i provocar tota la activitat bioquímica que esdevé en el citoplasma i en els orgànuls cel.lulars.

 • Conté els factors hereditaris que determinen l'estructura i funcionament de cada cèl.lula i de la globalitat de l'ésser viu; també marquen el procés de divisió cel.lular.

 • En principi només tenen nucli les cèl.lules eucariotes, les procariotes tembé en tenen pero no està diferenciat.

  'Cèl·lula'

  Les parts del nucli són:

  Membrana Nuclear: Separa el citoplasma del nucli.

  Plasma nuclear: És el líquid gelatinós que es troba dins el nucli.

  Cromatina: És una massa granulosa formada per ADN, i proteïnes, está dispersa per tot el nucli.

  Cromosomes: És la cromatina que va formant élices ( que s'enrrolla ). Té forma de X. Són els encarregats de la transmissió genética.

  CITOPLASMA:

  És un producte gelatinós que ocupa l'interior de la cèl.lula i on hi podem trobar orgànuls.És el medi cel.lular comprés entre la membrana plasmàtica i el nucli.

  'Cèl·lula'

  Podem diferenciar dues parts dintre del citoplasma:

  - L'hialoplasma: Líquid viscós format per aigua ( 85 % ), proteïnes i lípids.

  - Els orgànuls cel.lulars: Són petits órgans d'estructura i tamany ,que realitzen funcions especialitzades. Podem trobar diferents tipus d'orgánuls:

  El Citosol: És la dissolució acuosa i gelatinosa que conté molts soluts.En ella tenen lloc molts procesos metabólics.

  El Citoesquelet: Sistema de microtúbuls i microfilaments.La seva funció és mantenir la forma i l'organització general del contingut cel.lular, és la responsable del moviment cel.lular ( és la que li dóna forma a la cèl.lula.)

  Els Lisosomes: És una vesícula formada per l'aparell de golgi. Conté enzimes digestius ( que acceleren les reaccions ).

  La seva funció és hidrolitzar i digerir productes d'orígen extracel.lular.

  Els Mitocondris: Són organuls de forma esférica o allargada que es troben a totes les cèl.lules eucariotes. El “ condicoma” és el conjunt de mitocondries d'una cèl.lula.

  Els mitocondris contenen ADN propi, i per tant, poden sintetitzar proteïnes.

  La funció principal és oxidar substrats rics en energia aliiberada en energia química en forma de ATP.

  Cada mitocondri está format per:

  • Una membrana externa llisa, rica en enzimes i permeable a les molècules petites i als ions.

  • Una membrana interna que presenta moltes invaginacions.

  • Una matriu mitocondrial on es troben els sistemes enzimàtics.

  Exemple de mitocondri:

  'Cèl·lula'

  L'aparell de Golgi: Conjunt de vesícules aplanades i intercomunicades.S'originen a partir de la membrana nuclear i estan sempre en continua renovació.

  Funcions: Intervenen en l'enmagatzematge i el transport de diverses biomolècules com les proteines sintetiezades als ribosomes.A partir de golgi es formen vesícules de secreció i lisosomes.

  Reticle endoplasmàtic: Conjunt de vesicules aplanades que s'esten per tot el citoplasma. Són molt importants en la intervenció de la síntesi de proteines de la cèl.lula.Està constituit per dues unitats: el ARN i un component proteic.

  Hi ha dos tipus de reticle endoplasmàtic:

 • R.E Rugós: Presenta abundants ribosomes a la superfície, està molt relacinat amb la membrana nuclear. Té la funció de recollir, enmagatzemar i transportar proteines sintetitzades als ribosomes

 • R.E Llis: No té ribosomes i intervé en la síntesis de lípids i en el transport de moltes molècules.

 • Vacuols: Són vesícules limitades per membranes que tenen la funció de enmagatzemar substàncies en fase líquida. També fa funcions digestives, i també regulesn el contingut d'aigua de la cèl.lula.
  Descargar
  Enviado por:Mónica
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar